Nr. 02-045-K

Teikiama nuo
2023-11-22 14:00
Teikiama iki
2024-04-11 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
6 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-002-01-07-07-09-01  Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas); 
  05-002-01-07-07-09-02  Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). 
 • Tikslinės grupės

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

 • Galimi pareiškėjai

  MVĮ

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Partneriai negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  70 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  50 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  50 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal PFSA remiama veikla: naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenis. Veikla skirta MVĮ investicijoms. 

  Pareiškėjai- MVĮ, projekto partneriai – negalimi. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau- PAFT) 1 priede pateiktą formą.

  Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas.

  Finansavimas nėra skiriamas, jeigu pareiškėjai atitinka PFSA punktuose Nr. 2.2.5.1. – 2.2.5.3 nurodytus kriterijus.

  Projektams keliami reikalavimai:

  • Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. 
  • Projektų išlaidos priskiriamos vienam arba abiem Investicijų programos įgyvendinimo regionams, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 296 punktu, ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis, kurios skelbiamos Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.
  • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 
  • Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.
  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 (penkiolika tūkstančių) eurų.
  • Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 
  • Projektams taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos. 
  • Papildomi matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.
  • Informavimas apie projektą atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 

  • ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.
  • ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 
  • jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti anksčiau negu iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. 

  Projektams įgyvendinti skiriama iki 6 000 000,00 (šešių milijonų) eurų Investicijų programos lėšų, iš kurių iki 3 000 000,00 (trijų milijonų) eurų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 3 000 000,00 (trijų milijonų) eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  Projektų atranka atliekama formuojant dvi atskiras konkursines eiles (Sostinės regionui ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui), lėšos tarp regionų perskirstomos nebus. 

  Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius kriterijus. Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte. 

  Jeigu projekto sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog projekto vykdytojas PĮP ir (ar) kartu su PĮP pateiktuose dokumentuose ir (ar) kituose su PĮP vertinimu susijusiuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją ir (arba) nuslėpė vertinimo rezultatams galėjusią turėti įtakos faktinę informaciją, administruojančioji institucija vienašališku sprendimu nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas.

  Projekto vykdytojas privalo informuoti administruojančiąją instituciją apie planuojamą projekto vykdytojo dalyvių (savininkų, akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) (toliau – projekto vykdytojo dalyviai) pasikeitimą. Jei administruojančioji institucija, gavusi šiame PFSA papunktyje nurodytą informaciją, nustato, jog projekto vykdytojo dalyvių pasikeitimu siekiama sudaryti sąlygas įmonėms, kurios pagal PFSA nebūtų laikomos tinkamu pareiškėju, kuriam būtų skirtas finansavimas, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas, jei jos buvo išmokėtos.

  Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojui keičiant ar praradus projekto finansavimo šaltinius, numatytus PĮP vertinimo metu ir (arba) iki projekto sutarties pasirašymo, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo apie tai privalo informuoti administruojančiąją instituciją ir pateikti kitus PFSA reikalavimus atitinkančius projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančius dokumentus. Jei projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas nepateikia kitų PFSA reikalavimus atitinkančių projekto finansavimo šaltinių užtikrinimą pagrindžiančių dokumentų, administruojančioji institucija vienašališkai nutraukia projekto sutartį bei susigrąžina visas projekto vykdytojui išmokėtas projekto finansavimo lėšas.

  Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos suteikimo dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (bus siekiama paskatinti inovacijų kūrimą, naudojant atvirus duomenis bus kuriami inovatyvūs sprendimai ir (ar) paslaugos. Taip pat bus siekiama kelti MVĮ skaitmeninio intensyvumo lygį). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami PFSA 1 priede.

  Poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ (Sostinės regionas) ir poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas), vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17  straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  reikalavimai:

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.  

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 

  Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal PFSA teikiamas finansavimas projekto veikloms yra de minimis pagalba, teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2023/2831. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  2. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.8 papunktyje nurodyto termino.

  3. Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  4.1. projektą vykdančių darbuotojų DU išlaidos;

  4.2. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos programinės įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos; 

  4.3. su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, kurių pats projekto vykdytojas negali atlikti, pirkimo išlaidos;

  4.4. netiesioginės išlaidos. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  5. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  5.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

  5.2. išlaidos standartinei biuro įrangai (pvz., telefonams, projektoriams, kopijavimo aparatams, spausdintuvams ir pan.);

  5.3. neįvardytos PFSA 8.4.1–8.4.4 papunkčiuose kaip tinkamos finansuoti išlaidos.

  6. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  7. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos. 

  8. Jei de minimis pagalba išmokama dalimis, ji yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

  9. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.“

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  1. Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.

  Vertinimo metodas

  Vertinama, ar projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys bus naudojami iš Lietuvos atvirųjų duomenų ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų (Atviri Lietuvos finansai, Oficialus Europos duomenų portalas, savivaldybių atviri duomenų portalai ir kt.).

  Atviri duomenys suprantami taip, kaip jie apibrėžti PFSA 1.2.1 papunktyje.

  Kriterijus taikomas viso projekto įgyvendinimo metu.

  2. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus veikianti MVĮ, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

  Vertinimo metodas

  Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota ir veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus iki PĮP pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas. 

  Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

  Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją. 

  Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją, Valstybės duomenų agentūros, Juridinių asmenų registro duomenis.

  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

  3. Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas bus priskirtinas prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI).

  Vertinimo metodas

  Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas projekto vykdytojas (MVĮ) naudos praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo. Kartu su PĮP pareiškėjas (MVĮ) pateikia analizę, kurioje pagrindžiama, kaip įgyvendinto projekto metu sukurtas inovatyvus sprendimas ir (ar) paslauga prisidės prie šių skaitmeninių technologijų naudojimo MVĮ: 

  1. internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų; 

  2. IRT specialistų ištekliai; 

  3. naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps);

  4. mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų;

  5. tinklalapis; 

  6. svetainė su sudėtingomis funkcijomis; 

  7. socialiniai tinklai; 

  8. mokama reklama internete; 

  9. MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas; 

  10. automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas; 

  11. e. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos; 

  12. „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos.

  Jei PĮP pateikia pareiškėjas jau priskirtinas prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių, laikoma, kad jis atitinka šį kriterijų ir kartu su PĮP pateikiamame užpildytame priede pareiškėjas turės nurodyti, kaip įgyvendinto projekto metu sukurtas inovatyvus sprendimas ir (ar) paslauga prisidės prie įvardytų skaitmeninių technologijų naudojimo MVĮ.   

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1. Projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) sprendimo ir (ar) paslaugos (inovacijos) naujumo lygis.

  Vertinimo metodas

  Kriterijumi vertinamas projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimo (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygis.

  Naujumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimo (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygį. Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): sprendimas ir (ar) paslauga naujas įmonės lygmeniu, sprendimas ir (ar) paslauga naujas rinkos lygmeniu, sprendimas ir (ar) paslauga naujas pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove 2018: „Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, ketvirtasis leidimas. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas“ (angl. „Oslo manual 2018. Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition“, OECD, „Eurostat“, 2018). 

  Vertinant projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimas (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygmenį, vienas sprendimas (ar) paslauga priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei sprendimas (ar) paslauga yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu sprendimas (ar) paslauga nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei vienas sprendimas (ar) paslauga, vertinamas kiekvieno sprendimo (ar) paslaugos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens sprendimą (ar) paslaugą.

  Aukštesnis įvertinimas (daugiau balų) suteikiamas (-a) tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų sprendimų ir (ar) paslaugų naujumo lygis yra didesnis: jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja pasaulio lygmeniu, skiriami 5 balai; jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja rinkos lygmeniu, skiriami 3 balai; jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja įmonės lygmeniu, skiriamas 1 balas.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

  Šiam kriterijui taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

  2. Projekto efektyvumas.

  Vertinimo metodas

  Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (pajamų augimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir PĮP pateikimo metų) ir prašomos finansavimo sumos). Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos).

  Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N + 1 − P) ) / projekto finansavimas, kurioje: 

  P – paskutinių finansinių metų MVĮ pajamos iki PĮP pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;

  N + 1 – MVĮ pajamos pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

  Daugiau balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinus MVĮ pajamos augs labiausiai.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų pagal surikiuotą projektų efektyvumo eilę (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  Jeigu pirmieji projektai, kurių pajamų augimo tendencija vienoda, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

  3. Pareiškėjas per paskutinius 3 metus yra įgyvendinęs bent 1 projektą, skirtą inovatyvių sprendimų kūrimui, naudojant atvirus duomenis.

  Vertinimo metodas

  Vertinama pareiškėjo patirtis atvirų duomenų panaudojimo projektuose: aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai turi daugiau minėtų projektų įgyvendinimo patirties. Jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs daugiau negu 3 projektus, skiriami 5 balai; jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs 2–3 projektus, skiriami 3 balai; jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs 1 projektą, skiriamas 1 balas.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

  4. Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys daugiau naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo negu iš kitų viešai prieinamų portalų.

  Vertinimo metodas

  Europos duomenų portalas, savivaldybių atviri duomenų portalai ir kt.). Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, kurių įgyvendinimui bus naudojami atviri duomenys iš Lietuvos atvirų duomenų portalo: 5 balai skiriami projektams, kurių įgyvendinimui didesne apimtimi bus naudojama atvirų duomenų iš Lietuvos atvirų duomenų portalo (daugiau nei 50 proc. duomenų), 0 balų skiriama projektams, kurių įgyvendinimui bus naudojama didesne apimtimi ar tiek pat (50 proc. ir daugiau) atvirų duomenų iš kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.

  Kriterijus taikomas viso projekto įgyvendinimo metu.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

  Minimali privaloma surinkti balų suma - 40 balų.

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:

  P = Y1*S1 + Y2*S2 + Y3*S+ Y4*S4.

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal PFSA 9 punkte nurodytą pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės PFSA 9 punkte nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus PFSA 9 punkte nurodytus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

 • Reikalavimai

  Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions

  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Kryžminis finansavimas netaikomas. 

 • ES fondų lėšos
  6 000 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  50 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  70 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras  
  FN-05-01 – FN-05-07  01   Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras  
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietime teikti PĮP nustatyta tvarka:

  1.    laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  2.    užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti; 

  3.    užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją, pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija);

  4.    Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

  5.    finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

  6.    dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (bent vieną komercinį pasiūlymą, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.);

  7.    dokumentus, pagrindžiančius darbo užmokesčio (toliau – DU) išlaidų pagrįstumą (projekto veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu DU analogiškoms MVĮ pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą.

  Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus dokumentų, PĮP atmetamas neprašius papildomų dokumentų: turi būti parengtas ir kartu su PĮP pateiktas PFSA 3 priedas.

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“);

  PFSA 3 priedas;

  Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“);

  Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas;

  Projekto naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įmonėms sukurtų paslaugų, produktų ir procesų vertė (Sostinės regionas)   P-05-002-01-07-07-06 (P.B.2.0013)  Eurai  12 750 000 
  Aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį pasiekusios įmonės (Sostinės regionas)  R-05-002-01-07-07-02 (R.B.2.2013)  Įmonės  254 
  Įmonėms sukurtų paslaugų, produktų ir procesų vertė (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)  P-05-002-01-07-07-06 (P.B.2.0013)  Eurai  12 750 000 
  Aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį pasiekusios įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)  R-05-002-01-07-07-02 (R.B.2.2013)  Įmonės  254 
 • Kita informacija

  1. Projektų įgyvendinimo priežiūrai sudaromas projektų priežiūros komitetas, kuris stebi projektų įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas dėl projektų įgyvendinimo. Projektų priežiūros komitetas sudaromas iš administruojančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų. Į projektų priežiūros komitetą gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai ir socialiniai ir ekonominiai partneriai. Projektų priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai nustatomi šio komiteto darbo reglamente.

  2. Projekto vykdytojas privalo informuoti administruojančiąją instituciją apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  3. Projekte sutaupytos lėšos gali būti panaudotos administruojančiosios institucijos nustatyta ir su Ministerija suderinta projekte sutaupytų lėšų panaudojimo tvarka, atitinkančia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus trečiojo skirsnio nuostatas.

  Tais atvejais, kai projekto vykdytojas nesilaiko projekto sutartyje nustatytų sąlygų ir kai toks nesilaikymas neturi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytų pažeidimo požymių, administruojančioji institucija priimdama sprendimą dėl projektui skirto finansavimo mažinimo gali taikyti administruojančiosios institucijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrame skirsnyje nustatyta tvarka parengtą ir su Ministerija suderintą projektui skirto finansavimo mažinimo tvarką.

 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ veiklos „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ (Sostinės regionas) ir poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) PFSA: 

  1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo;

  2. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais;

  3. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai;

  4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 5742, kuriuo patvirtinama programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“ dėl paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ir Teisingos pertvarkos fondo Lietuvoje siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo, su visais pakeitimais;

  5. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  6. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  7. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas;

  8. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas; 

  9. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“;

  10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“; 

  11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“;

  12. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“; 

  13. 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo“;

  14. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

  15. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

  16. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.  1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

  17. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

  PFSA vartojamos sąvokos: 

  1. Atviri duomenys – laisvai prieinami subjekto veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus duomenis ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis, kurie publikuojami atviraisiais formatais, pritaikytais automatizuotam nuskaitymui, ir kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti teisėtu tikslu, laikydamiesi duomenų naudojimo sąlygų, jeigu jos yra nustatytos.

  2. Kitos PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  PFSA 1.1 papunktyje nurodytuose teisės aktuose.                                     

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus projektų vadovė Lina Šukytė-Balkevičienė, tel. +370 620 12176
  el.p. l.sukyte-balkeviciene@cpva.lt