Nr. 01-007-P

Teikiama nuo
2023-11-16 08:00
Teikiama iki
2023-12-21 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
12 100 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji Lietuvos transformacija
Pažangos priemonė
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-04-01-02  Veikla – Dotacijos atnaujinti (modernizuoti) pastatus 
  02-001-06-04-01-02-02  Poveiklė – Dotacijos bandomiesiems daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus projektams įgyvendinti
 • Tikslinės grupės

  1. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai;

  2. savivaldybių administracijos ir jų viešųjų pastatų naudotojai;

  3. Turto bankas ir jo valdomo pastato naudotojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  1.    Daugiabučių namų atnaujinimo projekto administratoriai.

  2.    Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių administracijos.

  3.    Valstybės įmonė Turto bankas.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  12 100 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Projekto atranka atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

  2. Galimas pareiškėjas ir projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – projekto vykdytojas).

  3. Projektas įgyvendinamas su partneriais. Galimi partneriai:

  3.1. Daugiabučių namų atnaujinimo projekto administratoriai.

  3.2. Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių administracijos.

  3.3. valstybės įmonė Turto bankas.

  4. Partnerius ir jų pageidaujamus atnaujinti (modernizuoti) pastatus atrenka Projekto vykdytojas pagal kvietimų teikti paraiškas atrankos sąlygų aprašus (toliau – Kvietimas/-ai).

  5. Projekto tikslai:

  5.1. Įgyvendinti daugiabučių ir viešųjų pastatų bandomąjį atnaujinimą (modernizavimą) naudojant skydus (toliau – atnaujinimas (modernizavimas)), pasiekiant ne mažesnę kaip A energetinę klasę.

  5.2. Parengti metodines rekomendacijas serijiniam daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus.

  5.3. Viešinti ir skatinti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimą (modernizavimą) naudojant skydus.

  6. Projekto remiamos veiklos:

  6.1. subsidijos teikimas faktinėms daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo ir projekto vykdymo priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo, faktinėms statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti ir (ar) kompensuoti;

  6.2. išlaidų kompensavimas už įgyvendintas Programos priede nurodytas energinį efektyvumą didinančias priemones;

  6.3. kompensavimas daugiabučiams namams kredito bendrų metinių palūkanų dalies, viršijančios 3 procentus;

  6.4. perkama ar projekto vykdytojo personalo teikiama konsultacinė pagalba projekto partneriams įgyvendinant projektą;

  6.5. pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus metodinių rekomendacijų parengimas;

  6.6. pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus viešinimas ir skatinimas.

  7. Apraše išvardytų rodiklių pasiekimą turi užtikrinti projekto vykdytojas.

  8. Iki pateikiant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), parengtą pagal PAFT 1 priedą, turi būti sudaryta partnerystės sutartis. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  8.1. partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

  8.2. įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu, nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

  8.3. visi projekto įgyvendinimo plano pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją turi būti suderinti su partneriu.

  9. Jeigu projekto vykdytojas, siekdamas nustatytų rodiklių reikšmių, papildomai atrenka projekto partnerius, partnerystės sutartys su jais ir PFSA 2.13.1–2.13.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai gali būti pateikti administruojančiai institucijai ir pateikus PĮP.

  10. Projektas (projekto vykdytojas ir projekto partneriai) turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  11. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 1 d. Tarpinis stebėsenos rodiklis „Atrinkti pastatai renovacijai“ (rodiklio kodai P-02-001-06-04-01-16; P.S.1049.1) turi būti pasiektas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

  12. Projekto tiesioginėms ir netiesioginėms veikloms įgyvendinti skiriama iki 12 100 000,00 (dvylikos milijonų vieno šimto tūkstančių) eurų, iš jų 10 000 000,00 (dešimt milijonų) eurų – ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, 2 100 000,00 (du milijonai vienas šimtas tūkstančių) eurų – valstybės biudžeto lėšos netinkamam PVM finansuoti.

  13. Su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

  13.1 partnerio deklaracija (PAFT 1 priedo 1 priedas);

  13.2 informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (pagal PAFT 1 priedo 2 priedą); projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (pvz., investicijų planai, išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito ataskaitos, sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje));

  13.3. Projekto partnerių – savivaldybių ir Turto banko – nuosavo indelio užtikrinimą pagrindžiantys dokumentai. Projekto partneriai – daugiabučių namų atnaujinimo projekto administratoriai – įsipareigoja kreiptis ir gauti sprendimą dėl kredito suteikimo iš finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui finansuoti.

  13.4. darbo užmokesčio išlaidas patvirtinantys dokumentai (veiklų sąrašas, kuriame nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas) (jei taikoma);

  13.5. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/, skiltyje „viešųjų investicijų projektų rengimas“, prie „rengimas ir vertinimas“. Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktyje;

  13.6. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (pagal PAFT 1 priedo 3 priedą).

  14. Vadovaujantis žaliųjų pirkimų tikslais, nustatytais Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), projekto partneriai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  15. Apie projektą informuojama vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  16. Vadovaujantis PAFT 99.8 papunkčio nuostatomis, Projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar veiklą laiku įtraukiant EK ir vadovaujančiąją instituciją.

  17. Visi dokumentai apie projekto įgyvendinimą turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka. Duomenys apie suteiktą de minimis pagalbą turi būti saugomi 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą buvo suteikta individuali pagalba.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Neutralus – projektai negali daryti neigiamo poveikio horizontaliems principams.

  2. Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie Darnaus vystymosi horizontalaus principo darnaus vystymosi rodiklio „1.1. Darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi:

  2.1. 7 tikslo „Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija“ 7.3 uždavinio „Iki 2030 metų padvigubinti pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo padidinimo rodiklį“ įgyvendinimo. Atnaujinus (modernizavus) pastatus, jiems šildyti reikės mažiau šiluminės energijos, o tai padės efektyviau naudoti energiją;

  2.2. 13 tikslo „Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų“ 13.2 uždavinio „Įtraukti klimato kaitos priemones į nacionalinę politiką, strategijas ir planavimą“ įgyvendinimo.  Atnaujinus (modernizavus) pastatus, jiems šildyti reikės mažiau šiluminės energijos, t.y. sumažės, ją gaminant, išmetamo į atmosferą ŠESD – anglies dioksido (toliau – CO2) – kiekis, tai padės švelninti klimato kaitos procesųs. Mažesnis energetinių išteklių poreikis didins energetinę nepriklausomybę, mažins vartotojų išlaidas šildymui, pagerės gyvenimo ir darbo sąlygos atnaujintuose (modernizuotuose) pastatuose. Skydų gamybai naudojant atsinaujinančias organinės kilmės medžiagas, bus „užrakinamas“ CO2, skatinamas šių medžiagų vietos išteklių panaudojimas išvengiant pervežimų didesniais atstumais, su tuo susijusių CO2 ir kitų teršalų išmetimų. Skydai pakeis šiuo metu naudojamas fasadų ir stogo apšiltinimo medžiagas, kurias gaminant, pasibaigus naudojimo laikui, šalinant, išsiskiria CO2.

  3. Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalaus principo įgyvendinimo išbandant ir plėtojant naują ir pažangų pastatų atnaujinimą (modernizavimą) naudojant gamyklose pagamintus skydus.

  4. Projekto įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kt. principams įgyvendinti.

  5. Projekto reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA priede.

  6. Projektas neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). Projekto veiklos nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, nenumatyti Administravimo taisyklėse ir PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą neteikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje.

  2. De minimis pagalba, kuri atitinka PFSA 1.1.7–1.1.9 papunkčiuose išvardytų reglamentų nuostatas, gali būti teikiama daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą. Projekto įgyvendinimo metu Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Valstybės pagalbos tvarkos apraše nustatyta tvarka, vertins daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, vykdančių ūkinę veiklą, gaunamą valstybės paramą dėl rizikos finansavimui netapti de minimis pagalba. Suteikta de minimis pagalba Projekto vykdytojo bus registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą jo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35, „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais.

  3. De minimis pagalba bus teikiama vadovaujantis Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Pareiškėjas turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Projekto finansavimo forma – dotacija.

  2. Išlaidų tinkamumui finansuoti taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) VII skyriaus nuostatos.

  3. Iš PFSA 2.12 papunktyje išvardytų lėšų tinkamos finansuoti:

  3.1. projekto partnerių – daugiabučių namų atnaujinimo projekto administratorių – išlaidos:

  3.1.1. teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas), projekto vykdymo priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo, faktinėms statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti / kompensuoti, neviršijant Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1725) nustatytų dydžių arba suteikiant avansą šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti Nutarimo Nr. 1725 2.31 papunktyje nustatyta tvarka;

  3.1.2. kompensuojant iki 70 proc. išlaidų už įgyvendintas Kvietime nurodytas energinį efektyvumą didinančias priemones iš finansinę priemonę įgyvendinančio subjekto gauto kredito;

  3.1.3. kredito bendrų metinių palūkanų dalies, viršijančios 3 procentus, apmokėjimo išlaidos.

  3.2. projekto partnerių – savivaldybių ir Turto banko – išlaidos kompensuojant iki 70 proc. išlaidų už įgyvendintas savo lėšomis Kvietimuose nurodytas energinį efektyvumą didinančias priemones;

  3.3. projekto vykdytojo tiesioginės išlaidos apmokėti jo vykdomas perkamos ar projekto vykdytojo personalo teikiamos konsultacinės pagalbos projekto partneriams projekto veiklų įgyvendinimui, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skydais metodinių rekomendacijų parengimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skydais viešinimo ir skatinimo veiklas;

  3.4. projekto vykdytojo netiesioginės išlaidos projekto veikloms (projekto administravimas, privalomas projekto viešinimas), kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, nurodyti PFSA 14 p.

  4. PVM netinkamas finansuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis PAFT ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  5. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  6. Tinkamos finansuoti pripažįstamos ne anksčiau 2020 m. vasario 1 d. patirtos Projekto išlaidos, kaip nurodyta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) 57.4 papunktyje. 

 • EGADP subsidijos lėšos
  10 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  2 100 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  12 100 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma   
  FS-01-01 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/parengti-fiksuotuju-dydziu-tyrimai/1105 
  FS-01-02 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM.  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/parengti-fiksuotuju-dydziu-tyrimai/1105
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/parengti-fiksuotuju-dydziu-tyrimai/1105
   FS-01-04 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM.  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/parengti-fiksuotuju-dydziu-tyrimai/1105
  FN-05-01 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   
  FN-05-05 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Atrinkti pastatai renovacijai P-02-001-06-04-01-16 P.S.1.1049.1 vnt. 1 (2023 m. III ketv.)
  Renovuotų demonstracinių pastatų plotas, siekiant pirminės energijos suvartojimą vidutiniškai sumažinti bent 30 %, kaip nurodyta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos P-02-001-06-04-01-17 P.S.1.1049 m²  16.500 (2026 m. II ketv.)
  Renovuotų demonstracinių pastatų skaičius P-02-001-06-04-01-18 P.N.1.4002 vnt. 6 (2026 m. II ketv.)
  Per metus sutaupytas pirminės energijos suvartojimo kiekis R-02-001-06-04-01-11 R.B.1.2001 MWh/per metus n/a (2026 m. II ketv.)
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  PAFT: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd/asr 

  Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f858125073cf11eea5a28c81c82193a8

  1. Bendrieji:

  1.1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;

  1.2. Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas ir jų administravimo“;

  1.3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);

  1.4. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT) ir Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  1.6. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais;

  1.7. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

  1.8. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais;

  1.9. 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais;

  1.10. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas Nr. CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

  2. Specialieji:

  2.1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;

  2.2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“;

  2.3. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa);

  2.4. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1725);

  2.5. Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės pagalbos tvarkos aprašas);

  2.6. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“;

  2.7. Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr.18;

  2.8. Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 metams, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 31 d. pateiktas Europos Komisijai.

   

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Violeta Pilvelienė, 
  Tel. Nr.: 8 649 12641
  El. p.: v.pilveliene@cpva.lt.