Nr. 03-009-J-0001-J02

Teikiama nuo
2024-04-04 14:00
Teikiama iki
2024-10-11 16:00 Liko 136 d. 15 val.
Finansavimo suma
3 082 039.87 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio iki 500 kWh talpos įsigijimas ir įsirengimas.

 • Galimi pareiškėjai

  1.    Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo;

  2.    Ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

  3.    Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), atitinkančios MVĮ kriterijus, nustatytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;

  4.    Piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB), atitinkančios MVĮ kriterijus, nustatytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, ir kai dalininkais nėra didelės įmonės;

  5.    Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, atitinkantys MVĮ kriterijus ir kai dalininkais nėra didelės įmonės.

 • Siekiami rezultatai

  Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumai, MWh.

 • Minimali siektina reikšmė

  Netaikoma

 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal vieną kvietimą teikti paraiškas vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti atskiras paraiškas JP projektų veiklai įgyvendinti atskiruose nekilnojamojo turto objektuose (vienam nekilnojamojo turto objektui, kuriame įrengta ar bus įrengta elektrinė ir bus įrengtas kaupimo įrenginys, teikiama viena paraiška). Visais atvejais tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą turi būti jungiamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir kaupimo įrenginiai.    

  2.    Partneriai nėra galimi;

  3.    JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos valdomame nekilnojamajame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai iki paraiškos pateikimo privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;

  4.    Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  5.    JP projekto pareiškėjas įsipareigoja, kad tęstinumo laikotarpiu per kiekvienus metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.

  Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

  6.    Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;

  7.    JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: elektros energijos kaupimo įrenginio įsigijimo išlaidos, elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti reikalingų būtinųjų priedų įsigijimo išlaidos (kroviklis/hibridinis inverteris ir kt.), įrenginio montavimo darbų išlaidos. Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti.   

  8.    JP projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;

  9.    Jeigu JP projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LEA dienos (pasirašoma Kvietimo teikti paraiškas 2.6 papunkčio 7 dalyje išvardytų komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas JP projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas;

  10.    Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalimi, valstybės pagalba, taip pat ir keliomis dalimis mokama valstybės pagalba, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės valstybės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra valstybės pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma;

  11.    Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.  

  12.    JP projektų viešinimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Nėra numatyta apribojimų JP projektų pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. 

  2.    Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojama JP projektų veikla bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje: 

  3.    Projekto remiama veikla ir rezultatas – nauji elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai  – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo, neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui; 

  4.    Vadovaujantis 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, 1 priedo 4.10 papunkčiu „Elektros energijos kaupimas“, temai  „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ aplinkos tikslas taikomas tik hidroakumuliacinės kaupimo sistemos statybai, o temai „Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė“ aplinkos tikslas netaikomas;  

  5.    Įgyvendinant perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą tikslus, JP projekto vykdytojas paraiškoje turės patvirtinti, kad  jeigu bus vykdomi statybos darbai, bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“; 

  6.    Įgyvendinant aplinkos tikslą “Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimo tikslas”, iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti:

  6.1.    atlikęs poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir su paraiška pateikti atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) galiojantį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodą (-as), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje), kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas;

  6.2.    jeigu kaupimo įrenginio įrengimas susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas ir pateikta atsakingos institucijos (už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos) galiojanti išvada.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1.    JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos pagal Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:

  1.1.    JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;

  2.    JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:

  2.1.    LEA per 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną, taip pat informaciją, įrodančią, kad per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės sudaro ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.

  2.2.    JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

  3.    Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

  4.    JP projekto vykdytojas turi užtikrinti kitų Taisyklėse nustatytų JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų laikymąsi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Aprašą JP projektams teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba JP projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 5 dalį, 6 dalį, 7 dalies a punktą, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus.

  2.    JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka LEA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus;

  3.    Valstybės pagalba nėra teikiama:

  3.1.    JP projekto pareiškėjui, jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos jo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės.  

  3.2.    JP projekto pareiškėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;

  3.3.    jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;

  4.    Valstybės pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams;

  5.    Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  5.1.    bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  5.2.    bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;

  6.    Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje;

  7.    LEA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o suteiktą valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo dienos registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;

  8.    Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos;

  9.    Paaiškėjus, kad buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.  nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“;

  10.    Paaiškėjus, kad buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama valstybės pagalba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis, JP projekto pareiškėjas privalo jam išmokėtą pagalbos sumą sugrąžinti savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  JP projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus).

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai
  Eil. Nr. Kriterijaus tipas Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas
  1. Specialusis Paraišką teikiantis subjektas 

  Vertinama, ar JP projektų pareiškėjai yra:

  • MVĮ, registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo;
  • Ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • AIEB, atitinkančios MVĮ kriterijus;
  • PEB, atitinkančios MVĮ kriterijus ir kai dalininkais nėra didelės įmonės;
  • Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, atitinkantys MVĮ kriterijus ir kai dalininkais nėra didelės įmonės.
  2. Specialusis Elektrinės dokumentų parengtumas ir įsipareigojimas dėl elektros energijos naudojimo   Vertinama, ar Kvietimo teikti paraiškas 2.2 papunktyje nurodyti JP pareiškėjai turi įrengtą arba įsirenginėja saulės ir (ar) vėjo elektrinę: 
  gamintojai – turi pareiškėjo vardu išduotą leidimą gaminti elektros energiją arba  
  -    rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba  
  -    elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas arba 
  -    įsipareigojimą pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui; 
  gaminantys vartotojai – turi  Valstybinės energijos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą elektrinėms arba 
  -    rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba  
  -    elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas arba 
  -    įsipareigojimą pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui.  
  Šiuos dokumentus JP pareiškėjai gali teikti kaip gaminantys vartotojai pasirinkę grynojo atsiskaitymo būdą arba kaip gamintojai (MVĮ ir ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, negali vykdyti veiklos, nurodytos  Atsinaujinančių išteklių įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje).  
  Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu.
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-26-01  01 Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM.  744,23 Eur  kWh  Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto vykdytojas su galutiniu mokėjimo prašymu turės pateikti:
  1.    Kaupimo įrenginio įsigijimą ir įrangos įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų (įrangos perdavimo–priėmimo akto ir (ar) įrengimo darbų atlikimo akto) kopijas;  
  2.    Įrangos techninius duomenis (įrenginio pasą ir (ar) techninę specifikaciją), kuriuose turi būti nurodyta įsigyto įrenginio rūšis (ličio geležies fosfato ar ličio jonų) ir talpa (kWh); 
  3.    Leidimą generuoti energiją iš energijos kaupimo įrenginių (išskyrus kai asmuo generuoja iš energijos kaupimo įrenginio elektros energiją, pagamintą ne didesnės kaip 100 kW elektros energijos įrengtosios galios iš AEI gamybos įrenginiuose, kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW); 
  4.    AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktos atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius rangovo deklaracijos apie įrengtą kaupimo įrenginį ir parengtą vidaus tinklą įtampos įjungimui, ir kaupimo įrenginio išbandymui akto kopiją (kai taikoma); 
  5.    PEB ir AIEB statusą patvirtinančią informaciją (kai taikoma).
  FĮ-26-02 01  Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM.  900,52 Eur kWh
  FĮ-26-03  01  Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM. 646,41 Eur  kWh
  FĮ-26-04  01  Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM. 782,16 Eur  kWh 
 • Kiti reikalavimai

  Informavimas apie JP projektą ir komunikacija:

  1.    JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:

  1.1.    Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą;

  1.2.    Įgyvendindamas informavimo apie JP projektą veiklą ar kitas komunikacijos veiklas, susijusias su ES finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas) . Taip pat JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

  1.3.    Visuomenei skirtuose dokumentuose, susijusiuose su JP projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikti informaciją apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikti informaciją apie ES indėlį ir naudą;

  1.4.    Turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą. Svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: JP projekto vykdytojo pavadinimas, paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams;

  1.5.    ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai;

  1.6.    JP projekto vykdytojas turi užtikrinti kitų Taisyklėse nustatytų informavimo apie JP projektą ir komunikaciją reikalavimų laikymąsi.

  Tinkamų JP projekto išlaidų apmokėjimo tvarka

  2.    JP projektui gali būti išmokamas iki 30 procentų JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos avansas, vadovaujantis Taisyklių ir šio Kvietimo teikti paraiškas nuostatomis;

  3.    Avansas JP projektui gali būti išmokėtas tik JP projekto vykdytojui gavus LEA raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo. 

  4.    JP projekto vykdytojas, siekdamas gauti avansą, turi pateikti LEA prašymą el. pašto adresu info@ena.lt išmokėti avansą, kuriame būtų nurodytas prašomo avanso dydis, pridedamas Taisyklių reikalavimus atitinkantis avanso draudimo dokumentas bei avanso poreikio pagrindimo dokumentai (pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju dėl įrangos įsigijimo/montavimo, kurioje numatyta avansinio mokėjimo galimybė arba lygiaverčiai dokumentai). Avanso prašymo formą galima rasti LEA svetainėje http://www.ena.lt

  5.    LEA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl avanso skyrimo ir jo dydžio, su JP projekto vykdytoju sudaro avanso skyrimo sutartį;

  6.    JP projekto galutinis mokėjimo prašymas apmokėti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įgyvendinus JP projekto veiklas, iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.;

  7.    JP projekto vykdytojo užpildyta LEA svetainėje www.ena.lt pateikta mokėjimo prašymo forma kartu su Kvietimo teikti paraiškas 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais teikiama LEA el. pašto adresu info@ena.lt, arba kitu LEA svetainėje http://www.ena.lt nurodytu būdu;

  8.    Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP projekto vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas;

  9.    Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo tinkamai parengto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;

  10.    LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;

  11.    LEA raštas dėl finansavimo JP projektui skyrimo netenka galios, jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo LEA iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

  12.    Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  3 082 039.87
 • Finansuojamoji dalis

  40 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, nurodyto Kvietimo teikti paraiškas 2.7 papunktyje

 • Nuosavo įnašo dalis

  60 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, nurodyto Kvietimo teikti paraiškas 2.7 papunktyje

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  1.    Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;

  2.    Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio Kvietimo teikti paraiškas sąlygas;

  3.    Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

  Paraiškų vertinimas

  4.    Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;

  5.    Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 40 (keturiasdešimt) darbo dienų;

  6.    Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą) ir Kvietimo teikti paraiškas 2.9 papunktyje nurodytus specialiuosius kriterijus;

  7.    Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama;

  8.    Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus, bent vieno Kvietimo teikti paraiškas 2.9 papunktyje nurodyto specialiojo kriterijaus, ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi Kvietimo teikti paraiškas 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai ir (arba) informacija, tokie dokumentai ir (arba) informacija nėra pateikiama arba patikslinama paprašius LEA per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;

  9.    Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą;

  10.    JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;

  11.    JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali pats atsiimti arba paprašyti anuliuoti paraišką.

 • Privalomi priedai

  JP projektų pareiškėjai dokumentus gali teikti kaip gaminantys vartotojai, pasirinkę grynojo atsiskaitymo būdą arba kaip gamintojai (MVĮ ir ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą negali vykdyti veiklos, nurodytos Atsinaujinančių išteklių įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje):

  1.    Gamintojams: 

  •    pareiškėjo vardu išduotas leidimas gaminti elektros energiją arba 

  •    rangovo deklaracija elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba  

  •    elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos arba  

  •    įsipareigojimas pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui; 

  •    MVĮ ir ūkininkų, atitinkančių MVĮ statusą, gamintojo elektrinėje, prie kurios bus jungiamas kaupimo įrenginys, pagaminta elektros energija turi būti skirta savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui;

  Gaminantiems vartotojams: 

  •    VERT įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas–pažyma arba  

  •    rangovo deklaracija elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba  

  •    elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos arba 

  •    įsipareigojimas pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui; 

  •    įsipareigojimas, kad elektrinėje pagaminta elektros energija bus apskaitoma taikant grynojo atsiskaitymo modelį.

  2.    Leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos, kai JP projekto pareiškėjas tokius dokumentus turi paraiškos pateikimo metu;

  3.    Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją);

  4.    Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma);

  5.    Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (deklaracijos forma);

  6.    Finansinės atskaitomybės dokumentai (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita) arba kiti finansinės apskaitos dokumentai, kai apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“;

  7.    Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita. 

  8.    Kai taikoma, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (kaupimo įrenginio įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba sprendimo nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje). 

  9.    Kai taikoma, už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

 • Priedai

  1.    Paraiškos forma.

  2.    Informacijos apie JP projekto pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma. 

 • Regionas
  Netaikomas
 • Kita informacija

  1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė Kvietimo teikti paraiškas ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);

  2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;

  3. Kvietimas gali būti stabdomas Taisyklėse nustatytais atvejais.

 • Kontaktai

  Paraiškas priiminės: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (JP vykdytojas)
  Konsultacijos teikiamos telefonu. +370 5 230 3312 darbo dienomis.
  El. paštu: kaupikliai@ena.lt
  Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt