Nr. 06-010-P

Teikiama nuo
2024-05-07 08:00
Teikiama iki
2024-12-31 12:00 Liko 191 d. 0 val.
Finansavimo suma
8 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Kultūros ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  08-001-04-05-01-01-01 yra pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01, veiklos eilės Nr. 1 Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas“  Projektas „Centralizuota muziejinių vertybių saugykla su kompetencijų centru“ 
 • Tikslinės grupės

  Lietuvos Respublikos gyventojai;

  Lietuvos muziejų lankytojai  ir užsienio turistai;

  Muziejų darbuotojai, vykdantys muziejų rinkinių priežiūrą;

  Mokslininkai, tyrėjai.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos etnografijos muziejus.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Lietuvos nacionalinis muziejus;

  Lietuvos nacionalinis dailės muziejus;

  Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašą finansuojamo projekto veiklos – centralizuotos muziejinių vertybių saugyklos su kompetencijų centru (toliau – Centralizuota saugykla) projektavimas, statyba ir įrengimas taikant universalaus dizaino principus ir siekiant užtikrinti tinkamas muziejinių vertybių saugojimo, tyrimo, skaitmeninimo ir pristatymo visuomenei sąlygas, bei prieinamumą asmenims su negalia:

  - atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir bendrojo finansavimo lėšomis (Vakarų ir vidurio Lietuvos regionas (toliau – VVL);

  - atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas Valstybės biudžeto lėšomis (VVL ir Sostinės regionas).

  - Centralizuotoje saugykloje kultūros paslaugos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus. 

  - Galimas pareiškėjas – Lietuvos etnografijos muziejus.

  - Projekte yra galimi partneriai – Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

  - Pagal Aprašą finansuojamas projektas numatytas įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, VVL. 

  - Informacija apie Centralizuotos saugyklos prieinamumą asmenims su negalia įgyvendinus projekto veiklas, turi būti pateikta, užpildant elektroninę anketą adresu www.stasis.lt

  - Projekto finansavimo šaltiniai: 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų programos (8 500 000 Eur) ir bendrojo finansavimo lėšos (1 500 000 Eur) (VVL); valstybės biudžeto lėšos (20 000 000 Eur) (VVL ir Sostinės).

  - Projekto finansuojamoji dalis yra iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  - Papildomas įgyvendinamo projekto finansavimas ir sutaupytų lėšų panaudojimas turi atitikti reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus trečiajame skirsnyje.

  - Projektas turi atitikti bendruosius projektų reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  - Projekto atranka atliekama planavimo būdu.    

  - Projektas turi įgyvendinti matomumo ir informavimo apie projektą priemones pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio reikalavimus.

  - Jeigu Centralizuotos saugyklos projektavimo ir statybos darbai, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, baldų, technikos įsigijimas ir (ar) įrengimas yra finansuojami kitų finansinių šaltinių lėšomis, tie patys darbai, tos pačios naujos įrangos, baldų, technikos įsigijimas ir (ar) įrengimas negali būti finansuojami pagal Aprašą. Paaiškėjus, kad tie patys darbai, tos pačios naujos įrangos, baldų, technikos įsigijimas ir (ar) įrengimas finansuotas kitų finansinių šaltinių lėšomis bei pagal Aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka bus inicijuotas projektui skirtų lėšų grąžinimas.

  - Jeigu pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali pateikti PĮP iki kvietime nustatyto PĮP pateikimo termino pabaigos, pareiškėjas raštu ne vėliau kaip iki kvietime nustatyto PĮP pateikimo termino pabaigos informuoja administruojančią instituciją, nurodydamas priežastis. Administruojanti institucija pareiškėjo nurodytas priežastis įvertinusi kaip objektyvias, suderina su pareiškėju ir kvietime nustato kitą PĮP pateikimo terminą.

  - Jeigu administruojanti institucija dėl objektyvių priežasčių (trečiųjų šalių veika, elektroninės sistemos trukdžiai ir panašiai) negali PĮP įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas administruojančios institucijos sprendimu. 

  - Viešieji pirkimai projekte atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (arba) Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priedu „Pirkimų taisyklės“.

  Pareiškėjas, likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki kvietime numatyto PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai termino pabaigos, pateikia PĮP projektą su priedais derinimui Kultūros ministerijai.

  Administruojanti institucija, siekdama tinkamai įvertinti PĮP, turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomų pareiškėjo dokumentų pateikimo.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., projektai turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Aprašo 1 priede.

  -  Projektas savo veiklomis tiesiogiai prisideda prie šių HP įgyvendinimo:

  -  bent dviejų universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo. Universalaus dizaino principai ir jų įgyvendinimas turi būti detaliai aprašyti PĮP. Informacija apie Universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/

  -  prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo – turi būti sudarytos visos prieinamumo galimybės asmenims su negalia savarankiškai judėti ir orientuotis projekto vykdytojo teritorijoje, patekti į Centralizuotos saugyklos pastatą, judėti pastate.  

  -  prieinamumo kultūros paslaugoms užtikrinimo. Prieinamumas inter alia apima ne tik fizinį aplinkos pritaikymą. Privaloma užtikrinti, kad Centralizuotoje saugykloje teikiamos kultūros paslaugos taip pat turi būti prieinamos asmenims su negalia.

  -  Projekto veiklų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami HP: lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtame skirsnyje;

  Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nebus keičiamos veiklos, kurioms buvo skirtos investicijos, pobūdis ir bus užtikrinamas kultūros paslaugų tęstinumas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

  Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  - Pagal šį Aprašą teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. 

  - Finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 2 punkto a papunktį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, kad šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53  straipsnio 2 punkto a papunkčio nuostatoms vertinimą atlieka administruojanti institucija pagal Aprašo 3 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

  - Valstybės pagalba teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalį. 

  - Valstybės pagalba neteikiama:

  -   sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014  2 straipsnio 18 punkte;

  -  ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  - Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  -   bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  - bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį;

  - Valstybės pagalba kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, nesumuojama su jokia nereikšminga (de minimis) pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III skyriuje.

  - Kultūros ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis.

  - Kultūros ministerija informaciją apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

  8.9.    Priemonės įgyvendinimą administruojančios institucijos privalo 10 metų nuo pagalbos suteikimo dienos saugoti visus duomenis ir dokumentus, susijusius su projektais, jų atitiktimi bei finansavimu.

  - Išlaidų tinkamumo reikalavimai nurodyti Aprašo 13 punkte.

  - Paaiškėjus, kad valstybės pagalba iš valstybės biudžeto lėšų suteikta neteisėtai ir (arba) yra nesuderinama valstybės pagalbos gavėjas privalo jam išmokėtą sumą sugrąžinti savanoriškai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Kultūros ministerijos sprendimo pripažinti suteiktą valstybės pagalbą neteisėta ir grąžintina į valstybės biudžetą, arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnyje nustatyta tvarka. Paaiškėjus, kad valstybės pagalba iš Europos Sąjungos fondų lėšų suteikta neteisėtai ir (arba) neuderinama, ji grąžinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į projekto sutarties nuostatas.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  - Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės)  VII skyriuje nustatytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, Aprašo 13.8 papunktyje nustatytus reikalavimus bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus (Reglamento (ES) Nr. 651/2014  nuostatos taikomos, kai skiriamas finansavimas yra valstybės pagalba).

  - Kryžminis finansavimas netaikomas.

  - Projektui gali būti mokamas avansas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus ketvirtojo skirsnio poskirsnio „Avanso mokėjimo sąlygos“ nuostatomis.

  - Netinkamomis finansuoti projekto lėšomis laikytinas nepiniginis projekto vykdytojo įnašas.

  - Projekto išlaidos, kurios laikytinos tinkamomis: Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos – deklaruotinos Europos Komisijai, valstybės biudžeto lėšos – nedeklaruotinos Europos Komisijai. Deklaruotinoms ir nedeklaruotinoms Europos Komisijai Projekto išlaidoms apskaičiuoti bus taikomas pro rata principas skaičiuojant pagal naudos gavėjų užimamą plotą.

  - Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti:

  Žemė ir nekilnojamasis turtas: netinkama finansuoti.

  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai: 

  Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  -   architektūrinės idėjos konkurso išlaidos, kurios turi sudaryti ne daugiau kaip 50 000 Eur su PVM;

  -    projektavimo išlaidos ir būtinos inžinerinės paslaugos;

  -    naujų pastatų statybos ir įrengimo išlaidos;

  -    naujų inžinerinių statinių ir (ar) tinklų statybos išlaidos;

  -    aplinkos (žemės sklypo) tvarkymo išlaidos, būtinos pastato tinkamam naudojimui, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 750 000 Eur su PVM. 

  -    kitos statybos darbams atlikti privalomos paslaugos;

  PĮP numatomas užsakovo rezervas turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos. 

  Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

   Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  -    objekto įveiklinimui ir aktualizavimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas;

  -    objekto įveiklinimui ir aktualizavimui reikalingų naujų baldų įsigijimas.

  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

  Projekto vykdymas: 

  Tinkamos finansuoti išlaidomis laikomos:

  -    būtinos investicijų projekto parengimo išlaidos, kurios gali sudaryti ne daugiau negu projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomas supaprastintas apmokamų išlaidų dydis.

  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: PĮP parengimo išlaidos.

  Informavimas apie projektą: Projektui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai.

  Pagal Aprašą gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą: Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma.

 • ES fondų lėšos
  8 500 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-04  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  
  FĮ-53-04  01  Fiksuotasis vieneto įkainis visiems kitiems projektams, kurie nesusiję su IVS, su PVM   
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.   

  Netiesioginių projekto išlaidų tarpinis dydis negalimas – pareiškėjas PĮP nurodo 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą arba netiesioginių projekto išlaidų PĮP nenumato.

 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  - projekto investicijų projektą su investicijų skaičiuokle, parengtus pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais, ir kuriuose būtų išnagrinėtos alternatyvos.

  - daiktinių pareiškėjo teisių į žemės sklypo ar jo dalies valdymo formos (nuosavybės, teisė, patikėjimo teisė, nuoma ar panauda), kuriame bus įgyvendinamos Aprašo 2.1 papunktyje numatytos veiklos, įregistruotų teisės aktų nustatyta tvarka ir galiojančių ne trumpiau kaip penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos, kopijos;

   - jeigu žemės sklypas ar jo dalis yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas teikia panaudos davėjo ar nuomotojo raštiško sutikimo žemės sklype ar jo dalyje vykdyti projekto veiklas ir leidimo vykdyti veiklų tęstinumą ne mažiau kaip penkerius metus po projekto pabaigos, kopijas;

  - jeigu žemės sklypas ar jo dalis priklauso keliems bendraturčiams arba yra naudojamas kelių asmenų, pareiškėjas teikia bendraturčio (-ių) arba kito (-ų), žemės sklypu besinaudojančio (-ių) asmens (-ų), raštiško sutikimo vykdyti projekto veiklas ir leidimo vykdyti veiklų tęstinumą ne mažiau kaip penkerius metus po projekto pabaigos, kopijas; 

  - projektavimo užduotį, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - brėžinius iš žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir (ar) orientacinius (preliminarius) numatomos sutvarkyti aplinkos planus ir (ar) brėžinius ir (ar) schemas bei preliminarią statybos kainą pagal sustambintus normatyvus, sąmatas, detalius komercinius pasiūlymus.. 

  - preliminariai planuojamų atlikti darbų aprašymus ir kainų, nustatytų pagal Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius; 

  - projekto biudžeto lentelę (Aprašo 4 priedas);

  - deklaraciją dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos fondų investicijos (Aprašo 5 priedas);

  - deklaraciją, kad projekte numatytos įgyvendinti veiklos, finansuojamos pagal Aprašą,  nėra ir nebus finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių (Aprašo 6 priedas);

  - pareiškėjo įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaraciją (Aprašo 7 priedas);

  - informaciją apie projekte numatytus įgyvendinti universalaus dizaino principus (Aprašo 8 priedas).

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai  R-08-001-04-05-01-03 R.B.2.2077   Lankytojai per metus  73 718 (2029)  
  Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai  P-08-001-04-05-01-04 P.B.2.2077   Kultūros ir turizmo objektai  1 (2029)  
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų vyresnioji projektų vadovė Renata Mažeikienė, tel. +370 685 10240, el. p. r.mazeikiene@cpva.lt