Nr. 01-012-P

Teikiama nuo
2024-01-26 08:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Liko 45 d. 10 val.
Finansavimo suma
2 130 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-11-01-02-03  Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės informacinės sistemos sukūrimas. 
 • Tikslinės grupės

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos, susijusios valstybės ir savivaldybių institucijos, dokumentų rengėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), ūkio subjektai, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė. 

 • Galimi pareiškėjai

  Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 130 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto vykdytojas atstovauja partneriui projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais, atsako už projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų įvykdymą. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad partneris būtų tinkamai informuotas apie jo pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriu susitaria dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą ir pateikia administruojančiajai institucijai tai įrodantį dokumentą. 

  2. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  3. Atsižvelgiant į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies reikalavimus, steigdama valstybės informacinę sistemą, institucija turi parengti valstybės informacinės sistemos nuostatų ir valstybės informacinės sistemos saugos nuostatų projektus. Valstybės informacinė sistema laikoma įsteigta nuo valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo.

  4. Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti atliktas atsparumo įsilaužimui testas, kaip nurodyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje; jei nustatoma kritinių klaidų, ištaisyti jas iki projekto veiklų pabaigos.

  5. Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kaip nustatyta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje.

  6. Įgyvendinant projektą, elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų informacinių technologijų paslaugų teikėjo infrastruktūroje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“).

  7. Atlikdami pirkimus, pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, išskyrus jame numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  8. Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede išvardytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

  9. Projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis ir rodiklių pasiekimo terminai gali būti pratęsti iki 2029 m. rugpjūčio 31 d. dėl objektyvių priežasčių ar pakeitus 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principams įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui;

  2. Įgyvendinamas projektas prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalaus principo įgyvendinimo bent vienu iš šių būdų:

  2.1. įgyvendinant projektą bus vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai; 

  2.2. įgyvendinant projektą bus numatytas bendradarbiavimas su tyrėjais arba tyrėjai bus įdarbinti projekte kaip darbuotojai;

  2.3. įgyvendinant projektą bus remiamas skaitmeninių sprendimų diegimas, grįstas dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, didelio našumo kompiuterijos (angl. High-performance computing) technologijomis (išskirtos būtent šios, nes jos yra prioritetinės Europos skaitmeniniuose inovacijų centruose).

  3. Projektas neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

  4. Veikla nepažeidžia pagrindinių Chartijos teisių: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti Taisyklėse ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto išlaidos administruojančiajai institucijai turi būti deklaruojamos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  3. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  4. Kryžminis finansavimas netaikomas. 

  5. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  5.1. žemės arba kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

  5.2. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  5.3. įrangos, infrastruktūros ir programinės įrangos įsigijimo konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“), kuri yra arba bus teikiama Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūroje, išlaidos;

  5.4. apmokėjimo už informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas informacinių technologijų paslaugas išlaidos, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarime Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“;

  5.5. priemonių įgyvendinimo plano rengimo išlaidos (išskyrus investicijų projekto ar kitų su priemonių įgyvendinimo planu privalomų teikti dokumentų rengimo išlaidas);

  5.6. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  5.7. nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio įnašas.

 • ES fondų lėšos
  1 810 500.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Valstybės biudžeto lėšos
  319 500.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 130 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 
  FS-01-02  02  Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės ir išlaidos.  FS-01-01 – FS-01-04. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
  FS-01-01  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, pirmojo rinkinio FS be PVM.  FS-01-01 – FS-01-04. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
  FS-01-04  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, antrojo rinkinio FS su PVM.   FS-01-01 – FS-01-04. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
  FS-01-03  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, antrojo rinkinio FS be PVM.  FS-01-01 – FS-01-04. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas
  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį. 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  1. Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio mėn. 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), kuri skelbiama interneto svetainėje www.ppplietuva.lt – skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“, „Rengimas ir vertinimas“. Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktyje;

  2. Projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos informacinei sistemai, registrui ar programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos, registro ar programinės įrangos kūrimo etapus, pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.);

  3. Darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (veiklų sąrašas su projektą vykdančių asmenų darbo valandomis, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas) (jei taikoma). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu tos institucijos analogiškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčiu. Turi būti pateikti įkainį pagrindžiantys dokumentai, pavyzdžiui, analogiškos pareigybės nuasmenintos darbo sutartys arba 3–12 mėnesių analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimą ir išmokėjimą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą (Darbo užmokesčio pažyma pildymui pareiškėjams, kai projekte numatytas darbo užmokestis). 

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  2. Projekto sutarties forma: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

  3. Pažyma DU vertinimui.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijos į aplinkos apsaugos prevencijos ir taršos kontrolės sistemas, produkto rodiklis   P-02-001-06-11-01-04 P.S.2.1018   Eurai  2 130 000,00 (2026 m.)  
  Aplinkosaugos sistemų efektyvumo padidėjimas, rezultato rodiklis  R-02-001-06-11-01-02 R.S.2.3017   Procentai  20 (2029 m.)  
 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jurga Stunžinaitė, tel. 8 640 45271, el. p. j.stunzinaite@cpva.lt