background-deco
2022 m. gegužės 05 d. Atnaujinimo data: 2022 m. liepos 13 d.

2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programą, kurios biudžetas  –  beveik 8 mlrd. eurų, sudaro Europos socialinio fondo + (ESF+), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo (SF) ir Teisingos pertvarkos fondo (TPF) lėšos.   

Europos socialinis fondas + (ESF+) yra pagrindinė ES investavimo į žmones priemonė, todėl šio fondo lėšos – 1,057 mlrd. eurų naudojamos ES užimtumo, socialinės, švietimo ir įgūdžių politikos, įskaitant struktūrines reformas šiose srityse, įgyvendinimui. 

Fondas taip pat yra ir viena iš pagrindinių ES socialinio ir ekonominio atsigavimo po COVID-19 pandemijos priemonių ir padeda valstybėms narėms spręsti pandemijos sukeltus iššūkius. Fondo lėšomis remiamas ES žaliasis, skaitmeninis ir atsparus ekonomikos atsigavimas po krizės, skatinant investicijas į darbo vietas, įgūdžius ir paslaugas.

Įgyvendinant sanglaudos politiką, ESF+ toliau vykdo savo misiją remti ES ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą ir taip padeda mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir regionų.

ESF+ sudaro keturių fondų derinys: Europos socialinis fondas (ESF), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF), Jaunimo užimtumo iniciatyva ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI).

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis – 3,635 mlrd. eurų, finansuojamas viešasis ir privatus sektorius visuose ES regionuose, siekiant mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius regionų skirtumus. Fondo lėšomis remiamos investicijos pagal specialias nacionalines arba regionines programas.

2021–2027 metų finansavimo laikotarpiu ERPF suteiks galimybes investuoti siekiant, kad Europa ir jos regionai taptų:

  • konkurencingesni ir pažangesni dėl inovacijų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo, skaitmenizavimo ir skaitmeninio junglumo;
  • žalesni, mažo anglies dioksido pėdsako ir atsparūs;
  • geriau sujungti dėl didesnio judumo;
  • socialiai atsakingesni dėl veiksmingo ir įtraukaus užimtumo, švietimo, įgūdžių ugdymo, socialinės įtraukties ir lygių galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis rėmimo, taip pat dėl kultūros ir tvaraus turizmo vaidmens stiprinimo;
  • artimesni piliečiams dėl vietos lygmens vystymosi ir tvarios miestų plėtros rėmimo visoje ES.

Sanglaudos fondo (SF) investicijos - 1,248 mlrd. eurų, prisideda prie bendro tikslo stiprinti ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, finansinę paramą teikiant aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų transporto infrastruktūros projektams.  

Teisingos pertvarkos fondo (TPF), kuriam numatyti 273 mln. eurų, paskirtis teikti pagalbą žmonėms, ekonomikoms ir aplinkai teritorijose, kuriose kyla didelių socioekonominių iššūkių dėl pertvarkos proceso, įgyvendinant 2030 m. ES energetikos ir klimato srities tikslus ir siekiant ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką.