Teikiama nuo
2024-04-02 08:00
Teikiama iki
2024-07-01 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
9 606 674.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Krašto apsaugos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Skaitmeninė transformacija
Pažangos priemonė
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  06-007-10-05-07-02-01 Nacionalinės SOC/CSIRT modulinės sistemos, suteikiančios galimybę SOC/CSIRT paslaugomis naudotis TIS2 direktyvoje nurodytų sektorių kibernetinio saugumo subjektams, sukūrimas
 • Tikslinės grupės

  Kibernetinio saugumo subjektai ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM darbuotojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, valstybės valdomos bendrovės, viešosios įstaigos, savivaldybių administracijos, asociacijos.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  9 606 674.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą remiama veikla – nacionalinės SOC/CSIRT modulinės sistemos, suteikiančios galimybę SOC/CSIRT paslaugomis naudotis TIS2 direktyvoje įvardintų sektorių kibernetinio saugumo subjektams, sukūrimas, apimantis:

  1.1. tipinio Saugumo operacijų centro infrastruktūros platformos ir dokumentacijos parengimą;

  1.2. ne mažiau kaip trijų saugumo operacijų centrų, atitinkančių vidutinį brandos lygį  (angl. Intermediate Maturity) pagal ENISA įrankių ir procesų kategoriją, įsteigimą;  

  1.3. apsikeitimo informacija tarp kibernetinio saugumo subjektų ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro priemonių įgyvendinimą.

  3. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu:

  3.1.    partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo;

  3.2.    partneriais gali būti ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, valstybės valdomos bendrovės, viešosios įstaigos, savivaldybių administracijos, asociacijos;

  3.3.    jei projekto partneriu taps ūkio subjektas, kuris vykdo ekonominę veiklą, šis turės vykdyti atskirą veiklos ir finansinę apskaitą, kad būtų išvengiama kryžminio finansavimo (užtikrinant, kad iš neekonominei veiklai skirtų ES paramos lėšų, nebūtų finansuojamos ekonominės veiklos sąnaudos;

  3.4.    iki pateikiant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), turi būti sudaryta partnerystės sutartis. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių;

  3.5.    partneris turi būti perskaitęs PĮP ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant PĮP;

  3.6.    įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

  3.7.    visi PĮP pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją, pirmiausia turi būti suderinti su partneriu.

  4. Projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje.  

  5. Visi stebėsenos rodikliai turi būti pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos.  

  6. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų. 

  7. Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmajame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. 

  8. Taikomi reikalavimai projekto įgyvendinimo metu:

  8.1.    atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies reikalavimus, steigiant valstybės informacinę sistemą arba ją modernizuojant, projekto vykdytojas turi parengti valstybės informacinės sistemos nuostatų ir valstybės informacinės sistemos saugos nuostatų projektus. Valstybės informacinė sistema laikoma įsteigta nuo valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo;

  8.2.    sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti atliktas atsparumo įsilaužimams testas, kaip tai numatyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje, nustačius kritinių klaidų, jos turi būti ištaisytos iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

  8.3.    sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kaip tai nustatyta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Projekte  neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį HP (darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.).

  Įvertinus įgyvendinti numatytų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos įgyvendinti veiklos neturės jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“.

  Projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede.

  Pagal Aprašą finansuojamos veiklos neturi riboti ar pažeisti Chartijoje apibrėžtų pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

  Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas numatyti PAFT IV skyriaus dešimtajame skirsnyje. Papildomi reikalavimai, įgyvendinus projektų veiklas, nenustatomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektas turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų   išlaidų reikalavimai“.

  2. Projektui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, kurie nurodyti  Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“. 

  3. Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto išlaidos nurodytos PAFT VII skyriaus antrajame ir trečiajame skirsniuose.

  4. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis vadovaujantis PAFT VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

  5. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, laikantis PAFT 294.2.2 papunkčio nuostatų. 

  6. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams paskelbtos https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

 • EGADP subsidijos lėšos
  7 939 400.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  1 667 274.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  9 606 674.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FS-01-02 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  - Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma 7 proc.
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

  Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. Įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas;

  2. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), paskelbta https://www.cpva.lt/ skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“, „Dokumentai“;

  3. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis arba jos kopija; 

  4. Dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidas (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) ir kt.). Jeigu išlaidos, skirtos informacinei sistemai, registrui ar programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos, registro ar programinės įrangos kūrimo etapus, pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai);

  5. Jei numatoma mokėti darbo užmokestį projekto veiklas vykdantiems darbuotojams – dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame turi būti nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis ar mėnesinis įkainis, jo pagrindimas), vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, paskelbtomis https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams, ir užpildyta Aprašo 2 priede nustatyta darbo užmokesčio išlaidų lentelės forma;

  6. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai;

  7. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Aprašo 1 priedas) nustatyti dokumentai.

 • Priedai

  Projekto įgyvendinimo plano forma (Projekto taisyklių 1 priedas „Projekto įgyvendinimo plano forma“): https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-igyvendinimo-plano-forma

  Projekto sutarties forma (Projekto taisyklių 3 priedas „Projekto sutartis“): https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-sutarties-forma-1

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendintas informacijos apsikeitimas tarp kibernetinio saugumo subjektų ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro P-06-007-10-05-07-07 (P.N.1.4811) Vnt. 
  Įsteigti saugumo operacijų centrai  P-06-007-10-05-07-08 (P.N.1.4812)  Vnt.  3
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) m.jaskeleviciene@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (toliau – Aprašas):

  Bendrieji teisės aktai:

  1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais; 

  2. 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ patvirtinimo su visais pakeitimais; 

  3. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) ;

  4. 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – PAFT);

  5. 2021 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2106 , kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;

  6. Europos Komisijos 2022 m. gegužės 5 d. įgyvendinimo sprendimu patvirtintas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal Reglamentą (ES) 2021/241.

  Specialieji teisės aktai:

  1. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“; 

  2. 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinė kibernetinio saugumo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos patvirtinimo“;

  3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

  Aprašas ir PFSA Nr. 2: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ed44430c3f411eea5a28c81c82193a8/asr

  Projektų taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

 • Kontaktai

  Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Marija Jaskelevičienė, tel. +370 660 81844, m.jaskeleviciene@cpva.lt