Nr. 06-013-K

Teikiama nuo
2024-05-02 08:00
Teikiama iki
2024-08-30 17:00 Liko 68 d. 4 val.
Finansavimo suma
7 514 074.43 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Kultūros ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos

  08-001-04-06-01-07-01 yra pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01, veiklos eilės Nr. 7 poveiklė Nr. 7.1. „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“.

 • Tikslinės grupės

  Kultūros paveldo objektų lankytojai, taip pat kultūros paveldo objektų savininkai ir valdytojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis ir privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  750 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojamų projektų veiklomis turi būti siekiama kultūros paveldo objektų (pastatų, kultūros vertybių registre registruotų kaip atskiras objektas) ir (ar) jų dalies išsaugojimo ir atskleidimo, susidomėjimo kultūros paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą ar jo dalį kultūrinėms reikmėms, kultūros paveldo objektų ir (ar) jų dalies prieinamumo visuomenei ir lankytojams užtikrinimo, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus, taip pat pritaikant kultūros paveldo objektą ir (ar) jo dalį ir kitoms reikmėms. 

  2. Kultūros paveldo objekte ar jo dalyje, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas, finansuojamas pagal Aprašą kultūros paslaugos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus. Jeigu kultūros paveldo objektas ir (ar) jo dalis naudojami komercinei veiklai (pavyzdžiui, apgyvendinimo, maitinimo paslaugos) vykdyti, taikomas vietos pajėgumo per metus vertinimas (laiko pajėgumo per metus vertinimas netaikomas). Kultūros paveldo objekto ar jo dalies atvėrimas lankytojams, nevykdant kultūrinių veiklų (edukacijų, ekskursijų, parodų, koncertų, muziejinės veiklos ir pan.) nelaikytinas kultūros paslaugų teikimu.

  3. Pagal Aprašą finansuojama (-os) ši (-ios) projektų veikla (-os):

  3.1. Kultūros paveldo objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai;

  3.2. Kultūros paveldo objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas. 

  4. Projektų finansavimo šaltiniai: 2021 – 2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos ir kitos lėšos.

  5. Projekto vykdytojui, 2029 metais įskaitytinai nepasiekus projekto sutartyje numatyto rezultato rodiklio „Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai“, taikomos finansinės korekcijos numatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 171 punkte.

  6. Projektas turi atitikti bendruosius projektų reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  7. Projektas turi atitikti prioritetinius atrankos kriterijus, numatytus Aprašo 6 punkte. 

  8. Projektas turi įgyvendinti matomumo ir informavimo apie projektą priemones pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio reikalavimus.

  9. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną PĮP dėl to paties kultūros paveldo objekto ar jo dalies.

  10. Jeigu kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies tvarkybos ir (ar) tvarkomieji statybos darbai ir (ar) įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas yra finansuojami kitų finansinių šaltinių lėšomis, tie patys darbai, tos pačios įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei tų pačių baldų įsigijimas ir įdiegimas negali būti finansuojami pagal Aprašą. Paaiškėjus, kad tie patys darbai, tos pačios įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei tų pačių baldų įsigijimas ir įdiegimas finansuotas kitų finansinių šaltinių lėšomis ir (ar) pagal Aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka bus inicijuotas projektui skirtų lėšų grąžinimas.   

  11. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi užtikrinti, kad nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo užbaigimo, atitinka pagal projektą įgyvendinamą veiklą (-as).

  12. Jeigu valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ar jo dalis pareiškėjui perduotas ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties (toliau – Turto nuomos sutartis) pagrindu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos į šį turtą yra tinkamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo kultūros paveldo objektas išnuomotas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų ir projekto įgyvendinimas nepažeis su valstybe ar savivaldybe sudarytos Turto nuomos sutarties sąlygų bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų.

  13. Pareiškėjas kartu su PĮP turi pateikti visus Aprašo 2.21 papunktyje nurodytus dokumentus, kurie yra būtini projekto rezultatams (įskaitant lankytojų pokyčiui) pasiekti neatsižvelgiant į tai, iš kokių finansavimo šaltinių numatoma finansuoti būtinas projekto rezultatams pasiekti išlaidas.

  14. Dokumentų, teikiamų kartu su PĮP, data turi būti ne vėlesnė negu kvietimo teikti PĮP termino pabaigos data. Jeigu dokumentų, nurodytų Aprašo 2.21.11 ir 2.21.12 papunkčiuose, išdavimo data yra vėlesnė negu kvietimo teikti PĮP termino pabaigos data, PĮP yra atmetamas.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., projektai turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Aprašo 1 priede.

  2. Projektas savo veiklomis tiesiogiai prisideda prie šių HP įgyvendinimo:

  2.1.    ne mažiau dviejų Universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo. Du Universalaus dizaino principai ir jų įgyvendinimas turi būti įvardinti ir detaliai aprašyti PĮP. Informacija apie Universalaus dizaino principus skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

  2.2.    prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo – turi būti sudarytos visos galimybės žmonėms, susiduriantiems su negalia ar negalios situacijomis, nepriklausomai judėti pastato teritorijoje, patekti į pastatą, bei pagal galimybes savarankiškai judėti pastato viduje.

  3.     Projekto veiklų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami HP: lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.).

  4. Projekto įgyvendinimo metu privaloma nepažeisti Chartijos nuostatų.

  5.     Projektai turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.

  2. Projektų vykdytojai (partneriai) turi užtikrinti, kad 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nebus keičiamas veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdis ir bus užtikrinamas kultūros paslaugų tęstinumas. 

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektų veiklos turi būti baigtos iki 2027 m. gruodžio 31 d. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. 

  2. Pagal Aprašą teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba, jeigu investicijos skirtos neekonominei veiklai vykdyti. Skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, jeigu pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ekonominę veiklą ir planuojamos vykdyti veiklos gali daryti poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių.

  3. Pareiškėjas PĮP nurodo kokiai veiklai: ekonominei ar neekonominei vykdyti, prašomas finansavimas, užpildydamas Aprašo 8 priedą. 

  4. Administruojančiai institucijai nustačius, kad skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, taikomos Aprašo 8.5–8.12 papunkčių nuostatos ir atliekamas atitikties valstybės pagalbos taisyklėms vertinimas. Administruojančioji institucija įvertina, ar prašomas skirti finansavimas laikytinas valstybės pagalba, užpildydama Aprašo 7 priedą.

  5.Kai skiriamas finansavimas yra valstybės pagalba, jis teikiamas kaip investicinė pagalba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą veiklos pagalba nėra teikiama. Valstybės pagalba teikiama, jei tenkinamos visos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje nustatytos sąlygas ir specialios šio reglamento III skyriaus 53 straipsnyje nustatytos taikytinos sąlygos. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, kad šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka administruojanti institucija pildydama Aprašo 2 priedą.

  6. Kai projektui skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, pareiškėjas PĮP nurodo, pagal kurią Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio dalį nustatomas valstybės pagalbos dydis: Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalis, arba  Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalis.

  7. Valstybės pagalba neteikiama:

  7.1. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014  2 straipsnio 18 punkte. Jeigu įmonė veikia trumpiau nei tris metus, atliekamas vertinimas dėl sunkumų buvimo / nebuvimo, išskyrus a) ir b) papunkčius;

  7.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba.

  8. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

  9. Kultūros ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nuostatomis.

  10. Kai skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, Kultūros ministerija informaciją apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

  11. Nustačius, kad pagal Aprašą suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama valstybės pagalba, valstybės pagalba grąžinama vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.

  12. Priemonės įgyvendinimą administruojančios institucijos privalo 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos saugoti visus duomenis ir dokumentus, susijusius su projektais, jų atitiktimi bei finansavimu.

  13. Išlaidų tinkamumo reikalavimai nurodyti Aprašo 13 punkte.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Kiekvienas projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

  1. Projektų atrankai taikomi prioritetiniai atrankos kriterijai.

  2. Prioritetinių atrankos kriterijų vertinimas:

  1 prioritetinis atrankos kriterijus. Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros paveldo objekte. 

  Kriterijaus vertinimo metodas:

  Prioritetiškai vertinamas projektui skiriamo finansavimo efektyvumas. 

  Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal formulę: IE⁼I/LP

  Formulės reikšmės:

  LP – lankomumo pokytis kultūros paveldo objekte, matuojamas apsilankymų skaičiumi. Pokyčiui vertinti taikomas pradinis 2022 metų kultūros paveldo objekto lankytojų skaičius ir planuojamas kultūros paveldo objekto lankytojų skaičius 2029 m.  (pavyzdžiui, iki investicijų per metus (imami 2022 m.) lankytojai objekte apsilankė 1 000 kartų. Projekte numatoma ir pagrindžiama, kad po investicijų (imami 2029 m.) lankytojai objekte per metus apsilankys 1 200 kartų. Atitinkamai, numatomas lankomumo objekte pokytis po investicijų lygus 200 apsilankymų (1 200 – 1 000 = 200));

  Lankomumo pokytis (2029 m. lankytojų skaičiaus pokytis lyginat su 2022 m. lankytojų skaičiumi) yra stebėsenos rodiklis, kuris numatomas projekto sutartyje, vertinamas taip, kaip numatyta Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, nuostatose bei stebėsenos rodiklio aprašymo kortelėje (projekto vykdytojui po investicijų pabaigos teikiant metines ataskaitas iki 2029 m. imtinai dėl pasiektos stebėsenos rodiklio reikšmės). 

  I – Projektui skiriamo finansavimo dydis eurais, reikalingas numatomam ir pagrindžiamam lankomumo pokyčiui; 

  IE – finansavimo efektyvumas, matuojamas Eur/lankytojui, t. y. nurodomas finansavimo poreikis, reikalingas vienam papildomam apsilankymui objekte. Kuo mažesnis finansavimo poreikis yra reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti, tuo didesnis finansavimo efektyvumas.

  Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas bus didesnis, t. y. finansavimo poreikis reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti yra mažesnis.

  Projektai, kuriuos projektui skiriamo finansavimo efektyvumas yra: 

  301 Eur ir daugiau – 0 balų;

  300–201 Eur – 5 balai;

  200–151 Eur – 15 balų;

  150–101 Eur – 25 balai;

  100–50 Eur – 35 balai;

  iki 50 Eur – 45 balai.

  Didžiausias galimas kriterijaus balas: 45.

  2 prioritetinis atrankos kriterijus. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu.

  Kriterijaus vertinimo metodas:

  Aukštesnis balas suteikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo didesne nei nurodyta Aprašo 2.11 papunktyje procentine nuosavo indėlio dalimi.

  Jei prie projekto visų tinkamų finansuoti išlaidų prisidedama daugiau nei nustatyta Aprašo 2.11 papunktyje:

  Iki 1 proc. – 0 balų;

  1 – 5 proc. – 10 balų;

  6 – 10 proc. – 20 balų;

  11 – 20 proc. – 30 balų;

  21 ir daugiau proc. – 40 balų.

  Didžiausias galimas kriterijaus balas: 40.

  3 prioritetinis atrankos kriterijus. Kultūros paveldo objekto reikšmė.

  Kriterijaus vertinimo metodas:

  Kultūros paveldo objekto reikšmė vertinama pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytą ir kultūros paveldo objektui suteiktą statusą, kuris yra nurodytas Kultūros vertybių registre: kultūros paminklas (nacionalinis reikšmingumo lygmuo), valstybės saugomas objektas (regioninio reikšmingumo lygmuo), savivaldybės saugomas objektas (vietinio reikšmingumo lygmuo).

  Jei objektas yra:

  1. Kultūros paminklas – 15 balų.

  2. Valstybės saugomas objektas – 10 balų.

  3. Savivaldybės saugomas objektas – 5 balai.

  Didžiausias galimas kriterijaus balas: 15.

  3. Privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 balų. Nesurinkus minimalios balų sumos, PĮP bus pripažinti netinkamais finansuoti ir bus atmetami.

  4. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka.

 • Reikalavimai

  - Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės)  VII skyriuje nustatytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, Aprašo 13.8 papunktyje nustatytus reikalavimus bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus (Reglamento (ES) Nr. 651/2014  nuostatos taikomos, kai skiriamas finansavimas yra valstybės pagalba).

  - Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

  - Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (- ų) lėšų.

  - Kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų išlaidos negali viršyti dydžių, nustatytų Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, 2 priede.

  - Kryžminis finansavimas netaikomas.

  - Projektui finansuoti gali būti mokamas avansas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skirsnio poskirsnio „Avanso mokėjimo sąlygos“ nuostatomis. Jeigu skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, taikomos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalies nuostatos.

  - Projekto išlaidos, patirtos iki projekto sutarties įsigaliojimo, bet ne anksčiau negu numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.1.1 papunktyje, yra laikomos tinkamomis finansuoti.

  - Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti:

  Žemė ir nekilnojamasis turtas: netinkama finansuoti.

  Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai: Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  -    viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų atlikimo, tvarkybos darbų projektavimo, tvarkybos darbų projektų ekspertizių atlikimo, tvarkybos darbų - remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo (pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“) atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, tvarkybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų – inžinerinių tyrimų, projektavimo, projekto ekspertizių atlikimo, tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos;

  -    statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos, numatytos Statybos įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;

  -    aplinkos (žemės sklypo) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies įveiklinimui ir numatytos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies tvarkybos darbų ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų projekte gali sudaryti iki 5 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės.

  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

  -    naujų pastatų statybos išlaidos;

  -    naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos kultūros paveldo objektui ir (ar) jo daliai tinkamai naudoti;

  -    naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos;

  -    fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies  (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos, atkūrimo išlaidos;

  -    išlaidos, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai;

  -    transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  -    įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  -    užsakovo rezervas.

  Įranga, įrenginiai ir kitas turtas: Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei objekto įveiklinimui reikalingų naujų baldų įsigijimas (įskaitant ekspozicijos projekto, interjero projekto parengimo išlaidas).

  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: baldų ir įrangos restauravimo išlaidos.

  Projekto vykdymas: netinkama finansuoti.

  Informavimas apie projektą: projektui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai.

  Pagal Aprašą gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą: projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma.

 • ES fondų lėšos
  7 514 074.43
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  750 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01   03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  -
  FS-01-02   03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03   03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04   03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. Netiesioginių projekto išlaidų tarpinis dydis negalimas – pareiškėjas PĮP nurodo 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą arba netiesioginių projekto išlaidų PĮP nenumato. 
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį..

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kai projekto vertė (t. y. visos išlaidos, būtinos projekto rezultatams (įskaitant lankytojų pokyčiui) pasiekti, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį) viršija 1 000 000 Eur (vieną milijoną eurų) – projekto investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengti pagal Investicijų projektų, rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais (toliau – Metodika)

  Kai projekto vertė (t. y. visos išlaidos, būtinos projekto rezultatams (įskaitant lankytojų pokyčiui) pasiekti, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį) lygi arba mažesnė kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų) – 1 (vienos) gyvybingos alternatyvos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė su prielaidų pagrindimu

  Daiktinių pareiškėjo teisių į kultūros paveldo objektą ar jo dalį ir (ar) žemės sklypą, arba kultūros paveldo objekto ar jo dalies ir (ar) žemės sklypo valdymo formos (patikėjimo teisės, nuomos ar panaudos), kuriame (-iuose) įgyvendinant projektą bus vykdomi tvarkomieji paveldosaugos darbai ir (ar) tvarkomieji statybos darbai ir (ar) montuojama įranga, įregistruotų teisės aktų nustatyta tvarka ir galiojančių ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, dokumentų kopijos. Jei kultūros paveldo objektas ir (ar) jo dalis ir (ar) žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas teikia panaudos davėjo ar nuomotojo raštiško sutikimo vykdyti projekto veiklas, kopiją

  Jei kultūros paveldo objektas ar jo dalis, kuriame (-ioje) numatoma atlikti tvarkomuosius paveldosaugos ir (ar) tvarkomuosius statybos darbus, ir (ar) montuojama įranga, baldai, turi bendraturtį (-čius), pareiškėjas turi pateikti bendraturčio (-ių) sutikimo dėl paslaugų teikimo kultūros paveldo objekte ir (ar) jo dalyje bei bendraturčių įsipareigojimo prisidėti prie pastato sutvarkymo atitinkama dalimi pagal užimamą plotą (jeigu tai tiesiogiai susiję su bendraturčių valdomos dalies pagerinimu), kopijas

  Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija (jeigu taikoma)

  tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos dalinės ekspertizės akto, kopija (jeigu taikoma)

  kultūros paveldo objekto tvarkomųjų statybos darbų projekto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu projekte numatyta vykdyti tvarkomuosius statybos darbus, kopija. Tvarkomųjų statybos darbų projekte privalo būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Jeigu teikiamas tvarkomųjų statybos darbų projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems statybos darbams ir tvarkomiesiems paveldosaugos darbams turi būti aiškiai atskirtos (jeigu taikoma)

  teisės aktų nustatyta tvarka parengtos dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos, kuomet, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atliekami nekilnojamojo dailės paveldo arba kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto viena iš vertingųjų savybių (dailės kūrinių) darbai, kopija (jeigu taikoma)

  paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, kuomet kultūros paveldo objekte ir (ar) jo dalyje numatoma atlikti tvarkomuosius statybos ir (ar) tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kopija (jeigu taikoma)

  Statinio projekto bendrosios ekspertizės (su privalomu specialiosios ekspertizės aktu) akto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu kultūros paveldo objekte ar jo dalyje numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopija (jeigu taikoma)

  Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ir (ar) kultūros paveldo statinio (įrašyto į kultūros vertybių registrą) ar jų dalies tvarkybos darbus, išduoto teisės aktais nustatyta tvarka, kopija (jeigu taikoma)

  Statybą leidžiančio dokumento, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu kultūros paveldo objekte ir (ar) jo dalyje numatoma atlikti tvarkomuosius statybos darbus, kopija (jeigu taikoma)

  Tais atvejais, kai statybos ir (ar) tvarkybos dokumentacija neprivaloma pagal teisės aktų reikalavimus, pateikiama kadastrinių matavimų byla ar kiti dokumentai, aiškiai apibrėžiantys, kokiose patalpose projekto įgyvendinimo metu planuojamos veiklos

  Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai (pavyzdžiui, pažyma, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutarties, savivaldybės tarybos sprendimo kopijos, privataus investuotojo lėšas pagrindžiantys dokumentai ar kt.)

  Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžete numatytų išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ar kt.)

  Įstatai ir (arba) kiti dokumentai, pagrindžiantys subjekto (pareiškėjo, partnerio arba trečiosios šalies) teisę vykdyti kultūros veiklas kaip tai numatyta Aprašo 2.2 papunktyje

  Iki PĮP pateikimo paskutinių metų teisės aktų nustatyta tvarka parengtų ir patvirtintų pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, kopijos. Jeigu pareiškėjas (partneris) yra viena iš susijusių įmonių, tokiu atveju finansines ataskaitas teikia visos įmonės arba teikiama konsoliduota finansinė atskaitomybė. Jeigu pareiškėjas (partneris) veikia mažiau negu 1 metus, teikiamos finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos už visą pareiškėjo (partnerio) veiklos laikotarpį.
  Taikoma, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui ir finansinės atskaitomybės dokumentai nėra pateikti Juridinių asmenų registrui. Netaikoma biudžetinėms įstaigoms ir projektams, kuriems skiriamas finansavimas nelaikomas valstybės pagalba

  Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos (Aprašo 3 priedas) (taikoma, jeigu iš pateiktų pagal Aprašo 2.21.3 papunktį dokumentų nėra aišku, ar pareiškėjo nuomos teisė į savivaldybei ar valstybei priklausantį turtą, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos, buvo įgyta konkurso būdu arba nėra pateikta kita informacija, kuri leistų įsitikinti Aprašo 2.21 papunktyje nustatytu reikalavimu)

  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengta pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis  (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms arba jei projektui teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba)

  Deklaracija, kad projekte numatytos įgyvendinti veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių (Aprašo 5 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd2960b001f011efa28cd23166221a3c

  Projekto biudžeto lentelė (Aprašo 4 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd2960b001f011efa28cd23166221a3c

  Pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo  reikalavimams deklaracija (Aprašo 6 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd2960b001f011efa28cd23166221a3c

  Klausimynas dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo (Aprašo 8 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd2960b001f011efa28cd23166221a3c.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai  R-08-001-04-06-01-03 R.B.2.2077   Lankytojai per metus  376 308* (2029 m.)  
  Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai   P-08-001-04-06-01-04 P.B.2.2077   Kultūros ir turizmo objektai  16* (2029** m.) 

  * siektina reikšmė yra bendra 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklės „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-961 „2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklės „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašui Nr. 1. 

  ** 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklės „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 numatyto rodiklio reikšmė pasiekiama pabaigus projekto įgyvendinimą. 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-560 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“, poveiklės „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ skaičiuojama galutinė 2029 m. agreguota reikšmė.

  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės (2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-560 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“, 1 ir 2 priedai)

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų skyriaus vadovo pavaduotoja Svetlana Morozova, tel. +370 653 94 910, el. p. s.morozova@cpva.lt.