2023 m. sausio 02 d. Atnaujinimo data: 2023 m. gruodžio 07 d.

Kaip vyksta mokėjimai pagal planą „Naujos kartos Lietuva“?

2021–2026 metų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – planas NKL) įgyvendinimui Lietuvai skirta 2,225 mlrd. eurų. Lėšos Lietuvai išmokamos ne už patirtas projektų išlaidas, bet atsiskaitant už įsipareigotus pasiekti rodiklius. Plano NKL pasiekimams matuoti nustatytas 191 rodiklis. Rodiklių pažanga stebima periodiškai ir nuolat prižiūrint Europos Komisijos ekspertams.

Pagal planą NKL finansavimas Lietuvai bus teikiamas iki 2026 m. III ketv.

Lietuva yra pasirašiusi plano finansavimo susitarimą ir gavusi 13 proc. (289 mln. eurų) avansinį mokėjimą.

Už pasiektus rodiklius Lietuva du kartus per metus atsiskaito teikdama mokėjimo prašymus Europos Komisijai. Įprastai Europos Komisija per du mėnesius įvertina mokėjimo prašymą bei pritarus ES Tarybai, išmokamos lėšos.

 

Kaip mums sekasi?

Įvykdėme pusę reforminių veiksmų ir intensyviai skelbiame kvietimus: per daugiau nei metus, nuo plano „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) įgyvendinimo pradžios, įvykdyta pusė reforminių veiksmų, o suplanuotos investicijos – įgauna pagreitį. Jau dabar tiek privačiam, tiek viešajam sektoriams paskelbta kvietimų už 800 mln. eurų, o iki 2023 m. pabaigos kvietimų suma planuojama, kad sieks – 2,1 mlrd. eurų.

Informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 6 dieną.

Jau pasiekti plano „Naujos kartos Lietuva“ komponentų rodikliai

[[#ex]]

Žalioji Lietuvos transformacija

 • Įsigaliojo teisės aktai, kuriais siekiama tobulinti institucinius ir teisinius mechanizmus, skirtus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai, perdavimui ir vartojimui skatinti;
 • Įrengtų naujų elektros energijos kaupimo įrenginių galia (MW);
 • Įsigaliojo teisinis pagrindas, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarka; 
 • Įsteigtas ir pradėjo veikti Darnaus judumo fondas, skirtas alternatyviųjų degalų ir transporto priemonių infrastruktūros plėtrai finansuoti; 
 • Pradėjo veikti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinė sistema; 
 • Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas; 
 • Pradėjo veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema; 
 • Įsteigtas ir veikia Pastatų renovacijos kompetencijų centras; 
 • Įsigaliojo perėjimo prie žiedinės ekonomikos veiksmų planas.

Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui

 • Įsigaliojo teisės aktai dėl efektyvaus duomenų tvarkymo; 
 • Paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse dėl inovatyvių sprendimų ir įrankių, kuriais būtų užtikrintos geresnės neįgaliųjų bendravimo galimybės;
 • Pradėjo veikti atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centras; 
 • Pasirašytos sutartys dėl kultūros išteklių skaitmeninimo; 
 • Paskelbtas konkursas dėl inovatyvių technologinių sprendimų kūrimo ir diegimo versle ir patvirtintos finansavimo sąlygos;
 • Paskirti radijo dažniai 5G tinklams diegti; 
 • Įsigaliojo atitinkamų teisės aktų pakeitimai, kuriais sudaromos prielaidos spartesniam elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui;
 • Paskirta kompetentinga institucija susisiekimo inovacijų priemonėms administruoti.

Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui

 • Įsigaliojo teisės aktas dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo;
 • Įsigaliojo atnaujintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos (mokymo programos); 
 • Įsigaliojo formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai; 
 • Savivaldybės parengė ir patvirtino bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planus pagal patvirtintas naujas formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisykles; 
 • Įsigaliojo teisės aktai dėl pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“; 
 • Įsigaliojo teisės aktai, nustatantys kokybinius nacionalinių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus; 
 • Atlikta ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros savivaldybėse galimybių studija; 
 • Įsigaliojo Suaugusiųjų švietimo įstatymas, nustatantis suderintą mokymosi visą gyvenimą (MVG) sistemos modelį ir jo veikimo principus; 
 • Įsigaliojo Profesinio (karjeros) orientavimo sistemą reglamentuojantis tvarkos aprašas; 
 • Įsigaliojo nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos sukūrimą patvirtinantys teisės aktai;
 • Įsigaliojo Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl profesinio mokymo kompetencijos centrų;
 • Įsigaliojo teisės aktai, kuriais nustatoma Paramos pameistrystei ir mokymuisi darbo vietoje schema;
 • Įsigaliojo teisės aktai dėl ikimokyklinio ugdymo programų turinio kriterijų (gairės).

Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema 

 • Įsigaliojo Greitosios medicinos pagalbos įstatymas ir susiję teisės aktai; 
 • Įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys pakartotinį sveikatos duomenų naudojimą;
 • Patvirtintas atnaujintas Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 m. veiksmų planas; 
 • Įsigaliojo bazinis visuomenės sveikatos paslaugų teikimo modelis, kuriuo visoms visuomenės grupėms, ypač pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, sudaromos vienodos sąlygos gauti reikalingas ir kokybiškas paslaugas;
 • Įsigaliojo sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo gerinimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremaliosioms situacijoms modernizavimo veiksmų planas. 

Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas 

 • Įsigaliojo teisės aktai, kuriais sukuriama sutarčių su aukštosiomis mokyklomis sistema; 
 • Įsigaliojo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kuriais pakeičiama studijų finansavimo ir priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema; 
 • Įsigaliojo teisės aktas, kuriuo įsteigiama mokslo politikos įgyvendinimo agentūra;
 • Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo;
 • Įsigaliojo pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai;
 • Įsigaliojo peržiūrėta Sumaniosios specializacijos koncepcija. 

Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę 

 • Pabaigta minimalių pajamų sistemos adekvatumo studija;
 • Įsigaliojo teisės aktai, numatantys papildomą išmoką vienišiems neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims;
 • Įsigaliojo teisės aktai, nustatantys pensijų indeksavimo mechanizmo pokyčius;
 • Įsigaliojo teisės aktai dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų;
 • Įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys užimtumo tarnybos veiklos procesus;
 • Įsigaliojo užimtumo rėmimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai dėl bandomųjų priemonių įgyvendinimo (verslumo skatinimas ir parama mokymuisi, kuris suteikia didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir kompetencijas, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei ir žaliajai transformacijai).

Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos 

 • Pateikta studija dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę; 
 • Įsigaliojo Savivaldybės biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimas ir sistemingo savivaldybių fiskalinių rodiklių palyginimo ir savivaldybių pajėgumo padidinti pajamas vertinimo išvadų paskelbimas;
 • Įsigaliojo Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimai;
 • Sudarytos galimybės Valstybinei mokesčių inspekcijai ir muitinei gauti duomenis iš transporto priemonių savininkų apskaitos sistemos apie transporto priemonių savininkus;
 • Įsigaliojo teisinis reikalavimas interneto platformų operatoriams rinkti ir teikti mokesčių administratoriui duomenis apie interneto platformose įvykusius sandorius;
 • Įsigaliojo teisės aktai dėl grynųjų pinigų ribojimo rizikinguose ekonomikos sektoriuose (ir) arba atskiroms sandorio rūšims;
 • Užbaigtas dviejų Valstybinės mokesčių inspekcijos atliekamų veiklos procesų automatizavimas;
 • Atliktas duomenų kaupimo sistemos auditas (informacija EGADP įgyvendinimo stebėsenai).

[[#ex]]

Paskelbėme kvietimus projektų įgyvendinimo planams teikti daugiau nei trečdaliui numatytos sumos.  Startavo ir dalis projektų. 

Informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 7 dieną.

Pateikėme pirmąjį mokėjimo prašymą Europos Komisijai: 2022 m. lapkričio 30 d. Lietuva pateikė Europos Komisijai pirmąjį plano „Naujos kartos Lietuva“ mokėjimo prašymą atsiskaitydama už pirmuosius 33 rodiklius. Teigiamai įvertinus mokėjimo prašymą, Lietuvai išmokėta 542 mln. eurų subsidija. 

Apmokėjimo sieksime dukart per metus: 2023 m. ir vėliau numatoma teikti 2 mokėjimo prašymus per metus pasiekus atitinkamus mokėjimo prašymo teikimui  numatytus rodiklius. Visas siekiamų rodiklių sąrašas su aprašymais pagal atskirus mokėjimo prašymus skelbiamas čia.

Mokėjimo prašymus Europos Komisijai teikia Centrinė projektų valdymo agentūra bendradarbiaudama su Finansų ministerija. 

 

100 didžiausių galutinės naudos gavėjų Lietuvoje: 

[[#ex]]

Galutinių naudos gavėjų sąrašas

Atsisiųsti failą XLSX (36.2 KB )

Atsisiųsti failą PDF (256.7 KB )[[#ex]]