Nr. 03-014-J-0001-J04

Teikiama nuo
2024-01-30 08:00
Teikiama iki
2024-01-30 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
250 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Jungtinio projekto vykdytojas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Remiama veikla gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybėse).

  SVARBU! Paraiška pagal šį kvietimą pildoma, jeigu JP projekto vykdytojas didinasi jau esamos saulės elektrinės galingumą ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse.

  Kiekvienam saulės elektrinėje pagamintos elektros vartojimo objektui turi būti pildoma atskira paraiška priklausomai nuo to, kuriame Lietuvos regione yra elektros vartojimo objektas (saulės elektrinės įrengimo objektas gali būti bet kuriame Lietuvos regione). Paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas elektros vartojimo objektas.

  Jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės galios) ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-014-J-0001-J01 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (naujai įrengiama saulės elektrinė).

  Jeigu JP projekto vykdytojas didinasi esamos saulės elektrinės galingumą ir elektros vartojimo objektas yra Sostinės regione (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse), tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-014-J-0001-J02 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Sostinės regione (didinantiems jau esamos elektrinės galią).

  Jeigu JP projekto vykdytojas įsigyja ir įsirengia naują saulės elektrinę (nesididindamas esamos elektrinės galios) ir elektros vartojimo objektas yra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse, tokiu atveju pildoma kita paraiška - 03-014-J-0001-J03 Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose ir elektros vartojimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (naujai įrengiama saulės elektrinė). 

 • Galimi pareiškėjai

  Fiziniai asmenys (šalies gyventojai).

 • Siekiami rezultatai
  Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai  MW 
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai MW 
  Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis  tCO2 per metus 
 • Minimali siektina reikšmė
  Rodiklio pavadinimas Siektina reikšmė
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai  1,03
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai 1,03
  Numatomas sutaupyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis  432,60
 • Reikalavimai projektams

  Galimi pareiškėjai

  Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys elektros vartojimo objektą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse. Fizinis asmuo privalo nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

  Tinkamos finansuoti išlaidos

  Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens, t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto elektros vartojimo objekto bendraturčiui.

  Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita–faktūra, patvirtinanti Apraše nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta ir pagal Aprašą remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip Aprašo įsigaliojimo dieną, t. y. 2023 m. rugpjūčio 23 d. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  Dotacija apskaičiuojama

  Dotaciją sudaro 14,72 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, apskaičiuojamų Aprašo 14.1 arba 14.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį padauginus iš padidinto įrenginio galingumo (kW), priskirto atitinkamam elektros vartojimo objektui, bet ne daugiau kaip už 10 kW galią. Dotacija apskaičiuojama automatiškai teikiant paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje.

  Suminio saulės elektrinės galingumo vertinimas

  JP projekto pareiškėjas gali įsirengti bet kokios galios saulės elektrinę, tačiau dotacija bus skiriama tik už ne daugiau kaip 10 kW galią, priskirtą atitinkamam elektros vartojimo objektui. Jeigu pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašus Nr.1 ir Nr.2, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“, Nr. 03-008-J-0001-J01 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)“, Nr. 03-008-J-0001-J02 „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (didinantiems jau esamos elektrinės galią)“, kvietimus teikti paraiškas, kurie bus paskelbti vadovaujantis 2021–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ ir poveiklės „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Energetikos ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-198 „Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ arba šį Aprašą jau buvo išmokėta dotacija 10 kW galios įrangai, kurios generuojama elektros energija yra ar bus naudojama atitinkamam elektros vartojimo objektui, įsigyti / įrengti, tam pačiam elektros vartojimo objektui (pagal unikalų numerį) dotacija pagal Aprašą daugiau neskiriama. Jei iš šiame papunktyje paminėtų finansavimo šaltinių dotacija buvo išmokėta iki 10 kW saulės elektrinės galiai įsigyti / įrengti, dotacija tam pačiam  elektros vartojimo objektui gali būti išmokėta, tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti. Suminė galia vertinama pagal JP vykdytojo turimą informaciją, pagal kurią galima identifikuoti, kad asmuo įsigijo/įsirengė saulės elektrinės galią ir yra laikomas gaminančiu vartotoju. Esant poreikiui, JP vykdytojas šiame Aprašo papunktyje nurodytais tikslais taip pat gali naudoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ suteiktą informaciją.

  Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

  Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardintuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

  Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

  1. Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

  2. Įtampos keitiklis (jeigu įrengiamas) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

  Saulės elektrinės įrengimas saugomose teritorijose

  Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija (https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=042b62a16fec4c85ba0833c9adde5db9).

  Bendrasavininkų sutikimai

  JP projekto vykdytojas, laikydamasis CK reikalavimų, prieš pradėdamas įgyvendinti JP projektą, įsipareigoja gauti bendraturčių ar bendrasavininkų sutikimą įgyvendinti JP projektą (tik jeigu elektros vartojimo objektas, į kurį bus nukreipiama pagal Aprašą finansuojamos įrangos generuojama elektros energija, nuosavybės teise priklauso bendrasavininkams ar bendraturčiams), daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio namo stogo arba integruojama į pastatą), arba daugiabučio namo žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei elektrinė bus įrengiama daugiabučio namo teritorijoje ir daugiabučio namo žemės sklypas priklauso bendros jungtinės nuosavybės teise). 

  Kartu su paraiška sutikimų pateikti neprivaloma, bet jų gali būti paprašyta projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto veiklos pabaigos. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. JP projektai neturės neigiamo poveikio horizontaliesiems principams:

  • Klimato kaitos švelninimas ir Prisitaikymas prie klimato kaitos – investicijomis bus skatinamas gaminančių vartotojų skaičiaus didinimas, investuojant į mažos galios saulės elektrinių įrengimą namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti. JP veiklos prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslo (žmonėms, gamtai ar turtui), todėl laikoma, kad tokiu būdų bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo;
  • Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturi jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiklos atitinka Tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą;
  • Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą – fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos privačiuose namų ūkiuose ir kurioms nereikia specialių galios leidimų, laikomos buitine elektros ir elektronine įranga. Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte nustatytas įpareigojimas gamintojams, pasibaigus naudingo eksploatavimo laikotarpiui, išmontuoti elektrinę arba ją panaudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Todėl šios veiklos atitinka žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, tikslą;
  • Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė – planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą. Todėl laikoma, kad veiklos atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą;
  • Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas – JP projekto vykdytojas, teikdamas JP projekto paraišką, pateiks informaciją, ar saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose. Jeigu JP projekto pareiškėjas nurodo, kad saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, JP vykdytojas informuos JP projekto vykdytoją apie tai, kad prieš įrengiant saulės elektrinę saugomose teritorijose, kai elektrinės įrengimo vieta yra ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, planuojamo elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija. Todėl laikoma, kad planuojamos įgyvendinti JP veiklos neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui.

  2. JP projektai neturi pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus - grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšų dalį proporcingai reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

  2. 5 metus po JP finansavimo pabaigos norint keisti elektros vartojimo objektą būtinas JP vykdytojo sutikimas.

  3. JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.

  4. JP vykdytojas per 5 metus po JP finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną. 

  5. JP projekto pareiškėjai įsipareigoja už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį turtą naudoti ne mažiau kaip 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos. Elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei (ar) nurodyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje, nurodyti elektros vartojimo objektai, finansuoti pagal šį Aprašą, 5 metus nuo JP finansavimo pabaigos negali būti keičiami į elektros vartojimo objektus, esančius kitame regione.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos. JP vykdytojo sprendimu, suderintu su Energetikos ministerija, įgyvendinamų (bet praėjus šiame papunktyje nurodytam terminui dar neįgyvendintų) JP projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. JP projekto vykdytojams gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose (2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente Nr. 1408 /2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – de minimis reglamentai)), jeigu įvykdomos visos sąlygos:

  1.1. Elektros vartojimo objekte registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą;

  1.2. elektros vartojimo objekte registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas, kurioms esant valstybės pagalba, suteikta ją vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, būtų laikoma nesuderinama su vidaus rinka ir darančia įtaką valstybių – narių tarpusavio prekybai;

  1.3. vadovaujantis de minimis reglamentų nuostatomis, elektros vartojimo objekte ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.  

  2.  Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma; 

  3. JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą JP projekto pareiškėjui, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie ekonominę veiklą vykdantį juridinį asmenį arba fizinį asmenį, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte. 

  4. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

  5. Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija pagal Aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-12-01   Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, be PVM  1365,45   Eur - įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo - priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos; 
  - įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);
  - gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijos
  FĮ-12-02  Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, su PVM   1652,20  Eur  - įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo - priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos;
  - įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);
  - gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijos
 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  250 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  14,72 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  85,28 proc.

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  Paraiškos formos pateikimo būdas:  Internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant projekto paraiškos formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt 

  Interneto svetainės, kuriose galima rasti informaciją, adresas: www.apva.lt, www.apvis.apva.lt

  Informacija apie paraiškų teikimą:

  Paraiškos formos pildymo nuoroda ir/ar instrukcija: https://apvis.apva.lt/duk

  Pareiškėjas gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Tokiu atveju privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.

 • Privalomi priedai

  Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

  1.    AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos (nereikalaujamos tais atvejais, kai vidaus tinkle bus prijungiamos elektrinės ar hibridinės elektrinės, kurių leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW; taip pat minėtos sąlygos nereikalaujamos, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui ir kai didinama elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios).

  Jeigu projektas buvo įgyvendintas iki paraiškos pateikimo, prašome pateikti saulės elektrinei įrengti skirtas ESO prijungimo sąlygas.

  Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas su sąlyga, jeigu:

  1.    Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus, privaloma pateikti notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją;

  Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk 

  2.    Elektros vartojimo objekte / objektuose registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla (ĮSKAITANT REGISTRUOTĄ JURIDINĮ ASMENĮ, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ AR VERSLO LIUDIJIMĄ) privaloma, pateikti „VIENOS ĮMONĖS“ deklaraciją, pavyzdinę formą rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

  • SVARBU ne veiklos vykdymo vieta, o registracijos vieta. Jeigu adresas sutampa su paraiškoje nurodytu elektros vartojimo adresu, tai „Vienos įmonės“ deklaraciją pildyti privaloma;
  • „Vienos įmonės“ deklaracijos pildymo instrukciją rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk 

  3.    Elektros vartojimo objekte registruota ne paties pareiškėjo, o kito juridinio ar fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, privaloma pateikti sutikimą, kad jam būtų suteikta ir užregistruota valstybės pagalba, sutikimo formą rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk;

  4.    Elektrinės įrengimo objektas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, privaloma pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas elektrinės įrengimo objekte ne trumpiau kaip 5 metus po JP projekto pabaigos, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk.

  Dokumentų formas rasite pavyzdinių formų skiltyje - https://apvis.apva.lt/duk

 • Priedai

  Paraiškos forma - Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje, kuri integruota https://apvis.apva.lt

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Kita informacija

  Paraiškų vertinimas ir atranka

  Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas.

  Paraiška patvirtinama ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įformintos paraiškos ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

  Paraiškoje nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina paraiškos ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, paraiška atmetama.

  Išlaidų kompensavimo prašymų vertinimas ir atranka

  JP projekto vykdytojas įgyvendinęs projektą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo Paraiškos pateikimo dienos teikia Išlaidų kompensavimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje užpildant formą, kuri integruota https://apvis.apva.lt

  Išlaidų kompensavimo prašyme nustačius trūkumų, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo per Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi patikslinti ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pareiškėjas nepatikslina Išlaidų kompensavimo prašymo ir/arba nepateikia prašomų dokumentų per nustatytą terminą, finansavimo lėšos neišmokamos.

  Finansavimo lėšos išmokamos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Fizinio asmens arba jo įgalioto asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat jei Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje neranda trūkumų.

  Visos finansavimo sąlygos ir reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, nuoroda - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76d2d72040ed11ee9de9e7e0fd363afc 

 • Taikomi teisės aktai

  1. 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklių „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ ir „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), rasite ČIA;

  2. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, rasite ČIA;

  3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, rasite ČIA.

 • Kontaktai

  Informacija teikiama:

  pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.;
  penktadieniais 8.00-15.45 val.;
  pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

  Konsultacijos teikiamos tel.: 8 614 99 699