Nr. 10-052-P

Teikiama nuo
2023-10-03 08:00
Teikiama iki
2024-04-30 17:00 Liko 62 d. 17 val.
Finansavimo suma
16 200 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
   12-001-01-02-01-02-02 Didinti mokslo tarptautiškumo lygį. 
  „Eureka“ projektų finansavimas
 • Tikslinės grupės

  Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), mažos ir vidutinės įmonės

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos mokslo taryba (toliau – Pareiškėjas, projekto vykdytojas)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), įtrauktos į Atvirtos informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą (toliau – Partneriai)

 • Finansuojamoji dalis

  Kai nėra teikiama valstybės pagalba, finansavimo intensyvumas - 100 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Partneris ir Partnerio partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie ,,Eureka“ projekto įgyvendinimo.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą remiamos veiklos: 

  1.1. Partnerių kartu su Partnerio partneriais ir tarptautiniais partneriais vykdomi ,,Eureka“ bendradarbiavimo projektai ir ,,Eureka“ klasterių projektai (toliau – ,,Eureka“ projektai), lrbiavimą bei įsijungimą į programos ,,Eureka“ iniciatyvas;

  1.2. Pareiškėjo, Projekto vykdytojo „Eureka“ tinklaveikai skatinti skirtos veiklos (Partnerių pritraukimo ir paieškos veiklos); žinių perdavimo pajėgumų stiprinimas (ekspertinės sesijos, grupiniai seminarai intelektinės nuosavybės, sertifikavimo ir kitomis aktualiomis temomis, MTEP produkto komercinio potencialo vertinimo veiklos); žinių komercinimo populiarinimo renginiai (komunikacinės veiklos MSI sukurtiems MTEP produktams pristatyti, gerosios patirties dalinimasis ir kiti komunikacijos veiksmai).

  2. Galimi Partnerio partneriai – mažos ir vidutinės įmonės (privaloma), MSI (toliau – Partnerio partneris).

  3. Remiami taikomieji MTEP nuo 5-ojo MTEP etapo iki 9 MTEP etapo. 

  3.1. Partnerių projektų parengtumo reikalavimai:

  3.1.1. Partneris turi turėti bent vieną tarptautinį partnerį, kuris turi savo valstybės pritarimą „Eureka“ projektiniam pasiūlymui;

  3.1.2. Partneris turi turėti bent vieną Partnerio partnerį – mažą arba vidutinę įmonę;

  3.1.3. Partnerių vykdomas „Eureka“ projektas turi turėti „Eureka“ projekto statusą. 


  3.2. Veiklos pagalbos intensyvumas kiekvienam Partneriui ir Partnerio partneriui nustatomas atskirai, vadovaujantis Aprašo 5 skyriaus nuostatomis.

  3.3. Teikiamų paraiškų skaičius vienam Partneriui ir Partnerio partneriui neribojamas.

  3.4. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede. 

  3.5. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 42 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

  3.6. Pareiškėjo projektas gali būti įgyvendinamas Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Jei reikia, dalis veiklų gali būti įgyvendinamos ne Lietuvos Respublikoje (ir ne Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką), jei jas vykdant siekiama Investicijų programos tikslų.

  3.7. Iki PĮP pateikimo Administruojančiajai institucijai Pareiškėjo projektinis pasiūlymas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

  3.8. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo Administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo Administruojančiojoje institucijoje dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos Pareiškėjo ir (ar) Partnerio (-ių) rizika.

  3.9. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektas turi atitikti tris horizontaliuosius principus: 

  Darnaus vystymosi horizontalusis principas suprantamas kaip ekonominio, socialinio ir aplinkos sričių vystymosi balansas. Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų – nelygybės mažinimas, klimato kaitos švelninimas, partnerystės stiprinimas. Siekiant didinti viešojo sektoriaus indėlį skatinant darnų vystymąsi, įgyvendinant projektines veiklas bus siekiama, kad dalis pirkimų būtų atliekami kaip žalieji viešieji pirkimai. 

  Inovatyvumo horizontalusis principas suvokiamas kaip inovatyvių ir veiksmingiausių veikimo būdų paieška ir taikymas, mokslinių tyrimų ir mokslo pažangos rezultatų taikymas, sprendžiant šaliai aktualius iššūkius, kuriant didesnės vertės, geresnės kokybės paslaugas ir produktus visose valstybės veiklos srityse. Projektas turi tiesiogiai prisidėti prie sisteminės inovacijų ekosistemos problemų, ribojančių inovacijomis grįstos ekonomikos kūrimą ir visuomenės pažangą, sprendimo. Taip pat projektas turi prisidėti prie MTEP ir inovacijų veikloms vykdyti skiriamų viešojo sektoriaus investicijų dalies nuoseklaus didėjimo. 

  Lygių galimybių visiems horizontaliojo principo taikymas užtikrina, kad nevaržomos žmogaus teisės ar neteikiamos asmeniui privilegijos dėl jo lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos bei nevaržomos galimybės tokiomis pačiomis kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis paslaugomis, infrastruktūra, transportu ir kitomis priemonėmis. Įgyvendinant projektą privaloma atsižvelgti į neįgaliųjų, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų diskriminaciją patiriančių grupių poreikius ir numatyti lygių galimybių principą įgyvendinančias priemones bei rodiklius. 

  Projekto veiklos turi nepažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytų žmogaus orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai nenustatyti.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 42 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, Pareiškėjui neteikiama.

  2. Siekiant nustatyti, ar Partneriui ir Partnerio partneriui teikiama parama yra valstybės pagalba, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar tenkinamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Pagal Aprašą finansuojami projektai turi atitikti BBIR 25 straipsnio nuostatas.

  3. ,,Eureka“ projekto veiklai teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba, kai ją vykdo MSI ir kai ši veikla atitinka neekonominės veiklos sampratą, apibrėžtą apibrėžtą Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU), bei atitinka Komunikato 20 punkto nuostatas. 

  4. PĮP vertinimo metu nustačius, kad ,,Eureka“ projekto veikla neatitinka Aprašo 5.2 papunktyje nurodytų sąlygų, ,,Eureka“ projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, kuri teikiama taikant Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – BBIR) I skyriaus ir III skyriaus 25 straipsnio nuostatas.

  5. Didžiausia galima ,,Eureka“ projekto finansuojamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal BBIR 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir 6 dalį, nurodyta 1 lentelėje.

  1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis. 
   

  Eil. Nr. MTEP veikla   Bazinė finansuojamoji dalis Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų  Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą  
  Padidinama vidutinėms įmonėms  Padidinama labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms  Padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei atitinka BBIR 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytas sąlygas  Vidutinė įmonė   Labai maža įmonė ir maža įmonė  
  1. Taikomieji moksliniai tyrimai   50 proc.  10 procenti-nių punktų 20 procentinių punktų  15 procentinių punktų   75 proc.  80 proc. 
  2. Eksperi-mentinė plėtra   25 proc. 10 procenti-nių punktų 20 procentinių punktų  15 procentinių punktų   50 proc. 60 proc.

  6. Nustačius, kad teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, Administruojančioji institucija pildo Atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą, kurio forma patvirtinta Aprašo 3 priede.

  7. Valstybės pagalba neteikiama:

  7.1. sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta BBIR I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte;

  7.2. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  7.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto BBIR 6 straipsnyje.

  8. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal BBIR, taikoma tai valstybės pagalbai.

  9. Valstybės pagalba, kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta BBIR 8 straipsnio 5 dalyje.

  10. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina Pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal BBIR ir, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 (dvidešimt) darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

  11. Projekto vykdytojas ir Partneriai turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu ir naudojant projekto metu sukurtus rezultatus nebus teikiama netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims.

  12. Laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu atitinka bent viena iš šių sąlygų: 

  12.1. visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP, susijusios su veikla projekte, yra visiškai suteikiamos šiems subjektams, t. y. jie gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą bendradarbiavimo partneriui (rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami); 

  12.2. kai gauna juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su šių subjektų veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos juridiniams asmenims, rinkos kaina, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu ne valstybės pagalbos gavėjas, kaip pardavėjas, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo metu. Bet kuris juridinio asmens įnašas dengiant ne valstybės pagalbos gavėjo sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos. 

  13. Visi su projekto ir ,,Eureka“ projektų įgyvendinimu susiję dokumentai Pareiškėjo ir Partnerių turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • ES fondų lėšos
  9 594 456.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  6 605 544.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Partneris ir Partnerio partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie ,,Eureka“ projekto įgyvendinimo.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms Netiesioginės išlaidos sudaro iki 7 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d. d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-04 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos   
  Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  FĮ-32-01  01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas neviršija 99 km   
  FĮ-32-02 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 100 km iki 499 km   
  FĮ-32-03 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 500 km iki 1 999 km   
  FĮ-32-04 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 2 000 km iki 2 999 km   
  FĮ-32-05 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 3 000 km iki 3 999 km   
  FĮ-32-06 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia nuo 4 000 km iki 7 999 km   
  FĮ-32-07 01 Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo kelionės į užsienį fiksuotasis vieneto įkainis, kai kelionės į vieną pusę atstumas siekia 8 000 km ir daugiau   
  FĮ-34-01 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 1-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-02 01  Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 2-oje šalių grupėje  
  FĮ-34-03 01  Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 3-oje šalių grupėje  
  FĮ-34-04 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 4-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-05 01 Darbuotojo vienos dienos, praleistos komandiruotėje, fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka dvi ir daugiau dienų), kai vykstama į šalį, nustatytą 5-oje šalių grupėje   
  FĮ-34-06 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 6-oje grupėje   
  FĮ-34-07 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 7-oje grupėje   
  FĮ-34-08 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 8-oje grupėje   
  FĮ-34-09 01 Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 9-oje grupėje   
  FĮ-34-10 01  Darbuotojo komandiruotės fiksuotasis vieneto įkainis (kai komandiruotė trunka vieną dieną), kai vykstama į šalį, nustatytą 10-oje grupėje  
  FĮ-22-01 01 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM   
  FĮ-22-02 01 Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM   
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM   
  FS-01-02 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  
  FS-01-03 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM   
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM   

   

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendinant poveiklę „2.2.1. Didinti mokslo tarptautiškumo lygį (Sostinė)“:
  Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai 

   P-12-001-01-02-01-01

  P.B.2.0006

   Vienų metų etato ekvivalentai 60 
  Pateiktos patentų paraiškos 

   R-12-001-01-02-01-04

  R.B.2.2006

  Patentų paraiškos  11 
  Remiamų projektų leidiniai 

  R-12-001-01-02-01-05

  R.B.2.2008  

  Leidiniai  18 
  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos produktas 

  R-12-001-01-02-01-06

  R.S.2.3002  

  Skaičius   22
  Įgyvendinant poveiklę „2.2.2. Didinti mokslo tarptautiškumo lygį (VVL)“:
  Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai 

   P-12-001-01-02-01-01

  P.B.2.0006

   Vienų metų etato ekvivalentai 40 
  Pateiktos patentų paraiškos 

   R-12-001-01-02-01-04

  R.B.2.2006

  Patentų paraiškos  7
  Remiamų projektų leidiniai 

  R-12-001-01-02-01-05

  R.B.2.2008  

  Leidiniai  12
  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos produktas 

  R-12-001-01-02-01-06

  R.S.2.3002  

  Skaičius   14
 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Aprašą:

  1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed22bb703bc311eb8d9fe110e148c770);

  2. 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos patvirtinimo“ (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1df182c0a9e311ec8d9390588bf2de65); 

  3. 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1df182c0a9e311ec8d9390588bf2de65);

  4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr);

  5. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060);

  6. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/asr);

  7. Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.640D50DB8877/asr);

  8. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – BBIR) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651);

  9. Europos Komisijos komunikatas „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms sistema“ (2022/C 414/01) (toliau – Komunikatas) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1028(03));
  10. Projektų, įgyvendinamų pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos bei švietimo plėtros programos pažangos priemones, partnerių atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-186 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos bei švietimo plėtros programos pažangos priemones, partnerių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų atrankos tvarkos aprašas);

  11. Rekomenduojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2512A4C0E864/asr) .

  Apraše ir kvietime vartojamos sąvokos:

  „Eureka“ bendradarbiavimo projektas – tai projektas, įgyvendinamas pagal Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“ (toliau – „Eureka“ programa, „Eureka“) bendradarbiavimo priemonę, kuri yra tarpvalstybinė, į rinką orientuota priemonė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektams įgyvendinti.

  „Eureka“ klasterių projektas – tai projektas, įgyvendinamas pagal programos „Eureka“ klasterių priemonę, kuri yra ilgalaikė strateginės reikšmės iniciatyva ir kurios tikslas – sukurti pažangias technologijas Europos konkurencingumui didinti.

  „Eureka“ projekto statusas – programos „Eureka“ valstybių narių valstybių institucijų atstovų posėdyje arba „Eureka“ klasterio valdymo organo projektui suteiktas statusas. „Eureka“ projekto statuso suteikimo data laikoma valstybių institucijų atstovų posėdžio arba klasterio ženklo suteikimo data.

  Tarptautinis partneris – Apraše suprantamas kaip partneris, priklausantis tarpvalstybiniam tinklui ir atitinkantis „Eureka“ programos reikalavimus, skelbiamus „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org.

  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PAFT, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir anksčiau paminėtuose teisės aktuose.

 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus grupės vadovė
  Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt