2022 m. balandžio 19 d. Atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 21 d.

 

ES investicijų komunikacijos rekalavimai

ES investicijas administruojanti institucija, projekto vykdytojas, Jungtinis projektas, įgyvendindami komunikacijos veiklas (pranešimas spaudai, projekto aprašymas svetainėje ir pan.), susijusias su ES finansavimu,- visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą taip, kaip nurodyta Europos Komisijos leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ , t. y. privalomai nurodydamas:

1. 2021-2027 m. ES emblemą;

2. Teiginį šalia ES emblemos:

„Finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų lėšomis;

„Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas ne 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų lėšomis;

„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“, kai projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis arba kai projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir 2021–2027 metų ES fondų lėšomis.

3. Prie aukščiau išvardintų reikalavimų, projekto vykdytojas apie suteiktą ES finansavimą aiškiai ir matomai informuoja tikslinę auditoriją tokiomis priemonėmis:

Projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos paskelbiamas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos suplanuotos veiklos, nurodomi projekto tikslai ir rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą. Projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama).

Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai ir matomai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

4. Kai projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas įgyvendinti arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar organizacijos vestibiulyje) viešai pakabinama ar pastatoma nuolatinė informacinė lentelė arba stendas. Šią priemonę įgyvendinti būtina, kai:

Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ar Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamas projektas, kurio visos išlaidos viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų;

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) lėšomis finansuojamas projektas, kurio visos išlaidos viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų.

5. Kai įgyvendinamas projektas, kuriam netaikomas 4 punktas, visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar organizacijos vestibiulyje) viešai iškabinamas bent vienas spausdintas plakatas ar rodomas elektroninis ne mažesnis nei A3 formato pranešimas, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir paskelbiama apie gautą ES finansavimą.

6. Kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, jis užtikrina, kad visuomenei gerai matomoje vietoje būtų pateikta atitinkama informacija, akcentuojant gautą ES finansavimą, arba kad tokia informacija būtų pateikta elektroniniame ekrane. Šis reikalavimas netaikomas ESF+ lėšomis finansuojamiems projektams, kai projektu siekiama konkretaus ESF+ tikslo – mažinti materialinį nepriteklių, pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis gyvenantiems asmenims teikiant pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą, įskaitant papildomas priemones.

7. Kai įgyvendinamas strateginės svarbos projektas arba projektas, kurio bendra vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, surengiamas komunikacinis renginys ar įgyvendinama kita komunikacijos veikla laiku pakviečiant ar įtraukiant Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus. 

Išsamiau komunikacijos tvarka aprašyta čia