Teikiama nuo
2024-01-09 08:00
Teikiama iki
2024-03-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
513 969.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Tauragės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  11-001-02-10-03-(RE)-27-(LT027-02-01-03)-01-01  Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse 
  01-004-07-02-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01)-05-01  Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse 
 • Tikslinės grupės

  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys, neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys, vaikai, jaunimas ir jų aplinkos nariai (šeima, mokykla, bendruomenė), rizikos sveikatai veiksnius patiriantys asmenys, asmenys, priskiriami pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms.

 • Galimi pareiškėjai

  1)    veiklai 11-001-02-10-03-(RE)-27-(LT027-02-01-03)-01-01 – Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

  2)    veiklai 01-004-07-02-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01)-05-01 – Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  1)    veiklai 11-001-02-10-03-(RE)-27-(LT027-02-01-03)-01-01 – be partnerių; 

  2)    veiklai 01-004-07-02-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01)-05-01 – Pagėgių savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  513 969.00
 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Finansuojamos veiklos nurodytos Gairių Nr. 1 III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu Gairių Nr. 1 I skyriaus lentelės skiltyje ,,Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga yra įvykdyta, t. y.:

  1.1.    patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse turi būti tik tie projektai, kuriuose numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką).

  Rekomendacijos (metodika) pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/visuomenes-sveikatos-prieziura-savivaldybese.

  Išankstinės sąlygos atitikimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane:

  - kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas ar tarptautinius standartus, taikomus paslaugos organizavimui* (nurodoma, kaip bus užtikrinamas veiklų organizavimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamas rekomendacijas (metodiką) (šių dokumentų skyrius, punktus ir pan.) (atitiktis vertinama pagal Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus );

  - kaip projektas atitinka pripažintas gerąsias praktikas, tarptautinius standartus ar mokslo įrodymus, taikomus paslaugos turiniui (nurodoma, kaip bus užtikrinama veiklų turinio atitiktis Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje skelbiamoms rekomendacijoms (metodikai), atitiktis pripažintoms gerosioms praktikoms, tarptautiniams standartams, rekomendacijoms ar mokslo įrodymams).

  1.2. Pagal priemonę „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ Nr. 11-001-02-10-03 (RE) nebus finansuojamos projekto „Programos  „Neįtikėtini metai“ (angl. Increadible Years ®) modulio, skirto ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. preschool basic) ir modulio, skirto mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, (angl. school basic) įgyvendinimas“ veiklos šiose savivaldybėse: Vilniaus m., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Marijampolės, Šiaulių m., Kauno m., Tauragės r., Kėdainių r., Alytaus m., Utenos r., Plungės r., Telšių r., Kupiškio r., Šilutės r.,  Joniškio r., Jonavos r., Šalčininkų r.

  Pasirinkus vykdyti 2.1 dalyje nurodytą veiklą Nr. 2, rekomenduojama, kad apie 70 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikai, jaunimas ir apie 30 proc. dalyvaujančių asmenų būtų vaikų, jaunimo aplinkos nariai (šeimos, mokyklos, bendruomenės nariai). Vaikais ar jaunimu laikomi asmenys nuo 10 iki 29 metų amžiaus.

  1.3. Įgyvendinant projektus, rodikliui Nr. R.S.2.3526 „Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis“ apskaičiuoti pildoma anketa, kuri pateikiama prie šio rodiklio aprašymo kortelės. Rodiklių kortelės skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt.

  1.4. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių 2.1 dalyje nustatytus reikalavimus, nustato projektų, kuriais įgyvendinamos regionų plėtros plano pažangos priemonės, administruojančioji institucija (toliau – RPPl administruojančioji institucija), PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą.

  1.5. Įgyvendindamos projektus pagal 2.1 dalyje nurodytas veiklas Nr. 1 ir Nr. 2, kelios savivaldybės gali pasirinkti kartu įgyvendinti vieną bendrą projektą.

  1.6 Tuo atveju, kai Projektas bendrai įgyvendina Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas, turi būti išpildyti visi šie reikalavimai:

  1.6.1. patvirtinta funkcinės zonos strategija, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas; 

  1.6.2. projektu įgyvendinamas funkcinės zonos strategijoje numatytas investicinis veiksmas;

  1.6.3. sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas.

  1.6¹. Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos ar miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, turi būti išpildyti šie reikalavimai:

  1.6¹.1. projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje ar funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (‑ai);

  1.6¹.2. sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y. įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas (šis reikalavimas taikomas tik projektams, kuriais prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo);

  1.6¹.3. pareiškėjas RPPl administruojančiajai institucijai teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą (‑us) miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais).

  2. Finansuojamos veiklos nurodytos Gairių Nr. 2 III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu Gairių Nr. 2 I skyriaus lentelės skiltyje „Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti visi šie reikalavimai: 

  2.1. patvirtinta funkcinės zonos strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas); 

  2.2. projektu įgyvendinamas (-i) funkcinės zonos strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas) numatytas (-i) veiksmas (-ai);

  2.3. tuo atveju, kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, turi būti sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y.:

  2.3.1. įgyvendintas (-i) strategijos veiksmų plane nurodytas (-i) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), susijęs (-ę) su strategijos investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti yra skirtas projektas (taikoma, kai pagal funkcinės zonos strategijos veiksmų planą neinvesticinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pabaigos terminas yra ankstesnis už atitinkamo (-ų) susijusio (-ių) investicinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pradžios terminą (-us); 

  2.3.2. arba, kai Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo (Aprašas) 49 punkte nustatytu atveju strategijoje nėra nurodytas (-i) su projektu susijęs (-ę) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai) (priimtas (-i) administracinis (-iai) aktas (-ai) ir (ar) administracinis (-iai) sprendimas (-ai), ir (ar) sudaryta (-os) sutartis (-ys) ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas (-i) juridinis (-iai) asmuo (-enys); 

  2.4. pareiškėjas turi:

  2.4.1. projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, administruojančiajai institucijai (toliau – RPPl administruojančioji institucija) teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikti nuorodą (-as) į internete paskelbtą funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Aprašo reikalavimais);

  2.4.2. kai taikomas Gairių Nr. 2 2.1.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, projekto įgyvendinimo plane pateikti nuorodą (-as) į viešai skelbiamus Gairių Nr. 2 2.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymą įrodančius dokumentus arba kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikti RPPl administruojančiajai institucijai įrodančių dokumentų kopijas.

  2.5. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių Nr. 2 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, nustato RPPl administruojančioji institucija, PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą.

  2.6. Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato rodiklių pagal Gairių Nr. 2 III skyriaus 3 punkto 2 lentelėje nustatytus reikalavimus. Visais atvejais projektas turi prisidėti ne mažiau kaip prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie vieno rezultato rodiklio, kurie nurodyti Gairių Nr. 2 III skyriaus 3 punkto 2 lentelės 1–6 eilutėse.

  3. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  4. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Sostinės regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją), skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  5. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  6. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

  7. Įgyvendinant projektą būtina laikytis Gairių Nr. 1 3 punkte ir Gairių Nr. 2 III skyriaus 5 punkte nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija).

  8. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio ,,Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui;

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Įgyvendinant projektą pagal Gaires Nr. 1 priemonės veiklos turi atitikti Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių Nr. 1 III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 3.1.1 papunktyje.

  3. Įgyvendinant projektą pagal Gaires Nr. 2 turi būti prisidedama prie:

  3.1. universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653  ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/; universalaus dizaino principų įgyvendinimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane;

  3.2. prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto įgyvendinimo plane pagrindžiama, kad projektu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  3.2.1. projektu prisidedama prie bent vieno iš Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 nustatyto (-ų) Darnaus vystymosi tikslo (-ų) įgyvendinimo, pvz., projektu išvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos (rehabilituojamos) pramoninės ir (ar) komercinės teritorijos; projektu  investuojama į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir (ar) į priemones, mažinančias ir (ar) kompensuojančias vykdomos ar numatomos vykdyti ekonominės veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) klimato kaitai, ir (ar) technologijas (taip pat informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro; projektu investuojama į bendrai naudojamą infrastruktūrą, į infrastruktūrą, skirtą socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimui ir (ar) švietimui, ir (ar) gebėjimų ugdymui; projektu investuojama į viešąją turizmo infrastruktūrą, užtikrinant aplinkos ir paveldo išsaugojimą ir suteikiant ekonominę ir socialinę naudą vietos bendruomenėms; ir (ar) į technologijas (įskaitant informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro); 

  3.2.2. projektu prisidedama prie aplinkosauginių ir (ar) socialinių, ir (ar) ekonominių skirtumų mažinimo (pvz., investuojama siekiant sukurti naujas darbo vietas regione ar savivaldybėje, kurios užimtumo lygis yra žemesnis už šalies vidurkį; investuojama į socialinės ekonomikos iniciatyvas, leidžiančias sumažinti pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį, investuojama į taršos mažinimo priemones aukšta ekonominės veiklos koncentracija pasižyminčiose teritorijose); 

  3.3. turi būti nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje; konkretūs reikalavimai projektams dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi 3 Gairių Nr. 2 2 priede; pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaraciją (-as), parengtą (-as) pagal Gairių Nr. 2 3 priedą.

  Projektai taip pat turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių Nr. 2 III skyriaus 4.1.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti iki:

  1)    11-001-02-10-03-(RE)-27-(LT027-02-01-03)-01-01 – 2028 m. gruodžio 31 d.; 

  2)    01-004-07-02-01-(RE)-27-(LT027-02-02-01)-05-01 – 2025 m. birželio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1.    Pagal Gaires Nr. 1 valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  2. Pagal Gaires Nr. 2 gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimu, jeigu skiriant projektui finansavimą nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas nauda projekto vykdytojo, partnerio ir (ar) projekto vykdytoju ar partneriu nesančio galutinio naudos gavėjo (toliau – galutinis naudos gavėjas) ūkinei veiklai vykdyti, suteikiant jam ekonominę naudą palankesnėmis sąlygomis, nei galima gauti rinkoje, ir projekto lėšomis nebus ir negali būti padaryta įtaka konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos šalių.

  3. Pagal Gaires Nr. 2 projekto veikloms, atitinkančioms Gairių Nr. 2 III skyriaus 1 lentelėje nurodytas veiklas, vykdyti gali būti teikiama de minimis pagalba pagal De minimis reglamentą:

  3.1. projekto vykdytojui ir (ar) partneriui;

  3.2. galutiniam naudos gavėjui, kai vykdomos Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytos tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklos (pvz., informacijos apie galutinių naudos gavėjų valdomus turizmo išteklius, teikiamas turizmo paslaugas viešinimas).

  31. De minimis pagalba projekto vykdytojui ir partneriui neteikiama Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytos tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklos atveju, kai projekto veiklos yra susijusios su naudos galutiniam naudos gavėjui teikimu, jeigu:

  31.1. pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagrindžia, kad nauda, kurią gaus jis ir (ar) partneris Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytai tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklai vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui ir pareiškėjas ar partneris kaip tarpininkas negaus jokios ekonominės naudos;

  31.2. de minimis pagalba skaičiuojama ir priskiriama galutiniam naudos gavėjui, vadovaujantis pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (t. y. subjekto (-ų), kuris (-ie) skirs de minimis pagalbą galutiniams naudos gavėjams) patvirtintu de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu (toliau – De minimis pagalbos tvarkos aprašas), parengtu vadovaujantis Gairių III skyriaus 6.191.2 papunktyje nustatytais reikalavimais.

  4. De minimis pagalba teikiama visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006, 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. De minimis pagalba negali būti teikiama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.

  5. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma turi neviršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais.

  6. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi. 

  7. De minimis pagalba gali būti suteikta ne vėliau nei 2024 m. birželio 30 d.
  8. 

  9. Projektų atitikties De minimis reglamento nuostatoms ir Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.2 papunktyje nurodytoms sąlygoms, kurioms esant projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas de minimis pagalbos teikimu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), vertinimą atlieka RPPl administruojančioji institucija. Vertinant projekto atitiktį De minimis reglamento nuostatoms, pildomas Gairių Nr. 2 5 priedas.

  10. RPPl administruojančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Vertinant pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą, turi būti patikrintos visos su pareiškėju (partneriu) susijusios įmonės, nurodytos pareiškėjo (partnerio) ar, kai taikoma, pareiškėju (partneriu) nesančio galutinio naudos gavėjo pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje, parengtoje pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, (toliau – Vienos įmonės deklaracija) taip pat turi būti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras) patikrinta, ar teikiama de minimis pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.

  11. RPPl administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą suteikti de minimis pagalbą pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir partneriui suteiktą de minimis  pagalbą;

  11.1. Jeigu, vykdant Gairių Nr. 2 III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytas tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklas, naudą gaus ūkinę veiklą vykdantys ir pareiškėju (projekto vykdytoju) ar partneriu (-iais) nesantys galutiniai naudos gavėjai:

  111.1. pareiškėjas (projekto vykdytojas), teikdamas projekto įgyvendinimo planą RPPl administruojančiajai institucijai, pateikia RPPl administruojančiajai institucijai įsipareigojimą užtikrinti, kad: 

  111.1.1. prieš suteikdamas (-i) naudą galutiniam naudos gavėjui, pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (-iai) įvertins, ar tokios naudos teikimas nereiškia de minimis pagalbos teikimo galutiniam naudos gavėjui, kaip nurodyta Gairių Nr. 2 6.2 papunktyje; 

  111.1.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir partneris (-iai) de minimis pagalbą galutiniams naudos gavėjams teiks laikydamasis (-iesi) De minimis reglamento ir Gairių III skyriaus 6.191.3 papunktyje nustatytų reikalavimų;

  111.1.3. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (-iai) de minimis pagalbą teiks pagal pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (-ių) (t. y. subjekto (-ų), kuris (-ie) suteiks naudos galutiniams naudos gavėjams) patvirtintą De minimis pagalbos tvarkos aprašą, kuris atitiks Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.191.2 papunktyje nustatytus reikalavimus; 

  111.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui gali teikti tik po to, kai pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris patvirtina Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.191.1.3 papunktyje nurodytą De minimis pagalbos tvarkos aprašą. De minimis pagalbos tvarkos apraše turi būti nurodyta informacija apie sektorius, kuriuose teikiama de minimis pagalba, nustatyta de minimis pagalbos skaičiavimo, tikrinimo ir priskyrimo galutiniams naudos gavėjams, taip pat galutinių naudos gavėjų informavimo apie suteiktą de minimis pagalbą ir suteiktos de minimis pagalbos registravimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre tvarka. De minimis pagalbos tvarkos aprašo nuostatomis turi būti užtikrintas Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.3–6.6 ir 6.191.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įvykdymas, taip pat De minimis pagalbos tvarkos apraše turi būti nustatyta (-os) De minimis pagalbos dydžio galutiniams naudos gavėjams apskaičiavimo formulė (-ės), taip užtikrinant, kad bus vykdomi De minimis reglamento 4 straipsnio 1 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai dėl de minimis pagalbos skaidrumo. Rengiant De minimis pagalbos tvarkos aprašą, rekomenduojama mutatis mutandis atsižvelgti į De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašo rengimo rekomendacijas, skelbiamas interneto svetainėje https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/de-minimis-pagalbos-teikimo-ir-skaiciavimo-paskirstymo-tvarkos-apraso-rengimo-rekomendacijos

  111.3. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris, teikdamas de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui, turi laikytis Gairių III skyriaus 6.3–6.6 papunkčiuose, De minimis reglamento 4 straipsnio 1 ir 7 dalyse ir De minimis pagalbos tvarkos apraše nustatytų bei šių reikalavimų:

  111.3.1. prieš suteikdamas galutiniam naudos gavėjui de minimis pagalbą, pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris turi patikrinti, ar:

  111.3.1.1. de minimis pagalba galutiniam naudos gavėjui nėra teikiama Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.4 papunktyje nurodytuose sektoriuose, kuriuose, pagal De minimis reglamentą, negali būti teikiama de minimis pagalba;

  111.3.1.2. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma atitiks Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.5 papunktyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris turi patikrinti visas su galutiniu naudos gavėju susijusias įmones, nurodytas galutinio naudos gavėjo projekto vykdytojui (partneriui) pateikiamoje Vienos įmonės deklaracijoje, kurios forma skelbiama interneto svetainėje https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre patikrinti, ar galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje;

  111.3.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris dėl kiekvieno galutinio naudos gavėjo pildo Gairių Nr. 2 5 priede pateikiamą projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą. Jeigu užpildžius patikros lapą paaiškėja, kad pagalbos teikimas galutiniam naudos gavėjui neatitiktų De minimis reglamento, de minimis pagalba galutiniam naudos gavėjui negali būti teikiama;

  111.3.3. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris su kiekvienu galutiniu naudos gavėju sudaro rašytinį susitarimą, kuriuo susitariama dėl galutiniam naudos gavėjui teikiamos pagalbos apimties, pobūdžio ir de minimis pagalbos dydžio ir, kai reikia, dėl kitų galutinio naudos gavėjo dalyvavimo įgyvendinant projekto veiklas sąlygų;

  111.3.4. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris informuoja galutinį naudos gavėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo de minimis pagalbos suteikimo dienos (t. y. Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.191.3.3 papunktyje nurodyto susitarimo dienos) pateikia duomenis apie galutiniam naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.

  112. Ar pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris (-iai) laikėsi Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.191.3. papunktyje nustatytų reikalavimų, vertina RPPl administruojančioji institucija projekto vykdytojui pateikus veiklos ataskaitą, kurioje deklaruojamos projekto išlaidos, patirtos suteikiant de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui.

  12. Pagal Gaires Nr. 2 projekto veikloms, atitinkančioms Gairių Nr. 2 III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje nurodytas veiklas, projekto vykdytojui ir (ar) partneriui (-iams) teikiama valstybės pagalba. Valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas ir pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53,  55 ir 56 straipsnį. Specialūs reikalavimai dėl tinkamų finansuoti išlaidų, kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53, 55 ar 56 straipsnį, nurodyti šio Gairių Nr. 2 skyriaus 6.7 papunktyje.

  14. Valstybės pagalba pagal Gaires Nr. 2 nėra teikiama, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris bei ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas ir (arba) partneris, yra sunkumų patiriančia įmone, kaip ši sąvoka suprantama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punktą. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas arba partneris ir visos jo (-ų) pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės. Nauja valstybės pagalba subjektui negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta jo neteisėtai gauta valstybės pagalba. 

  15. Detalūs reikalavimai valstybės pagalbai nurodyti Gairių Nr. 2  6.11 – 6.15 p. 

  16. Projektų atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatoms vertinimą atlieka ir sprendimą suteikti valstybės pagalbą priima RPPl administruojančioji institucija. RPPl administruojančioji institucija, atlikdama vertinimą, pildo Gairių Nr. 2 4 priedą. 

  17. RPPl administruojančioji institucija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą. 

  18. RPPl administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą suteikti valstybės pagalbą, kuri viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, apie tai informuoja Vidaus reikalų ministeriją per 1 mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Vidaus reikalų ministerija per 6 mėnesius nuo tokio RPPl administruojančiosios institucijos sprendimo  priėmimo dienos, pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą  į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/internal/confirmRegistration.  

  19. Su valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos teikimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo  paskutinės pagalbos pagal Gaires Nr. 2 suteikimo dienos.

  20. Paaiškėjus, kad pagal Gaires Nr. 2 suteikta valstybės pagalba ar de minimis pagalba yra neteisėta ir (ar) nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis, pagalbos gavėjas privalo jam suteiktą pagalbą sugrąžinti savanoriškai arba ji išieškoma ne ginčo tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo, toliau - PAFT) VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“, antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš ESF+ ir ERPF finansavimo sričių, nustatytų Reglamente (ES) 2021/1060.

  3.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

  4.    Projekto vykdytojas kartu su veiklos ataskaitomis, kuriose deklaruojamos su ESF+ projekto dalyviais susijusios išlaidos arba pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės, teikia administruojančiajai institucijai informaciją apie ESF+ projekto dalyvius. Detali informacija, susijusi su projekto dalyviais, pateikta PAFT IV skyriaus 6 skirsnyje.

  5.    Projektams taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Gairių Nr. 1 6 lentelėje ir Gairių Nr. 2 8 lentelėje „Projekto veiklų projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“:

  -    privalomoms viešinimo išlaidoms;

  -    projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms;

  -    netiesioginėms išlaidoms taikoma iki 7 proc. fiksuotoji norma nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projektų išlaidų.

  6.    Fiksuotosios normos ir supaprastintai apmokami dydžiai nebus indeksuojami.

  7.    Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nustatytos PAFT VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 3 skirsnyje ,,Netinkamos finansuoti išlaidos“. Be kitų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, ESF+ finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis išlaidomis taip pat laikomos:

  -    infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

  -    baldų, įrangos (įrenginių) ar transporto priemonių pirkimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tokie pirkiniai būtini projekto tikslui pasiekti arba kai baigiantis projektui tie daiktai visiškai nusidėvi, arba kai tų daiktų pirkimas yra labiausiai ekonomiškai pagrįsta alternatyva;

  -    pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos.

  8.    Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  513 969.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  513 969.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.

  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. įgaliojimas pasirašyti projekto įgyvendinimo planą, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  2. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma). Jis rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti, ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų. Investicijų projektas parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainėje viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainės www.CPVA.lt puslapyje skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras/Dokumentai/Investicijų projektų rengimo metodika. Vadovaujantis šia metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems į RPPl įtrauktų projektų įgyvendinimo planams;

  3. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų Informacinėje sistemoje ir pan.); 

  4. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų planuojamos darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  5. tuo atveju, kai Projektas bendrai įgyvendina Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad yra įvykdytas neinvesticinis veiksmas, susijęs su investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti skirtas projektas (priimtas administracinis aktas ir (ar) administracinis sprendimas ir (ar) sudaryta  sutartis, ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas juridinis asmuo) arba, kai Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 49 punkte nustatytu atveju funkcinės zonos strategijoje nėra nurodytas su projektu susijęs neinvesticinis veiksmas, dokumentai, įrodantys, kad yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai);

  6. dokumentai, pagrindžiantys Gairių Nr. 2 2.7 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijos;

  7.    pareiškėjo ir, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerio (-ių) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaracijos, parengtos pagal Gairių Nr. 2 3 priede nustatytą formą;

  8.    informacija apie iš projekto planuojamą gauti veiklos pelną, parengta pagal Gairių Nr. 2 III skyriaus 6.15 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei taikoma).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai)  R.S.2.3523  proc.  80 (2029) 
  Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys)  P.S.2.1519  asmenys  1950 (2029) 
  Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai)  R.S.2.3526  procentai  80 (2029) 
  Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  P.B.2.0518  subjektų skaičius  1 (2029) 
  Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius  R.S.2.3039  Vartotojai per metus  1950 (2028)  
  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyriaus grupės vadovė Lina Klingienė, tel. 8 6 17 97417, el. p. l.klingiene@cpva.lt