Teikiama nuo
2024-06-03 09:00
Teikiama iki
2024-07-02 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
4 606 282.37 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Jungtinis projektas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-03-06   Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą 
 • Tikslinės grupės

  Tiksliniai naudos gavėjai: Sostinės regione registruoti startuoliai. JP projektų paraiškos teikimo metu ir atrankos metu startuolio registracija Sostinės regione nėra privaloma. Reikalavimas būti registruotiems Sostinės regione galioja tik tiems startuoliams, kurie atrinkti būti JP projektų vykdytojais. Priskyrimas regionui vertinamas remiantis svetainėje esinvesticijos.lt paskelbtomis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis.

 • Galimi pareiškėjai

  Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

  Tinkami JP projektų pareiškėjai – startuoliai, kurie:

  1. labai mažos ar mažos įmonės, atitinkančios Aprašo 1.2.1 papunkčio ir 4 p. nuostatas;

  2. vykdantys veiklą ir (arba) kuriantys inovatyvų produktą arba Prototipą kvietime nurodytoje srityje („EdTech“, „GameTech“ arba IRT);

  3. turi teisę gauti de minimis pagalbą.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  4 606 282.37
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. JP tikslas – skatinti startuolių ekosistemos plėtrą, užtikrinant efektyvias verslo paramos paslaugas startuoliams Sostinės regione. 

  2. Finansuojama veikla – startuolių ekosistemos plėtros skatinimas skiriant investiciją (fiksuotąją sumą) JP projektų vykdytojams, reikalinga Prototipui ar inovatyviam produktui vystyti.

  3. Skelbiami ne mažiau nei 2 (du) kvietimai teikti JP projektus:  ne mažiau nei 1 (vieną), skirtą „EdTech“, ne mažiau nei 1 (vieną), skirtą „GameTech“. Siekiant suvaldyti rizikas dėl stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių startuolių skaičius“ pasiekimo JP vykdytojas gali skelbti papildomai kvietimą(-us) IRT srityje neviršijant Programos įgyvendinimui skirtos sumos. Paskutinis kvietimas finansuoti JP projektus turi būti paskelbtas ne vėliau kaip 2025 m. spalio 1 d.

  4. Fiksuotoji suma gali būti skirta tik tiems startuoliams, kurie atitinka Aprašo 3.8 papunkčio reikalavimus. Fiksuotoji suma išmokama tiems JP projektų vykdytojams, kurie pateikė 3.15 papunktyje nurodytus dokumentus ir baigė visą Programos ciklą. Fiksuotoji suma gali būti skirta ne daugiau nei 60 JP projektų, kaip nurodyta Aprašo 2.9 p.

  5. Kvietimai finansuoti JP projektus turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų šio rezultato rodiklio pasiekimą iki 2026 m. kovo 31 d.: ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) startuolių, atitinkančių tikslinės grupės apibrėžtį, atrinktų pagal 2.9 papunktį ir sukūrusių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų.

  6. JP vykdytojas turi atrinkti ne mažiau nei 60 potencialių JP projekto vykdytojų dalyvauti Specializuotoje akceleravimo programoje, bet pasirašyti gali ne daugiau nei 60 JP projektų sutarčių su 60 daugiausiai atrankos balų pagal Aprašo 10 punktą surinkusių startuolių Aprašo 2.3 papunkčio veiklai įgyvendinti. JP projekto vykdytojui laiku nepateikus 3.15 papunktyje nurodytų dokumentų arba laiku nebaigus Programos ciklo, JP projekto sutartis yra nutraukiama ir pasirašoma nauja JP projekto sutartis su sekančiu į pirmumo eilėje įtrauktu JP projekto vykdytoju.

  7. JP vykdytojas, teikdamas projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), administruojančiajai institucijai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) kartu turi pateikti patvirtinto JP vykdytojo JP projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, numatančio tinkamą JP įgyvendinimą, kopiją.

  8. Pagal Aprašą JP įgyvendinti skiriama iki 3 806 844,93 (trijų milijonų aštuonių šimtų šešių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių eurų, 93 ct) Eur EGADP lėšų ir iki 799 437,44 Eur (septynių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt septynių eurų, 44 ct) VB lėšų pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti.

  9. Didžiausia galima JP finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų. Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama.

  10. JP turi atitikti bendruosius projekto atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede.

  11. Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnio nuostatomis.

  Reikalavimai jungtinio projekto projektams ir jungtinio projekto projektų pareiškėjams

  1. Pagal Aprašą finansuojama JP projektų veikla – paskata (dotacija) startuoliams vystyti Prototipą ar inovatyvų produktą.

  2. Tinkami JP projektų pareiškėjai – startuoliai.

  3.    JP projektų atranka bus atliekama konkurso būdu vienu etapu pagal Aprašo 10 p. nurodytus kriterijus.

  4.    Kvietimą teikti paraiškas finansuoti JP projektus (toliau – kvietimas teikti paraiškas) rengia JP vykdytojas, kvietimas teikti paraiškas skelbiamas interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt, www.inovacijuagentura.lt.

  5.    Paraiškos finansuoti JP projektus (toliau – paraiškos) teikiamos, vertinamos ir atrenkamos vadovaujantis Taisyklėmis, kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka ir JP vykdytojo JP projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu.

  6.    JP vykdytojas ir JP projekto vykdytojai turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus ir Aprašo 10 p. nustatytus JP projektų vykdytojų atrankos kriterijus.  

  7. Pagal skelbiamus kvietimus teikti JP projekto paraiškas vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką Aprašo 3.1 papunktyje nurodytai JP projektų veiklai įgyvendinti. Vienas JP projekto pareiškėjas gali gauti finansavimą tik vieną kartą Aprašo 3.1 papunktyje nurodytai veiklai įgyvendinti.

  8. Didžiausia galima vienam JP projekto pareiškėjui skirti fiksuota suma Prototipui vystyti – 39 701,34  Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai vienas Eur, 34 ct) be PVM ir 41 483,17 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt trys Eur, 17 ct) su PVM arba inovatyviam produktui vystyti – 59 296,65 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 65 ct) be PVM ir 62 046,60 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt šeši Eur, 60 ct) su PVM. JP projektui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Taisyklių 153–159  punktuose nustatyta tvarka. Avansas mokamas tiems JP projekto pareiškėjams, kurie dalyvavo Programoje. Įgyvendinus 25 proc. kiekvieno Programos ciklo, Pareiškėjas ir (arba) Projekto vykdytojas parengia ataskaitą dėl Programos cikle dalyvavusių JP projekto pareiškėjų. Pagal parengtą ataskaitą JP projekto vykdytojams yra išmokamas avansas.

  9.    Kartu su JP projekto paraiška teikiami šie dokumentai:

  9.1. „Vienos įmonės“ deklaracija;

  9.2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija);

  9.3. jeigu taikoma, pagrindimas, kad pareiškėjas negali susigrąžinti PVM ir kad PVM tinkamas finansuoti;

  9.4. dokumentai, pagrindžiantys vystomo produkto inovatyvumą; įrodantys JP pareiškėjo registracijos vietą, jei Juridinių asmenų registre nurodyta kita registracijos vieta nei Sostinės regionas. Iki JP projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos JP pareiškėjo registracijos vieta turi būti registruota Sostinės regione.

  10.    JP projekto paraiška atmetama, jeigu ji pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus ir (arba) kai su paraiška nepateikta šio Aprašo 3.12 papunktyje nurodyta informacija ir dokumentai, ir jie nėra pateikiami vieną kartą paprašius JP vykdytojui per JP vykdytojo nurodytą terminą.

  11.    JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo JP projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos ir netrukti ilgiau nei iki 2026 m. kovo 31 d.

  12.     Pasiekus JP projekto rezultatą, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo JP projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos, JP projekto pareiškėjas su veiklos ataskaita turi pateikti JP vykdytojui JP projekto įgyvendinimo ataskaitą, kurioje būtų aprašytas pasiektas rezultatas – Prototipas ar inovatyvus produktas, pagrindiniai techniniai ir funkciniai parametrai, pateiktos nuorodos ar kiti dokumentai, kurie leistų JP vykdytojui įsitikinti rezultato pasiekimu (klientų atsiliepimai, fotonuotraukos, ekrano vaizdo nuotraukos ir pan.). 

  13. Už sukurto Prototipo ar inovatyvaus produkto atitiktį PFSA nuostatoms atsakingas JP vykdytojas. JP vykdytojas atsiskaitydamas už pasiektus rezultatus CPVA teikia JP projektų vykdytojų įgyvendinimo ataskaitas.

  14. JP vykdytojas atsiskaitydamas už pasiektus rezultatus CPVA teikia ataskaitą dėl Programos ciklą baigusių JP projekto vykdytojų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

  Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Projektų (įskaitant JP) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede – Projekto (įskaitant JP) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše.

  Siekiant užtikrinti atitiktį Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninėms gairėms (2021/C58/01) pagal būsimo kvietimo teikti PĮP nustatytus tinkamumo kriterijus, neremiamos šios veiklos: veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje (išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas); veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius (jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos  gyvendinimo reglamente (ES) 2021/447); veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu) ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais (ši išimtis netaikoma veiksmams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu), veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. 

  Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi Europos Komisijos 2021/C 280/01 tvarumo tikrinimo gairių, priimtų siekiant užtikrinti „InvestEU“ fondo tvarumą, reikalavimų. 

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo), lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. 

  Projektas tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) HP, kuris įgyvendinamas per projekto veiklas ir tikslines grupes: veiklos orientuotos į siekį spartinti startuolių sistemos vystymąsi Lietuvoje, padidinant verslo kūrimo kompetencijas ir investicijų pritraukimo galimybes.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi veiklos tęstinumo reikalavimai netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.

  JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo JP projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos ir netrukti ilgiau nei iki 2026 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą de minimis pagalba, kuri atitinka De minimis reglamento nuostatas, JP vykdytojui nebus teikiama. Pagal PFSA teikiama de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki De minimis reglamento galiojimo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2030 m. gruodžio 31 d.

  2. De minimis pagalba vystyti Prototipą ar inovatyvų produktą bus teikiama galutiniams naudos gavėjams – JP projekto vykdytojams.

  3. De minimis pagalba teikiama įmonėms visuose sektoriuose, išskyrus:

  3.1. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą;

  3.2. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą, kai pagalbos dydis nustatomas pagal įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;

  3.3. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

  3.4. pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais veiklą, vienu iš šių atvejų:

  3.4.1. kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį;

  3.4.2. kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams;

  3.5. pagalbą, suteiktą su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose valstybėse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbą, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

  3.6. pagalbą, kuri priklauso nuo to, ar naudojama daugiau vidaus nei importuotų prekių arba paslaugų.

  4. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų metų laikotarpį. Ši riba taikoma neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamą tikslą ir į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento  2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

  5. Jeigu de minimis pagalba išmokama dalimis, jos dydis diskontuojama iki vertės suteikimo momentu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma.

  6. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai bus saugomi Taisyklių VIII skyriaus 6 skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais ir laikantis De minimis reglamento 6 straipsnio 3 punkte nustatytų terminų (¬10 metų nuo pagalbos suteikimo datos). 

  7. Kai teikiama de minimis pagalba, JP vykdytojas patikrina JP projekto pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą bei planuojamą skirti de minimis pagalbos sumą rezervuoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), ir taip įsitikina, kad dėl suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei taikoma de minimis pagalbos riba (300 000,00 Eur) per bet kurį trejų metų laikotarpį. Viena įmonė apima visas įmones, tarpusavyje susijusias De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais, atsižvelgiant į „Vienos įmonės“ deklaraciją, užpildytą pagal svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtos rekomenduojamos formos nuostatas, ir Registro duomenis.  Duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą JP vykdytojas į Registrą pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo de minimis pagalbos suteikimo dienos.  De minimis pagalba laikoma suteikta nuo tos dienos, kai pagalbos gavėjas (JP projekto pareiškėjas) įgyja juridinę teisę tokią pagalbą gauti, nepriklausomai nuo de minimis pagalbos išmokėjimo momento.

  8. JP vykdytojas įsipareigoja užtikrinti de minimis pagalbos skyrimo kontrolę ir informacijos pateikimą į Registrą. JP vykdytojas sudaręs sutartis su JP projekto pareiškėju  pateikia informaciją į Registrą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka ir terminais. Vadovaujantis Nuostatų 17 punktu, JP vykdytojas duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą Registrui pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. Teikdamas Registrui duomenis JP vykdytojas vadovaujasi savo patvirtinta vidaus tvarka.

  9. Jei Pareiškėjas / Projekto vykdytojas nustato, kad suteikta pagalbą pažeidė Europos Sąjungos pagalbos taisykles, neteisėta ir nesuderinama pagalba turi būti grąžinta (išieškota ne ginčo tvarka) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnyje nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projekto atranka vykdoma planavimo būdu, todėl specialieji projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi.

  Jungtinio projekto projektų atrankos kriterijai

  Kriterijaus tipas  Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas  Didžiausias galimas kriterijaus balas  Kriterijaus svorio koeficientas   Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas 
  Specialusis  JP projekto pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė, atitinkanti Aprašo 1.2.1 papunktį.  Vertinama, ar JP projektų pareiškėjai atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies sąvoką.  - - -
  Specialusis  JP projekto pareiškėjo vystomas Prototipas ar kuriamas inovatyvus produktas atitinka JP vykdytojo skelbiamame kvietime nurodytą sritį („EdTech“, „GameTech“ arba IRT).  Vertinama pagal JP projekto pareiškėjo Paraiškoje pateiktą informaciją dėl vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto atitikties atitinkamai sričiai.   - - -
  Prioritetinis  JP projekto pareiškėjo vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto inovatyvumas.  Vertinama pagal JP projekto pareiškėjo Paraiškoje pateiktą informaciją dėl vystomo Prototipo ar inovatyvaus produkto inovatyvumo. 
  Inovatyvumo vertinimas atliekamas pagal Oslo vadovą (Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės (angl. „Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities“).
  Vystomas Prototipas arba inovatyvus produktas:
  - turi analogų Lietuvos rinkoje, neturi konkurencinį pranašumą suteikiančių savybių – 0 balų;
  - turi analogų Lietuvos rinkoje, bet yra geresnis nei alternatyvūs sprendimai, turi konkurencinį pranašumą suteikiančių savybių – 1 balas;
  - pateikia naujus technologinius sprendimus, galinčius turėti įtakos visos technologijų srities plėtrai, turi esminių technologinių patobulinimų, palyginti su alternatyviais sprendimais, – 2 balai.
  Prioritetinis  JP projekto pareiškėjo vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto Lietuvos rinkos potencialas.  Vertinama pagal JP projekto pareiškėjo Paraiškoje pateiktą informaciją dėl vystomo produkto potencialo Lietuvos rinkoje. 
  Vertinamas JP projekto pareiškėjo vystomas Prototipas ar inovatyvus produktas:
  - neturi komercinio potencialo ir potencialios Lietuvos rinkos, konkurencija joje didelė, projekto dalyviai nėra pasirengę užimti Lietuvos rinkos dalies – 0 balų;
  - turi ribotą komercinį potencialą ir potencialią rinką, konkurencija joje didelė, projekto dalyviai yra pasirengę užimti Lietuvos rinkos dalį – 2 balas;
  - turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią potencialią ribotos konkurencijos Lietuvos rinką, projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra pasirengę ją užimti – 4 balai.
  Prioritetinis  JP projekto pareiškėjo vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto išvystymo lygis teikiant JP projektą ir įgyventinus JP projektą.  Vertinama pagal JP projekto pareiškėjo Paraiškoje pateiktą informaciją dėl vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto:
  - JP projekto pareiškėjas nėra išvystęs Prototipo, pateikiama tik inovatyvaus produkto kūrimo idėja ir planuojama įgyvendinus JP projektą sukurti Prototipą arba inovatyvų produktą – 0 balų;
  - JP projekto pareiškėjas yra išvystęs inovatyvaus produkto koncepciją (nustatyti esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas koncepcijos įgyvendinamumas) ir įgyvendinęs JP projektą sukurs pirminį Prototipą – 1 balas;
  - JP projekto pareiškėjas yra išvystęs inovatyvaus produkto maketą (pagamintas bandomasis maketas ir atliktas jo testavimas) ir įgyvendinęs JP projektą sukurs Prototipą – 2 balai;
  - JP projekto pareiškėjas yra išvystęs inovatyvaus produkto konceptą (nustatyti esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas koncepcijos įgyvendinamumas,  sukurtas ir ištestuotas maketas) ir įgyvendinęs JP projektą sukurs inovatyvų produktą – 3 balai;
  - JP projekto pareiškėjas yra išvystęs inovatyvaus produkto maketą ir turi pradinį Prototipą ir įgyvendinęs JP projektą sukurs galutinį inovatyvų produktą – 4 balai;
  - JP projekto pareiškėjas yra išvystęs Prototipą ir įgyvendinęs JP projektą sukurs galutinį inovatyvų produktą  – 5 balai.
  Prioritetinis  JP projekto pareiškėjo komandos patirtis vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto srityje.  Vertinama pagal JP projekto pareiškėjo Paraiškoje pateiktą informaciją dėl komandos turimos patirties vystomo Prototipo ar kuriamo inovatyvaus produkto srityje. Komanda yra suprantama kaip asmenų grupė, tiesiogiai vykdanti projekto veiklas. 
  - Komandos nėra (Prototipą ar inovatyvų produktą vysto vienas asmuo) arba komanda neturi būtinų kompetencijų ir (ar) patirties (tik pradėtas vystyti startuolis, neturi darbo patirties) – 0 balų;
  - Komanda neturi patirties, bet turi reikalingas kompetencijas (temos (srities),  analogiškos vystomo produkto (Prototipo), sričiai, išsilavinimą ir (arba) verslo patirtį) – 2 balai;
  - Komanda turi pakankamai kompetencijų (išsilavinimą, žinių) ir patirties (dirba analogiškoje srityje ne mažiau nei metus),  bet verslo plėtrai būtina pagalba – 4 balai.
      Maksimali galima balų suma:
  Balas apskaičiuojamas pagal formulę P = Y1  + Y2 + Y3, kurioje:
  P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas.
  15 - -

  Pastaba. Nurodoma mažiausia prioritetinių atrankos kriterijų balų suma, kurią turi surinkti planuojamas finansuoti projektas.

  10.1. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 6. Jeigu surenkama mažiau nei 6 balai, paraiška atmetama. Jei bent pagal vieną kriterijų skiriama 0 balų, paraiška atmetama.

  10.2. Kai JP projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė suteikiama JP projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį atrankos kriterijų, o jei projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama JP projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus projektų prioritetinius atrankos kriterijus tokie JP projektai įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama JP projektams, kurie pateikti anksčiau.

 • Reikalavimai

  1. JP ir JP projekto išlaidos turi atitikti Taisyklėse išdėstytus projekto išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus.

  2. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

  3. Pagal Aprašą finansuojamos šios išlaidos:

  Išlaidų grupė Reikalavimai ir paaiškinimai 
  Žemė  Netinkama finansuoti. 
  Nekilnojamasis turtas  Netinkama finansuoti. 
  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai  Netinkama finansuoti. 
  Įranga, įrenginiai ir kitas turtas  Netinkama finansuoti. 
  Projekto vykdymas Fiksuotoji suma Prototipo ar inovatyvaus produkto sukūrimui       
  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą  Tinkama finansuoti:
  -    7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. Išlaidas patirti gali JP vykdytojas.

  4. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas VB lėšomis vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus 4 skirsnyje nustatyta tvarka.

  5. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

  6. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jei tai neprieštarauja Taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms.

  7. Projekto išlaidos JP projektų vykdytojams apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą (fiksuoti dydžiai). JP vykdytojas deklaruodamas tinkamas finansuoti išlaidas teikia CPVA dokumentus ar jų kopijas, kuriais įrodomas JP projektų rezultatų pasiekimas. JP vykdytojui  išlaidas  CPVA apmoka kompensavimo būdu. 

  8. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  9. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • EGADP subsidijos lėšos
  3 806 844.93
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  799 437.44
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  4 606 282.37
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

  1. JP vykdytojas ir JP projekto vykdytojas supaprastintai apmokamų išlaidų finansinę apskaitą tvarko vadovaudamiesi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tačiau mokėjimo prašymuose nurodomą tinkamų finansuoti išlaidų sumą apskaičiuoja pagal projekto sutartyje nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius.

  2. Jeigu JP vykdytojo ar JP projekto vykdytojo faktiškai patirtos išlaidos (įsigytos prekės ar paslaugos, apskaičiuotas darbo užmokestis, išmokos ir pan.) yra didesnės už apskaičiuotas taikant nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius, skirtumas apmokamas iš JP vykdytojo ar JP projekto vykdytojo nuosavų lėšų.

  3. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai, JP vykdytojas ar JP projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos per projekto sutartyje nurodytą projekto dokumentų saugojimo laikotarpį ministerijos, vadovaujančiosios institucijos ar administruojančiosios institucijos prašymu privalo pateikti informaciją apie patirtas išlaidas, jeigu jos reikia rengiant ar atnaujinant supaprastintai apmokamų išlaidų nustatymo aprašą.

  4. Išlaidos pagal fiksuotus dydžius pripažįstamos tinkamomis finansuoti, kai yra pasiekti fiksuotų dydžių rezultatai.

  5. Netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą pagal Taisyklių 172.1 punktą (7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma).  

  6. Projekto sutartyje nustatyta netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiama.

  7. Projektų įgyvendinimo metu CPVA ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo nustatytos netinkamai, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma   
  FS-03-01  01  Startuolio sukurto inovatyvaus produkto prototipo fiksuotoji suma, su PVM   
  FS-03-02  01  Startuolio sukurto inovatyvaus produkto prototipo fiksuotoji suma, be PVM   
  FS-03-03  01  Startuolio sukurto inovatyvaus produkto fiksuotoji suma, su PVM   
  FS-03-04  01  Startuolio sukurto inovatyvaus produkto fiksuotoji suma, be PVM   
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.
  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.
  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  1.    patvirtinto JP vykdytojo JP projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, numatančio tinkamą JP įgyvendinimą, kopija.

  Kartu su JP projekto paraiška teikiami šie dokumentai:

  1. „Vienos įmonės“ deklaracija;

  2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija);

  3. jeigu taikoma, pagrindimas, kad pareiškėjas negali susigrąžinti PVM ir kad PVM tinkamas finansuoti;

  4. dokumentai, pagrindžiantys vystomo produkto inovatyvumą; įrodantys JP pareiškėjo registracijos vietą, jei Juridinių asmenų registre nurodyta kita registracijos vieta nei Sostinės regionas. Iki JP projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos JP pareiškėjo registracijos vieta turi būti registruota Sostinės regione.

 • Priedai

  1. PAFT 1 priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma;

  2. PAFT 3 priedas Projekto sutartis: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijas gavusių startuolių skaičius  P-05-01-01-05-07-04 P.S.1.1131   Vienetai  60 (2026 m. I ketv.)  
  Paramą gavusios įmonės  R-05-001-01-05-07-16 R.B.1.2009   n/a  n/a 
  Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos, vienetai  R-05-001-01-05-07-17 R.B.1.2009.1   n/a  n/a 
  Sukurtų inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų skaičius  P-05-001-01-05-07-29 P.N.1.4651   Vienetai  60 (2026 m. I ketv.)  
 • Kita informacija

  1. Pagal Aprašą įgyvendinamiems projektams papildomi tęstinumo reikalavimai netaikomi.

  2. Projekto vykdytojas yra atsakingas už tinkamą pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ įgyvendinimą: numatytų rodiklių siekimą, tinkamą Projekto įgyvendinimą, rizikų valdymą, lėšų naudojimą tinkamu laiku.

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c515ef40111111efbcbfb318996800a8

  1. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartis ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės „Skatinti startuolių inovatyvių produktų ar inovatyvių produktų prototipų kūrimą“” projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas):

  bendrieji teisės aktai:

  1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  1.2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo;

  1.3. 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2106;

  1.4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Investicijų programos ir Plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės);

  1.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

  1.6. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas);

  1.7. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);

  1.8. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  1.9. 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.10. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas);

  specialieji teisės aktai: 

  1.11. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas;

  1.12. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“;

  1.14. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijos;

  1.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

  2. Apraše vartojamos sąvokos:

  2.1. Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

  2.2. Specializuota akceleravimo programa – teikiamų paslaugų visuma, apimanti konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, verslo partnerių paieškos, inovacijų paramos ir inovacijų konsultavimo, baigiamojo renginio (angl. „demo day“) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugas, įgyvendinama pagal 2022–2030 m. ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ poveiklės „Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Programa).

  2.3. Inovatyvus produktas – inovacinės veiklos rezultatas (gaminys, paslauga, technologija), kuris, įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį, tampa inovacija.

  2.4. „EdTech“ – skaitmeninių švietimo ir edukacinių technologijų bei inovacijų sritis.

  2.5. „GameTech“ – skaitmeninių žaidimų technologijų ir inovacijų sritis.

  2.6. IRT – informacinių ryšių ir technologijų sritis.

  2.7. Inovatyvaus produkto prototipas – minimali inovatyvaus produkto versija, turinti tik esmines funkcijas, reikalingas numatytam tikslui pasiekti mažiausiomis įmanomomis investicijomis ir ištekliais, siekiant išbandyti produktą, jo funkcijas ir patrauklumą vartotojams prieš pradedant prekiauti produktu (toliau – Prototipas).

  2.8. Jungtinis projektas (toliau – JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungtinio projekto vykdytojas.

  2.9. Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.

  2.10. Jungtinio projekto projekto pareiškėjas (toliau – JP projekto pareiškėjas) – startuolis, teikiantis paraišką finansuoti jungtinio projekto projektą.

  2.11. Programos ciklas – ne mažiau kaip 12 savaičių vykdoma Programa. 

  2.12. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 1 p. paminėtuose teisės aktuose.

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Verslo projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Rita Baikauskaitė, tel. 8 690 73160, el. p. r.baikauskaite@cpva.lt