Nr. 02-098-K

Teikiama nuo
2024-02-28 12:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Liko 45 d. 9 val.
Finansavimo suma
1 790 800.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija ekonomikos augimui
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-002-01-07-08-02-01-02 Morfologiškai ir sintaksiškai anotuotų tekstynų modeliai apmokymui (auksiniai standartai)
 • Tikslinės grupės

  Mokslo ir studijų įstaigos

 • Galimi pareiškėjai

  Mokslo ir studijų įstaigos

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Mokslo ir studijų įstaigos

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 790 800.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Pagal Aprašą remiama veikla – kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra (Projektas „Morfologiškai ir sintaksiškai anotuotų tekstynų modeliai apmokymui“). 

  2.    Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų įstaigos.  

  3.    Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d.  

  4.    Šiuo Aprašu finansuojamas 1 projektas,  kuriam įgyvendinti skiriama iki 1 480 000 Eur (vieno milijono keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir iki 310 800 Eur ( trijų šimtų dešimt tūkstančių aštuonių šimtų eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti. PVM gali būti finansuojamas tik Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus 4 skirsnyje nustatyta tvarka.

  5.    Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  6.    Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  7.    Projekto komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmojo skirsnio „Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nuostatomis.

  8.    Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  9.    Privalomi techniniai reikalavimai projektui, morfologiškai anotuotam tekstynui ir sintaksiškai anotuotam tekstynui:

  9.1.    Turi būti sukurti 10 mln. žodžių lietuvių kalbos morfologiškai ir sintaksiškai anotuoti tekstynai.

  9.2.    Tekstai turi būti ne mažesnės nei UTF-8 koduotės.

  9.3.    Tekstų atranka pagal kalbos sudėtingumo lygį turi atitikti tipišką rašytinę lietuvių kalbą, atsižvelgiant į tipišką sakinių ir žodžių ilgį, tam tikrą sakinio struktūrą ir pan.

  9.4.    Tekstų atranka turi reprezentuoti dabartinę rašytinę lietuvių kalbą (šiuolaikiniai tekstai (ne senesni nei 2000 m.), įvairių funkcinių stilių, įvairių autorių, skirtingų žanrų).

  9.5.    Į abu tekstynus gali būti įtraukti tie patys tekstai.

  9.6.    Reikalavimai morfologiškai anotuotam tekstynui:

  9.6.1.    Morfologiškai anotuotame tekstyne turi būti nurodytos kalbos dalys ir atitinkamos gramatinės kategorijos (kalbos dalis, tikrinė/bendrinė, linksnis, skaičius, giminė, nuosaka, laikas, asmuo, sangrąžiškumas ir kt.).

  9.6.2.    Morfologijos žymų formatas turėtų atitikti MULTEXT-East standartą (http://nl.ijs.si/ME/).

  9.6.3.    Duomenų formatas turi būti CSV-vertikalus (angl. comma separated values) arba TSV-vertikalus (angl. tab separated values) su 3 laukais: žodis, lema, morfologinė žyma (pvz., pirmadienį, pirmadienis, Ncmsan-).

  9.6.4.    Turi būti pasiektas ne mažesnis nei 97% tikslumas ir išsamumas morfologinėms žymoms.

  9.6.5.    Morfologinių žymų tikslumo ir išsamumo validavimas turi būti atliktas atsitiktinai parinktiems ne mažiau kaip 1000-iui žodžių.

  9.7.    Reikalavimai sintaksiškai anotuotam tekstynui:

  9.7.1.    Sintaksiškai anotuojant turi būti nurodytos sakinių ribos; pažymėti ryšiai tarp žodžių (t. y. kuris sakinio žodis kurį valdo, kuris žodis yra sintaksiškai svarbiausias); nurodytos sintaksinės funkcijos (pvz., subjektas, objektas, aplinkybės, prijungiamasis, sujungiamasis ryšys ir t. t.).

  9.7.2.    Tekstai turi būti parengti naudojant tarptautinį sintaksinio tekstynų anotavimo žymų standartą Universal Dependency (UD, https://universaldependencies.org/). 

  9.7.3.    Turi būti naudojamas duomenų formatas CoNLL-U arba jam prilygstantį formatą.

  9.7.4.    Turi būti pasiektas ne mažesnis nei 85% tikslumas sintaksinių ryšių tarp žodžių žymoms.

  9.7.5.    Turi būti pasiektas ne mažesnis nei 80% tikslumas sintaksinių funkcijų žymoms.

  9.7.6.    Sintaksinių ryšių ir sintaksinių funkcijų žymų validavimas turi būti atliktas atsitiktinai parinktiems 300-ui sakinių.

  9.8.    Tekstynas privalo būti pateikiamas mažiausiai dviejose atviros prieigos platformose (pvz., „Hugging Face“, CLARIN ar kt.) ir Lietuvos atvirų duomenų portale (data.gov.lt) ir prieinamas nemokamai.

  10.    Tekstynų validavimui keliami šie reikalavimai:

  10.1.    Reikia sukurti sprendimus ir priemones, leidžiančios iš morfologiškai ir sintaksiškai anotuotų tekstynų apmokyti mašininio arba giliojo mokymo technologijų sprendimus (pvz., apmokyti kalbos technologijų platforminį sprendimą Spacy).

  10.2.    Pademonstruoti jų veikimą bei įvertinti automatinės sintaksinės ir morfologinės analizės tikslumus, automatiškai analizuojant naujus, į tekstyną neįeinančius tekstus ir pademonstruoti veikimo tikslumą. Validavimo imtis – 1 000 sakinių. Validavimas laikomas tinkamu, jei morfologinės analizės klaidų skaičius neviršys 10 proc. o sintaksinės analizės klaidų skaičius neviršys 15 proc.

  11.    Dokumentavimo reikalavimai: a) ištekliaus aprašymas; b) naudojimo instrukcijos; c) taikymo rekomendacijos; d) rekomendacijos tolimesnei ištekliaus plėtrai; e) sukurtam produktui turi būti taikomas detaliai dokumentuotas tarptautinis metaduomenų standartas. (pvz., Data Catalog Vocabulary (DCAT) https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/, Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/, The Component Metadata Initiative (CMDI) https://media.dwds.de/clarin/userguide/text/metadata_CMDI.xhtml arba analogiški).

  12.    Teisiniai reikalavimai projektui:

  12.1.    Kuriant visus produktus (rezultatus) privalu laikytis: a) autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir ES teisės aktų; b) duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir ES  teisės aktų; c) dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos teisės aktų; d) Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reguliuojančių atvirų duomenų formavimo ir skelbimo principus. (ES direktyva dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo  BDAR (EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) 
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024). 

  12.2.    Kuriant visus produktus (rezultatus) rekomenduojama atsižvelgti į naujai ruošiamą dirbtinio intelekto aktą (EUR-Lex - 52021PC0206 - EN - EUR-Lex (europa.eu)). 

  12.3.    Turi būti parengta ištekliaus naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą prie ištekliaus. Visi surinkti tekstyno įrašai turi turėti atitinkamas licencijas.

  13.    Pagal Aprašą galimi partneriai – mokslo ir studijų įstaigos. 

  14.    Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki PĮP pateikimo turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir projekto partneris. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, aptarta, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, numatyti projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių gerosios partnerystės praktikos taisyklių: 

  14.1.    Partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projekto įgyvendinimo planą. 

  14.2.    Įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą. 

  14.3.    Visi projekto įgyvendinimo plano pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriu. 

  15.    Projekto vykdytojas kiekvieną ketvirtį (iki mėnesio 8 d.) nuo projekto sutarties pasirašymo turi informuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) paskirtą atsakingą asmenį apie projekto veiklų įgyvendinimo pažangą. Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimo pažangą skelbiama viešai https://eimin.lrv.lt/

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai 

  1.    Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams. 

  2.    Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo). Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  3.    Projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede.

  4.    Veikla, vadovaujantis Europos Komisijos 2021 m. vasario 12 d. patvirtintomis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos atsparumo ir didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis, atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai 

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.   

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  3 metai po projekto įgyvendinimo pabaigos privaloma viešinti projekto įgyvendinimo rezultatus, siekiant užtikrinti sukurtų išteklių populiarinimą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veikla turi būti baigta įgyvendinti iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1.    Pareiškėjas turi ekspertinių žinių projektui įgyvendinti:

  1)    tekstynų lingvistikos srityje;

  2)    kalbos technologijų (angl. „Natural language processing“) ir giliojo mokymo (angl. „Deep learning“) srityse;

  3)    kalbos technologijų projektų valdymo ir vykdymo srityse, kurių rezultatai buvo kalbos ištekliai ir (arba) kalbos technologijų sprendimai, kuriems reikėjo naudoti tekstynus.

  Vertinimo metodas:

  Vertinamas ekspertinių žinių   aprašymas ir pateikti tai įrodantys dokumentai. Nustatytas kriterijus padėtų įsitikinti, ar pareiškėjas turi ekspertinių žinių kuriant atitinkamos srities tekstyno projektą.

  Projekto įgyvendinimo planui suteikiami balai (Y1):

  - kai pareiškėjas neturi nors vienos iš išvardytų ekspertinių žinių,  – 0 balų;

  - kai pareiškėjas turi pirmame ir antrame punkte išvardytas ekspertines žinias, –  4 balai. 

  - kai pareiškėjas turi visas išvardytas ekspertines žinias, –  6 balai. 

  2.    Pareiškėjas ir (ar) partneriai iki PĮP pateikimo dienos yra  įgyvendinę lietuvių kalbos tekstyno projektus, kurių rezultatai buvo kalbos ištekliai ir (arba) kalbos technologijų sprendimai, kuriems naudojami tekstynai.

  Vertinimo metodas:

  Projekto įgyvendinimo planui suteikiami balai (Y2):

  - kai pareiškėjas ir (ar) partneriai nėra įgyvendinę lietuvių kalbos tekstyno projekto, – 0 balų;

  - kai pareiškėjas ir (ar) partneriai yra įgyvendinę vieną lietuvių kalbos tekstyno projektą, – 1 balas;

  - kai pareiškėjas ir (ar) partneriai yra įgyvendinę du lietuvių kalbos tekstyno projektus, – 2 balai;

  - kai pareiškėjas ir (ar) partneriai yra įgyvendinę tris lietuvių kalbos tekstyno projektus, – 3 balai.

  - kai pareiškėjas ir (ar) partneriai yra įgyvendinę keturis ir daugiau lietuvių kalbos tekstyno projektus, – 4 balai

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 60.

 • Reikalavimai

  1. Projekto išlaidoms taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstyti projekto išlaidų reikalavimai. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jei tai neprieštarauja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms.

  3. Projekto vykdytojui gali būti mokamas avansas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 153 punktu. 

  4. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti  EGADP  lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  5. Netinkamos finansuoti projekto lėšos:

  5.1. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

  5.2. žemės pirkimo išlaidos;

  5.3. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

  5.4. nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio įnašas.

  6. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  7. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  8. Pareiškėjas ir partneris savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

 • EGADP subsidijos lėšos
  1 480 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  310 800.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 790 800.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-01 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-03 01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-04 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje adresu
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.  

  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.

  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. atliktas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimas, paskelbtas ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas.
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt.

  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai:

  1. dokumentai ir informacija, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (pvz., sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai), taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 

  2. dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo pagal projektą valandos,  įkainis (valandinis arba mėnesinis), jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis esamu darbo užmokesčiu analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, nuasmenintos darbo sutartys analogiškoms pareigybėms pagal projektą ir (arba) 3–12 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU skyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą;

  3. investicijų projektas, parengtas pagal Administruojančiosios institucijos direktoriaus tvirtinamą Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri paskelbta Administruojančiosios institucijos interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb (taikoma, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms atlikti ir (arba) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 1 (vieną) milijoną eurų);

  4. informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 2 priedas), ir tai įrodantys dokumentai;

  5. vykdytų lietuvių kalbos tekstyno projektų finansavimo sutarčių kopijos, nuorodos į projektų finansavimo sutartis ir (arba) vadovo raštas dėl anksčiau vykdytų lietuvių kalbos tekstyno projektų (jeigu nebuvo sudaryta projekto finansavimo sutartis) ir jų sąrašas su nuorodomis, kur buvo naudojamas ar viešinamas lietuvių kalbos tekstyno turinys, ir (arba) kiti lietuvių kalbos tekstyno projektų patirtį įrodantys dokumentai;

  6. darbo užmokesčio pažyma (Aprašo 3 priedas).

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (PAFT 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“);

  Projekto sutarties forma (PAFT 3 priedas „Projekto sutartis“).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Pateikti lietuvių kalbos ištekliai, skirti dirbtiniam intelektui ir inovatyvioms technologijoms plėtoti  P-05-002-01-07-08-01 P.S.1.1074   Vnt.  1 (2026 m. II ketv.)  
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) m.biliune@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti PĮP numerį

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus projektų vadovė Monika Biliūnė, tel. +370 651 09468, el. p. m.biliune@cpva.lt.