Nr. 10-055-P

Teikiama nuo
2024-01-12 08:00
Teikiama iki
2024-06-28 15:45 Liko 73 d. 9 val.
Finansavimo suma
2 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-02-01-03-01  Didinti švietimo įtrauktį gerinant ugdymo sąlygas SUP turintiems vaikams 
 • Tikslinės grupės

  Pedagoginiai darbuotojai, bendrojo ugdymo programas vykdančių įstaigų vadovai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti pagalbą mokiniui teikiantys asmenys, darbuotojai, dirbantys su asmenimis, patiriančiais atskirtį (taip pat ir dėl negalios), skurdą ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį.

 • Galimi pareiškėjai

  1. Lietuvos įtraukties švietime centras;

  2. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

  3. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

  4. Vilniaus kolegija.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Projektai įgyvendinami be partnerių.

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060 (toliau – Reglamentas (ES)) 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+ projektų, tinkama tikslinė grupė ar jos dalis ir su veiksmais susijusios išlaidos, esant pagrįstam poreikiui, gali būti priskiriamos vienam iš regionų, neatsižvelgiant, kuriame regione asmenys gyvena ar dirba, su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti konkrečių programos tikslų.

  Pareiškėjas, prieš teikdamas PĮP Administruojančiai institucijai, turi suderinti jį su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), pateikdamas projektinį siūlymą, užpildytą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, priedą.

  Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo veiklas pedagoginiams darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo / mokinio padėjėjams, ne mažiau kaip 30 proc. mokymų laiko turi sudaryti praktiniai užsiėmimai.

  Projektas turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 48 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Esant poreikiui, projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

  Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

  Projektai gali būti įgyvendinami Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Esant poreikiui, dalis veiklų gali būti įgyvendinamos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių  ir Jungtinės Karalystės (Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos) teritorijoje. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekte negali būti numatyta:

  1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 

  2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti;

  3. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį inovatyvumo principui įgyvendinti.

  Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu (Aprašo priedas).

  Veiklos ir poveiklės atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas, nei numatyta PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 48 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Esant poreikiui, projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Pagal Aprašą remiamos veiklos: mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų, mokytojo / mokinio padėjėjų, gestų kalbos specialistų ir kitų darbuotojų kompetencijų didinimas dirbant su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais, aklaisiais ir silpnaregiais, įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmą, netipinį autizmą, Aspergerio (Asperger) sindromą) ir kitų sutrikimų turinčiais mokiniais, sukurti mokytojų ir / ar švietimo pagalbos specialistų darbui reikalingas metodines priemones ir aprūpinti kitomis mokymo priemonėmis, skirtomis projekto veikloms įgyvendinti.

  Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Pagal Aprašą tinkamos išlaidos yra šios:  

  1. kvalifikacijai tobulinti, mokymams, švietimo ekspertų paslaugoms, renginiams organizuoti, mokymo priemonėms ir kitoms prekėms, reikalingoms veikloms įgyvendinti, darbo užmokesčiui, licencijoms, metodikoms ir metodinėms priemonėms, komandiruotėms ir vizitams;

  2. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 340 ir 341 punktus. Papildomos PĮP numatytos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės;

  Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) yra įtraukta į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą, skelbiamą Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės (esf.lt) skiltyje „Metodinės pagalbos centras“.

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai gali būti įtraukti ir laikotarpiu po projektų sutarčių pasirašymo nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. 

  Projektų įgyvendinimo metu Administruojančiai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

 • ES fondų lėšos
  1 700 000.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  300 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.) 
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama;
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama
  FS-01-03 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama;
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama;
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų
 • Teikimo tvarka

  PĮP teikimo tvarka: Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  1. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai siūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

  2. projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai.

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Projektuose siekiama stebėsenos rodiklių (iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. nustatytos minimalios siektinos produkto rodiklių reikšmės turi būti pasiekta iki 2024 m. gruodžio 31 d.): 

  Pažangos priemonės poveiklės numeris Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  12-003-03-02-01-03-01 Kai pareiškėjas – Lietuvos įtraukties švietime centras   Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą  P-12-003-03-02-01-07 P.B.2.0511   asmenys  36 
  Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis  R-12-003-03-02-01-05 R.S.2.3512   procentas  80 
  12-003-03-02-01-03-01 Kai pareiškėjas – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras   Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą  P-12-003-03-02-01-07 P.B.2.0511   asmenys  15
  Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis  R-12-003-03-02-01-05 R.S.2.3512   procentas  80 
  12-003-03-02-01-03-01 Kai pareiškėjas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras   Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą  P-12-003-03-02-01-07 P.B.2.0511   asmenys  15
  Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis  R-12-003-03-02-01-05 R.S.2.3512   procentas  80 
  12-003-03-02-01-03-01 Kai pareiškėjas – Vilniaus kolegija   Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą  P-12-003-03-02-01-07 P.B.2.0511   asmenys  5
  Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis  R-12-003-03-02-01-05 R.S.2.3512   procentas  80 
 • Kita informacija

  Administruojanti institucija turi informuoti Ministeriją, jeigu vertinimo metu nustato, kad pareiškėjo pateiktas PĮP neatitinka Projektinio pasiūlymo.

 • Taikomi teisės aktai

  PFSA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a0e7f20b7fe11ed8df094f359a60216/asr, priedas PFSA Nr. 3

  PAFT: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projektų įgyvendinimo planą (toliau - PĮP), priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 (toliau – Aprašas):

  Bendrieji teisės aktai:

  1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo +, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Reglamentas);

  1.2. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“;

  1.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (toliau – PAFT);

  1.4. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  Specialieji teisės aktai:

  1.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

  1.6. Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1879 „Dėl pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“; 

  1.7. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.8. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.9. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  1.10. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Kontaktai

  Centrinė projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jolanta Stučinskienė, tel. +370 656 53522, el. p. j.stucinskiene@cpva.lt