Nr. 12-001-J-0001-J01

Teikiama nuo
2024-06-17 08:00
Teikiama iki
2024-08-19 23:59 Liko 37 d. 16 val.
Finansavimo suma
6 088 060.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Pelkių hidrologinio režimo atkūrimas durpžemiuose, įskaitant melioracijos inžinerinės infrastruktūros pertvarkymo darbus (atkuriamos pelkės ir (arba) melioracijos inžinerinių sistemų statybos, griovimo darbai; melioracijos inžinerinių statinių statybos techninės priežiūros darbai; sumedėjusios augmenijos, akmenų šalinimas, kelmų frezavimas, paviršiaus formavimas).

 • Galimi pareiškėjai

  1. JP projekto pareiškėjai gali būti pirminę žemės ūkio produktų gamybą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, teisėtais pagrindais valdantys žemės plotus, kuriuose planuojama atkurti pelkių hidrologinį režimą.

  2. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

  3. JP projekto pareiškėjas privalo neturėti įsiskolinimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  4. JP projekto pareiškėjas negali būti gavęs valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

  5. JP projekto pareiškėjas turi atitikti labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms Reglamento (ES) Nr. 2022/2472 I priede nustatytus kriterijus.

  6. JP projekto pareiškėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Gairių 33 punkto 63 papunktyje.

 • Siekiami rezultatai

  2 000 hektarų (2024 IV ketv.)

  6 000 hektarų (2026 II ketv.)

  Finansuojamos išlaidos už 1 ha atkurto šlapynių ploto pagal fiksuotąjį vieneto įkainį.

 • Minimali siektina reikšmė

  1 hektaras

 • Reikalavimai projektams

  1. JP projekto pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo  registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarime Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Plotai, į kuriuos investuojama, turi būti žemės ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN).

  2. Pagal JP projektą tvarkomi plotai, kuriuose atkuriamas pelkių hidrologinis režimas, turi patekti į durpžemių žemėlapį, atvaizduotą VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal VĮ Valstybės žemės fondo pateiktus duomenis. Seniūnijos darbuotojas ar pats JP projekto vykdytojas (pareiškėjas) ŽŪDC viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html įbraižo laukų, kuriuose planuojama atkurti pelkę, ribas. Šią informaciją pateikia SHAPE formatu kartu su JP projekto paraiška nurodydamas plotą (ha), planuojamo atkurti ploto vietovę bei koordinates (Aprašo 1 priedas), naudodamasis Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau-ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai).

  3.  Pagal JP projektą numatomas atkurti pelkių plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha vientiso lauko ploto dydžio.

  4. Su paraiška, kurioje turi būti nurodomas numatomas atkurti pelkių plotas (ha), planuojamo atkurti ploto vietovė bei koordinatės, turi būti pateiktos savivaldybės išduotos techninės sąlygos melioracijos inžineriniams statiniams pertvarkyti. Techninis projektas kartu su techninio projekto ekspertize turi būti pateiktas po paraiškos pateikimo, bet ne vėliau kaip su mokėjimo prašymu. 

  5. Techninėse sąlygose, be kita ko, turi būti įvertintas galimas projekto poveikis kaimyniniams sklypams, keliams, kitai infrastruktūrai. Jei JP projektas įgyvendinamas saugomose teritorijose, su JP projekto paraiška turi būti pateiktas valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos arba direkcijos, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ priskirtos saugomos teritorijos, sutikimas dėl projekto įgyvendinimo. 

  6. Plotai, kuriuose atkuriamos pelkės, turi būti JP projekto pareiškėjo teisėtai valdomi (nuosavybės, nuomos, patikėjimo ar panaudos pagrindais). Jei šie plotai yra valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Sutikimai turi būti notariškai patvirtinti ir įregistruoti viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka. Sutikimai turi būti pateikiami kartu su JP projekto paraiška.

  7. JP projekto pareiškėjo tinkamumas gauti finansavimą vertinamas pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus, atitinkamais dokumentais pagrįstus ir viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po JP vykdytojo paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

  8. JP projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Aprašu ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis (Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės taikomos tiems JP projekto administravimo etapams, kurie nereglamentuojami Apraše). 

  9. Projekto pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką JP vykdytojui negali būti patyręs išlaidų, susijusių su JP projektu

  10. JP projektą įgyvendinti ne vėliau kaip per 22 mėnesius nuo valstybės pagalbos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.  

  11. Sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar laikomasi veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, sąlygų.

  12. Teikti duomenis statistikos tikslais ir gyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

  13. JP projekto paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose, arba atsakyme į paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikti teisingą informaciją.

  14. Viešinti gautą valstybės pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

  15. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti investicijų, veiklos tęstinumą (nekeisti nuosavybės pobūdžio, nekeisti projekto tikslų ir veiklos pobūdžio – nesausinti atkurtos pelkės ar kitaip keisti jos hidrologinio režimo) bei jos priežiūrą. 

  16. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos pelkės  atkūrimo priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne prastesnių techninių parametrų.

  17. Kvietimus teikti JP projektų paraiškas rengia JP vykdytojas, kvietimas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt ir JP vykdytojo interneto svetainėje (www.nma.lt).

  18. Kvietimas teikti paraiškas gali būti baigiamas anksčiau nei nustatytas terminas kvietime teikti paraiškas, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl JP  projektų finansavimo ir pateiktas JP projektų paraiškas galima paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą, arba kai dėl nepakankamo susidomėjimo kvietimu teikti paraiškas bei pateiktų JP projektų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių dėl kvietimui numatytų lėšų panaudojimo.

  19. Paraiškos teikiamos, vertinamos ir atrenkamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka ir JP vykdytojo vidaus procedūrų aprašu.

  20. Vienas JP projekto pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti tik vieną paraišką. 

  21. Valstybės pagalba neteikiama JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

  22. Valstybės pagalba neteikiama pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kompensuoti, išskyrus atvejus, kai to mokesčio negalima įtraukti į PVM ataskaitą. PVM gali būti  tinkamomis finansuoti išlaidomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje  nustatytais atvejais, jei neprieštaraujama Gairių 3.2.3 dalies 88 punkto nuostatai.

  23. JP projektų vykdytojų išlaidos, apmokamos  pagal Aprašo 14.2 arba 14.3 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius. 

  24. JP projekto vykdytojo išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo. JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos JP projekto vykdytojo ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 1 d.

  25. JP projekto vykdytojams netiesioginės išlaidos nėra finansuojamos.

  26. Valstybės pagalba neteikiama pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kompensuoti, išskyrus atvejus, kai to mokesčio negalima įtraukti į PVM ataskaitą. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.   

  27. Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą bus pateikiama į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

  28. JP vykdytojas apie JP projekto vykdytojams skirtą valstybės pagalbą, įskaitant JP projekto vykdytojo pavadinimą, paraiškos registracijos numerį, projekto pavadinimą ir suteiktos valstybės pagalbos sumą, skelbia savo interneto svetainėje.

  29. JP projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

  Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai nenustatomi atsižvelgiant į tai, kad, remiantis 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimu, Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedu, įvertinus projektų veiklų atitiktį Chartijai nenustatyta, kad kuriomis nors projektų veiklomis būtų daromas poveikis Chartijoje nustatytoms pagrindinėms teisėms.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti investicijų, veiklos tęstinumą (nekeisti nuosavybės pobūdžio, nekeisti projekto tikslų ir veiklos pobūdžio – nesausinti atkurtos pelkės ar kitaip keisti jos hidrologinio režimo) bei jos priežiūrą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP projektą privaloma įgyvendinti ne vėliau kaip per 22 mėnesius nuo valstybės pagalbos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Valstybės pagalbos schema SA.102103(2022N) „Investicijos „ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas“ įgyvendinimas atkuriant šlapynes žemės ūkio naudmenose“, patvirtinta  Europos Komisijos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. C(2023)  2230 final bei pakeista  Valstybės pagalbos schema SA.108958 (2023/N), patvirtinta  Europos Komisijos 2023 m. lapkričio 14 d. sprendimu  Nr. C(2023) 7718 final.

  2. Pagal Aprašą valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Gairių I dalimi ir II dalies 1 skyriaus 1.1.1.1 skirsniu „Pagalba investicijoms į žemės ūkio valdas, susijusias su pirmine žemės ūkio gamyba“.  

  3. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias paramos intensyvumas ir didžiausia paramos suma.

  4. JP vykdytojas, priėmęs sprendimą skirti  valstybės pagalbą, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą  valstybės pagalbą (nurodoma diskontuota valstybės pagalbos vertė). Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

  5. JP vykdytojas, priėmęs sprendimą skirti  valstybės pagalbą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų  Ministerijai pateikia Gairių  3.2.4 dalies  112 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytą informaciją apie skirtą valstybės pagalbą tuo atveju, jei vienam  JP projekto vykdytojui skirta individuali parama (t. y. tam pačiam JP projekto vykdytojui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama valstybės pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas paramos priemones) viršijo Gairių  3.2.4 dalies  112 punkto c papunkčio i papunktyje nurodytą  10 000 Eur ribą.

  6. JP vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos pagal Aprašą suteikimo dienos saugoti visą su  valstybės pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

  7. Finansavimo JP projektui atitikties  vertinimą atlieka JP vykdytojas.

  8. Vadovaujantis Gairių 3.2.3 dalies 91 punktu ateityje mokėtina valstybės pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Diskontuota valstybės pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-10-01  03  1 ha atkurto šlapynių ploto fiksuotasis vieneto įkainis be PVM  2 515,73 Eur   ha  Atkurtos šlapynės apžiūros aktas, kuriame nurodytas atkurtos šlapynės plotas (ha), po atkurtos šlapynės apžiūros vietoje pasirašytas ir patvirtintas komisijos, sudarytos iš Savivaldybės atstovų (PFSA 4 priedas).  
  FĮ-10-02  03  1 ha atkurto šlapynių ploto fiksuotasis vieneto įkainis su PVM  3 044,03 Eur   ha  Atkurtos šlapynės apžiūros aktas, kuriame nurodytas atkurtos šlapynės plotas (ha), po atkurtos šlapynės apžiūros vietoje pasirašytas ir patvirtintas komisijos, sudarytos iš Savivaldybės atstovų (PFSA 4 priedas).  
 • Kiti reikalavimai

  1. Sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar laikomasi veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, sąlygų. 

  2. Teikti duomenis statistikos tikslais ir gyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti. 3. JP projekto paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose arba atsakyme į paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikti teisingą informaciją.

  Viešinti gautą valstybės pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

  Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos pelkės atkūrimo priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne prastesnių techninių parametrų.

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  6 088 060.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 procentų

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  Užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą. Dokumentai turi būti pasirašyti el.parašu.

 • Privalomi priedai

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašo patvirtinimo“ nuoroda: 3D-427 Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros pr... (e-tar.lt)

  1. Savivaldybės išduotos techninės sąlygos melioracijos inžineriniams statiniams pertvarkyti;

  2. Plotai, kuriuose atkuriamos pelkės, bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) notariškai patvirtinti sutikimai, kuriuose aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis; 

  3. Valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos arba direkcijos, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų bei Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ priskirtos saugomos teritorijos, sutikimas dėl projekto įgyvendinimo (turi būti teikiamas, jei  JP projektas įgyvendinamas saugomose teritorijose);

  4. Vienos įmonės deklaracija.

  5. Pagal JP projektą tvarkomi plotai, kuriuose atkuriamas pelkių hidrologinis režimas, turi patekti į durpžemių žemėlapį, atvaizduotą VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal VĮ Valstybės žemės fondo pateiktus duomenis. Seniūnijos darbuotojas ar pats JP projekto vykdytojas (pareiškėjas) ŽŪDC viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html įbraižo laukų, kuriuose planuojama atkurti pelkę, ribas. Šią informaciją pateikia SHAPE formatu kartu su JP projekto paraiška nurodydamas plotą (ha), planuojamo atkurti ploto vietovę bei koordinates (Aprašo 1 priedas), naudodamasis ŽŪMIS portalą.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Kita informacija

  Taikomos sankcijos neįvykdžius įsipareigojimų:

  Nr.  Reikalavimas, kurį pažeidus taikoma sankcija  Sankcijos dydis 
  1.  JP projektą įgyvendinti ne vėliau kaip per 22 mėnesius nuo valstybės pagalbos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.  Visos paramos susigrąžinimas 
  2. Sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar laikomasi veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, sąlygų.  Visos paramos susigrąžinimas 
  3. Teikti duomenis statistikos tikslais ir gyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.  Visos paramos susigrąžinimas 
  4. Iš viso neatkūrus pelkių  Visos paramos susigrąžinimas 
  5. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti investicijų, veiklos tęstinumą (nekeisti nuosavybės pobūdžio, nekeisti projekto tikslų ir veiklos pobūdžio – nesausinti atkurtos pelkės ar kitaip keisti jos hidrologinio režimo) bei jos priežiūrą.  Visos paramos susigrąžinimas 
  6. Iki JP projekto kontrolės laikotarpio pabaigos įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos pelkės atkūrimo priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne prastesnių techninių parametrų.  Visos paramos susigrąžinimas 
  7. JP projekto paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose arba atsakyme į paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikti teisingą informaciją.  Paramos neskyrimas arba paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos 
  8. Viešinti gautą valstybės pagalbą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.  Paramos sumažinimas 1 proc. nuo skirtos paramos sumos  
  9. Jei atkuriamos pelkės mažesniame plote nei numatyta paraiškoje.  Mažinama suma proporcingai (kadangi mokama už ha pagal įkainį) 
 • Taikomi teisės aktai

  1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas); 

  2. Europos Komisijos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. C(2023) 2230 final patvirtinta valstybės pagalbos schema SA.102103 (2022/N); 

  3. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais;

  4. 2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 10477/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo;

  5. 2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2022/2472, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius;

  6. Valstybės pagalbos žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse gairės, patvirtintos Komisijos komunikatu (2022/C 485/01);

  7. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu Nr. 10477/21;

  8. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas;

  9. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;

  10. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  11. Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“

  12. Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“;

  13. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  14. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

  15. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas; 

  16. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

  17. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

  18. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

  19. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

  20. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 „Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

  21. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

  22. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“;

  23. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-803 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“;

  24. Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;

  25. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių  statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

  26. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“;

  27. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D-44 „Dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“;

  28. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“;

  29. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašo patvirtinimo“.