Nr. 20-202-P

Teikiama nuo
2024-05-15 08:00
Teikiama iki
2024-11-29 15:45 Liko 164 d. 10 val.
Finansavimo suma
3 753 190.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Vilniaus regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-01 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimams Elektrėnų savivaldybėje
 • Tikslinės grupės

  Gyventojai, negaunantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ar gaunantys nekokybiškas; savivaldybės; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės.

 • Galimi pareiškėjai

  UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Elektrėnų savivaldybės administracija.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 753 190.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 50,00 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 50,00 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  2.1. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu įvykdyta Gairių I skyriaus lentelės 6 skiltyje nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai projekto įgyvendinimo plane nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios vietovės atitiktis), kurios atitinka naujausio Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių plano nuostatas. Ar išankstinė sąlyga įvykdyta, nustato RPPl administruojančioji institucija PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą.

  2.2. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.3. Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.4. Remiamų veiklų vykdytojais gali būti tik viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, ir kuriems savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą. 

  2.5. Partneriais, sudarius jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, gali būti savivaldybių administracijos. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui. 

  2.6. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmajame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų. Projektų, kurių vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, vykdytojai, privalo surengti komunikacinį renginį ar veiklą, laiku įtraukdami Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją – Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

  2.7. Projekto vykdytojas ir partneris turi laikytis Gairių 3 ir 4 punktuose  nustatytų horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos laikymosi reikalavimų.

  2.8. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

  2.9. Įgyvendinant projektą sukurta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi nuosavybės teise priklausyti geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui, turinčiam geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

  2.10. Daiktinės pareiškėjo ir (ar) partnerio teisės į statinį ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas ir (ar) partneris turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. 

  2.11. Turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai, kai tokios procedūros turi būti atliktos pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo.

  2.12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, pareiškėjai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus minėtame nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  2.13. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną projekto įgyvendinimo planą 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytoms veikloms įgyvendinti, išskyrus tuos atvejus, kai veiklų vykdytojas teikia paslaugas daugiau kaip vienos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione esančios savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.

  2.14. Su projekto įgyvendinimo planu administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

  2.14.1. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta CPVA interneto svetainėje www.CPVA.lt, skyriuje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“ (Dokumentai/Investicijų projektų rengimo metodika);

  2.14.2. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams ir pan.);

  2.14.3. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.);

  2.14.4. partnerio deklaracija, parengta pagal PAFT 1 priedo 1 priede nustatytą formą (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

  2.14.5. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą, parengta pagal PAFT 1 priedo 2 priede nustatytą formą (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

  2.14.6. atsakingos institucijos sprendimo, kad planuojama ūkinė veikla galima, arba atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

  2.14.7. preliminarių sutarčių su gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl įsipareigojimo jungtis prie tiesiamų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) arba dėl sutikimo tiesti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus ir komunikacijas per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) sąrašas;

  2.14.8.  informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;

  2.14.9. kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

  2.15. Projektuose visi suplanuoti gyventojų prijungimai prie tiesiamų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) turi būti pagrįsti preliminariosiomis sutartimis su gyventojais arba jų teisėtais atstovais dėl įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba dėl sutikimo tiesti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus ir komunikacijas per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) bei sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį.

  2.16. Projektai turi atitikti Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo, pateikto Gairių 2 priede, reikalavimus. 

  2.17. Įgyvendinant projektus pagal 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytas 1, 2, 3, 4 ir 5 veiklas, gyventojų skaičius gyvenamosiose vietovėse projekto įgyvendinimo plano teikimo administruojančiajai institucijai momentu grindžiamas Registrų centro duomenimis (ne senesniais nei 2 mėnesių).

  2.18. Projektai pagal 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytas 6, 7, 8, 9 ir 10 veiklas gali būti įgyvendinami gyvenamosiose vietovėse, kuriose projekto įgyvendinimo plano teikimo administruojančiajai institucijai momentu gyvena ne mažiau kaip 200 gyventojų pagal Registrų centro duomenis (ne senesnius nei 2 mėnesių) ir kuriose taršos nuotekomis apkrova yra mažesnė negu 2000 gyventojų ekvivalentų (gyvenvietės, kurioms netaikomi 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo reikalavimai).

  2.19. Įgyvendinant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytas 1 ir 6 veiklas, rezultato rodikliai RCR41 ir RCR42 turi būti pasiekti (gyventojai turi būti prijungti) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba, kai prie centralizuotųjų geriamojo vandens tiekimo sistemų ir (arba) centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų gyventojai jungiasi patys (savo lėšomis), ne vėliau kaip per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d. 

  2.20. Įgyvendinant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ir 10 veiklas, rezultato rodikliai RCR41 ir RCR42 turi būti pasiekti (gyventojai turi būti prijungti) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d. 

  2.21. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 3 veiklą, įrengti individualias geriamojo vandens tiekimo sistemas (tinklus ir įrenginius) (teikiančias vidutiniškai mažiau nei 10 m3 vandens per parą arba aprūpinančias vandeniu mažiau nei 50 asmenų) galima, kai įrengti centralizuotąją ar grupinę geriamojo vandens tiekimo sistemą nepateisina argumentuotai pagrįsta didelė tokios sistemos įrengimo kaina ir tai ekonomiškai pagrįsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane, tose viešojo vandens tiekimo teritorijose ar jų dalyse, kur nėra sukurta viešoji centralizuota geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

  2.22. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 4 veiklą, įrengti grupines vandens tiekimo sistemas (tinklus ir įrenginius) galima, kai įrengti centralizuotąją ar individualią vandens tiekimo sistemą nepateisina argumentuotai pagrįsta didelė tokios sistemos įrengimo kaina ir tai ekonomiškai pagrįsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane, tose viešojo vandens tiekimo teritorijose ar jų dalyse, kur nėra sukurta viešoji centralizuota geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

  2.23. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 5 veiklą:

  2.23.1. geriamojo vandens kokybės laboratorinių tyrimų protokolų duomenimis (vienų kalendorinių metų iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo arba iki veiklos pradžios, atsižvelgus, kuris veiksmas ankstesnis) turi būti pagrįsta, kad iš rekonstruotinų geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka viešojo geriamojo vandens kokybės indikatorinių ir (ar) cheminių (toksinių) rodiklių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;

  2.23.2. finansuojama geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių, iš kurių geriamasis vanduo tiekiamas centralizuotąja geriamojo vandens tiekimo sistema, rekonstrukcija.

  2.24. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 7 veiklą, finansuojama naujų nuotekų valymo įrenginių, į kuriuos nuotekos patenka viešųjų nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti naudojamu ir ne mažiau kaip 30 proc. gyvenamojoje vietovėje susidarančių nuotekų surenkančiu nuotakynu, statyba.

  2.25. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytas 8 ir 9 veiklas, statomi individualūs ar grupiniai nuotekų valymo įrenginių turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento 29 punkte nustatytus reikalavimus.

  2.26. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 10 veiklą, finansuojama rekonstrukcija nuotekų valymo įrenginių, kurių statyba ir (arba) rekonstrukcija nebuvo finansuota 2007–2013 m. ar 2014–2020 m. finansavimo periodo ES struktūrinių fondų lėšomis.“

  2.27. Vykdant 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 10 veiklą, finansuojama nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija šiais atvejais:

  2.27.1. kai nuotekų valymo įrenginių vidutinė metinė taršos apkrova yra 95 proc. nuotekų valymo įrenginių projektinių pajėgumų arba didesnė. Vertinami paskutinių trejų metų Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (toliau  ̶  AIVIKS) ataskaitų duomenys, kuriuose bent vienais metais apskaičiuojama 95 proc. ir  didesnė taršos apkrova. Kai prie nuotekų valymo įrenginių planuojama prijungti naujus gyventojus ir dėl to padidės taršos apkrova iki 95 proc. ir daugiau, investiciniame projekte pagrindimui turi būti pateikti trejų paskutinių metų AIVIKS ataskaitos duomenys ir apkrovos padidėjimo skaičiavimai;

  2.27.2. kai rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius patobulinamas valymo metodas (nuo žemesnio į aukštesnį) ir įvykdoma bent viena iš sąlygų: 

  2.27.2.1. nuotekų valymo įrenginiai į gamtinę aplinką išleidžia pagal taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau ̶ TIPK) leidime nustatytus reikalavimus neišvalytas nuotekas. Vertinami paskutinių trejų metų duomenys, kuriuose bent vienais metais pagal AIVIKS pateiktas nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas užfiksuotos nepakankamai išvalytos arba nevalytos nuotekos;

  2.27.2.2.  nuotekų valymo įrenginius būtina rekonstruoti siekiant užtikrinti azoto ir (arba) fosforo išvalymo rodiklius pagal  Nuotekų tvarkymo reglamentą, kai per pastaruosius 3 metus bent vienais metais AIVIKS ataskaitose pateiktos vidutinės metinės azoto ir (arba) fosforo koncentracijos viršijo leistinas užterštumo normas, kurios taikomos nuo 2027 gruodžio 31 d. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija finansuojama ir kai į taršos leidimą ar TIPK leidimą neįrašyti azoto ir (arba) fosforo normatyvai;

  2.27.2.3.  nuotekų valymo įrenginiuose atliekamas tik pirminis valymas, todėl rekonstruojant tobulinamas nuotekų išvalymo metodas iki bent antrinio.

  2.28. Kai projektu prisidedama įgyvendinant funkcinės zonos strategiją ar miesto tvarios plėtros strategiją, parengtą vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, turi būti įgyvendinti šie reikalavimai:

  2.28.1.  projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai);

  2.28.2.  sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias planuojama sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas projektams, kuriais prisidedama įgyvendinant funkcinės zonos strategiją);

  2.28.3.  pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai projekto įgyvendinimo plane pateikia internete paskelbtos (-ų) miesto tvarios plėtros strategijos ar funkcinės zonos strategijos, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir susitarimo dėl strategijos įgyvendinimo (kai turi būti sudarytas vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo reikalavimais) nuorodą (-as).

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  3.1.Projektuose negali būti numatyta:

  3.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, seksualinės orientacijos, kalbos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  3.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontalaus darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  3.2. Projektuose turi būti užtikrinama, kad vykdant projektų veiklas būtų prisidedama prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi šeštojo tikslo – užtikrinti visuotinę prieigą prie saugaus geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos, taip pat siekiama pagerinti vandens kokybę ir vandens naudojimo efektyvumą, skatinti tvarią vandens gavybą bei gėlo vandens tiekimą – įgyvendinimo. 

  3.3. Projektų veiklos turi prisidėti prie lygių galimybių principo įgyvendinimo: vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą, turi būti užtikrinamas informacijos prieinamumas pagal individualius gyventojų poreikius – ji turi būti pateikiama  prieinamais bendravimo būdais, užsienio kalbomis (anglų, lenkų ir t.t.) ir pan.

  Projektai turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  2.8. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

  2.9. Įgyvendinant projektą sukurta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra turi nuosavybės teise priklausyti geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui, turinčiam geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje pavesta vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2029 m. III ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  4.1. Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

  4.2. Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  5.1. Projekto išlaidos turi atitikti PAFT VII skyriuje nustatytus reikalavimus, taikomus iš Investicijų programos lėšų finansuojamiems projektams.

  5.2. Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje, PAFT 302 punkte ir PAFT VII skyriaus trečiajame skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“. Prie netinkamų išlaidų taip pat priskiriamas PVM.

  5.3. Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti Sanglaudos fondo finansavimo sritį, nustatytą Reglamento (ES) 2021/1058 6 straipsnio 1 dalies a) punkte. 

  5.4. Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

  5.5. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 1, 3 ir 4 veiklų įgyvendinimo metu tiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo tinklus ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam kilometrui negali viršyti 89 000 eurų. 

  5.6. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 1, 3 ir 4 veiklų įgyvendinimo metu tiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo tinklus ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam naujai prijungtam gyventojui negali viršyti 2 200 eurų.

  5.7. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 2, 3, 4 ir 5 veiklų įgyvendinimo metu statant naujus ir (arba) rekonstruojant geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų vertė) 1 m3/parą negali viršyti 1 800 eurų.

  5.8. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 2, 3, 4 ir 5 veiklų įgyvendinimo metu statant naujus ir (arba) rekonstruojant geriamojo vandens gavybos (paėmimo) ir (arba) geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų vertė) vienam gyventojui negali viršyti 470 eurų.

  5.9. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 6, 8 ir 9 veiklų įgyvendinimo metu tiesiant naujus nuotekų surinkimo tinklus ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam kilometrui negali viršyti 89 000 eurų. 

  5.10. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 6, 8 ir 9 veiklų įgyvendinimo metu tiesiant naujus nuotekų surinkimo tinklus ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam naujai prijungiamam gyventojui negali viršyti 2 200 eurų.

  5.11. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 7, 8, 9 ir 10 veiklų įgyvendinimo metu statant naujus ir (arba) rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojų ekvivalentui negali viršyti 1 100 eurų.

  5.12. 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytų 7, 8, 9 ir 10 veiklų įgyvendinimo metu statant naujus ir (arba) rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius ES lėšų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) vienam gyventojui negali viršyti 1 400 eurų.

 • ES fondų lėšos
  3 753 190.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 50,00 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 753 190.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  FS sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija;
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba lygiavertis pranešimas elektroniniame ekrane;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.
  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta CPVA interneto svetainėje www.CPVA.lt, skyriuje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“ (Dokumentai/Investicijų projektų rengimo metodika);

  2. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams ir pan.);

  3. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas, ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.);

  4. atsakingos institucijos sprendimo, kad planuojama ūkinė veikla galima, arba atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kopiją, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

  5. preliminarių sutarčių su gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl įsipareigojimo jungtis prie tiesiamų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) arba dėl sutikimo tiesti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus ir komunikacijas per gyventojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą žemės sklypą iki gyventojui priklausančio pastato arba teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo sistemų (centralizuotųjų ar individualių, ar grupinių) ir (arba) nuotekų surinkimo sistemų (centralizuotųjų ar atskirųjų, ar grupinių) sąrašas;

  6. kita aktuali informacija ir (ar) dokumentai.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt. Minimali siektina reikšmė projektai
  Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis  RCO30 P.B.2.0030   km  4,6 
  Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis RCO31 P.B.2.0031 km 19,51
  Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai   RCO32 P.B.2.0032   Gyventojų ekvivalentas  541
  Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų  RCR41 R.B.2.2041   Asmenys  89 
  Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių   RCR42, R.B.2.2042  Asmenys  674
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) r.grabstunovic@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Romuald Grabštunovič
  Tel. Nr.: +370 625 28224
  El. p.: r.grabstunovic@cpva.lt