Nr. 24-303-P

Teikiama nuo
2024-06-03 08:00
Teikiama iki
2024-08-30 17:00 Liko 48 d. 11 val.
Finansavimo suma
506 600.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Marijampolės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Piliečiams artimesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-004-07-02-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-03-02 Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas Marijampolės regione
 • Tikslinės grupės

  Visos Marijampolės FZ teritorijos gyventojai, regiono mažos ir vidutinės įmonė

 • Galimi pareiškėjai

  VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“

  VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras

  VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras

  Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  506 600.00
 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Finansuojamos veiklos nurodytos Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu yra įvykdyta Gairių I skyriaus lentelės skiltyje ,,Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti visi šie reikalavimai: 

  1.1. patvirtinta miesto tvarios plėtros strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas) ar funkcinės zonos strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas); 

  1.2. projektu įgyvendinamas (-i) miesto tvarios plėtros strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas) arba funkcinės zonos strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas) numatytas (-i) veiksmas (-ai); 

  1.3. tuo atveju, kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, turi būti sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y.:

  1.3.1. įgyvendintas (-i) strategijos veiksmų plane nurodytas (-i) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), susijęs (-ę) su strategijos investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti yra skirtas projektas (taikoma, kai pagal funkcinės zonos strategijos veiksmų planą neinvesticinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pabaigos terminas yra ankstesnis už atitinkamo (-ų) susijusio (-ių) investicinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pradžios terminą (-us); 

  1.3.2. arba, kai Aprašo 49 punkte nustatytu atveju strategijoje nėra nurodytas (-i) su projektu susijęs (-ę) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai) (priimtas (-i) administracinis (-iai) aktas (-ai) ir (ar) administracinis (-iai) sprendimas (-ai), ir (ar) sudaryta (-os) sutartis (-ys) ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas (-i) juridinis (-iai) asmuo (-enys);

  1.4. pareiškėjas:

  1.4.1. projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, administruojančiajai institucijai (toliau – RPPl administruojančioji institucija) teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikti nuorodą (-as) į internete paskelbtą miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Aprašo reikalavimais);

  1.4.2. kai taikomas Gairių 2.1.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, projekto įgyvendinimo plane pateikti nuorodą (-as) į viešai skelbiamus Gairių 2.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymą įrodančius dokumentus arba kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikti RPPl administruojančiajai institucijai įrodančių dokumentų kopijas.

  2. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, nustato RPPl administruojančioji institucija, PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą. 

  3. kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, turi būti įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas

  4. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  5. Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato rodiklių pagal šio Gairių skyriaus 2 lentelėje nustatytus reikalavimus. Visais atvejais projektu turi būti prisidedama ne mažiau kaip prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie vieno rezultato rodiklio, kurie nurodyti šio Gairių skyriaus 2 lentelės 1–6 eilutėse. 

  6. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų, kuris negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  7. Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal šio Gairių skyriaus 6.7 papunkčio nuostatas, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (arba) partnerio (-ių) privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas atitinkamai laikantis ir šio Gairių skyriaus  6.7 papunktyje nustatytų reikalavimų. 

  8. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  9. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

  10. Įgyvendinant projektą būtina laikytis šio Gairių skyriaus 4 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija).

  11. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio ,,Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų. 

  12. Projekto įgyvendinimo planas gali būti teikiamas RPPl administruojančiajai institucijai, jeigu regiono plėtros plano pažangos priemonės apraše yra suplanuotas bent vienas kitas tai pačiai miesto tvarios plėtros strategijai ar funkcinės zonos strategijai įgyvendinti skirtas projektas, kuriuo prisidedama prie kito, nei Investicijų programos 5 prioritetas, Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo (šis reikalavimas netaikomas, jeigu projektu, dėl kurio sudaroma sutartis, prisidedama ne tik prie Investicijų programos 5 prioriteto, bet ir prie bent vieno kito Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo). 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Įgyvendinant projektą, turi būti prisidedama prie:

  2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653  ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/; universalaus dizaino principų įgyvendinimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane;

  2.2. prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto įgyvendinimo plane pagrindžiama, kad projektu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  2.2.1. projektu prisidedama prie bent vieno iš Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 nustatyto (-ų) Darnaus vystymosi tikslo (-ų) įgyvendinimo, pvz., projektu išvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos (rehabilituojamos) pramoninės ir (ar) komercinės teritorijos; projektu  investuojama į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir (ar) į priemones, mažinančias ir (ar) kompensuojančias vykdomos ar numatomos vykdyti ekonominės veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) klimato kaitai, ir (ar) technologijas (taip pat informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro; projektu investuojama į bendrai naudojamą infrastruktūrą, į infrastruktūrą, skirtą socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimui ir (ar) švietimui, ir (ar) gebėjimų ugdymui; projektu investuojama į viešąją turizmo infrastruktūrą, užtikrinant aplinkos ir paveldo išsaugojimą ir suteikiant ekonominę ir socialinę naudą vietos bendruomenėms; ir (ar) į technologijas (įskaitant informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro); 

  2.2.2. projektu prisidedama prie aplinkosauginių ir (ar) socialinių, ir (ar) ekonominių skirtumų mažinimo (pvz., investuojama siekiant sukurti naujas darbo vietas regione ar savivaldybėje, kurios užimtumo lygis yra žemesnis už šalies vidurkį; investuojama į socialinės ekonomikos iniciatyvas, leidžiančias sumažinti pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį, investuojama į taršos mažinimo priemones aukšta ekonominės veiklos koncentracija pasižyminčiose teritorijose); 

  2.3. turi būti nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje; konkretūs reikalavimai projektams dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Gairių 2 priede; pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaraciją (-as), parengtą (-as) pagal Gairių 3 priedą.

  Projektai taip pat turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 4.1.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti ir išlaidos patirtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Gaires gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. 

  2. Projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimu, jeigu skiriant projektui finansavimą nėra tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas nauda projekto vykdytojo, partnerio ir (ar) projekto vykdytoju ar partneriu nesančio galutinio naudos gavėjo (toliau – galutinis naudos gavėjas) ūkinei veiklai vykdyti, suteikiant jam ekonominę naudą palankesnėmis sąlygomis, nei galima gauti rinkoje, ir projekto lėšomis nebus ir negali būti padaryta įtaka konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos šalių.

  3. Pagal Gaires projekto veikloms, atitinkančioms Gairių III skyriaus 1 lentelėje nurodytas veiklas, vykdyti gali būti teikiama de minimis pagalba pagal De minimis reglamentą:

  3.1. projekto vykdytojui ir (ar) partneriui;

  3.2. galutiniam naudos gavėjui, kai vykdomos Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytos tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklos (pvz., informacijos apie galutinių naudos gavėjų valdomus turizmo išteklius, teikiamas turizmo paslaugas viešinimas).

  3¹. De minimis pagalba projekto vykdytojui ir partneriui neteikiama Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.4 papunktyje nurodytos veiklos, susijusios su informavimo infrastruktūros sukūrimu ar modernizavimu, atveju, kai projekto veiklos yra susijusios su naudos galutiniam naudos gavėjui teikimu, jeigu:

  3¹.1. pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagrindžia, kad nauda, kurią gaus jis ir (ar) partneris Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.4 papunktyje nurodytai veiklai, susijusiai su informavimo infrastruktūros sukūrimu ar modernizavimu, vykdyti, bus perduota galutiniam naudos gavėjui ir pareiškėjas ar partneris kaip tarpininkas negaus jokios ekonominės naudos;

  3¹.2. de minimis pagalba skaičiuojama ir priskiriama galutiniam naudos gavėjui vadovaujantis pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (t. y. subjekto (-ų), kuris (-ie) skirs de minimis pagalbą galutiniams naudos gavėjams) patvirtintu de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu (toliau – De minimis pagalbos tvarkos aprašas), parengtu vadovaujantis Gairių III skyriaus 6.19¹.2 papunktyje nustatytais reikalavimais.

  3². De minimis pagalba teikiama visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006, 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. De minimis pagalba negali būti teikiama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.

  4. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma turi neviršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais.

  5. De minimis pagalba, suteikta pagal De minimis reglamentą, gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, neviršijant tame reglamente nustatytos viršutinės ribos. Ji gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal kitus de minimis reglamentus, neviršijant De minimis reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos atitinkamos viršutinės ribos.

  5¹. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalimi. 

  6. De minimis pagalba gali būti suteikta ne vėliau nei 2024 m. birželio 30 d.

  7. Pagal Gaires projekto veikloms, atitinkančioms Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje nurodytas veiklas, vykdyti pareiškėjui (projekto vykdytojui) ir (ar) partneriui (-iams) teikiama valstybės pagalba. Valstybės pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas ir pagal:

  7.1. Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį, jei pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies z punktą vienam projektui teikiamos valstybės pagalbos dydis neviršija 165 000 000 (vieno šimto šešiasdešimt penkių milijonų) Eur sumos (kai finansuojama kultūros ir kultūros paveldo infrastruktūra). Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį teikiama investicinė pagalba. Teikiamos valstybės pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo (veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis).

  7.2. Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnį, jeigu pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies bb punktą projektui teikiamos valstybės pagalbos dydis neviršija 33 000 000 (trisdešimt trijų milijonų) Eur sumos arba visa projekto vertė neviršija 110 000 000 (vieno šimto dešimt milijonų) Eur sumos (kai finansuojama sporto ir daugiafunkcė laisvalaikio infrastruktūra). Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnį teikiama investicinė pagalba. Daugiafunkcė laisvalaikio infrastruktūra suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnio 3 dalyje. Valstybės pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo (veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis). Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad galimybė naudotis sporto arba daugiafunkce laisvalaikio infrastruktūra, kuriai suteikta valstybės pagalba, būtų suteikiama keliems naudotojams skaidriai ir be diskriminacijos; bet kokia koncesija arba kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti ir (arba) eksploatuoti sporto arba daugiafunkcę laisvalaikio infrastruktūrą būtų suteikiamas atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, deramai atsižvelgus į taikomas viešojo pirkimo taisykles; kai finansuojama sporto infrastruktūra, būtų laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų;

  7.3. Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnį, jei pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punktą projektui teikiamos valstybės pagalbos dydis neviršija 11 000 000 (vienuolikos milijonų) Eur sumos arba visa investicijų į vieną infrastruktūros objektą vertė neviršija 22 000 000 (dvidešimt dviejų milijonų) Eur sumos (vietos infrastruktūrų atveju). Valstybės pagalba nėra teikiama specialiajai infrastruktūrai, t. y. infrastruktūrai, kuri sukurta ex ante nustatytai (-oms) įmonei (-ėms) ir pritaikyta jos (jų) poreikiams. Teikiamos valstybės pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo (veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis). Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad sukurta ar modernizuota infrastruktūra suinteresuotieji naudotojai galėtų naudotis atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, o kaina už infrastruktūros eksploatavimą arba pardavimą atitiktų rinkos kainą.

  8. Specialūs reikalavimai dėl tinkamų finansuoti išlaidų, kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53, 55 ar 56 straipsnį, nurodyti šio Gairių skyriaus 7.4 papunktyje.

  9. Gairių 6.7 papunktyje nurodyta valstybės pagalba gali būti suteikta ne vėliau nei Bendrosios išimties reglamento galiojimo laikotarpis.

  10. Valstybės pagalba pagal Gaires nėra teikiama, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris bei ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas ir (arba) partneris, yra sunkumų patiriančia įmone, kaip ši sąvoka suprantama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punktą. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas arba partneris ir visos jo (jų) pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės. Nauja valstybės pagalba subjektui negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta jo neteisėtai gauta valstybės pagalba.

  11. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  11.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  11.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, taikoma tai pagalbai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą.

  12. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  13. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamentu nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro prie Europos Komisijos patvirtintos bazinės palūkanų normos, skelbiamos internete adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, pridėjus 100 bazinių punktų.

  14. Pagal Aprašą teikiamai valstybės pagalbai taikomi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 ir 6 straipsniuose nustatyti skaidrumo ir skatinamojo poveikio reikalavimai (išskyrus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 5 dalies h punkte nustatytą reikalavimą) ir atitinkamai Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53, 55 ir 56 straipsnių nuostatos. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas (partneris) iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo RPPl administruojančiai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų (taip pat rangos darbų su projektavimu) sutartys.

  15. Jei prašomo finansavimo projektui skyrimas reikštų valstybės pagalbos teikimą pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53, 55 ir (ar) 56 straipsnį ir įgyvendinant projektą numatoma gauti veiklos pelną, projekto vykdytojas (pareiškėjas) turi RPPl administruojančiajai institucijai kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikti informaciją apie iš projekto planuojamą gauti veiklos pelną, parengtą užpildant Informacijos apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną formą, kuri paskelbta interneto svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//informacija-apie-is-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-bendrai-finansuojamu-projektu-planuojama-gauti-veiklos-pelna.

  16. Projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento ir De minimis reglamento nuostatoms, taip pat Gairių III skyriaus 6.2 papunktyje nurodytoms sąlygoms, kurioms esant projektui skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos teikimu pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar partneriui (-iams), vertinimą atlieka ir sprendimą suteikti valstybės pagalbą ar de minimis pagalbą priima RPPl administruojančioji institucija. RPPl administruojančioji institucija, nustačiusi, kad projektas atitinka PAFT 2 priedo 7.1 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Gairių 5 priedą, o nustačiusi, kad projektas atitinka PAFT 2 priedo 7.2 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Gairių 4 priedą.

  17. RPPl administruojančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. RPPl administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju (partneriu) susijusias įmones, nurodytas pareiškėjo (partnerio) pateiktoje Vienos įmonės deklaracijoje, pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.

  18. RPPl administruojančioji institucija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą ir de minimis pagalbą.

  19. RPPl administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą suteikti valstybės pagalbą, kuri viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, apie tai informuoja Vidaus reikalų ministeriją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Vidaus reikalų ministerija per 6 mėnesius nuo tokio RPPl administruojančiosios institucijos sprendimo priėmimo dienos pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/internal/confirmRegistration.

  19¹. Jeigu vykdant Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 2.2 papunktyje nurodytas tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklas, naudą gaus ūkinę veiklą vykdantys ir pareiškėju (projekto vykdytoju) ar partneriu (-iais) nesantys galutiniai naudos gavėjai:

  19¹.1. pareiškėjas (projekto vykdytojas), teikdamas projekto įgyvendinimo planą RPPl administruojančiajai institucijai, pateikia RPPl administruojančiajai institucijai įsipareigojimą užtikrinti, kad:

  19¹.1.1. prieš suteikdamas (-i) naudą galutiniam naudos gavėjui, pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (-iai) įvertins, ar tokios naudos teikimas nereiškia de minimis pagalbos teikimo galutiniam naudos gavėjui, kaip nurodyta Gairių 6.2 papunktyje;

  19¹.1.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir partneris (-iai) de minimis pagalbą galutiniams naudos gavėjams teiks laikydamasis (-iesi) De minimis reglamento ir Gairių III skyriaus 6.191.3 papunktyje nustatytų reikalavimų;

  19¹.1.3. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris (-iai) de minimis pagalbą teiks pagal pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (-ių) (t. y. subjekto (-ų), kuris (-ie) suteiks naudą galutiniams naudos gavėjams) patvirtintą De minimis pagalbos tvarkos aprašą, kuris atitiks Gairių III skyriaus 6.191.2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

  19¹.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui gali teikti tik po to, kai jis patvirtina Gairių III skyriaus 6.191.1.3 papunktyje nurodytą De minimis pagalbos tvarkos aprašą. De minimis pagalbos tvarkos apraše turi būti nurodyta informacija apie sektorius, kuriuose teikiama de minimis pagalba, nustatyta de minimis pagalbos skaičiavimo, tikrinimo ir priskyrimo galutiniams naudos gavėjams, taip pat galutinių naudos gavėjų informavimo apie suteiktą de minimis pagalbą ir suteiktos de minimis pagalbos registravimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre tvarka. De minimis pagalbos tvarkos aprašo nuostatomis turi būti užtikrintas Gairių III skyriaus 6.32–6.6 ir 6.191.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įvykdymas, taip pat De minimis pagalbos tvarkos apraše turi būti nustatyta (-os) De minimis pagalbos dydžio galutiniams naudos gavėjams apskaičiavimo formulė (-ės), taip užtikrinant De minimis reglamento 4 straipsnio 1 ir 7 dalyse nustatytų reikalavimų dėl de minimis pagalbos skaidrumo įvykdymą. Rekomenduojama, rengiant De minimis pagalbos tvarkos aprašą, mutatis mutandis atsižvelgti į De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos  aprašo  rengimo  rekomendacijas,  skelbiamas  interneto  svetainėje https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/de-minimis-pagalbos-teikimo-ir-skaiciavimo-paskirstymo-tvarkos-apraso-rengimo-rekomendacijos;

  19¹.3. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris, teikdamas de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui, turi laikytis Gairių III skyriaus 6.32–6.6 papunkčiuose, De minimis reglamento 4 straipsnio 1 ir 7 dalyse ir De minimis pagalbos tvarkos apraše nustatytų ir šių reikalavimų:

  19¹.3.1. prieš suteikdamas galutiniam naudos gavėjui de minimis pagalbą, pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris turi patikrinti, ar:

  19¹.3.1.1. de minimis pagalba galutiniam naudos gavėjui nėra teikiama Gairių III skyriaus 6.32 papunktyje nurodytuose sektoriuose, kuriuose, pagal De minimis reglamentą, negali būti teikiama de minimis pagalba;

  19¹.3.1.2. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma atitiks Gairių III skyriaus 6.4 papunktyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris turi patikrinti visas su galutiniu naudos gavėju susijusias įmones, nurodytas galutinio naudos gavėjo projekto vykdytojui (partneriui) pateikiamoje Vienos įmonės deklaracijoje, kurios forma skelbiama interneto svetainėje https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre patikrinti, ar galutiniam naudos gavėjui teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje;

  19¹.3.2. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris dėl kiekvieno galutinio naudos gavėjo pildo Gairių 5 priede pateikiamą projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą. Jeigu užpildžius patikros lapą paaiškėja, kad pagalbos teikimas galutiniam naudos gavėjui neatitiktų De minimis reglamento, de minimis pagalba galutiniam naudos gavėjui negali būti teikiama;

  19¹.3.3. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris su kiekvienu galutiniu naudos gavėju sudaro rašytinį susitarimą, kuriuo susitariama dėl galutiniam naudos gavėjui teikiamos pagalbos apimties, pobūdžio ir de minimis pagalbos dydžio ir, kai reikia, kitų galutinio naudos gavėjo dalyvavimo įgyvendinant projekto veiklas sąlygų;

  19¹.3.4. pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris informuoja galutinį naudos gavėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo de minimis pagalbos suteikimo dienos (t. y. Gairių III skyriaus 6.191.3.3 papunktyje nurodyto susitarimo dienos) pateikia duomenis apie galutiniam naudos gavėjui suteiktą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.

  19². Ar pareiškėjas (projekto vykdytojas) ar partneris (-iai) laikėsi Gairių III skyriaus 6.191.3 papunktyje nustatytų reikalavimų, vertina RPPl administruojančioji institucija, projekto vykdytojui pateikus veiklos ataskaitą, kurioje deklaruojamos projekto išlaidos, patirtos suteikiant de minimis pagalbą galutiniam naudos gavėjui.

  20. Su valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos teikimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal Gaires suteikimo dienos.

  21. Paaiškėjus, kad pagal Gaires suteikta valstybės pagalba ar de minimis pagalba yra neteisėta ir (ar) nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis, pagalbos gavėjas privalo jam suteiktą pagalbą sugrąžinti savanoriškai arba ji išieškoma ne ginčo tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti PAFT (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo) VII skyriaus pirmajame skirsnyje ,,Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir antrajame skirsnyje ,,Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, taikomus iš Investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamiems projektams. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos taip pat turi atitikti Gairių 7.4 papunktyje nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimus. 

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš Europos regioninės plėtros fondo finansavimo sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje. 

  3.    Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir PAFT 302 punkte, taip pat PAFT VII skyriaus trečiajame skirsnyje ,,Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos. 

  4.    Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą kultūros ir kultūros paveldo infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 53 straipsnio  4 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą sporto ir daugiafunkcių laisvalaikio infrastruktūrų atveju, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 55 straipsnio  2, 4 ir 5 dalyse nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą vietos infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 56 straipsnio 4 dalyje nurodytas išlaidas. 

  5.    Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  506 600.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  506 600.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
  FN-05-01 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-05 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FS-01-01 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
  FS-01-02 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FS-01-03  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. 
   FS-01-04 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  01-004-07-02-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-03-02 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius R.S.2.3039 Vartotojai per metus 4 300
  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai  1
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovė Jurgita Bartkevičienė, tel. 8 640 54428, el. p. j.bartkeviciene@cpva.lt