Nr. 03-002-J-0001-J10

Teikiama nuo
2023-09-29 12:00
Teikiama iki
2023-12-29 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 107 805.80 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Tęstinė atranka
Regionas
Netaikomas
Jungtinio projekto vykdytojas
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
 • Finansuojama JP projektų veikla

  Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas.

 • Galimi pareiškėjai

  Apšvietimo tinklą valdantis juridinis asmuo, kai įkrovimo prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame.

 • Siekiami rezultatai

  Netaikoma

 • Minimali siektina reikšmė

  Netaikoma

 • Reikalavimai projektams

  1. Partneriai negalimi; 

  2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  3. Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga; 

  4. Lauke, apšvietimo stulpuose (atramose) įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę; 

  5. Įrengta stotelė su prieiga ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);

  6. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

  7. Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 11 kW;

  8. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);

  9. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;

  10. Tinkamų išlaidų kategorijos: 

  10.1. stotelės su prieiga įsigijimo išlaidos;

  10.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga papildomos išlaidos;

  10.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;

  10.4. montavimo darbų išlaidos.

  11. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;  

  12. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;

  13. PVM nėra tinkamas finansuoti, išskyrus JP projektų pareiškėjų, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, JP projektų PVM, kuris tenka JP projektui skiriamo finansavimo lėšų daliai ir kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

  14.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;

  15. JP projekto pareiškėjas su paraiška pateikia dokumentus, įrodančius apšvietimo stulpo (atramos) priklausymą nuosavybės teise pareiškėjui ne trumpesniu kaip šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu nustatytu tęstinumo laikotarpiu įskaitant JP projekto įgyvendinimo trukmę su galimu pratęsimu;

  16. Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius viršija 50 tūkst. gyventojų (vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje https://osp.stat.gov.lt skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės;

  17. Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. gyventojų (vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje https://osp.stat.gov.lt skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės;

  18. Atstumas nuo apšvietimo stulpo (atramos) iki daugiabučio namo, patenkančio į šio kvietimo 2.6.16 ir 2.6.17 papunkčiuose nurodytą spindulį, matuojamas vadovaujantis Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94). Jeigu į šio kvietimo 2.6.16 ir 2.6.17 papunkčiuose nurodytą spindulį patenka tik dalis daugiabučio namo, laikoma, kad į spindulį patenka visas daugiabutis namas. Galima spindulio matavimo paklaida – iki 25 metrų;

  19. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga atitinkamame apšvietimo stulpe (atramoje).

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;  

  2. Nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;

  2. Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius viršija 50 tūkst. gyventojų (vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje https://osp.stat.gov.lt skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 500 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės;

  3. Jeigu gyvenamojoje vietovėje, kurioje privati įkrovimo stotelė su prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. gyventojų (vertinama pagal Oficialiosios statistikos portalo puslapyje https://osp.stat.gov.lt skelbiamą informaciją apie gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje 2022 metų pradžioje), JP projekto pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekviena stotele su prieiga, įrengta ant apšvietimo stulpo (atramos) arba jame, galės naudotis ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) gyvenamąją vietą deklaravę daugiabučių namų gyventojai ir (ar) ne didesniu kaip 300 metrų spinduliu aplink apšvietimo stulpą (atramą) esančių butų daugiabučiuose namuose savininkai ir (ar) lengvųjų automobilių dalijimosi paslaugas teikiančios įmonės;

  4. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;

  5. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;

  6. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;

  7. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

  8. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Ne daugiau 18 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu.

  2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – juridiniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra nereikšminga (de minimis) pagalba.

  3. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

  4. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus).

  2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą; 

  3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;  

  4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);

  5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;

  6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka; 

  7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo; 

  8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;

  9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Dydis Matavimo vienetas Rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai
  FĮ-41-03  01  Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos arba gatvių apšvietimo infrastruktūroje ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, be PVM 831,37 Eur   1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma); 
  2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), 
  kuriame nurodyta elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga įrengimo vieta pagal Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94), perduodama prieigos elektrinė galia, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;
  3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54, yra kintamosios srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (kai taikoma);
  4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).
  FĮ-41-04 01 Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos arba gatvių apšvietimo infrastruktūroje ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, su PVM    1005,95 Eur 
  FĮ-41-09  01  Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus*, be PVM 503,30 Eur 
  FĮ-41-10 01  Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus**, su PVM 608,99  Eur 
  FĮ-41-11  01  Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, be PVM 746,20 Eur  
  FĮ-41-12 01 Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, su PVM  902,90    Eur  

  *Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
  ** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos: 
  - išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti; 
  - elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos. 

 • Kiti reikalavimai

  Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

  1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami; 

  2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;

  3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu info@ena.lt, arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);

  4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;

  5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;

  6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;

  7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 • Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma
  1 107 805.80
 • Finansuojamoji dalis

  iki 50 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  iki 50 proc.

 • Rengimo ir teikimo tvarka

  1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą; 

  2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas apšvietimo stulpų (atramų), kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius;

  3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;

  4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;

  5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

 • Privalomi priedai

  1. Apšvietimo stulpo (atramos) priklausymą nuosavybės teise pareiškėjui įrodantys dokumentai;

  2. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;  

  3. Įgaliojimas (jei taikoma);

  4. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai;

  5. Forma dėl  PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia kvietimo 2.6.13 papunktyje nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė)).

 • Priedai

  Paraiškos forma

 • Regionas
  Netaikomas
 • Kita informacija

  1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);

  2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;

  3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.  

 • Taikomi teisės aktai

  1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo; 

  3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai); 

  4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“; 

  5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;

  6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas); 

  7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);

  8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;

  9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

  10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;

  11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

  12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;

  13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas(toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje.

 • Kontaktai

  Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
  Informacija teikiama:                                
  El. paštu: ikrovimo.stoteles@ena.lt
  Tel. 8 5 230 3312
  Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.