Teikiama nuo
2023-04-03 08:00
Teikiama iki
2023-10-27 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
13 310 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Vidaus reikalų ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Viešojo valdymo transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-002-08-03-01-05-01 Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema
 • Tikslinės grupės

  Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, regionų plėtros tarybos, biudžetinės įstaigos, kurių savininkas yra valstybė, ir viešosios įstaigos, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė ir kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir (arba) personalo administravimo funkcijos biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų veiklą reguliuojančių specialiųjų įstatymų nustatytais atvejais atliekamos centralizuotai, viešojo administravimo įgaliojimus turinčios valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkas ar vienas iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė.

 • Galimi pareiškėjai

  Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) arba Viešojo valdymo agentūra (toliau – VVA)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, VVA, IRD

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  13 310 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Įgyvendinant veiklą „Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ finansuojamos šios veiklos: žmogiškųjų išteklių valdymo sistemai sukurti reikalingų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, diegimas, plėtra ir tobulinimas, šios sistemos įdiegimo viešajame sektoriuje koordinavimas (gerosios patirties sklaida, metodinės pagalbos viešojo valdymo institucijoms teikimas, pokyčių vertinimas, pasiektų rezultatų, pokyčių viešinimas), 2.13.2 papunktyje nurodytos tikslinės grupės mokymai siekiant užtikrinti projekto metu sukurtų ar patobulintų informacinių technologijų sprendimų tinkamą naudojimą, projektų vykdytojų ir (ar) partnerių darbuotojų kompetencijų, reikalingų projektų veikloms vykdyti, stiprinimas ir kitos veiklos, būtinos veiklai „Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ nustatytiems stebėsenos rodikliams pasiekti.
  2.    Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo; iki pateikiant projekto įgyvendinimo planą, turi būti sudaryta partnerystės sutartis. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:
  2.1. Partneris turi būti perskaitęs projekto įgyvendinimo planą ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projekto įgyvendinimo planą.
  2.2. Įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą.
  2.3. Visi projekto įgyvendinimo plano pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją, pirmiausia turi būti suderinti su partneriu.
  3.    Informavimo apie projektus ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.
  4.    Kai projekto vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, projekto vykdytojas įsipareigoja surengti komunikacinį renginį ar veiklą, laiku įtraukdamas Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją.
  5.    Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.
  6.    Veiklos „Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ įgyvendinimo metu sukurta ar modernizuota informacinė sistema turi būti įsteigta ir įteisinta iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
  7.    Atsižvelgiant į Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies reikalavimus, steigdama valstybės informacinę sistemą, institucija turi parengti valstybės informacinės sistemos nuostatų ir valstybės informacinės sistemos saugos nuostatų projektus. Valstybės informacinė sistema laikoma įsteigta nuo valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo.
  8.    Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti atliktas atsparumo įsilaužimui testas, kaip nurodyta Elektroninių paslaugų kūrimo metodikoje; jei nustatoma kritinių klaidų, jos turi būti ištaisytos iki projekto veiklų pabaigos.
  9.    Sukūrus ar modernizavus elektronines paslaugas, turi būti patvirtintas kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, kaip nustatyta Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje.
  10.    Įgyvendinant projektą, elektroninės paslaugos turi būti kuriamos ar modernizuojamos taip, kad veiktų informacinių technologijų paslaugų teikėjo infrastruktūroje, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu Nr. 498.
  11.    Pagal Pažangos priemonę įgyvendinamų projektų pirkimai turi būti atliekami taikant žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 7 priede.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Įgyvendinant projektus, negali būti pažeisti HP, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.
  2. Projektuose negali būti numatyta:
  2.1.    Apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principams įgyvendinti, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.
  2.2.    Veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, taip pat reikšmingos žalos nedarymo principo įgyvendinimui.
  3. Projektai turėtų tiesiogiai prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų HP įgyvendinimo:
  3.1. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, projekto veiklomis ir rezultatais prisidedant prie Lyčių lygybės indekso ir sudarant sąlygas užtikrinti valstybės tarnyboje moterims ir vyrams vienodas karjeros perspektyvas, vienodas galimybes dalyvauti neformaliame suaugusiųjų švietime.
  3.2.  Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, siekiant sudaryti sąlygas mažėti asmenų, turinčių valstybės tarnautojo statusą, skaičiui.
  4. Įgyvendinant projekto veiklas, turėtų būti laikomasi inovatyvumo (kūrybiškumo) pricipo, t. y. įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.
  5. Įgyvendinant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2016/C 202/02) (toliau – Chartija) pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), HP „Lyčių lygybės užtikrinimas“ (aktuali Chartijos nuostata: 23 str. Moterų ir vyrų lygybė), „Nediskriminavimo užtikrinimas“ (aktualios Chartijos nuostatos: 21 str. „Diskriminacijos uždraudimas“, 24 str. „Vaiko teisės“, 25 str. „Pagyvenusių žmonių teisės“), „Prieinamumo visiems (ypač neįgaliesiems) užtikrinimas“ (aktuali Chartijos nuostata: 26 str. Neįgaliųjų integracija) laikymuisi taikomi reikalavimai:
  5.1. Vykdant mokymus, renginius, rengiant mokymų programas, metodinius dokumentus ir vykdant panašias veiklas:
  5.1.1. Kviečiant ir registruojant į renginius, turi būti identifikuojami specialieji dalyvių poreikiai. Informacija apie projekto veiklas, kvietimai į renginius, mokymus turi būti platinami ir mokymų medžiaga rengiama atsižvelgiant į specifinių poreikių turinčias tikslines grupes laikantis universalaus dizaino principo (vartojant lengvai suprantamą (lengvai skaitomą) kalbą, tekstuose naudojant tinkamą šriftą, dydį ir kontrastus, bendrus interneto prieinamumo standartus (Direktyva (ES) 2016/2102) ir kt.); turi būti užtikrinama, kad pateikiama informacija atitiktų tikslinės auditorijos suvokimo ir žinių lygį.
  5.1.2. Atsižvelgiant į identifikuotus poreikius, renginiai, mokymai turi būti organizuojami patalpose, pritaikytose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims, naudotis pritaikyta konferencijų sale ir joje esančia įranga, maitinimo vieta bei sanitarinėmis patalpomis, tinkamai pažymėti pastate esantys permatomi objektai (pvz., durys), laiptai ir kitos kliūtys aklųjų ir silpnaregių asmenų judėjimui; esant poreikiui turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti poilsio ir kūdikio maitinimo patalpomis; sanitarinės, mokymo, maitinimo patalpos turi būti tinkamai pažymėtos.
  5.1.3. Mokymų metu, rengiant mokymų medžiagą ar kitus metodinius dokumentus, turėtų būti užtikrintas pateikiamos informacijos reprezentatyvumas pagal lytį, neturėtų būti skatinamas stereotipų apie moterų ir vyrų, įvairių visuomenės grupių (pvz., kitataučių, jaunesnio ar vyresnio amžiaus žmonių, žmonių, turinčių negalią, ir pan.) vaidmenis visuomenėje formavimas.
  5.2. Kuriant informacinių technologijų priemones:
  5.2.1. Kuriamų ar tobulinamų informacinių technologijų priemonių struktūra ir jose skelbiama informacija turi atitikti universalaus dizaino principus ir būti prieinama bei patogi naudoti žmonėms su negalia.
  5.2.2. Kuriamos ar tobulinamos interneto svetainės ar mobiliosios programos turi atitikti bendruosius prieinamumo reikalavimus, nustatytus Direktyvoje (ES) 2016/2102, siekiant užtikrinti, kad jos būtų lengviau prieinamos, naudojamos, suprantamos ir tvarios.
  6. Projektas turi užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, kuriuose nustatomas asmens duomenų tvarkymas ir apsauga, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatyme nustatytais teisėtais pagrindais. Projektas turi užtikrinti asmens teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitas Reglamente (ES) 2016/679 numatytas teises.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veikla turi būti baigta įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.
   

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal PFSA Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje projektų išlaidoms nustatytus reikalavimus.
  2. PVM nėra tinkamas finansuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.
  3. Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2.2 papunkčio nuostatoms.
  4. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.
  5. Kryžminis finansavimas netaikomas.
  6. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
  7. Pareiškėjo surengtų komunikacinių renginių ar veiklų, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 341.5 papunkčio reikalavimu, taikomų projektams, kurių visos išlaidos viršija 10 000 000 eurų, išlaidos apmokamos pagal faktinį jų patyrimą.
  8. Pareiškėjo vykdomi privalomi informavimo apie projektą veiksmai, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje, apmokami taikant fiksuotuosius įkainius, nustatytus 2.14.2 punkte. Pareiškėjo vykdomų kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos apmokamos pagal faktinį jų patyrimą. 
  9. Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje. 
  10. Netinkamos finansuoti projekto lėšos:
  10.1.    Transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;
  10.2.    Žemės ir nekilnojamojo turto išlaidos.
  10.3.    Įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.
  10.4.    Nepiniginis projekto vykdytojo ir partnerio įnašas.
  10.5.    Įrangos, infrastruktūros ir programinės įrangos įsigijimas konsolidavimo ir optimizavimo procese dalyvaujančioms institucijoms (Vyriausybės nutarimas Nr. 498), kuri yra arba bus tiekiama Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūroje.
  10.6.    Apmokėjimo už informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamas informacinių technologijų paslaugas, numatytas Vyriausybės nutarime Nr. 498, išlaidos.

 • EGADP subsidijos lėšos
  11 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  2 310 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  13 310 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo aprašas pateikiamas Europos socialinio fondo agentūros svetainės Metodinės pagalbos centro skiltyje adresu https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  FS-01-01 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-02 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM
  FS-01-03 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM
  FĮ-07-01 - Dirbančiųjų mokymo valandos fiksuotasis įkainis
  FN-05-01 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-02 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-03 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-04 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-05 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-06 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
  FN-05-07 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.) arba 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  
 • Teikimo tvarka

  Parengtas projektų įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 
  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma  
  Kiti priedai: 
  1. Investicijų projektas, pateikiamas kartu su investicijų skaičiuokle. Investicijų projektas turi būti parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), kuri skelbiama interneto svetainės www.ppplietuva.lt skiltyje „Viešųjų investicijų projektų rengimas“ („Rengimas ir vertinimas“). 
  2. Projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams; jeigu išlaidos, skirtos informacinei sistemai, registrui ar programinei įrangai kurti, modernizuoti, grindžiamos komerciniais pasiūlymais, juose turi būti detaliai, atsižvelgiant į informacinės sistemos, registro ar programinės įrangos kūrimo etapus, pateikta kaina, kūrimo laikas, būtini specialistai, jų įkainiai, išorinių sąsajų skaičius, įvertintos numatomos naudoti programinės įrangos licencijos, jų kaina ir pan.
  3. Dokumentai, pagrindžiantys DU išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašas, kuriame turi būti nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu DU analogiškoms tos institucijos pareigybėms. Įkainiui pagrįsti turi būti pateikti įrodantys dokumentai, pavyzdžiui, 2–3 mėn. laikotarpio analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo–apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis DU paskyrimo ir išmokėjimo faktą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų DU valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų DU apskaičiavimą.
  4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) parengtas dokumentas, informuojantis apie projekto suderinimą su VRM.

 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 • Priedai

  1.    Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr  (žr. „17. PAFT 1 priedas“)
  2.    Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr  (žr. „23. PAFT 3 priedas“)
   

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Skaitmenizuotų žmogiškųjų išteklių valdymo procesų dalis

  R-01-002-08-03-01-01

  R.N.1.5720

  Procentai 65 (2025 m. I ketv.)
  Viešųjų pirkimų procedūros, skirtos pažangios žmogiškųjų išteklių valdymo informacinių technologijų priemonėms viešajame sektoriuje įgyvendinti, užbaigimas

  P-01-002-08-03-01-08

  P.S.1.1138.2

  Vienetai 1 (2023 m. IV ketv.)
  Pradėjusi veikti pažangioji žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistema

  P-01-002-08-03-01-09

  P.S.1.1138

  Vienetai 2026 m. II ketv
  Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

  R-01-002-08-03-01-04

  R.B.1.2007

  Asmenys n/a (2026 m. IV ketv.)
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ veiklų „Sukurta ir įdiegta valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistema („Lyderystės akademija“)“, „Sukurta ir įdiegta strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistema“ ir „Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ projektų finansavimo sąlygų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/622ee55061a611eebc77e58877a83c4e

 • Kontaktai

  CPVA Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Sonata Matakaitė-Čečotė, tel. 8 685 72246, el. p. s.matakaite-cecote@cpva.lt