Nr. 10-073-P

Teikiama nuo
2024-05-24 08:00
Teikiama iki
2024-09-30 18:00 Liko 79 d. 10 val.
Finansavimo suma
150 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-001-01-01-01-01-01   Įsijungti į Europos atvirojo mokslo debesį Sostinės regione. Pagal PFSA finansuojama veikla – įsijungti į Europos atvirojo mokslo debesį – galimybių studijos dėl būtinų pokyčių ir investicijų krypčių parengimas.  
 • Tikslinės grupės

  MSI; universitetų ligoninės, mokslininkai ir kiti tyrėjai; doktorantai.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos mokslo taryba

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Finansavimo intensyvumas gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Projekto vykdytojas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir / ar Partnerio lėšų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2. Projekto veiklos vykdomos nuo PĮP pateikimo dienos ir turi būti užbaigtos nė vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

  3. Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

  3.1. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą Pareiškėjui pagal PAFT 1 priedo 2 priedą;

  3.2. projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai.

  4. Iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai projektinis pasiūlymas turi būti suderintas su Ministerija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 04 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

  5. Papildomi matomumo reikalavimai, nenurodyti PAFT, nėra taikomi.

  6. Apie projektą informuojama PAFT VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  7. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta: 

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų principams įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 

  2. Projektas tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo per įgyvendinamas veiklas, kurios turi atitikti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų Sumanios specializacijos prioritetus bei tematikas.

  3. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede. 

  4. Pagal Aprašą finansuojama veikla, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Netaikoma.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos vykdomos nuo PĮP pateikimo dienos ir turi būti užbaigtos nė vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

  2. Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT VII skyriuje nustatytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos (išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas). 

  3. Pareiškėjo išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT 294.2.1 papunkčio nuostatoms.

  4. Projekto vykdytojui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153–159 punktais.

  5. Tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

  5.1. ekspertų paslaugų;

  5.2. renginių organizavimo;

  5.3. projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokestis;

  5.4. projekto veikloms įgyvendinti būtinos įrangos nuomos;

  5.5. projekto veiklas vykdančių asmenų komandiruočių, stažuočių ir kelionių išlaidos; 

  5.6. kitų paslaugų ir prekių, reikalingų veikloms įgyvendinti;

  5.7. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių pagal PAFT 340 ir 341 punktus išlaidos. Išlaidos nustatytos Aprašo 14 punkte;

  5.8. papildomos PĮP numatytos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos;

  5.9. netiesioginės išlaidos ir išlaidos pagal fiksuotąsias projekto išlaidų normas, numatytos Aprašo 14 punkte.

 • ES fondų lėšos
  150 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Projekto vykdytojas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir / ar Partnerio lėšų.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  300 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 02 Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms Netiesioginės išlaidos sudaro iki 7 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų
  FĮ-32-01  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas neviršija 99 km   
  FĮ-32-02  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 100 km iki 499 km  
  FĮ-32-03  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 500 km iki 1 999 km   
  FĮ-32-04  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 2 000 km iki 2 999 km   
  FĮ-32-05  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 3 000 km iki 3 999 km   
  FĮ-32-06  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 4 000 km iki 7 999 km   
  FĮ-32-07  02 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia 8 000 km ir daugiau   
  FĮ-34-01  02 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 1-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-02  02 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 2-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-03  02 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 3-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-04  02 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 4-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-05  02 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 5-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-06  02 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 6-oje grupėje   
  FĮ-34-07  02 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 7-oje grupėje   
  FĮ-34-08  02 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 8-oje grupėje   
  FĮ-34-09  02 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 9-oje grupėje   
  FĮ-34-10  02 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 10-oje grupėje   
  FĮ-22-01 02 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis be PVM   
  FĮ-22-02  02 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis su PVM   
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM   
  FS-01-03 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM   
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM   
  FN-05-01 02 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.    
  FN-05-02 02  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-03 02  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-04 02 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-05 02 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-06 02 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-07 02 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  1. projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai.

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Parengta galimybių studija  R-12-001-01-01-01-10 R.N.2.5568   Skaičius  1 (2026) 
 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo ir mokslo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Rasa Šlikaitė, tel. +370 690 15855, el. p. r.slikaite@cpva.lt