Nr. 22-522-P

Teikiama nuo
2024-05-20 08:00
Teikiama iki
2024-07-31 17:00 Liko 43 d. 11 val.
Finansavimo suma
1 374 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Kauno regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-03  Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Kaišiadorių rajone 
  11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-04  Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas Kauno rajono savivaldybėje 
 • Tikslinės grupės

  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, jaunimas ir jų aplinkos nariai (šeima, mokykla, bendruomenė), rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys, asmenys, priskiriami pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms.

 • Galimi pareiškėjai

  1)    veiklai 11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-03 – Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

  2)    veiklai 11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-04 – Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Finansuojamos veiklos nurodytos Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu Gairių I skyriaus lentelės skiltyje ,,Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga yra įvykdyta, t. y., patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse turi būti tik tie projektai, kuriuose numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką).

  Rekomendacijos (metodika) pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese.

  Išankstinės sąlygos atitikimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane:

  - kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus paslaugos organizavimui* (nurodoma, kaip bus užtikrinamas veiklų organizavimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas (metodiką) (šių dokumentų skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus );

  - kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, taikomus paslaugos turiniui (nurodoma, kaip bus užtikrinama veiklų turinio atitiktis Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamoms rekomendacijoms (metodikai), atitiktis pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams).

  2.2. Pagal priemonę „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ Nr. 11-001-02-10-03 (RE) nebus finansuojamos projekto „Programos  „Neįtikėtini metai“ (angl. Increadible Years ®) modulio, skirto ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. preschool basic) ir modulio, skirto mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. school basic) įgyvendinimas“ veiklos šiose savivaldybėse: Vilniaus m., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Marijampolės, Šiaulių m., Kauno m., Tauragės r., Kėdainių r., Alytaus m., Utenos r., Plungės r., Telšių r., Kupiškio r., Šilutės r.,  Joniškio r., Jonavos r., Šalčininkų r.

  Pasirinkus vykdyti 2.1 dalyje nurodytą veiklą Nr. 2, rekomenduojama, kad apie 70 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikai, jaunimas ir apie 30 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikų, jaunimo aplinkos nariai (šeimos, mokyklos, bendruomenės nariai). Vaikais ar jaunimu laikomi asmenys nuo 10 iki 29 metų amžiaus.

  2.3. Įgyvendinant projektus, rodikliui Nr. R.S.2.3526 „Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis“ apskaičiuoti pildoma anketa, kuri pateikiama prie šio rodiklio aprašymo kortelės. Rodiklių kortelės skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt.

  2.4. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių 2.1 dalyje nustatytus reikalavimus, nustato projektų, kuriais įgyvendinamos regionų plėtros plano pažangos priemonės, administruojančioji institucija (toliau – RPPl administruojančioji institucija), PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą.

  2.5. Įgyvendindamos projektus pagal 2.1 dalyje nurodytas veiklas Nr. 1 ir Nr. 2, kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.

  2.6 Tuo atveju, kai Projektas bendrai įgyvendina Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas, turi būti išpildyti visi šie reikalavimai:

  2.6.1. patvirtinta funkcinės zonos strategija, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas; 

  2.6.2. projektu įgyvendinamas funkcinės zonos strategijoje numatytas investicinis veiksmas;

  2.6.3. sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas.

  2.6¹. Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos ar miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, turi būti išpildyti šie reikalavimai:

  2.6¹.1. projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (‑ai);

  2.6¹.2. sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas tik projektams, kuriais prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo);

  2.6¹.3. pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą (‑us) miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais).

  2.7. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.8. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Sostinės regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją), skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui;

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Priemonės veiklos turi atitikti Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 3.1.1 papunktyje.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki:

  1)    11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-03 – 2028 m. rugsėjo 30 d.; 

  2)    11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-04 – 2027 m. kovo 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo, toliau - PAFT) VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“, antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš ESF+  finansavimo sričių, nustatytų Reglamente (ES) 2021/1060.

  3.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

  4.    Projekto vykdytojas kartu su veiklos ataskaitomis, kuriose deklaruojamos su ESF+ projekto dalyviais susijusios išlaidos arba pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės, teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius. Detali informacija, susijusi su projekto dalyviais, pateikta PAFT IV skyriaus 6 skirsnyje.

  5.    Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Gairių 6 lentelėje „Projekto veiklų projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“:

  -    privalomoms viešinimo išlaidoms;

  -    projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms;

  -    netiesioginėms išlaidoms taikoma iki 7 proc. fiksuotoji norma nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projektų išlaidų.

  6.    Fiksuotosios normos ir supaprastintai apmokami dydžiai nebus indeksuojami.

  7.    Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos:

  8.    infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

  9.    baldų, įrangos (įrenginių) ar transporto priemonių pirkimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tokie pirkiniai būtini projekto tikslui pasiekti arba kai baigiantis projektui tie daiktai visiškai nusidėvi, arba kai tų daiktų pirkimas yra labiausiai ekonomiškai pagrįsta alternatyva;

  10.    pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos.

  11.    Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  1 374 000.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 

  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs

  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai: 

  1. įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  2. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma). Jis rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų. Investicijų projektas parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainėje viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainės www.CPVA.lt puslapyje skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras/Dokumentai/Investicijų projektų rengimo metodika. Vadovaujantis šia metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems į RPPl įtrauktų projektų įgyvendinimo planams;

  3. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje ir pan.); 

  4. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų planuojamos darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  5. tuo atveju, kai Projektas bendrai įgyvendina Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad yra įvykdytas neinvesticinis veiksmas, susijęs su investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti skirtas projektas (priimtas administracinis aktas ir (ar) administracinis sprendimas ir (ar) sudaryta  sutartis, ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas juridinis asmuo) arba, kai Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 49 punkte nustatytu atveju funkcinės zonos strategijoje nėra nurodytas su projektu susijęs neinvesticinis veiksmas, dokumentai, įrodantys, kad yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-03 Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)  R.S.2.3523  proc.  80 (2028)  
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)  P.S.2.1519  asmenys  1 100 (2028)  
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)  R.S.2.3526  procentai  80 (2028)  
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P.B.2.0518  subjektų skaičius  1 (2024) 
  11-001-02-10-03-(RE)-22-(LT022-02-03-01)-01-04 Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)  R.S.2.3523  proc.  80 (2027)  
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)  P.S.2.1519  asmenys  10 000 (2027)  
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)  R.S.2.3526  procentai  80 (2027)  
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P.B.2.0518  subjektų skaičius  1 (2024) 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus grupės vadovė Lina Klingienė, tel. 8 6 17 97417, el. p. l.klingiene@cpva.lt