Nr. 10-010-J-0001-J04

Teikiama nuo
2023-11-16 08:00
Teikiama iki
2023-12-15 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
796 834.17 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.

 • Galimi pareiškėjai

  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

 • Siekiami rezultatai

  2.4.1. Pareiškėjai privalo prisidėti prie šioje Kvietimo lentelėje nurodytų produkto ir rezultato rodiklių reikšmių, t. y. paraiškoje privalo nurodyti individualias JP projekto įgyvendinimo metu siekiamas reikšmes:

  Rodiklio pavadinimas   Matavimo vienetai   Siektina reikšmė  
  Produkto rodiklis: Įgyvendintos pameistrystės (Įgyvendintos profesinio mokymo programos pameistrystės forma)   Asmenys  185 - bendra visų Kvietime dalyvaujančių JP projektų siektina reikšmė; Kiekvienas JP projekto pareiškėjas paraiškoje privalo suplanuoti savo individualias siekiamas reikšmes per JP projekto įgyvendinimo laikotarpį.  
  Rezultato rodiklis: Skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius (Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius)    Procentai 40 proc. nuo pasiektos produkto rodiklio „Įgyvendintos pameistrystės“ reikšmės. 

  2.4.2. Pareiškėjai privalo prisidėti prie šių rodiklių siekimo, t. y. JP projekto įgyvendinimo metu skaičiuoti ir rinkti šioje lentelėje nurodytą informaciją dėl šių rezultatų rodiklių, tačiau paraiškoje neprivalo nurodyti konkrečių siekiamų reikšmių: 

  Rodiklio pavadinimas   Matavimo vienetai   Siektina reikšmė  
  Rezultato rodiklis: Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius  (Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius)   Asmenys  
  Rezultato rodiklis: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius   (Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius)    Asmenys 
   Rezultato rodiklis: Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius  (Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius) Asmenys  

   

 • Minimali siektina reikšmė

  Siekiamos reikšmės nurodytos Kvietimo 2.4.1 p. ir 2.4.2 p. lentelių „Siektina reikšmė“ dalyse.

 • Reikalavimai projektams

  2.6.1. Pareiškėjai turi tinkamai užpildyti ir pateikti finansuoti jungtinio projekto paraiškos formą, kuri yra šio Kvietimo 1 priede.  

  2.6.2. Tinkama JP projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokiniai, pameistrį priimančių įmonių darbuotojai. 

  2.6.3. Mokymas pagal formaliojo profesinio mokymo programų modulius tinkamas finansuoti tik tiems mokiniams, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą.  

  2.6.4. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad pameistrystėje dalyvaus tik mokiniai, atitinkantys 2.6.3 papunkčio reikalavimą. 

  2.6.5. Profesinis mokymas pameistrystės forma nefinansuojamas asmenims, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas. 

  2.6.6. Maksimali finansuojama profesinio mokymo pameistrystės forma trukmė yra iki 9 mėn. 

  2.6.7. Didžiausia galima JP projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. JP projektų pareiškėjai savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

  2.6.8. JP projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. 

  2.6.9. JP projekto vykdytojas privalo įgyvendindamas JP projektą pasiekti paraiškoje numatytus rezultatus ir prisidėti prie jungtinio projekto siekiamų stebėsenos rodiklių, kurie nurodyti šiame Kvietime, Apraše , ir laikytis Apraše, Projektų taisyklėse , šiame Kvietime teikti paraiškas finansuoti JP projektus ir JP projektų vykdytojui nustatytų reikalavimų.

  2.6.10. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklėse išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.  

  2.6.11. JP projektų tinkamos finansuoti išlaidos: 

  2.6.11.1. JP projektų išlaidos (pameistrystės išlaidos) apmokamos tik pagal Tyrimo ataskaitą. Išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius pripažįstamos tinkamomis finansuoti, kai yra pasiekti fiksuotojo įkainio rezultatai ir pateikti rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai. Tyrimo ataskaitoje ir Kvietimo 2.7 punkte  nurodyto dydžio fiksuotieji įkainiai (versija 01) gali būti taikomi rezultatams, pasiektiems tik nuo Tyrimo ataskaitos paskelbimo dienos, t. y. nuo 2022-09-09. Perskaičiuoti fiksuotieji vieneto įkainiai (versija 02) gali būti taikomi  rezultatams, pasiektiems po atnaujintų fiksuotųjų vieneto įkainių įsigaliojimo dienos, t. y.  nuo 2023-07-01.

  2.6.11.2. vienam JP projektui skiriama 2 proc. netiesioginių išlaidų.  

  2.6.12. JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis: nuo 2022-01-01 iki 2024-06-30, tačiau išlaidos taikant fiksuotus įkainius galės būti apmokamos, jei pameistrystė  baigta ne anksčiau nei 2022-09-09.

  2.6.13. Projektų taisyklių 314 punkte nurodytų pareiškėjų (valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė) JP projektų mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šiame papunktyje nurodytų pareiškėjų JP projektams tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui taikomi Kvietimo 2.7 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai su PVM.  

  2.6.14. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  2.11.1. JP projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti. 

  2.11.2. JP projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 

  2.11.3. JP projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088.  

  2.11.4. JP projektų vykdytojai turi užtikrinti, kad projektų veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo: prieš įgyvendinant profesinį mokymą pameistrystės forma atliekama tikslinės grupės apklausa siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų ir galėtų (atsižvelgiant į profesijos specifiškumą) atsižvelgti (t. y. siekiant išsiaiškinti visus dalyvių specialiuosius poreikius ir atsižvelgiant į juos visiems dalyviams užtikrinant galimybes dalyvauti projekto veiklose, į klausimyną reiktų įtraukti tokius klausimus kaip pvz.: Ar / Kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su judėjimu? Ar / Kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su klausa? Ar / Kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su rega? Ar / Kokių turite specialiųjų poreikių, susijusių su intelektu? Ar / Kokių turite kitų specialiųjų poreikių?).  

  2.11.5. Tikslinės grupės asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą tikslinės grupės atstovams pateikiama Dalyvio apklausos anketoje bei Pranešime dėl asmens duomenų tvarkymo,  kurių formoms pritarė Tarpinstitucinė darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ (formos skelbiamos www.esinvesticijos.lt). 

  2.11.6. JP projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytas pagrindines teises.

  2.11.7. Įgyvendinant JP projektų veiklas turi būti  atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-01.  

  JP projekto įgyvendinimo pabaiga:  2024-06-30.  

  JP projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsiama JP projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  2.13.1. JP projekte dalyvaujančioms įmonėms, kuriose bus įgyvendinimas mokymas pameistrystės forma, teikiama Nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 (toliau – de minimis Reglamentas) nuostatas. Pagal de minimis Reglamento 3 straipsnį, bendra vienam ūkio subjektui ir su juo susijusiems ūkio subjektams suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje valstybėje narėje negali viršyti 200 000,00 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ribos, o jei įmonė vykdo krovinių vežimo keliais veiklą – 100 000,00 Eur ribos. 

  2.13.2. Pameistrystės išlaidų, kurios apmokamos pagal Profesinio mokymo pagal pameistrystės formą išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimą, dalis, tenkanti JP projekte dalyvaujančioms įmonėms, kurios pagal de minimis Reglamentą laikomos de minimis pagalbos gavėjais, tinkama finansuoti tik kaip de minimis pagalba. Pareiškėjas privalo pateikti kartu su paraiška Aprašo 3  priedą „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei“, kuriame nurodoma informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei, siekiant nustatyti galimą de minimis sumą, tenkančią įmonei.  

  2.13.3. Tinkamos finansuoti išlaidos JP projekte dalyvaujančioms įmonėms: viešajam juridiniam asmeniui, privačiajam juridiniam asmeniui, valstybės ir savivaldybės įmonei, kurie yra de minimis pagalbos gavėjai pagal de minimis Reglamentą, finansuojamos kaip de minimis pagalba pagal de minimis  Reglamentą visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius.  

  2.13.4. JP vykdytojas (t. y. ESFA) JP projekto paraiškos vertinimo metu patikrina JP projekte planuojančios dalyvauti įmonės teisę gauti de minimis pagalbą (užpildydamas Aprašo 5 priedą) ir rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.  

  2.13.5. JP vykdytojas (t. y. ESFA) patikrina visas susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, nurodytoje prie būtinų pateikti dokumentų Kvietimo 3.3.4 p.   

  2.13.6. JP vykdytojui (t. y. ESFA) priėmus sprendimą finansuoti JP projektą per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo, JP vykdytojas registruoja suteiktą de minimis pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos registre.

  2.13.7. JP projekto įgyvendinimo metu pasikeitus įmonei registruotos Suteiktos valstybės pagalbos registre de minimis sumos dydžiui ar įtraukus naują įmonę į JP projektą, JP  projekto vykdytojas apie tai privalo informuoti JP vykdytoją (ESFA) ir pateikti atnaujintą  Aprašo 3  priedą „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei“ ir / ar „Vienos įmonės“ deklaraciją (jeigu reikia). JP vykdytojas įvertinęs informaciją apie pasikeitimus, pildo patikros lapą ir pakeičia arba naujai įregistruoja suteiktą de minimis pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos registre.  

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Kiekvienas JP projektas turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nurodytus Projektų taisyklių 2 priede „PAFT 2 priedas BAK“.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  2.9.1. Kiekvienas JP projektas turi atitikti šiuos projektų specialiuosius atrankos kriterijus:

  Eil. Nr.   Kriterijaus tipas    Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas  
  1. Specialusis Profesinio mokymo įstaiga, projekte įgyvendindama profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, bendradarbiauja su įmone ar įmonėmis.  Privalomas bendradarbiavimas su bent viena įmone. JP projekto atrankos metu jungtinio projekto vykdytojui (t. y. ESFA) būtina įsitikinti, ar profesinio mokymo įstaiga, projekte įgyvendindama profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, bendradarbiauja su įmone ar įmonėmis, t. y. ar kartu su projekto paraiška pateikta Bendradarbiavimo sutartis, nurodyta Kvietimo 3.3.1 punkte.
  2. Specialusis   Projekte numatyta, kad profesinį mokymą pameistrystės forma pasirinkę mokiniai jos mokysis didelėse įmonėse.  Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, apibrėžtų SVV įstatyme , laikoma didele įmone. Jei JP projekte dalyvaujanti įmonė yra didelė įmonė, tuomet su paraiška privaloma pateikti laisvos formos raštą dėl didelės įmonės statuso.
  3.  Specialusis Projekte numatyta, kad bent 40 proc. programų, įgyvendinamų pameistrystės forma, bus orientuotos į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.   Skaičiuojama, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokosi pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, kaip jos apibrėžtos Kvietimo 3.3.3 punkte. JP projektų pareiškėjas atrankos metu pateikia programos, orientuotos į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, kriterijų atitikimo pagrindžiančius dokumentus. Jungtinio projekto vykdytojas (t. y. ESFA) pagal pateiktus dokumentus JP projekto atrankos metu įsitikina, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokosi pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

  2.9.2. Gautas paraiškas ESFA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą.

  2.9.3. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas ESFA vidaus procesų nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų.

  2.9.4. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi privalomi priedai, nurodyti Kvietimo 3.3 p., ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame Kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Projektų taisyklių 2 priede nustatytą formą).

  2.9.5. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui el. paštu  siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos pateikti trūkstamą informaciją. Pareiškėjo prašymu terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 5 (penkios) darbo dienos. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama.

  2.9.6. Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus Kvietime nustatytam paraiškos pateikimo terminui arba neatitinka bent vieno Projektų taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame Kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) neatitinka bent vieno specialaus atrankos kriterijaus ir su paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai, ir tokie dokumentai nebuvo pateikti per ESFA nurodytą terminą. Pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, ESFA vidaus procesų apraše nustatyta tvarka.

  2.9.7. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, ESFA vidaus proceso apraše nustatyta tvarka pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo ir JP projekto sutarties sudarymo.

  2.9.8. Su pareiškėju, kuriam skiriamas finansavimas, sudaroma JP projekto sutartis. Pasirašius JP projekto sutartį pareiškėjas laikomas JP projekto vykdytoju.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-16-01  01  Projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 880 val. iki 1440 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM  5517,93 Eur Projekto dalyvių skaičius 

  1. pameistrystės darbo sutartis su priedais (mokymo sutartimi), kurioje turi būti nurodyta mokymosi pameistrystės forma trukmė valandomis; 
  2. profesinės mokymo įstaigos mokomam asmeniui išduotas dokumentas, patvirtinantis įgytas profesines žinias (pažymėjimas, kuriame turi būti nurodyti išklausyti moduliai ar jų dalys, baigti pameistrystės mokymo forma). 

  FĮ-16-02 01  Projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 880 val. iki 1440 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM 5535,48 Eur   Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-03 01  Projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 879 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM  3918,56 Eur Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-04 01 Projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 879 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM    3948,20 Eur Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-01 02 Projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 880 val. iki 1440 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM   6256,59 Eur   Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-02 02  Projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 880 val. iki 1440 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM 6277,43 Eur  Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-03 02 Projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 879 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM   4444,01 Eur  Projekto dalyvių skaičius 
  FĮ-16-04 02 Projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 879 val.) formaliojo profesinio mokymo pagal pameistrystės formą darbo vietoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM    4478,70 Eur Projekto dalyvių skaičius 
  FN-01 01 2 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma   2 proc.     Dokumentai neteikiami. 
 • Kiti reikalavimai

  Kita su JP projektų  įgyvendinimu susijusi informacija:

  2.15.1. JP projekto vykdytojui sudarius JP projekto sutartį su  JP vykdytoju (ESFA) galės būti mokamas avansas JP projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atsižvelgiant į  Projektų taisyklių 152 p. ir JP projekto sutarties nuostatas. 

  2.15.2. JP projekto vykdytojas, teikdamas informaciją apie JP projekto dalyvius ir rengdamas JP projekto mokėjimo prašymus, naudoja formas, kurioms pritarė darbo grupė ir kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt

  2.15.3. JP projekto vykdytojas  mokėjimo prašymą kompensuoti JP projekto išlaidas gali teikti ne anksčiau,  kaip sudarius JP projekto sutartį  su JP vykdytoju.  

  2.15.4. JP projekto vykdytojo užpildyta mokėjimo prašymo forma (forma pasiekiama www.esinvesticijos.lt)  kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais teikiama JP projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. 

  2.15.5. JP vykdytojui bus kompensuojamos tik tinkamais dokumentais pagrįstos  išlaidos, kurios buvo būtinos JP projekto tikslui pasiekti ir patirtos JP projekto sutartyje nustatytu JP projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Kompensuojamos išlaidos turės atitikti išlaidų tinkamumo reikalavimus, įtvirtintus Apraše, Tyrimo ataskaitoje ir Projektų taisyklių VII skyriuje.  

  2.15.6. JP projekto vykdytojas bus atsakingas už JP projektų dalyvių atitikimą šio Kvietimo 2.6.2 – 2.6.5 p. tinkamai tikslinei grupei, už anketinių duomenų tinkamą ir savalaikį surinkimą, pateikimą JP vykdytojui (ESFA) taip kaip nurodyta Projektų taisyklių 4 skyriaus 6 skirsnyje „Informacija apie ESF+ arba EGADP projektų dalyvius“ ir JP projekto sutartyje.   

  2.15.7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti ESFA sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  

  2.15.8. JP projekto vykdytojas įgyvendindamas JP projektą esant poreikiui privalės administruojančiajai institucijai (CPVA) sudaryti sąlygas vykdyti projekto patikrą vietoje, kaip tą numato Projektų taisyklių 194 p.  

  2.15.9. JP vykdytojams įgyvendinant JP projektus bus keliami JP projektų viešinimo reikalavimai numatyti Projektų taisyklių 341.1, 341.2 papunkčiuose, 342 punkte. 

  2.15.10. JP projektams taikomi Projektų taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyti dokumentų saugojimo reikalavimai.  

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  796 834.17
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  3.2.1. Užpildytos ir įstaigos vadovo ar įgalioto asmens elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos  kartu su Kvietimo 3.3 p. nurodytais privalomais priedais (dokumentais),  turi būti teikiamos el. paštu pameistryste@esf.lt.  

  3.2.2. Jeigu paraiška pasirašoma ne įstaigos vadovo, o kito asmens (pvz., pavaduotojo), kartu su paraiška turi būti pateikiamas atstovavimo pagrindą suteikiantis dokumentas, pvz., įsakymas, įgaliojimas.   

  3.2.3. Paraiškos pateikimo momentas laikomas pateikimo el. paštu data. 

  3.2.4. Paraiškos pateikimas bus patvirtinamas per 2 darbo dienas atsakymu iš elektroninio pašto dėžutės pameistryste@esf.lt, kad paraiška gauta, užregistruota ir jai suteiktas specialusis numeris. Pateikus paraišką ir negavus atsakymo, prašome kreiptis Kvietime nurodytais kontaktais.  

  3.2.5. Vienas JP projekto pareiškėjas pagal šį Kvietimą gali pateikti tik vieną JP projekto paraišką.  

 • Privalomi priedai

  Kartu su paraiška JP projekto pareiškėjas privalo pateikti šiuos priedus lietuvių kalba: 

  3.3.1. Partnerystės tarp profesinio mokymo įstaigos ir įmonės sutartį (toliau – Bendradarbiavimo sutartis), siekiant pagrįsti atitikimą Kvietimo 2.9 punkte nurodytą 1 specialųjį „Profesinio mokymo įstaiga, projekte įgyvendindama profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma, bendradarbiauja su įmone ar įmonėmis“. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti nurodomas mokymo programos pavadinimas ir kodas, mokymo pameistrystės forma trukmė (valandų / kreditų skaičius), pameistrių skaičius. Rekomenduojama Bendradarbiavimo sutarties forma pateikiama Aprašo 2 priede.

  3.3.2. Įmonės, kuri planuoja dalyvauti JP projekto veiklose, laisvos formos raštą dėl didelės įmonės statuso atitikimo. Šis dokumentas skirtas  pagrįsti atitikimą Kvietimo 2.9 p. nurodytą 2 specialųjį kriterijų „Profesinį mokymą pameistrystės forma pasirinkę mokiniai mokysis didelėse įmonėse“. 

  3.3.3. Dokumentus, pagrindžiančius mokymo programos, pagal kurią bus įgyvendinamas mokymas pameistrystės forma, orientavimą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Programa, orientuota į skaitmeninių kompetencijų ugdymą yra laikoma tokia programa, kuri atitinka ne mažiau kaip 3 iš 5 kompetencijų sričių: 1) informacijos ir duomenų raštingumas; 2) komunikacija ir bendradarbiavimas; 3) skaitmeninio turinio kūrimas; 4) saugumas; 5) problemų sprendimas. Skaitmeninės kompetencijos – žinios ir praktiniai įgūdžiai, aprašyti Europos skaitmeninės kompetencijos programoje (The Digital Competence Framework for Citizens 2.1 ir 2.2). Šie dokumentai skirti  pagrįsti atitikimą Kvietimo 2.9 p. nurodytam 3 specialiajam kriterijui „Bent 40 proc. programų, įgyvendinamų pameistrystės forma, bus orientuotos į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.“  

  3.3.4. Vienos įmonės“ deklaraciją, kuri pateikiama Aprašo 6 priede „Vienos įmonės“ deklaracija, privalo užpildyti kiekviena JP projekte dalyvaujanti įmonė.

  3.3.5. Aprašo 3 priedą „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei“, kuriame nurodoma informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei, siekiant nustatyti galimą de minimis sumą, tenkančią įmonei. 

  3.3.6. Lentelę „Planuojamų tiesioginių išlaidų detalizacija“.

 • Priedai

  Pridedama: 

  3.6.1  Dalinai užpildyta paraiškos forma; 

  3.6.2  Bendradarbiavimo sutarties forma; 

  3.6.3  Lentelė „Informacija dėl mokymo programų, orientuotų į skaitmeninių kompetencijų ugdymą“;

  3.6.4  „Vienos įmonės“ deklaracija; 

  3.6.5  Lentelė „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą profesinio mokymo įstaigai ir įmonei“;

  3.6.6  Lentelė „Planuojamų tiesioginių išlaidų detalizacija“.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Kita informacija

  Informacija skelbiama https://www.esf.lt/veiklos-sritys/pameistrystes-programa/1156

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  2.16.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; 

  2.16.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo; 

  2.16.3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika); 

  2.16.4. 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 

  2.16.5. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo; 

  2.16.6. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonė Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“, patvirtinta 2022 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“  (toliau – Priemonė);

  2.16.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

  2.16.8. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – de minimis Reglamentas); 

  2.16.9. 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašas, patvirtintas 2022-06-09 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymu Nr. V-952 „Projektų finansavimo sąlygų aprašas“ (toliau – Aprašas);

  2.16.10. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas); 

  2.16.11. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

  2.16.12. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas; 

  2.16.13. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas; 

  2.16.14. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

  2.16.15. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

  2.16.16. Profesinio mokymo programų moksleivių profesinio mokymo pagal pameistrystės formą išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas 2022 m. rugsėjo 9 d. (versija 01) ir 2023 m. liepos 1 d. (versija 02) (toliau -  Tyrimo ataskaita).