Nr. 24-003-P

Teikiama nuo
2024-06-07 08:00
Teikiama iki
2024-08-31 17:00 Liko 49 d. 11 val.
Finansavimo suma
1 192 061.25 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Marijampolės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-02-17-(RE)-24-(LT024-01-03-01)-03-04 Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių „Varpo“ mokykloje
 • Tikslinės grupės

  Vaikai, mokiniai

 • Galimi pareiškėjai

  Šakių rajono savivaldybės administracija

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Šakių „Varpo“ mokykla

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Finansuojama veikla: 

  Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose švietimo įstaigose.

  2. Įgyvendinant projektus: 

  2.1. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi būti numatyti uždaryti ar likviduoti;

  2.2. investicijos skiriamos kurti ir / ar atnaujinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų vidaus ir / ar  lauko infrastruktūrą, reikalingą visos dienos mokyklos veikloms įgyvendinti ir kitų švietimo įstaigos erdvių, būtinų visos dienos mokyklos veiklai vykdyti, sukūrimas ir / ar atnaujinimas.

  3. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

  4. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą.

  5. Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

  6. Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos ar miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, turi būti išpildyti šie reikalavimai: 

  6.1. projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai); 

  6.2. sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas tik projektams, kuriais prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo);

  6.3. pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą (-us) miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais).

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Projekte turi būti numatyta, kad:

  2.1. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

  2.2. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;

  2.3. planuojama įsigyti įranga privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

  3. Pagal Gaires finansuojama veikla atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus  3.1.1 bei 3.1.2 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti PAFT, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  2026 m. IV ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai
  • Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.
  • Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.
 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.    Planuojamos išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (toliau – PAFT), išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  3.    Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatoms.

  4.    Kryžminis finansavimas netaikomas.

  5.    Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Gairių 6 lentelėje „Projekto veiklų projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“; 

  6.    Naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nėra finansuojamos.

 • ES fondų lėšos
  1 192 061.25
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-02 aktualiausia Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 

  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs

  FS-01-04 aktualiausia Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai:

  1. aktualios redakcijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra šis dokumentas;

  2. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai:

  2.1    prekių, paslaugų kainai pagrįsti bent po vieną kainą pagrindžiantį dokumentą (informaciją apie panašią sutartį iš CVP IS, komercinį pasiūlymą, veikiančią nuorodą interneto parduotuvėje arba ekrano nuotrauką (angl. printscreen), anksčiau sudarytą sutartį ir pan.);

  2.2.     darbų kainai pagrįsti: 

  2.2.1. techninis projektas (TP) su skaičiuojamosios kainos dalimi (jei TP parengtas) arba;

  2.2.2. darbų aprašymas ir / ar projektiniai pasiūlymai;

  2.2.3 brėžiniai (iš aktualios kadastrinės bylos), kuriuose būtų pažymėtos  patalpos / erdvės į kurias planuojamos investicijos; 

  2.2.4. informacija apie planuojamų tvarkyti patalpų / erdvių plotus;

  2.2.5. informacija apie planuojamų tvarkyti patalpų tūrį;

  2.2.6. paskaičiavimas pagal palyginamuosius ekonominius rodiklius arba

  2.2.7. vienas arba du komerciniai pasiūlymai, parengti pagal pareiškėjo pateiktą techninę specifikaciją (prie komercinių pasiūlymų pridėti techninę specifikaciją), arba 

  2.2.8. sąmatos (parengtos pareiškėjo, rangovo ir pan. (Sąmatos forma: vienetiniam įkainiui su priskaičiavimu)).

  3. pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą ir /ar kitų priemonių lėšomis;

  4. dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

  5. savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto įgyvendinimo, jei numatoma prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti;

  6. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;

  7. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 (jei taikoma);

  8. pareiškėjo patvirtinimas, kad, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos, esant skirtingomis priemonėmis finansuojamų projektų veiklų papildomumui, veiklų išlaidos bus atskirtos.

  9. investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų). Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems RPPl projektams.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius   R.S.2.3027  asmenys per metus  160
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas   P.B.2.0067  asmenys  1 000
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus   R.B.2.2071  naudotojai per metus  650
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) j.gruneviene@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo ir mokslo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jolita Grunevienė tel. +370 616 18728, el. p. j.gruneviene@cpva.lt