Nr. 02-002-P

Teikiama nuo
2023-01-02 08:00
Teikiama iki
2023-07-31 00:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
91 560 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-06/12-001-01-03-01-01
  05-001-01-05-06/12-001-01-03-01-01-01
  05-001-01-05-06/12-001-01-03-01-01-02
  05-001-01-05-06/12-001-01-03-01-01-03
  05-001-01-05-06/12-001-01-03-01-02        

  Pagal PFSA remiamos veiklos šiose Misijų temose:
  2.6.1. Saugi ir įtrauki e. visuomenė
  2.6.2. Sumani ir klimatui neutrali Lietuva
  2.6.3. Inovacijos sveikatai
  Veiklos:
  2.8.1. Investicijos į kompetencijų centrus. 

  2.8.1.1. Dviejų kompetencijų centrų įkūrimas (misijų temose Inovacijos sveikatai ir sumani ir klimatui neutrali Lietuva). 
  2.8.1.2. Informatikos ir ryšių technologijų (IRT) kompetencijų centro įkūrimas (misijos temoje saugi ir įtrauki visuomenė). 
  2.8.1.3. Inovacijų paramos paslaugos. 

  2.8.2. Bendros misijų programos.

 • Tikslinės grupės

  Tikslinių grupių sąrašas apima platesnį naudos gavėjų sąrašą: MSI; universitetų ligoninės; verslo subjektai, vykdantys MTEP veiklas; Lietuvos ir užsienio mokslininkai ir kiti tyrėjai; doktorantai; studentai, technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai.

 • Galimi pareiškėjai

  Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Galimi projekto partneriai – konkurso būdu atrinktų trijų konsorciumų nariai.

 • Finansuojamoji dalis

  Finansavimo dalis nustatoma kiekvienam partneriui atskirai, kai numatoma projekte vykdyti veiklą/poveiklę, kuriai taikytinos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237 ir 100 proc. finansavimo intensyvumas, kai valstybės pagalba neteikiama.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dydis nustatomas kiekvienam partneriui atskirai, kai numatoma projekte vykdyti veiklą/poveiklę, kuriai taikytinos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, ir įnašas nereikalaujamas, kai valstybės pagalba neteikiama.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 punkte nurodyti reikalavimai projektams:

  <...> 2.1.1. Pareiškėjas turi suformuoti Projekto administravimo ir įgyvendinimo komandą, kuri turi atitikti šias kompetencijas: infrastruktūros ir MTEPI projektų administravimo, inovacijų paramos konsultavimo, valstybės pagalbos, rinkodaros, viešinimo, technologijų perdavimo, teisiniais, finansiniais ir kitais Projekto administravimo klausimais;

  2.1.2. Pareiškėjas turi būti parengęs Projekto įgyvendinimo grafiką (Ganto diagramą), kuriame būtų numatyti Projekto veiklų įgyvendinimo nuoseklumas, tarpinių ir galutinių Projekto rezultatų stebėsena ir vertinamos rizikos, bei Projekto viešinimo planą, lygiaverčiai įtraukiant Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. 

  2.2. Galimi Projekto partneriai – konkurso būdu atrinktų trijų konsorciumų nariai. 

  <...>

  2.5. Konsorciumų atranka vykdoma Konsorciumų atrankos į Projekto, finansuojamo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ lėšomis, partnerius taisyklėse (toliau – Konsorciumų atrankos taisyklės) nustatyta tvarka. Konsorciumų atrankos taisykles tvirtina Pareiškėjas, suderinęs su Pažangos priemonės priežiūros komitetu, sudarytu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-1650/4-1073„Dėl pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ priežiūros komiteto sudarymo“ (toliau – Priežiūros komitetas). Pareiškėjas pagal Konsorciumų atrankos taisykles, turi paskelbti kvietimą konsorciumams teikti projektus misijos temoje. Konkurso metu, pasitelkiant nepriklausomus tarptautinius vertintojus, atrenkama po vieną konsorciumą kiekvienoje misijų temoje, su kuriais pateikia Projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Administruojanti institucija). 

  <...>

  2.10. Projekto parengtumo reikalavimai:

  2.10.1. projekto investicijų projektas kartu su Investicijų skaičiuokle ir PĮP teikiamas Administruojančiajai institucijai. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri yra paskelbta interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/ skilties „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ dalyje „Rengimas ir vertinimas“.

  2.10.2. Prieš pateikdamas PĮP Administruojančiajai institucijai, Pareiškėjas privalo pasitvirtinti Konsorciumų atrankos taisykles ir pagal jas konkurso būdu pasitelkdamas vidinius, išorinius ir nepriklausomus tarptautinius ekspertus atrinkti ne daugiau kaip tris konsorciumus (po vieną kiekvienai Aprašo 2.6 papunktyje numatytai misijų temai), kurie vykdys projektų veiklas. Prieš pateikiant PĮP, Pareiškėjas su Konsorciumo koordinatoriumi, įgaliotu atstovauti Konsorciumą, pasirašo Konsorciumo sutartis, kuriose numatoma Pareiškėjo atsakomybė.

  2.11. Jeigu, vykdant Konsorciumų atranką, atrenkami mažiau kaip trys Konsorciumai (po vieną kiekvienai Aprašo 2.6 papunktyje numatytai misijų temai), Pareiškėjas gali pakartotinai vykdyti Konsorciumų atranką Projekto įgyvendinimo metu. Atrinkus Konsorciumą projekto įgyvendinimo metu, Projektas papildomas partneriais (naujo atrinkto Konsorciumo nariais) ir jiems skirtomis lėšomis neviršijant Aprašo 2.9 papunktyje nurodytų sumų.

  2.12. Bendrieji reikalavimai Projektui nustatomi vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis. 

  2.13. EGADP lėšomis finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d., tarpiniai stebėsenos rodikliai turi būti pasiekti lentelėje „Siektini stebėsenos rodikliai“ nurodytais terminais. Projekto įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus plane „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintame 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo, numatytą projekto įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo terminą.

  2.14. Projekto veiklos, išskyrus Investicijų projekto parengimo veiklą, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo Administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo Administruojančiojoje institucijoje dienos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos Pareiškėjo ir (ar) partnerio (partnerių) rizika. Investicijų projekto parengimo išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms.

  2.15. Valstybės / De minimis pagalba veikloms gali būti skiriama srityse, atitinkančiose misijos temas, išskyrus neremtinas veiklas / sektorius, nustatytus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, bei BBIR 1 straipsnio 2–5 dalyse ir III skyriaus atitinkamos pagalbos kategorijai nustatytus apribojimus.

  2.16. Finansavimas nėra skiriamas tam (tiems) Konsorciumų nariui (nariams):

  2.16.1. kuris (kurie) nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka; 

  2.16.2. kuriam (kuriems) pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 3 punkte numatyti horizontaliųjų principų reikalavimai:
  Darnaus vystymosi horizontalusis principas suprantamas kaip ekonominio, socialinio ir aplinkos sričių vystymosi balansas. Projektas turi prisidėti prie 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų: 8 – Deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9 – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, 12 – Atsakingas vartojimas ir gamyba, 13 – Klimato kaitos švelninimas, 16 – Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, 17 – Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę. Taip pat siekiant didinti viešojo sektoriaus indėlį skatinant darnų vystymąsi, įgyvendinant projektines veiklas, sieksime, kad dalis pirkimų būtų atliekami kaip žalieji viešieji pirkimai. 
  Inovatyvumo horizontalusis principas suvokiamas kaip inovatyvių ir veiksmingiausių veikimo būdų paieška ir taikymas, mokslinių tyrimų ir mokslo pažangos rezultatų taikymas, sprendžiant šaliai aktualius iššūkius, kuriant didesnės vertės, geresnės kokybės paslaugas ir produktus visose valstybės veiklos srityse. Projektas turi tiesiogiai prisidėti prie sisteminės inovacijų ekosistemos problemų, ribojančių inovacijomis grįstos ekonomikos kūrimą ir visuomenės pažangą, sprendimo. Taip pat projektas turi prisidėti prie MTEPI veikloms vykdyti skiriamų viešojo sektoriaus investicijų dalies nuoseklaus didėjimo. Veiklos tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo, kuris įgyvendinamas per tikslines grupes: veiklos prisidės prie inovacijų taikymo viešajame sektoriuje gerinimo bei jų teikiamų paslaugų efektyvinimo, bus investuojama į naujas aukštos pridėtinės vertės kūrimo veiklas, sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinamas bendradarbiavimas ir (arba) technologijų perdavimas tarp įmonių ir MSI  (ir tarp didelių įmonių, ir tarp MVĮ) MTEP srityje. Bus stiprinami įmonių gebėjimai įgyti MTEPI veikloms reikalingų žinių, teikiamos inovacijų paramos ir konsultacinės paslaugos.
  Lygių galimybių horizontaliojo principo taikymas užtikrina, kad nevaržomos žmogaus teisės ar neteikiamos asmeniui privilegijos dėl jo lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos bei nevaržomos galimybės tokiomis pačiomis kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis paslaugomis, infrastruktūra, transportu ir kitomis priemonėmis. Veiklų įgyvendinimui nebus numatyti jokie ribojimai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų pagrindų. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Projekto vykdytojas yra atsakingas už tinkamą Pažangos priemonės įgyvendinimą: numatytų rodiklių siekimą, profesionalų Projekto administravimą, lėšų naudojimą tinkamu laiku, rizikų valdymą, o Konsorciumų nariai, kaip lygiaverčiai partneriai – už Pažangos priemonėje nustatytų rodiklių pasiekimą, atsižvelgiant į jiems priskirtas vykdyti projekto veiklas ir atsakomybes Konsorciumo sutartyje.
  Projektui taikomi privalomi veiklų tęstinumui keliami reikalavimai:

  2.3.1. Konsorciumo sutarties galiojimas turi būti ne trumpesnis nei projekto veiklų įgyvendinimo trukmė ir 5 metai nuo projekto veiklų užbaigimo.

  2.3.2. Investicijas į Kompetencijų centrus gavę konsorciumų nariai turi užtikrinti kompetencijų centrų veiklų tęstinumą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  PFSA 2 punkte nurodyta:
  2.13. EGADP lėšomis finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 5 punkte numatyti reikalavimai valstybės pagalbai:
  5.1. Siekiant nustatyti, ar subjektui teikiama parama yra valstybės pagalba, įvertinama ar tenkinamos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. 

  5.2. Vykdant projekto veiklą „Investicijos į kompetencijos centrus“, investuojant į MTEPI infrastruktūrą, teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba, jei šios veiklos investicijos skirtos neekonominei veiklai vykdyti. Jei neekonominei veiklai vykdyti skirtoje infrastruktūroje planuojama vykdyti riboto masto ekonominė veikla, turi būti tenkinamos BBIR preambulės 49 p. nuostatos.   

  5.3. Vykdant projekto veiklą „Investicijos į kompetencijos centrus“, investuojant į MTEPI infrastruktūrą, valstybės pagalba gali būti teikiama pagal BBIR I skyriaus ir III skyriaus 26 str., kai ją vykdo valstybinės MSI ir (ar) mokslo ir technologijų parkai (kurių dalininkais yra valstybė ir (ar) savivaldybė), universitetų ligoninės.

  5.4. Projekto veiklai „Investicijos į kompetencijos centrus“, investuojant į MTEPI infrastruktūrą, valstybės pagalba teikiama pagal BBIR I skyriaus ir III skyriaus 13 ir 14 straipsnius, kai veiklą vykdo įmonė.

  5.5. Valstybės pagalba Konsorciumų nariams neteikiama, jei vykdant Projekto veiklą „Investicijos į kompetencijų centrus“ bus investuojama į inkubavimo infrastruktūrą, o nauda iš Projekto metu sukurtos infrastruktūros bus visiškai perkelta kaip de minimis pagalba galutiniams naudos gavėjams – startuoliams per inkubavimo paslaugas, teikiamas mažesnėmis nei rinkos kainomis, neviršijant De minimis reglamente nustatytų de minimis pagalbos ribų vienam pagalbos gavėjui.

  Konsorciumo nariai viešai skelbs taisykles ir sąlygas, pagal kurias startuoliams bus teikiamos inkubavimo paslaugos, paslaugų kainoraščius ir kainų nuolaidas už šias paslaugas, kurias gaus startuoliai, apskaitys ir registruos kaip de minimis pagalbą pagal su Konkurencijos taryba suderintą De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) tvarkos aprašą. Jeigu į inkubavimo infrastruktūrą investiciją gavo Mokslo ir technologijų parkas, negalima perleisti infrastruktūros ekonominės veiklos vykdymui.

  5.6. Jei vykdant projekto veiklos „Investicijos į kompetencijų centrus“ poveiklę „Inovacijų paramos paslaugos“ valstybinės MSI ar universiteto ligoninės įgyja inovacijų konsultacines paslaugas bei paslaugas, susijusias su patentinių paraiškų pateikimu, ir šios paslaugos susijusios su neekonomine veikla, kaip ji apibrėžta Komunikato 20 punkte, skiriamas finansavimas nėra valstybės pagalba ir de minimis pagalba.

  5.7. Jei vykdant projekto veiklos „Investicijos į kompetencijų centrus“ poveiklę „Inovacijų paramos paslaugos“ investicijos skiriamos inovacijų paramos paslaugoms, inovacijų konsultacinėms paslaugoms bei paslaugoms, susijusioms su patentinių paraiškų pateikimu, teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba pagal BBIR III skyriaus 18  ir 28 straipsnius.

  5.8. Jei vykdant projekto veiklos „Investicijos į kompetencijų centrus“ poveiklę „Inovacijų paramos paslaugos“ teikiamos paslaugos galutiniams naudos gavėjams – projekto atžalinėms įmonėms, valstybės pagalba neteikiama, jei tokias paslaugas teikiantis Konsorciumų narys pagrindžia, kad visa nauda, kurią jis gaus tokiai veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui ir partneris, kaip tarpininkas, negaus jokios naudos. Galutiniams naudos gavėjams – atžalinėms įmonėms – pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis pagalbos reglamentu. 

  5.9. Projekto veiklai „Bendros misijų programos“ teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba, kai ją vykdo MSI ir (ar) mokslo ir technologijų parkas (kurių dalininkais yra valstybė ir (ar) savivaldybė, įskaitant valstybines MSI), ir (ar) universiteto ligoninė, ir kai ši veikla atitinka neekonominės veiklos sampratą, apibrėžtą Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU), bei Komunikato 20 punkto nuostatas. 

  5.10. Projekto veiklai, Bendros misijų programos, teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba pagal BBIR I skyriaus bei III skyriaus 25 straipsnio nuostatas, kai veiklą vykdo valstybės pagalbos gavėjas.

  5.11. Konsorciumo nariai turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu ir naudojant projekto metu sukurtus rezultatus nebus teikiama neteisėta netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims.

  5.12. Laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

  5.12.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP, susijusios su veikla projekte, yra visiškai suteikiamos šiems subjektams, t. y. jie gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą bendradarbiavimo partneriui (rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami). 

  5.12.2. Kai gauna juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su šių subjektų veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu ne valstybės pagalbos gavėjas, kaip pardavėjas, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo metu. Bet kuris juridinio asmens įnašas dengiant ne valstybės pagalbos gavėjo sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos. 

  5.13. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.13.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.13.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal BBIR, taikoma tai valstybės pagalbai.

  5.14. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas BBIR arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  5.15. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas sunkumų patiriantiems subjektams. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

  5.16. Sutartyje dėl projekto finansavimo nustačius lėšas skirti avansu ir išlaidų kompensavimo būdu, keliomis dalimis išmokamos lėšos diskontuojamos iki jų vertės lėšų skyrimo momentu, kaip yra nustatyta BBIR 7 straipsnio 3 dalyje.

  5.17. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

  5.18. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis BBIR 12 straipsnio 1 punkte ir De minimis reglamento 6 straipsnio 4 punkte nustatytų terminų. 

  5.19. Kai teikiama de minimis pagalba, yra patikrinama teisė gauti de minimis pagalbą, ją rezervuojant Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), ir taip įsitikinama, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei de minimis pagalbos suteikimo riba. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į „Vienos įmonės“ deklaraciją, užpildytą pagal svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013  paskelbtos rekomenduojamos formos nuostatas, ir Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis.  Per 5 (penkias) darbo dienas nuo teisės įgijimo gauti de minimis pagalbą dienos suteikta de minimis pagalbos suma registruojama Suteiktos valstybės pagalbos registre.

  5.20. Projektą administruojanti institucija priimtą sprendimą finansuoti projektą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre. Informacija apie skirtą pagalbą, kuri viršija BBIR 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sumą, per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos taip pat pateikiama Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.

  5.21. Neekonominio pobūdžio veikla laikoma Komunikato 20 punkte apibrėžta veikla:

  5.21.1. mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinė veikla, kuri apima:

  5.21.1.1. mokymo veiklą, vykdomą siekiant parengti daugiau geresnės kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių;

  5.21.1.2. nepriklausomų MTEP, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo, įskaitant bendradarbiaujant atliekamus MTEP, kai mokslinių tyrimų organizacija arba mokslinių tyrimų infrastruktūra veiksmingai bendradarbiauja;

  5.21.2. be išimtinių teisių ir laikantis nediskriminavimo principo plačiai skleidžiami mokslinių tyrimų rezultatai, pavyzdžiui, teikiant informaciją, kuriant atvirosios prieigos duomenų bazes, rengiant viešus leidinius ar kuriant atvirojo kodo programinę įrangą;

  5.21.3. žinių perdavimo veikla, kurią vykdo mokslinių tyrimų organizacija, arba mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant jų padalinius arba patronuojamąsias bendroves) arba žinių perdavimo veikla, kuri vykdoma kartu su kitais tokiais subjektais arba jų vardu, jeigu visas šios veiklos pelnas reinvestuojamas į pagrindinę mokslinių tyrimų organizacijos arba mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą. Neekonominis tos veiklos pobūdis nepasikeičia, jeigu atitinkamų paslaugų teikimas atviro konkurso būdu perduodamas trečiosioms šalims.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • EGADP subsidijos lėšos
  77 700 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  13 860 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis

  Nuosavo įnašo dydis nustatomas kiekvienam partneriui atskirai, kai numatoma projekte vykdyti veiklą/poveiklę, kuriai taikytinos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, ir įnašas nereikalaujamas, kai valstybės pagalba neteikiama.

 • Teikimo tvarka

  Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir adoc formatu teikiamas el. paštu info@cpva.lt

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas
  su partneriu (-iais)

  Informacijos apie kiekvienam partneriui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
   
  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus

  Kiti priedai: 
  1. Konsorciumų, kiekvienai atrinktai Misijos temai, sutartys, pasirašytos visų konsorciumų narių.
  2. Investicijų projektas, parengtas parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas.
  3. Užpildytas šio PFSA 4 priedas „Vienos įmonės“ deklaracija“ kiekvienam iš partnerių (privatiems JA).
  4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu 
  Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengta pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (kiekvienam iš partnerių (privatiems JA)).
  5. Dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą: pateiktas bent 1 komercinis pasiūlymas; jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; arba nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);
  2. Dokumentai, pagrindžiantys  darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą. Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims,  darbo užmokesčio išlaidos turi atitikti Taisyklių VII skyriaus antrojo skirsnio reikalavimus;
  3. Projekto išlaidų skaičiavimai;
  4. Jeigu taikoma, pagrindimas, kad partneriai negali susigrąžinti PVM ir kad PVM tinkamas finansuoti (VB lėšomis).
  5. Užpildytus valstybės pagalbos patikros lapus (PFSA priedų formos) pagal atitinkamus paramos gavėjus. 
  6. Kiti dokumentai, nurodyti PFSA bei reikalingi Projekto atitikties bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, pagrįsti.

 • Priedai

   1. PAFT priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma (PAFT 1 priedas) (https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma);
  2. Stebėsenos rodiklių aprašymų kortelės.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Veikiančių kompetencijos centrų skaičius  P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /04 P.S.1.1133  Vienetai 2 (2025 m. IV ketv.) 
  Baigtos viešųjų pirkimų procedūros   P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /05 Vienetai    2 (2023 m. I ketv.)
  IRT kompetencijų centro veiklos pradžia  P.S. 1.1133.1   Vienetai   1 (2024 m. IV ketv.) 
  Baigtos viešojo pirkimo procedūros  P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /06   Vienetai 1 (2023 m. I ketv.) 
  Pateiktos tarptautinių patentų paraiškos  P.S.1.1082   Vienetai 3 (2026 m. II ketv.) 
  Kompetencijų centrų gautos pajamos už teikiamas paslaugas (skaičiuojamas proc. nuo investuotos sumos)   P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /07 Procentai / per metus  10 (2029 m. II ketv.) 
  Trijose misijomis grįstose mokslo ir inovacijų programose įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai  P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /01 P.S.1.1134    Vienetai 21 (2026 m. II ketv.) 
  Įsigaliojusi peržiūrėta Sumaniosios specializacijos koncepcija  P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01 /02 P.S.1.1132    Vienetai  1 (2021 m. IV ketv.)
   Mokslo, technologijų ir inovacijų taryboje patvirtintos mažiausiai 3 į tikslą orientuotos mokslo ir inovacijų programos P-05-001-01-05-06 /P-12-001-01-03-01/03 P.S.1.1134.1   Vienetai  3 (2022 m. II ketv.) 
  Sukurti unikalūs produktai  R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /02 R.N.1.5644/R.N.1.5562   Vienetai  15 (2026 m. II ketv.) 
  Sukurti prototipai   R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /03 R.N.1.5645/ R.N.1.5563 Vienetai    20 (2026 m. II ketv.)
  Paskelbtos mokslinės publikacijos  R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /04 R.N.1.5646/ R.N.1.5564   Vienetai   21 (2026 m. II ketv.) 
   Investicijas gavusio juridinio asmens pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų naujų inovatyvių produktų santykis su skirtomis investicijomis projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /05 R.N.1.5647 /R.N.1.5565   Vienetai  120 (2029 m. II ketv.) 
  Gyvybingų (generuojamos pajamos, pritrauktos investicijos ar pan.) atžalinių įmonių / startuolių skaičius   R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /06 R.N.1.5648/ R.N.1.5566   Vienetai   20 (2029 m. II ketv.)
  Konsorciumo dalyvių gautos lėšos iš dalyvavimo tarptautinėse finansavimo programose (ES ir kt.) vykdomoje misijos temoje (skaičiuojamas proc. nuo investuotos sumos)  R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /07 R.N.1.5649/ R.N.1.5567   Procentai  10 (2026 m. II ketv.) 
  Paramą gavusiose mokslinių tyrimų įstaigose dirbantys mokslininkai    R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /09 Vienetai. Metinis etato ekvivalentas   n/a
  Paramą gavusios įmonės  R.B.1.2008   Įmonių skaičius n/a 
  Paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos  R-05-001-01-05-06 / 12-001-01-03-01 / 10  Įmonių skaičius n/a 
  Paramą gavusios įmonės iš jų: vidutinės  R.B.1.2009  Įmonių skaičius n/a 
  Paramą gavusios įmonės iš jų: didelės   R-05-001-01-05-06 /R-12-001-01-03-01 /11 Įmonių skaičius n/a 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse.