×

Veiklos sritis

Projektų atrankos būdas

Atsakinga ministerija

Programa

Regionas
Rodyti
Rezultatai: 39
Rodyti
Pažangos priemonė Finansavimas Planuojami kvietimai Aktualūs kvietimai
Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, I etapas 254 000 000 € 0 1
Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą 100 000 000 € 0 0
Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 100 000 000 € 0 0
Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 154 730 000 € 0 3
Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą 484 000 € 0 0
Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją 34 630 000 € 0 0
Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 36 119 880 € 0 0
Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms 78 401 000 € 0 0
Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą 37 000 000 € 0 0
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 321 909 719 € 0 2
Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą 854 000 € 0 0
Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą 6 625 000 € 0 1
Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą 114 937 900 € 0 0
Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą 830 000 € 0 0
Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti 120 686 000 € 0 1
Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą 66 910 000 € 0 1
Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis 238 389 575 € 0 0
Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones 56 000 000 € 0 0
Skatinti įmones skaitmenizuotis 293 772 776 € 0 0
Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą 52 469 000,91 € 0 0
Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą 22 410 000 000 € 0 0
Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą 3 346 000 € 0 0
Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus 394 033 660 € 0 0
Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą 728 029,08 € 0 0
Gerinti susisiekimą kelių transportu 1 009 947 000 € 0 0
Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą 43 940 212 € 0 0
Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas 8 604 500 € 0 0
Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyvių medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją 38 013 908 € 0 0
Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą 51 119 000 € 0 0
Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms 15 954 246 € 0 1
Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą 83 855 000 € 0 0
Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą 48 872 000 € 0 0
Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas 97 996 000 € 0 0
Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas 41 000 000 € 0 0
Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui 48 345 636 € 0 1
Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos 41 532 427 € 0 1
Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 36 119,88 € 0 1
Pažangos priemonės ,,Skatinti pastatų renovaciją" aprašas 3 054 681 341 € 0 1
Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu 9 669 000 € 0 0
1 2