Nr. 10-002-T

Teikiama nuo
2023-10-16 08:00
Teikiama iki
2023-11-30 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Švietimo transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
   12-003-03-04-03-03-01 Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas.  
 • Tikslinės grupės

  Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą.

 • Galimi pareiškėjai

  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Netaikoma (partneriai nėra galimi).

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  Projektas turi atitikti Aprašo 6 skirsnyje „Projektų atrankos kriterijai“ nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

  Minimali finansuojama mokymo pagal profesinio mokymo programos modulį apimtis – 5 mokymosi kreditai, maksimali apimtis – 20 mokymosi kreditų.

  Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo pasiekti Apraše numatytus rezultatus. Minimali rodiklio „Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai, baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius“ reikšmė vienam projektui – 5 asmenys.

  Maksimali projektui galima skirti lėšų suma yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

  Privalomi komunikacijos ir informavimo (viešinimo) veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmuoju skirsniu „Informavimas apie projektą ir komunikacija“.

  Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

  Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo horizontaliuosius principus, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Projektų (įskaitant JP) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto (įskaitant JP) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises. 

  Projektų vykdytojai turi užtikrinti, kad projektų veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems HP įgyvendinimo: prieš įgyvendinant Aprašo Nr. 3 2.6 veiklą, turi būti atliekama tikslinės grupės apklausa, siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų ir galėtų (atsižvelgiant į profesijos specifiškumą) atsižvelgti (t. y. siekiant išsiaiškinti visus dalyvių specialiuosius poreikius ir atsižvelgiant į juos visiems dalyviams užtikrinti galimybes dalyvauti projekto veiklose, į klausimyną reikėtų įtraukti tokius klausimus, pvz.: ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su judėjimu?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su klausa?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su rega?; ar / kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su intelektu?; ar / kokių turite kitų specialiųjų poreikių?). 

  Tikslinės grupės asmens duomenys tvarkomi gavus duomenų subjekto sutikimą ir laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento[1] reikalavimų. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projekto specialieji atrankos kriterijai:

  1.    Projekte numatytas bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos (privaloma bendradarbiavimo sutartis profesinio mokymo įstaigos su bendrojo ugdymo mokykla, kurios mokiniai, besimokydami pagal bendrojo ugdymo programas, pasirinko mokytis ir pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius).

  2.    Projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių pagerins skaitmeninius įgūdžius (skaičiuojama, kad bent 40 proc. mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programų modulius, pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal pirminio profesinio mokymo programos (-ų) modulį (-ius), orientuotą (-us) į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, kaip tai apibrėžta Aprašo 1.4.2 papunktyje. Projekto vykdytojas kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikia dokumentus, pagrindžiančius, jog pirminio profesinio mokymo programos modulis orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą pagal Europos skaitmeninės kompetencijos programą).

  3.    Projekte numatyta, kad ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai (skaičiuojama, kad bent 40 proc. mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programų modulius, tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai, t. y. gerins žinias ir įgūdžius, kaip tai apibrėžta Aprašo 1.4.3 papunktyje. Projekto vykdytojas kartu su projekto paraiška pateikia laisvos formos dokumentus, pagrindžiančius, jog mokiniai tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai).

 • Reikalavimai

  Projektų išlaidos turi atitikti Projektų  taisyklių VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus. 

  Maksimali projektui galima skirti lėšų suma yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

  Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios: projekto vykdymas (išlaidos, skirtos profesiniam mokymui pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį vykdyti profesinio mokymo įstaigoje, apmokamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apskaičiuotą ir jos svetainėje skelbiamą atitinkamų metų profesinio mokymo lėšų vieno mokymosi kreditui dydį), informavimas apie projektą, netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Projekto pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

  Projekto įgyvendinimo plano parengimo išlaidos nėra finansuojamos. 

  PVM nėra tinkamas finansuoti.

 • EGADP subsidijos lėšos
  500 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  200 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai?_token=b42505.BVH3o_-21L144ZXRfAeFZbCvo-TdP-R5yCiaYWrHbQA.cR27zpfOodFB0_mHFjTJMPj20qWnUq4IjkboKVuWBW5yEo3Ardyyjz-p1A&query=&publishing_period%5Bfrom%5D=&publishing_period%5Bto%5D=&institution%5B%5D=227&ordering=  
   FN-01 01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos projekto netiesioginės išlaidos. 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai:  

  siekiant pagrįsti atitiktį Aprašo 6.2 papunktyje nurodytam 1-ajam specialiajam kriterijui, bendrojo ugdymo mokyklos bendradarbiavimo sutartį (-is), kurioje (-iose) nurodyti moduliai, pagal kuriuos mokiniai atvyks mokytis į profesinio mokymo įstaigą;

  dokumentus, pagrindžiančius, jog pirminio profesinio mokymo programos modulis orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą pagal Europos skaitmeninės kompetencijos programą (The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415), siekiant pagrįsti atitiktį Aprašo  6.2 papunktyje įvardytam 2-ajam specialiajam projektų atrankos kriterijui.

  dokumentus, pagrindžiančius, jog tikslinės grupės dalyviai profesinio mokymo įstaigoje tobulins kompetencijas, reikalingas žaliajai pertvarkai (GreenComp, Europos tvarumo kompetencijos programoje: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040), siekiant pagrįsti atitiktį Aprašo 6.2 papunktyje įvardintam 3-iajam specialiajam projektų atrankos kriterijui.

 • Priedai

  1. Projekto įgyvendinimo plano forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr 
  (žr. „17. PAFT 1 priedas“)

  2. Projekto sutarties forma:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr 
  (žr. „23. PAFT 3 priedas“)

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ir baigusių pirminio profesinio mokymo programos modulius, skaičiaus padidėjimas  R-12-003-03-04-03-03   asmenys 
  Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai, baigę pirminio profesinio mokymo programos modulius

  P-12-003-03-04-03-17

  (P.S.1.1119) 

  asmenys 
   Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

  R-12-003-03-04-03-19

  (R.B.1.2010) 

  asmenys   n / a
  Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius 

   R-12-003-03-04-03-20

  (R.B.1.2010.1)

   asmenys n / a 
  Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius 

  R-12-003-03-04-03-21

  (R.B.1.2010.2)  

  asmenys  ne mažiau kaip 40 proc. dalyvių 
   Paramą gaunančių 15-29 metų amžiaus jaunuolių skaičius

  R-12-003-03-04-03-22

  (R.B.1.2014)  

  asmenys  n / a 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus grupės vadovas Giedrius Lapėnas, tel. +370 650 10268, el. p. g.lapenas@cpva.lt