Nr. 01-018-P

Teikiama nuo
2024-05-13 08:00
Teikiama iki
2024-09-02 17:00 Liko 76 d. 11 val.
Finansavimo suma
705 882.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-11-01-05-01 Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos taršos prevencijos ir kontrolės klausimais priemonių įgyvendinimas
 • Tikslinės grupės

  Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos, savivaldybės, ūkio subjektai, nevyriausybinės organizacijos, visuomenė.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  705 882.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto vykdytojas atstovauja partneriui projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais, atsako už projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų įvykdymą. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad partneris būtų tinkamai informuotas apie jo pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir PAFT. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriu susitaria dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą ir pateikia administruojančiajai institucijai tai įrodantį dokumentą. 

  2. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  3. Atsižvelgiant į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies, 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, steigdamas valstybės informacinę sistemą informacinės sistemos valdytojas turi parengti valstybės informacinės sistemos nuostatų projektą. Informacinė sistema laikoma įsteigta nuo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo dienos.

  4. Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti atliktas atsparumo įsilaužimui testas, kaip nurodyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje; jei nustatoma kritinių klaidų, ištaisyti jas iki projekto veiklų pabaigos.

  5. Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kaip nustatyta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje.

  6. Įgyvendinant projektą, elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų informacinių technologijų paslaugų teikėjo infrastruktūroje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“).

  7. Atlikdami pirkimus, pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, išskyrus jame numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  8. Projektas turi atitikti PAFT 2 priede išvardytus projektų bendruosius atrankos kriterijus.

  9. Projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis ir rodiklių pasiekimo terminai gali būti pratęsti iki 2029 m. rugsėjo 1 d. dėl objektyvių priežasčių ar pakeitus 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principams įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui;

  2. Įgyvendinamas projektas prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalaus principo įgyvendinimo bent vienu iš šių būdų:

  2.1. įgyvendinant projektą bus vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai; 

  2.2. įgyvendinant projektą bus numatytas bendradarbiavimas su tyrėjais arba tyrėjai bus įdarbinti projekte kaip darbuotojai;

  2.3. įgyvendinant projektą bus remiamas skaitmeninių sprendimų diegimas, grįstas dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, didelio našumo kompiuterijos (angl. High-performance computing) technologijomis (išskirtos būtent šios, nes jos yra prioritetinės Europos skaitmeniniuose inovacijų centruose).

  3. Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Projekto veikla neturi daryti reikšmingos žalos nė vienam iš aplinkos apsaugos 6 tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje.

  4. Projektas neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

  5. Veikla neturi riboti ar pažeisti Chartijoje apibrėžtų pagrindinių teisių: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas numatyti PAFT IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto išlaidos administruojančiajai institucijai turi būti deklaruojamos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai
 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą, vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams nuostatomis, patvirtintomis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246, paskelbtomis interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

  2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  3. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  4. Netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, nurodytos PAFT 302 punkte ir VII skyriaus trečiajame skirsnyje, ir:

  4.1. įrangos, infrastruktūros ir programinės įrangos įsigijimo konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“), kuri yra arba bus teikiama Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūroje, išlaidos;

  4.2. apmokėjimo už informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas informacinių technologijų paslaugas išlaidos, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarime Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“.

  5. Kryžminis finansavimas netaikomas. 

 • ES fondų lėšos
  600 000.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Valstybės biudžeto lėšos
  105 882.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  705 882.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. 
  FS-01-02  02  Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės ir išlaidos.  FS-01-01 – FS-01-04. Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ESFI veiklas išlaidų FS nustatymo tyrimas, skelbiamas interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs.
  Fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiklos, tikslų ir rezultatų aprašymas, informacija apie iš ES gautą finansinę paramą;
  b) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomas pareiškimas, apie gautą ES paramą;
  c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su ES emblema.
  FS-01-01  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM. 
  FS-01-04  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM. 
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM. 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį. 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  1. Projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos informacinei sistemai, registrui ar programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos, registro ar programinės įrangos kūrimo etapus, pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.);

  2. Darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (veiklų sąrašas su projektą vykdančių asmenų darbo valandomis, įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas) (jei taikoma). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu tos institucijos analogiškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčiu. Turi būti pateikti įkainį pagrindžiantys dokumentai, pavyzdžiui, analogiškos pareigybės nuasmenintos darbo sutartys arba 3–12 mėnesių analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimą ir išmokėjimą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą (Darbo užmokesčio pažyma pildymui pareiškėjams, kai projekte numatytas darbo užmokestis).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijos į aplinkos apsaugos prevencijos ir taršos kontrolės sistemas, produkto rodiklis  P-02-001-06-11-01-04 P.S.2.1018   Eurai  705 882,00 (2029 m.)
  Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės, produkto rodiklis P-02-001-06-11-01-08 P.N.2.4007 vienetai 4 (2029 m.)  
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ veiklų „Aplinkosaugos institucijų pajėgumų stiprinimas“, „Valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos stiprinimas“, „Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos taršos prevencijos klausimais priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (su visais pakeitimais): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e39eec0ecfa11ee9f5b8ffa077f9188

 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jurga Stunžinaitė, tel. 8 640 45271, el. p. j.stunzinaite@cpva.lt