Nr. 02-041-K

Teikiama nuo
2023-10-19 08:00
Teikiama iki
2024-01-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
20 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-002-01-07-08-06-01  Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Sostinės regione 
  05-002-01-07-08-06-02   Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės

  Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, specialiųjų poreikių turintys žmonės, neurbanizuotų vietovių (nutolusių nuo centrų) gyventojai, viešojo sektoriaus darbuotojai, viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos, gyvenantys ir dirbantys užsienyje asmenys.

 • Galimi pareiškėjai

  Valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešieji juridiniai asmenys

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Remiama veikla: naujų bendro naudojimo sprendimų ir (ar) įrankių kūrimas, kurie bus integruoti į nacionaliniu ir (arba) Europos Sąjungos (toliau – ES) lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas ir sudarys sąlygas šiomis paslaugomis naudotis didesne apimtimi. Numatomas paslaugos pirkimas dėl naujų bendro naudojimo sprendimų ir (ar) įrankių sukūrimo ir integravimo į nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas

  Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.

  Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Projektų išlaidos priskiriamos vienam arba abiem Investicijų programos įgyvendinimo regionams, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 296 punktu ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos.

  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.10 papunktyje nurodyto termino.

  Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki PĮP pateikimo turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės įgyvendinamo projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis šių pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  - partneris (-iai) turi būti perskaitęs PĮP ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

  - įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo
  eigą;

  - visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio (-ių) įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją, pirmiausia turi būti
  suderinti su partneriu (-iais).

  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  programos stebėsenos komiteto 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 46P-5 (11). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą. 
  projektu negali būti finansuojamas naujos skaitmeninės paslaugos kūrimas, siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo nebuvimą ir takoskyrą su 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo III skyriaus 7 punkte nurodytos veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ finansuojamais projektais.

  Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.1 papunktyje nustatytų reikalavimų.

  3 metai po projekto įgyvendinimo pabaigos privaloma viešinti projektų įgyvendinimo rezultatus, siekiant užtikrinti teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą ir platesnį naudojimą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Veiklos „Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas“ poveiklės „Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Sostinės regione“ ir poveiklės „Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose, arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 2.3.15 papunktyje nustatomas papildomas reikalavimas dėl projektų rezultatų viešinimo po projektų įgyvendinimo.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

  Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama. 

  Pareiškėjas, užpildydamas PFSA 3 priedą, patvirtina, kad jam teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba. Jei administruojančioji institucija, atlikusi PĮP vertinimą, nustato, kad skiriamas finansavimas atitinka visus valstybės pagalbos požymius, PĮP yra atmetamas.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  1. Projektu bus kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai, kurie bus integruoti į nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas.  

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar sprendimai ir (ar) įrankiai bus integruoti į tas skaitmenines paslaugas, kurios yra strategiškai reikšmingos nacionaliniu ir (ar) ES lygmeniu, t. y. vertinama, ar nurodytas sprendimas ir (ar) įrankis bus integruojamas į vieną ar kelias nurodytų sričių el. paslaugas: „Gimimas“, „Gyvenamoji vieta“, „Studijos“, „Darbas“, „Persikėlimas“, „Pensija“, „Verslo pradėjimas, valdymas ir veiklos nutraukimas“, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2018/1724, II priede. 

  Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, kuriame konkrečiai detalizuota, kaip sprendimas ir (ar) įrankis bus integruotas į strategiškai reikšmingą (-as) skaitmeninę (-es) paslaugą (-as). Paaiškinime taip pat turi būti nurodyti argumentai, kodėl skaitmeninė paslauga, į kurią bus integruotas sprendimas, priskirtina prie strategiškai reikšmingos nacionaliniu ar ES lygmeniu skaitmeninės paslaugos.

  2. Projektu kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai turi atitikti 2018 m. birželio 5 d. Pasaulio saityno konsorciumo Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių (WCAG) 2.1 redakcijoje nustatyto A ir AA lygmens kriterijus.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar sukurti sprendimai ir (ar) įrankiai bus pritaikyti ir neįgaliems, specialių poreikių turintiems asmenims bei padės jiems pasiekti aktualų skaitmeninį turinį: sukurti sprendimai ir (ar) įrankiai atitiks 2018 m. birželio 5 d. Pasaulio saityno konsorciumo Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių (WCAG) 2.1 redakcijoje nustatyto A ir AA lygmens kriterijus. 

  Vertinama pagal pateiktą aprašymą, kuriame nurodyta, kaip konkrečiai kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai bus pritaikyti neįgaliems, specialių poreikių turintiems asmenims, išvardijami aiškūs įrankio atitikties reikalavimai A ir AA lygmens kriterijams, vadovaujantis 2018 m. birželio 5 d. Pasaulio saityno konsorciumo Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių (WCAG) 2.1 redakcijoje, kuri paskelbta interneto svetainėje https://www.w3.org/TR/WCAG21/%23wcag-2-layers-of-guidance, nustatytais lygmenimis.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1. Projektu bus kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai, kurie bus  integruojami ne į vieną, o į kelias nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai bus integruojami į kelias nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas. Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą aprašymą, kuriame konkrečiai aprašomas technologinis sprendimas ir (ar) įrankis ir jo diegimo į vieną ar kelias skaitmenines paslaugas schema. Jei kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai integruojami į daugiau kaip 3 nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas, skiriami 5 balai, jei į 3–2 – 3 balai, jei į 1 – 0 balų.

  2. Projektu bus kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai, kurie padės skaitmeninį turinį pasiekti ir neįgaliems, specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

  Vertinimo metodas:

  Vertinama, ar sukurti sprendimai ir (ar) įrankiai bus pritaikyti ir neįgaliems, specialiųjų poreikių turintiems asmenims bei padės jiems pasiekti aktualų skaitmeninį turinį:

  - sukurti sprendimai ir (ar) įrankiai atitiks 2018 m. birželio 5 d. Pasaulio saityno konsorciumo Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių (WCAG) 2.1 redakcijoje nustatyto AAA lygmens kriterijus. 

  Vertinama pagal pateiktą aprašymą, kuriame nurodyta, kaip konkrečiai kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai bus pritaikyti neįgaliems, specialiųjų poreikių turintiems asmenims, išvardijami aiškūs įrankio atitikties reikalavimai AAA lygmens kriterijams, vadovaujantis 2018 m. birželio 5 d. Pasaulio saityno konsorciumo Žiniatinklio turinio prieinamumo gairių (WCAG) 2.1 redakcijoje, kuri paskelbta interneto svetainėje https://www.w3.org/TR/WCAG21/%23wcag-2-layers-of-guidance, nustatytais lygmenimis.

  Jei kuriami sprendimai ir (ar) įrankiai atitiks visus AAA lygmens nustatytus kriterijus, skiriami 5 balai, jei 3–2 – skiriami 3 balai, jei 1 – skiriamas 1 balas..

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 35.

 • Reikalavimai

  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  VII skyriuje nurodytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. 

  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

  Netinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  - įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  - nepiniginis projekto vykdytojo ar partnerio įnašas;

  - infrastruktūros ir programinės ar kitokios įrangos, kuri yra arba bus teikiama valstybės informacinių technologijų infrastruktūroje, įsigijimo, šios infrastruktūros konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms išlaidos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarime Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau –  LRV nutarimas Nr. 498);

  - informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų, nurodytų LRV nutarime Nr. 498, apmokėjimo išlaidos;

  - baldai;

  - darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims.

 • ES fondų lėšos
  20 000 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
   FN-01 01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-01  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM.  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.

  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 
    
  Kiti priedai: 

  - PFSA 1 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti, arba laisvos formos pareiškėjo deklaracija, kuria pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede;

  - užpildytas PFSA 2 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

  - užpildytas PFSA 3 priedas dėl valstybės pagalbos kriterijų;

  - investicijų projektas, parengtas pagal administruojančiosios institucijos direktoriaus tvirtinamą Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri paskelbta administruojančiosios institucijos interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb (taikoma, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), viršija 1 000 000,00 (vieną milijoną) eurų;

  - projekto išlaidų pagrindimo dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į programinės įrangos kūrimo etapus, nurodyta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeninėms paslaugoms, produktams ir procesams kurti (Sostinės regionas)  

  P-05-002-01-07-08-06

  (P.B.2.0014)  

  Viešosios institucijos 

  32

  (2029)  

   Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (Sostinės regionas)

   R-05-002-01-07-08-02

  (R.B.2.2011)

  Metinis vartotojų skaičius 

  102 570

  (2029)

  Viešosios institucijos, kurioms suteikta parama skaitmeninėms paslaugoms, produktams ir procesams kurti (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)  

  P-05-002-01-07-08-06

  (P.B.2.0014)  

  Viešosios institucijos 

  19

  (2029)  

  Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) 

  R-05-002-01-07-08-02

  (R.B.2.2011)  

  Metinis vartotojų skaičius 

   242 899

  (2029)

 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Sostinės regione“ ir poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų  aprašą (toliau – PFSA): 

  1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

  2. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais.

  3. 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

  4. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 5742, kuriuo patvirtinama programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“ dėl paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ ir Teisingos pertvarkos fondo Lietuvoje siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo, su visais pakeitimais.

  5. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

  6. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.

  7. 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo“.

  8. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.

  9. Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“.

  10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“.

  11. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

  12. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu 
  Nr.  1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

  13. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu 
  Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Viktor Jurkianec, tel. 8 641 36250, el. p. v.jurkianec@cpva.lt