Nr. 11-007-P

Teikiama nuo
2024-04-29 08:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
5 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Vidaus reikalų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-004-10-04-01-01-01  „Parama gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros plėtrai“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės

  Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono 43 savivaldybių gyventojai. Kitos tikslinės grupės: valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, veiklos vykdytojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos.

 • Galimi pareiškėjai

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  0 proc. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.1. Remiama veikla: gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros plėtra, įsigyjant ir įrengiant naujas centralizuoto valdymo sirenas.

  1.2. Galimas pareiškėjas yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

  1.3. Projekto įgyvendinimo regionas – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

  1.4. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

  1.5. Projekto veikloms įgyvendinti numatyta skirti iki 5 500 000 (penkių milijonų penkių šimtų tūkstančių) eurų 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

  1.6. Didžiausia galima projekto veiklos finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

  1.7. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  1.8. Visi stebėsenos rodikliai turi būti pasiekti projekto įgyvendinimo metu.

  1.9. Projekto pirkimai turi būti atliekami taikant žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ ir nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priede.

  1.10 Reikalavimai dėl projekto parengtumo nėra taikomi.

  1.11. Gavęs finansavimą projekto vykdytojas privalo informavimo apie projektą ir komunikacijos veiklas atlikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektas negali daryti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nustatytiems Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus antrajame skirsnyje. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  Projektas taip pat turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). Pagal Aprašą numatyta veikla nepažeidžia Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Įgyvendinus projektų veiklas, papildomi reikalavimai, nei numatyta Administravimo taisyklėse ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti ir išlaidos patirtos iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projekto bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti PAFT (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo) VII skyriuje projektų išlaidoms nustatytus  reikalavimus. 

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš Europos regioninės plėtros fondo finansavimo sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje. 

  3.    Įgyvendinant projektą, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir PAFT 302 punkte, taip pat PAFT VII skyriaus trečiajame skirsnyje ,,Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos. 

  4. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos taip pat yra: 

  4.1. transporto priemonių ir kompiuterinės įrangos pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos; 

  4..2. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos; 

  4.3. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 

  4.4. nepiniginis projekto vykdytojo įnašas (jei prie projekto prisidedama nepiniginiu įnašu – žeme, nekilnojamuoju turtu, savanorišku darbu, nematerialiuoju turtu);

  4.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis (DU).

  5. Projektui gali būti mokamas avansas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus nuostatomis.

  6. Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  7. Finansuojant projektą, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  5 500 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  0 proc. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  5 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs  
  FS-01-04  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  1.    Investicijų projektas, pateikiamas kartu su investicijų skaičiuokle. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), kuri skelbiama interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika  https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb;

  2.    Dokumentai ir informacija, įrodantys projekto išlaidų pagrįstumą (pvz., sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);

  3.    Pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl elektros ir elektroninės įrangos, baigusios gyvavimo ciklą, perdavimo sutvarkymui deklaracija (Aprašo 2 priedas), patvirtinanti, kad projekto metu perkama įranga, baigusi savo gyvavimo ciklą, bus sutvarkoma vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES nuostatomis.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijos į naujas arba atnaujintas gaivalinių nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemas  P-01-004-10-04-01-01 P.B.2.0024   Eurai 5.500.000,00 (2029 m.) 
  Gyventojai, kuriems taikomos apsaugos nuo su klimatu susijusių stichinių nelaimių ne tik pavojingose vietose priemonės  R-01-004-10-04-01-01 R.S.2.3011   Asmenys  1.317.833 (2029 m.) 
  Savivaldybėse įrengta naujų centralizuoto valdymo sirenų skaičius  P-01-004-10-04-01-02 P.N.2.4722   Vienetai 275 (2029 m.) 
 • Taikomi teisės aktai

  PAFT: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo

  PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8af2a5a0fbbe11eeb884ddd8796e2c7b

  Bendrieji teisės aktai: 

  1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės. 

  1.2. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742.

  1.3. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Planas).

  1.4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237„Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės). 

  1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

  1.6. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

  Specialieji teisės aktai: 

  1.7. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika). 

  1.8. Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ aprašo patvirtinimo“.

  1.9. Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“.

  1.10. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

  1.11. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas.

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovas Mantas Barakauskas, tel. +370 654 91254, el. p. m.barakauskas@cpva.lt