Nr. 26-402-P

Teikiama nuo
2024-06-11 08:00
Teikiama iki
2024-08-30 17:00 Liko 48 d. 10 val.
Finansavimo suma
2 409 750.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Šiaulių regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-03 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone
  09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-05 Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje
 • Tikslinės grupės
  • Asmenys su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas (tikslinė grupė turi atitikti Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, 3.1–3.4 papunkčiuose įvardytus asmenis);
  • Gausios šeimos (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkte).
 • Galimi pareiškėjai

  Kelmės rajono savivaldybės administracija (09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-03 veiklai)

  Radviliškio rajono savivaldybės administracija (09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-05 veiklai)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Nenumatoma

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojama Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 1 punkte nurodyta veikla: 

  Socialinio būsto fondo plėtra (veikla vykdoma statant naujus pastatus, rekonstruojant, remontuojant ir pritaikant socialinio būsto paskirčiai esamus pastatus ar jų dalis, įsigyjant gyvenamuosius namus (pagal poreikį su priklausiniais), jų dalis, butus ir pritaikant juos tikslinės grupės poreikiams (vykdant būtinos apimties rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą ir baldus). Žemės įsigijimo išlaidos nefinansuojamos.

  1. Išankstinių sąlygų reikalavimai:

  1.1 Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 1 punkte nurodytą veiklą „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinantys projektai gali būti finansuojami, jei yra įgyvendinta išankstinė sąlyga „Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms“. Išankstinės sąlygos įgyvendinimą detalizuojantys reikalavimai:

  1.1.1. socialinio būsto prieinamumas asmenims su negalia bei gausioms šeimoms turi būti užtikrinamas kiekviename regione, jei, rengiant RPPl pažangos priemonę, regionų savivaldybių sudarytuose asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašuose (toliau – Sąrašai) yra šiai tikslinei grupei priklausančių asmenų (šeimų). Jei tokių asmenų (šeimų) konkrečios savivaldybės Sąraše nėra, joje socialinio būsto fondo plėtros veikla nefinansuojama. Socialinio būsto prieinamumas regionuose gali būti užtikrinamas visiems Sąrašuose esantiems tikslinės grupės asmenims (šeimoms) arba jų daliai;

  1.1.2. išankstinė sąlyga yra laikoma įgyvendinta, kai patvirtintose RPPl pažangos priemonėse yra numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, bei RPPl pažangos priemonės, kuriai įgyvendinti numatoma naudoti SADM regioninės pažangos priemonės lėšas, apraše yra pateiktas sąrašas projektų, kuriais kuriamas socialinis būstas, skirtas asmenims su negalia ir (ar) gausioms šeimoms. Apie tai, ar išankstinė sąlyga įgyvendinta, vertindama RPPl pažangos priemonę, SADM informuoja RPPl administruojančiąją instituciją, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir atitinkamo regiono plėtros tarybą.

  2. Įgyvendinant projektus pagal Gairių III skyriaus 3 dalies 1 lentelės 1 punkte nurodytą veiklą „Socialinio būsto fondo plėtra“:

  2.1. rekomenduojama atsižvelgti į Socialinio būsto rekomendacijų nuostatas, susijusias su infrastruktūros plėtra;

  2.2. turi būti užtikrinama, kad priemonės lėšomis finansuoti būstai 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos nepertraukiamai liktų socialinio būsto fondo sąraše;

  2.3. projektai gali būti įgyvendinami taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystę (toliau – VPSP). Jei siekiama pasinaudoti skatinimo priemonėmis, nurodytomis Gairių 2.2.3.8.1 ir 2.2.3.8.2 papunkčiuose, projektai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  2.3.1. projektą gali rengti ir įgyvendinti viena savivaldybė arba gali būti rengiamas ir įgyvendinamas konsoliduotas daugiau kaip vienos savivaldybės projektas; 

  2.3.2. kai rengiamas ir įgyvendinamas konsoliduotas projektas, įgaliota savivaldybės administracija rengia vieną projekto įgyvendinimo planą ir investicijų projektą;

  2.3.3. sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti priimtas tik projekto vykdytojui pateikus savivaldybės tarybos sprendimą arba savivaldybių tarybų sprendimus, jei rengiamas ir įgyvendinamas konsoliduotas projektas, dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto tikslingumo, kaip tai nurodyta VPSP taisyklėse;

  2.3.4. privačiam subjektui privalomai perduodamos socialinio būsto projektavimo, statybos ir priežiūros veiklos bei su šiomis veiklomis susijusios rizikos;

  2.3.5. privačiam subjektui mokėjimai pradedami vykdyti tik sukūrus infrastruktūrą ir pradėjus teikti paslaugas;

  2.3.6. jeigu numatoma įgyvendinti VPSP projektą, rengiant investicijų projektą su investicijų skaičiuokle, pareiškėjas lygiagrečiai turi parengti partnerystės klausimyną ir kitus dokumentus, nurodytus VPSP taisyklėse, ir pateikti RPPl administruojančiai institucijai vertinti dėl partnerystės tikslingumo ir socialinės ekonominės naudos;

  2.3.7. VPSP sutartyje turi būti numatyta:

  2.3.7.1 lėšų, gautų į projekto vykdytojo sąskaitą ir skirtų vykdyti mokėjimus privačiam subjektui už sukurtą infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, naudojimo tvarka; 

  2.3.7.2. reikalingų dokumentų, kuriuos privatus subjektas turi teikti projekto vykdytojui, būdas, periodiškumas, galutiniai terminai, nustatyti, atsižvelgiant į projekto vykdytojo mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą, galutinį terminą, numatytą projekto sutartyje, ir šiems dokumentams įvertinti projekto vykdytojui reikalingą laiką;

  2.3.7.3. įpareigojimas privačiam subjektui teikti ataskaitas ir sukurti dokumentų saugojimo sistemą. Ši sistema apima tas pačias ataskaitų teikimo ir dokumentų saugojimo prievoles, kurias turi projekto vykdytojas, patiriantis ir pats apmokantis tinkamas finansuoti išlaidas;

  2.3.7.4. įpareigojimas privačiam subjektui paskirti atsakingą asmenį projekto veiklų įgyvendinimo klausimais, į kurį galėtų kreiptis RPPl administruojanti institucija; 

  2.3.8. jeigu projektas yra įgyvendinamas taikant VPSP, kaip nurodyta Gairių 2.2.3.1–2.2.3.7 papunkčiuose, ir projekto kapitalo investicijų dydis yra ne mažesnis kaip 7 milijonai eurų be PVM (tokio projekto veiklos gali būti finansuojamos ir iš kitų šaltinių bei apimti kitas, nei Gairėse nurodytas, veiklas), atsižvelgiant į Strateginio valdymo metodikos 113.6 papunktį, taikomos šios skatinimo priemonės:

  2.3.8.1. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros teikiama techninė pagalba rengiant privataus subjekto atrankos dokumentus ir vykdant atrankos procedūras;

  2.3.8.2. PVM nuo privataus subjekto pasiūlyme ir VPSP sutartyje nurodytų kapitalo investicijų kompensavimas.

  2.4. Visi projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.5. Projektais turi būti prisidedama prie visų Gairėse atitinkamai veiklai nustatytų stebėsenos rodiklių.

  2.6. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  2.7. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie įgyvendinamų projektų ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.8. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) turi laikytis Gairių skyriaus 4 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.

  2.9. Projekto lėšomis planuojant įsigyti nekilnojamąjį turtą, negali būti teisinių ar kitų kliūčių jame vykdyti numatytas veiklas (t. y. nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis turi būti tinkama numatytoms projekto veikloms vykdyti).

  2.10. Projektuose numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai, taip pat žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 5 (penkerių) metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės pareiškėjų (partnerių) teisės į pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus atliekami statybos darbai, turi būti įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei pastatas ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas (partneris (-iai)) turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

  2.11. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis (-iesi) PAFT VIII skyriaus pirmajame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“ nustatytų reikalavimų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektuose negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  2. Projektuose turi būti numatyta:

  2.1. priemonės sukurtos ar modernizuotos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti, laikantis universalaus dizaino, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, reikalavimų (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  Finansuojami socialinio būsto paskirties gyvenamieji namai (pagal poreikį su priklausiniais) ar butai turi būti visiškai pritaikyti tikslinės grupės poreikiams. 

  2.2. neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Gairių 3 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“. Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti Gairių 1 priede patvirtintas deklaracijas.

  3. Projektai neturi prieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą 2016/C 269/01 (III priedas). Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 4 dalies 4.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

  Turi būti užtikrinama, kad priemonės lėšomis finansuoti būstai 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos nepertraukiamai liktų socialinio būsto fondo sąraše.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  RPPl nurodyta įgyvendinimo pabaiga veiklai 09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-03 – 2027 m. IV ketv.

  RPPl nurodyta įgyvendinimo pabaiga veiklai 09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-05 – 2028 m. IV ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, neteikiama.

  2.    Pagal Gaires gali būti teikiama de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas).

  3.    Projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), jeigu skiriant projektui finansavimą nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas finansavimas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio ūkinei veiklai vykdyti, suteikiant jam išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis negautų rinkos sąlygomis, ir projekto lėšomis nebus padaryta įtaka konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Tai, ar projektui skiriamas finansavimas yra valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimas pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), vertina RPPl administruojančioji institucija.

  4.    Pagal Gaires skiriant finansavimą ne valstybės ar savivaldybių nuosavybės ar patikėjimo teise valdomam nekilnojamam ir kitam turtui, kurio nusidėvėjimo / amortizacijos laikotarpis yra ilgesnis nei projekto tęstinumo laikotarpis (5 (penkeri) metai po projekto įgyvendinimo pabaigos), teikiama de minimis pagalba.

  5.    Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma turi neviršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais.

  6.    De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi.

  7.    De minimis pagalba gali būti suteikta ne vėliau nei De minimis reglamento galiojimo laikotarpiu.

  8.    De minimis pagalba, suteikta pagal De minimis reglamentą, gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, neviršijant tame reglamente nustatytos viršutinės ribos. Ji gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal kitus de minimis reglamentus, neviršijant De minimis reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos atitinkamos viršutinės ribos.

  9.    Projektų atitikties De minimis reglamento nuostatoms vertinimą atlieka RPPl administruojančioji institucija. Vertinant projekto atitiktį De minimis reglamento nuostatoms, užpildomas Gairių 4 priedas „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

  10.    RPPl administruojančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Vertinant pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą, turi būti patikrintos visos su pareiškėju (partneriu) susijusios įmonės, nurodytos pareiškėjo (partnerio) ar, kai taikoma, pareiškėju (partneriu) nesančio galutinio naudos gavėjo pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje, parengtoje pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat turi būti patikrinta Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, ar teikiama de minimis pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.

  11.    RPPl administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą suteikti de minimis pagalbą pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir partneriui suteiktą de minimis pagalbą.

  12.    Su de minimis pagalbos teikimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos pagal Gaires suteikimo dienos.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  (PAFT) VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jeigu tai neprieštarauja PAFT nuostatoms.

  3.    Projektai, kuriais numatoma įsigyti tik įrangą, baldus, transporto priemonę ir (ar) tvarkyti aplinką (neatliekant pastatų ir (ar) patalpų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų, neperkant nekilnojamojo turto), nėra tinkami finansuoti.

  4.    Įgyvendinant projektus, gali būti įsigyjamos tik specialiai socialinių dirbtuvių veiklai ar kasdieniams tikslinių grupių pavėžėjimo poreikiams pritaikytos transporto priemonės (pvz., mikroautobusai). Transporto priemonės, skirtos judėjimo sutrikimų turinčių asmenų (senyvo amžiaus, asmenų su negalia) pavėžėjimui, turi būti techniškai pritaikytos. Transporto priemonių, skirtų administracinei įstaigų veiklai vykdyti, įsigijimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

  5.    Projekto PVM yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  6.    Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  2 409 750.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs  
  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
 • Teikimo tvarka

  PĮP teikimo tvarka: Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuri paskelbta www.cpva.lt puslapyje skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras/Dokumentai/Investicijų projektų rengimo metodika;

  2.    savivaldybės tarybos sprendimas dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą, bei projekto tęstinumo 5 (penkerius) metus po projekto įgyvendinimo pabaigos užtikrinimo;

  3.    dokumentų, pagrindžiančių Gairių 12.12 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijos. Jei pastatas ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

  4.    statybos darbų išlaidoms pagrįsti teikiami numatomų sutvarkyti teritorijų planų ir (ar) remontuoti patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimties žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas;

  5.    dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijos (pvz., sudarytų sutarčių, komercinių pasiūlymų ir (arba) kainų apklausos suvestinių kopijos), nuorodos į rinkoje esančias kainas;

  6.    Jeigu projekte numatytas nekilnojamojo turto (NT) pirkimas ir NT įsigytas iki PĮP pateikimo dienos (kai pirkimo išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu), NT pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti pagrįsti pateikiama NT pirkimo –pardavimo sutartis ir NT vertinimo ataskaita;

  7.    Jeigu projekte numatytas NT pirkimas ir pareiškėjas yra numatęs pirkti konkretų NT, NT pirkimo išlaidų tinkamumui finansuoti pagrįsti pateikiama preliminari NT pirkimo –pardavimo sutartis (jei sudaryta) ir NT vertinimo ataskaita;

  8.    Jei numatoma pirkti NT ir pareiškėjas numatęs tik vietovę, kurioje planuoja pirkti, pateikiama VĮ Registrų centro arba nepriklausomo turto vertintojo išduota bendra panašių NT objektų grupės rinkos vertės nustatymo ataskaita, arba preliminarūs komerciniai pasiūlymai arba NT portalų iškarpos;

  9.    pareiškėjo užpildyta ir pasirašyta pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše nustatytiems reikalavimams deklaracija (Gairių 1 priedas) (toliau – Deklaracija);

  10.    jei PĮP per DMS teikia ne pareiškėjo organizacijos vadovas, būtina pateikti įgaliojimą per DMS teikti visus projekto dokumentus ir vykdyti visus veiksmus, susijusius su finansuojamos projekto veiklos administravimu ir įgyvendinimu.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-03 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas  P.B.2.0065  Asmenys  34
  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2067  Naudotojai per metus  30
  09-003-02-02-11-(RE)-26-(LT026-03-01-05)-01-05 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas  P.B.2.0065  Asmenys  86
  Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2067  Naudotojai per metus  86
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) i.gedvilaite@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Irma Gedvilaitė

  Mob. tel.: +370 699 09271, El. paštas: I.Gedvilaite@cpva.lt