Teikiama nuo
2024-06-03 09:00
Teikiama iki
2024-07-02 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 443 530.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-03-01  Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas 
 • Tikslinės grupės

  Tiksliniai naudos gavėjai – Programos dalyviai.

  Programos dalyviai (startuoliai, vykdantys arba turintys potencialo vykdyti veiklą IRT, GameTech arba EdTech srityse projekto veiklų įgyvendinimo metu registruoti Sostinės regione ir atrinkti kaip potencialūs jungtinio projekto projekto vykdytojai dėl subsidijos skyrimo pagal 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklę 3.6. „Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą“).

 • Galimi pareiškėjai

  Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 443 530.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojama veikla – startuolių ekosistemos plėtros skatinimas vykdant ne mažiau nei 2 (du) Programos ciklus: ne mažiau nei 1 (vieną) skirtą EdTech, ne mažiau nei vieną 1 (vieną) GameTech. Siekiant suvaldyti rizikas dėl stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių startuolių skaičius“ pasiekimo JP vykdytojas gali skelbti papildomai kvietimą(-us) IRT srityje neviršijant Aprašo 2.9 papunktyje nurodytos sumos.

  2. Pagal veiklą remiamas Programos vykdymas. Edtech ir GameTech Programos vykdymui Pareiškėjas / Projekto vykdytojas viešųjų pirkimų būdu, Paslaugos teikėjo atrankai taikydamas viešo, konkurencinio, skaidraus, nediskriminacinio ir besąlyginio konkurso tvarką, įsigis paslaugą, kurią atliks Paslaugos teikėjas, o IRT programos vykdymą atliks Pareiškėjas / Projekto vykdytojas. Vieną Programos ciklą apima šie etapai:

  2.1. Pasirengimas Programos ciklo įgyvendinimui (programos turinio parengimas, informacijos sklaida, ekspertų paslaugų pirkimas, pasirengimas teikti inovacijų paramos paslaugas ir Programos ciklo pristatymas). Informacinė sklaida turi būti vykdoma kompleksiškai siekiant pritraukti startuolius teikti projektų paraiškas dalyvauti JP pagal PFSA Nr. 1 ir dalyvauti Programoje.

  2.2. Programos ciklo įgyvendinimas:

  2.2.1. konsultavimo, mokymų, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, praktinių užsiėmimų, skirtų startuolių veiklos augimui ir plėtrai, paslaugų teikimas; 

  2.2.2. inovacijų konsultacinių paslaugų ir inovacijų paramos paslaugų teikimas; 

  2.2.3. Programos ciklo baigiamojo renginio (angl. demo day) Programos dalyviams organizavimas.

  3. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti skiriama iki 1 193 000,00 (vieno milijono šimto devyniasdešimt trijų tūkstančių eurų) Eur EGADP lėšų ir iki 250 530,00 (dviejų šimtų penkiasdešimties tūkstančių penkių šimtų trisdešimties eurų) Eur VB lėšų pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti, iš kurių ne mažiau kaip 70 proc. sudarys valstybės pagalba ir de minimis pagalba, skirta galutiniams naudos gavėjams – Programos dalyviams.  PVM gali būti kompensuojamas vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus 4 skirsnio nuostatomis.

  4. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.

  5. Projektas turi atitikti bendruosius projekto atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede.

  6. Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnio nuostatomis.

  7. Projekto atranka vykdoma planavimo būdu.

  8. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidas (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., CVP IS), jeigu išlaidos grindžiamos paslaugos teikėjų pasiūlymais, paklausimai paslaugos teikėjams), išlaidų skaičiavimai, de minimis registravimo vidaus tvarka.

  9. Įgyvendinant Aprašo 2.5 papunktyje numatytą veiklą Pareiškėjas / Projekto vykdytojas turi užtikrinti šiuos rezultatus: ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) Programos dalyvių, pabaigusių Programą.

  10. Įgyvendinus ne mažiau kaip 25 proc. kiekvieno Programos ciklo, paslaugų teikėjas arba Pareiškėjas / Projekto vykdytojas parengia ataskaitą nurodydamas visos Programos ciklo planuojamą apimtį bei Programos ciklo temas ir veiklas, kuriose dalyvavo Programos dalyviai. Projekto vykdytojas pateikia parengtą ataskaitą Administruojančiai institucijai.

  11. Pabaigus visą Programos ciklą, Pareiškėjas / Projekto vykdytojas parengia ataskaitą apie Programos ciklą baigusius Programos dalyvius

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomas visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Informacija apie atitiktį reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui pateikiama PFSA 1 priede.

  Siekiant užtikrinti atitiktį Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninėms gairėms (2021/C58/01) pagal būsimo kvietimo teikti paraiškas nustatytus tinkamumo kriterijus, neremiamos šios veiklos: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje (išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas); ii) veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius (jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos  gyvendinimo reglamente (ES) 2021/447); iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu) ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma veiksmams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu), iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. 

  Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi Europos Komisijos 2021/C 280/01 tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. 

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. 

  Projektas tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) HP, kuris įgyvendinamas per projekto veiklas ir tikslines grupes: veiklos orientuotos į siekį mažinti viešųjų akceleravimo iniciatyvų fragmentaciją ir sukurti bendrą nuoseklią verslo akceleravimo sistemą, užtikrinančią efektyvias verslo paramos paslaugas startuoliams bei spartinančią startuolių sistemos vystymąsi Lietuvoje, padidinant verslo kūrimo kompetencijas ir investicijų pritraukimo galimybes, skatinant kurti inovatyvius produktus ir (ar) paslaugas.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi veiklos tęstinumo reikalavimai netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto finansuojamos veiklos, kurioms netaikoma valstybės pagalba, gali būti pradėtos vykdyti nuo 2023 m. spalio 1 d.

  Projekto finansuojamos veiklos negali būti pabaigtos vykdyti iki projekto sutarties su administruojančiąja institucija sudarymo.

  Projekto finansuojamos veiklos turi būti pabaigtos vykdyti iki 2026 m. kovo 31 d. 

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka De minimis reglamento nuostatas, Pareiškėjui / Projekto vykdytojui neteikiama. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki De minimis reglamento galiojimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2030 m. gruodžio 31 d.

  2. Aprašo 2.5 papunktyje nurodytos Programos vykdymą įgyvendins Pareiškėjas / Projekto vykdytojas arba viešųjų pirkimų būdu atrinktas Paslaugos teikėjas.

  3. Pasirengimo išlaidos, skirtos Programos ciklui, nurodytam Aprašo 2.5.1 papunktyje, įgyvendinti, bus priskiriamos kaip de minimis pagalba Programos dalyviams. De minimis pagalba bus priskirta ir registruojama vadovaujantis Pareiškėjo / Projekto vykdytojo patvirtinta de minimis priskyrimo ir registravimo vidaus tvarka. Pareiškėjo / Projekto vykdytojo de minimis registravimo vidaus tvarka turėtų būti turi suderinta su ir pateikta Administruojančiajai institucijai kartu su PĮP.

  4. Projekto vykdytojo įgyvendinami Programos ciklo etapai, nurodyti Aprašo 2.5.2.1 ir 2.5.2.3 papunkčiuose, bus teikiami kaip de mininims pagalba galutiniams naudos gavėjams (startuoliams). 

  5. Projekto vykdytojo įgyvendinamas Programos ciklo etapas, nurodytas Aprašo 2.5.2.2 papunktyje, bus teikiamas kaip valstybės pagalba pagal BBIR IV skirsnio 28 straipsnį galutiniams naudos gavėjams (startuoliams). Valstybės pagalba bus priskiriama ir registruojama vadovaujantis Pareiškėjo / Projekto vykdytojo patvirtinta valstybės pagalbos registravimo vidaus tvarka. Valstybės pagalbos registravimo vidaus tvarka turi būti suderinta su Administruojančiąja institucija iki finansavimo sutarties pasirašymo.

  6. Valstybės pagalba neteikiama:

  6.1. įmonėms, kurioms išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;

  6.2. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos BBIR 2 straipsnio 18 punkte;

  6.3. skatinamojo poveikio, nustatyto BBIR 6 straipsnyje, neturinčiai pagalbai;

  6.4. neskaidriai pagalbai, kuri neatitinka BBIR 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

  7. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  7.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  7.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija BBIR nustatyto didžiausio pagalbos intensyvumo ir pagalbos sumos.

  8. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas BBIR nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma. 

  9. De minimis pagalba teikiama įmonėms visuose sektoriuose, išskyrus:

  9.1. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą;

  9.2. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą, kai pagalbos dydis nustatomas pagal įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;

  9.3. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

  9.4. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais veiklą, vienu iš šių atvejų:

  9.4.1. kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį;

  9.4.2. kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams;

  9.5. pagalbą, suteiktą su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose valstybėse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbą, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

  9.6. pagalbą, kuri priklauso nuo to, ar naudojama daugiau vidaus nei importuotų prekių arba paslaugų.

  10.  Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamą tikslą ir į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento  2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  11. Jeigu de minimis pagalba išmokama dalimis, jos dydis diskontuojama iki vertės suteikimo momentu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma.

  12. Valstybės pagalbos, teikiamos inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir paramos paslaugoms, intensyvumas siekia 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu bendra pagalbos suma inovacijų konsultacinėms paslaugoms ir paramos paslaugoms neviršija 220 000 Eur vienai įmonei per trejų metų laikotarpį, kaip tai numatyta BBIR 28 straipsnio 4 dalyje.

  13. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai bus saugomi Taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis BBIR 12 straipsnio 1 punkte ir De minimis reglamento 6 straipsnio 3 punkte nustatytų terminų ¬(10 metų nuo pagalbos suteikimo datos). 

  14. Kai teikiama de minimis pagalba, Pareiškėjas / Projekto vykdytojas patikrina startuolio teisę gauti de minimis pagalbą bei planuojamą skirti de minimis pagalbos sumą rezervuoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ir taip įsitikina, kad dėl suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei taikoma de minimis pagalbos riba (300 000 Eur) per bet kurį trejų metų laikotarpį. Viena įmonė apima visas įmones, tarpusavyje susijusias De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais, atsižvelgiant į „Vienos įmonės“ deklaraciją, užpildytą pagal svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma  paskelbtos rekomenduojamos formos nuostatas, ir Registro duomenis. Duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Pareiškėjas / Projekto vykdytojas į Registrą pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo de minimis pagalbos suteikimo dienos. De minimis pagalba laikoma suteikta nuo tos dienos, kai pagalbos gavėjas (startuolis) įgyja juridinę teisę tokią pagalbą gauti, nepriklausomai nuo de minimis pagalbos išmokėjimo momento.

  15. Pareiškėjas / Projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti de minimis pagalbos ir valstybės pagalbos skyrimo kontrolę ir informacijos pateikimą į Registrą. Pareiškėjas / Projekto vykdytojas, vykdydamas 2.5.2 papunktyje numatytą veiklą ir pasirašęs finansavimo sutartį su Administruojančiąja institucija dėl projekto finansavimo, pateikia informaciją į Registrą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka ir terminais. Vadovaujantis Nuostatų 17 punktu, Projekto vykdytojas duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Registrui pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos, o duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą – per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Teikdamas Registrui duomenis Pareiškėjas / Projekto vykdytojas vadovaujasi savo patvirtinta vidaus tvarka.

  16. Kai teikiama valstybės pagalba, Projekto vykdytojas patikrina startuolio teisę gauti valstybės pagalbą ir užpildo Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (3 priedas). 

  17. Kai teikiama de minimis pagalba, Projekto vykdytojas patikrina startuolio teisę gauti de minimis pagalbą ir užpildo Atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (2 priedas). 

  18. Jei Pareiškėjas / Projekto vykdytojas nustato, kad suteikta pagalbą pažeidė Europos Sąjungos pagalbos taisykles, neteisėta ir nesuderinama pagalba turi būti grąžinta (išieškota ne ginčo tvarka) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Planuojamos išlaidos turi atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nurodytus Taisyklių VII skyriuje.

  2. Pagal Aprašą finansuojamos šios išlaidos, kurias gali patirti Pareiškėjas / Projekto vykdytojas:

  Išlaidų grupės Nr.   Išlaidų grupė  Reikalavimai ir paaiškinimai 
  1.  Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis, įranga)  Tinkamos finansuoti išlaidos:
  -    Paslaugų įsigijimo (akceleravimo, ekspertinių konsultacijų, mokymų, renginių organizavimo, viešinimo ir pan.) išlaidos. 
  -    Pareiškėjo / Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos, patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos. 
  -    Lektorių, konsultantų, ekspertų iš užsienio, įgyvendinančių projekto veiklas, kelionių ir apgyvendinimo išlaidos. 
  -    Projekto veikloms vykdyti būtinos kompiuterinės technikos, programinės įrangos išlaidos.
  2.  Informavimas apie projektą  Tinkamos finansuoti išlaidos:
  -    Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos. 
  3.  Netiesioginės išlaidos   Tinkamos finansuoti išlaidos:
  -    7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. 

  3. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas VB lėšomis vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  4. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

  5. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms ir Aprašo 2.6 papunkčio nuostatoms.

  6. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.

  7. Projektams gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Taisyklių 155 punktu.

  8. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš Pareiškėjo / Projekto vykdytojo lėšų.

  9. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  10. Kryžminis finansavimas nėra taikomas.

 • EGADP subsidijos lėšos
  1 193 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  250 530.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 443 530.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-01 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-05 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FS-01-01 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. 
  FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FĮ-022-01  02  Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM 
  FĮ-022-02  02  Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM 
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka:

  1. Dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidas (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas (pvz., CVP IS), jeigu išlaidos grindžiamos paslaugos teikėjų pasiūlymais, paklausimus paslaugos teikėjams);

  2. Išlaidų skaičiavimus;

  3. De minimis registravimo vidaus tvarką.

 • Priedai

  1. PAFT 1 priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma;

  2. PAFT 3 priedas Projekto sutartis: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijas gavusių startuolių skaičius  P-05-01-01-05-07-04 P.S.1.1131   Vienetai  60 (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės  R-05-001-01-05-07-16 R.B.1.2009   n/a  n/a 
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos, vienetai  R-05-001-01-05-07-17 R.B.1.2009.1   n/a  n/a 
  Akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius P-05-001-01-05-07-28 P.N.1.4650   Vienetai  60 (2026 m. I ketv.)  
 • Kita informacija

  1. Aprašas gali būti keičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka. 

  2. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tinkamą pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės 3.1 „Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas“ įgyvendinimą: numatytų rodiklių siekimą, tinkamą Projekto įgyvendinimą, rizikų valdymą, lėšų naudojimą tinkamu laiku.

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c515ef40111111efbcbfb318996800a8

  1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartis ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės „Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

  bendrieji teisės aktai:

  1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo;

  1.3. 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2106, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos 2022 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Investicijų programos ir Plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės);

  1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2022 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

  1.6. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas 2022 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas);

  1.7. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);

  1.8. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.9. 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.10. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas);

  1.11. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315 (toliau – BBIR).

  Specialieji teisės aktai:

  1.12. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas;

  1.13. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  1.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“;

  1.15. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijos.

  2. Apraše vartojamos sąvokos:

  2.1. Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

  2.2. Akceleravimo programa – teikiamų paslaugų visuma, apimanti konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, verslo partnerių paieškos, inovacijų paramos ir inovacijų konsultavimo, baigiamojo renginio (angl. demo day) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugas (toliau – Programa).

  2.3. EdTech – skaitmeninių švietimo, edukacinių technologijų ir inovacijų sritis.

  2.4. Inovacijų paramos paslaugos – aprūpinimas biuro plotu, duomenų bankų, debesijos ir duomenų saugojimo paslaugos, bibliotekos paslaugos, rinkotyra, laboratorijos paslaugos, kokybės ženklinimas, bandymai, eksperimentai ir sertifikavimas arba kitos susijusios paslaugos, įskaitant mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacijų, mokslinių tyrimų infrastruktūros, bandymų ir eksperimentų infrastruktūros arba inovacijų klasterių teikiamas paslaugas, siekiant plėtoti veiksmingesnius arba technologiškai pažangesnius produktus, procesus ar paslaugas, įskaitant novatoriškų skaitmeninių technologijų ir sprendimų (įskaitant skaitmenines technologijas ir sprendimus) įgyvendinimą.

  2.5. Inovacijų konsultacinės paslaugos – konsultavimas, pagalba ar mokymas žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos ar naudojimo klausimais arba naudojimosi standartais ir jų taikymą reglamentuojančiomis taisyklėmis klausimais, taip pat konsultavimas, pagalba ar mokymas novatoriškų technologijų ir sprendimų (įskaitant skaitmenines technologijas ir sprendimus) diegimo arba naudojimo klausimais.

  2.6. GameTech – skaitmeninių žaidimų technologijų ir inovacijų sritis. 

  2.7. IRT – informacinių ryšių ir technologijų sritis.

  2.8. Programos dalyvis – startuolis, vykdantis arba turintis potencialo vykdyti veiklą IRT, GameTech arba EdTech srityse projekto veiklų įgyvendinimo metu registruotas sostinės regione ir atrinktas kaip potencialus jungtinio projekto (toliau – JP) projekto vykdytojas dėl subsidijos skyrimo pagal 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės 3.6. „Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą“ (toliau - PFSA Nr. 1).

  2.9. Programos ciklas – ne mažiau kaip 12 savaičių vykdoma Programa. 

  2.10. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1 p. nurodytuose teisės aktuose.

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Evelina Vaičiulėnė, tel. + 370 616 75351, el.p. e.vaiciulene@cpva.lt