Nr. 10-019-P

Teikiama nuo
2023-09-18 08:00
Teikiama iki
2024-06-30 18:00 Liko 5 d. 7 val.
Finansavimo suma
28 626 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Inovacijų transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-04-02-04 

  Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius
  Pagal PFSA finansuojama veikla – kolegijų tinklo pertvarka. Finansuojamos šios veiklos poveiklės, susijusios su kolegijų veiklos pertvarka: 

  1. esamų studijų programų konsolidavimas; 

  2. studijų ir mokslo veiklos kokybės gerinimas; 

  3. dėstytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijų stiprinimas; 

  4. pagrindinių administracinių bei mokslo ir studijų aptarnavimo funkcijų ir procesų optimizavimas ir integravimas; 

  5. naudojamos infrastruktūros optimizavimas. 

 • Tikslinės grupės

  Valstybinių aukštųjų mokyklų darbuotojai ir studentai.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos valstybinės aukštosios mokyklos, vykdančios 1.2.3.–1.2.8 papunkčiuose nurodytas 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones ir dėl šių aukštųjų mokyklų yra priimtas atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo / Vyriausybės nutarimas dėl pritarimo reorganizuoti valstybinę aukštąją mokyklą.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Projektai turi būti įgyvendinami su partneriais. Partneriai – Lietuvos valstybinės aukštosios mokyklos, vykdančios 1.2.3.–1.2.8 papunkčiuose nurodytas 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones ir dėl šių aukštųjų mokyklų yra priimtas atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo / Vyriausybės nutarimas dėl pritarimo reorganizuoti valstybinę aukštąją mokyklą.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 976 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Tas pats juridinis asmuo gali dalyvauti tik viename projekte kaip pareiškėjas ar partneris. 

  2. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. 

  3. Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti EGAD plano priedo 5 komponento „Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ reformos „Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos“ tikslą – gerinti Lietuvos aukštojo mokslo ir mokslo sistemos kokybę, didinti jos efektyvumą ir tarptautinį konkurencingumą. 

  4. Projekte privalomai turi būti numatytas PFSA 2.9.1, 2.9.4 ir 2.9.5 papunkčiuose nurodytų poveiklių užtikrinančių, kad optimizavus studijų programas ir infrastruktūrą bus galima padidinti veiklos efektyvumą, įgyvendinimas. 

  5. Vienas pareiškėjas pagal šį PFSA gali teikti tik vieną projektą. 

  6. Administruojanti institucija turi informuoti Ministeriją, jeigu vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas PĮP neatitinka šio PFSA 2.15 papunkčio. 

  7. PFSA nurodytiems stebėsenos rodikliams skaičiuoti taikomas Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (stebėsenos rodiklių kortelės), skelbiamas kartu su Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašu Ministerijos interneto svetainėje adresu https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/priemones/EMSSV_Rodiklio_korteles_red.pdf

  8. Pareiškėjas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektuose negali būti numatyta: 

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. 

  2. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami PFSA priede. 

  3. Pagal PFSA finansuojama veikla, įvertinus ją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą, – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą, nepažeidžia Chartijoje nustatytų pagrindinių teisių. Atsižvelgiant į veiklos, finansuojamos pagal PFSA, pobūdį, papildomi reikalavimai dėl aktyvių priemonių Chartijoje įtvirtintoms teisėms propaguoti nėra nustatomi. 

  4. Projekto vykdytojas privalo nepažeisti Chartijos reikalavimų projekto vykdymo metu. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pagal šį PFSA įgyvendinamiems projektams papildomi, nei nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, tęstinumo reikalavimai netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Teikiamų pagal PFSA PĮP veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2025 m. spalio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal PFSA, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  2. Pagal PFSA, valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

 • EGADP subsidijos lėšos
  23 856 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  4 770 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 976 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01   7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.). 
  FS-01-03  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  

  1) Aktyvios galiojančios nuorodos į interneto svetainę, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetaines;

  2) iškabintos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su ES emblema  nuotrauka (-os);

  3) dokumentų ir komunikacinės medžiagos kopijos (tinka ir ekrano vaizdo kopijos) arba originalūs pavyzdžiai (pakankamos jų elektroninės versijos arba ekrano vaizdo kopijos), kuriuose gerai matomai pateiktas pareiškimas apie gautą fondų paramą.

  Fiksuotąją sumą sudaro privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:

  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;

  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;

  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.

  FS-01-04  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01  01  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką. 
  FN-05-02  01   Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.
  FN-05-03   01  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.
  FN-05-04  01  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką. 
  FN-05-05  01  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką. 
  FN-05-06   01 Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką. 
  FN-05-07  01  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką. 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.

  PĮP teikimo tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms.

 • Kartu su PĮP teikiama

  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta:

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)
   
  Kiti priedai: 

  1. kai projekto investicijų suma į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą viršija 1 mln. (vieną milijoną) Eur, – investicijų projektas, kartu su sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuokle (toliau – Skaičiuoklė) parengti pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų rengimo metodika, patvirtinta Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

  2. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai siūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai;

  3. nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, jei projekto metu veiklos vykdomos ne nuosavybės teise valdomame statinyje (jei taikoma). Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Priedai

  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA) 
  (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec53fa70430811ee9de9e7e0fd363afc);

  2. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės (PAFT) 
  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr); 

  3. PAFT priedas Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma (PAFT 1 priedas) (https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai

  P-12-003-03-04-02-08

  P.S.1.1123  

  Skaičius 

  5

  (2025 IV ketv.)  

 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) M.Samaviciute@cpva.lt ir R.Slikaite@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  1. Bendrieji teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planus (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Plėtros programa), pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ veiklos „Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA):

  1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė; 

  1.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo Nr. CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo priedas (toliau – EGAD plano priedas);

  1.3. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas;

  1.4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; 

  1.5. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika);

  1.6. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  1.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

  1.8. Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – IP metodika);

  1.9. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“.

  2. Specialieji teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projektų finansavimo, sudarant projektų sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal PFSA:

  2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

  2.2. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 46 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano patvirtinimo“;

  2.3. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 565 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.4. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 566 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.5. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.6. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 568 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.7. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 570 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.8. 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 571 „Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės patvirtinimo“;

  2.9. Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

  PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio valdymo metodikoje, Biudžeto sandaros įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme ir kituose paminėtuose teisės aktuose.