Teikiama nuo
2024-04-02 08:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
4 938 500.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Alytaus regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Piliečiams artimesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-02  Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra. 
  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-04  Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas. 
 • Tikslinės grupės

  Alytaus miesto teritorijoje veiklą vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, (toliau – MVĮ), gyventojai, savivaldybės, ir kitos viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos.

 • Galimi pareiškėjai

  Alytaus miesto savivaldybės administracija

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Finansuojamos veiklos nurodytos Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelėje. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu yra įvykdyta Gairių I skyriaus lentelės skiltyje ,,Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti visi šie reikalavimai: 

  1.1. patvirtinta funkcinės zonos strategija, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas; 

  1.2. projektu įgyvendinamas funkcinės zonos strategijoje numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai); 

  1.3. tuo atveju, kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y.:

  1.3.1. įgyvendintas (-i) strategijos veiksmų plane nurodytas (-i) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), susijęs (-ę) su strategijos investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti yra skirtas projektas (taikoma, kai pagal funkcinės zonos strategijos veiksmų planą neinvesticinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pabaigos terminas yra ankstesnis už atitinkamo (-ų) susijusio (-ių) investicinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pradžios terminą (-us); 

  1.3.2. arba, kai Aprašo 49 punkte nustatytu atveju strategijoje nėra nurodytas su projektu susijęs neinvesticinis veiksmas, yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai) (priimtas (-i) administracinis (-iai) aktas (-ai) ir (ar) administracinis (-iai) sprendimas, ir (ar) sudaryta (-os) sutartis (-ys), ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas (-i) juridinis (-iai) asmuo (asmenys); 

  1.4. pareiškėjas:

  1.4.1. projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, administruojančiajai institucijai (toliau – RPPl administruojančioji institucija) teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą (-us) miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Aprašo reikalavimais);

  1.4.2. kai taikomas Gairių 2.1.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į viešai skelbiamus Gairių 2.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymą įrodančius dokumentus arba kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikia RPPl administruojančiajai institucijai įrodančių dokumentų kopijas.

  2. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, nustato RPPl administruojančioji institucija, PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą. 

  3. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  4. Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato rodiklių pagal šio Gairių skyriaus 2 lentelėje nustatytus reikalavimus. Visais atvejais projektu turi būti prisidedama ne mažiau kaip prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie vieno rezultato rodiklio, kurie nurodyti šio Gairių skyriaus 2 lentelės 1–9 eilutėse. 

  5. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų, kuris negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  6. Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal šio Gairių skyriaus 6.12 papunkčio nuostatas, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (arba) partnerio (-ių) privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas atitinkamai laikantis ir šio Gairių skyriaus  6.12 papunktyje nustatytų reikalavimų. 

  7. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  8. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

  9. Įgyvendinant projektą būtina laikytis šio Gairių skyriaus 4 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija).

  10. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio ,,Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų. 

  11. Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, turi būti funkcinės zonos strategijoje nustatytu terminu įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas.

  12. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

  13. Projekto įgyvendinimo planas gali būti teikiamas RPPl administruojančiajai institucijai, jeigu regiono plėtros plano pažangos priemonės apraše yra suplanuotas bent vienas kitas tai pačiai miesto tvarios plėtros strategijai ar funkcinės zonos strategijai įgyvendinti skirtas projektas, kuriuo prisidedama prie kito, nei Investicijų programos 5 prioritetas, Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo (šis reikalavimas netaikomas, jeigu projektu, dėl kurio sudaroma sutartis, prisidedama ne tik prie Investicijų programos 5 prioriteto, bet ir prie bent vieno kito Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo). 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Įgyvendinant projektą, turi būti prisidedama prie:

  2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653  ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/; universalaus dizaino principų įgyvendinimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane;

  2.2. prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto įgyvendinimo plane pagrindžiama, kad projektu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  2.2.1. projektu prisidedama prie bent vieno iš Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 nustatyto (-ų) Darnaus vystymosi tikslo (-ų) įgyvendinimo, pvz., projektu išvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos (rehabilituojamos) pramoninės ir (ar) komercinės teritorijos; projektu  investuojama į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir (ar) į priemones, mažinančias ir (ar) kompensuojančias vykdomos ar numatomos vykdyti ekonominės veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) klimato kaitai, ir (ar) technologijas (taip pat informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro; projektu investuojama į bendrai naudojamą infrastruktūrą, į infrastruktūrą, skirtą socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimui ir (ar) švietimui, ir (ar) gebėjimų ugdymui; projektu investuojama į viešąją turizmo infrastruktūrą, užtikrinant aplinkos ir paveldo išsaugojimą ir suteikiant ekonominę ir socialinę naudą vietos bendruomenėms; ir 
  (ar) į technologijas (įskaitant informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro); 

  2.2.2. projektu prisidedama prie aplinkosauginių ir (ar) socialinių, ir (ar) ekonominių skirtumų mažinimo (pvz., investuojama siekiant sukurti naujas darbo vietas regione ar savivaldybėje, kurios užimtumo lygis yra žemesnis už šalies vidurkį; investuojama į socialinės ekonomikos iniciatyvas, leidžiančias sumažinti pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį, investuojama į taršos mažinimo priemones aukšta ekonominės veiklos koncentracija pasižyminčiose teritorijose); 

  2.3. turi būti nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje; konkretūs reikalavimai projektams dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Gairių 2 priede; pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaraciją (-as), parengtą (-as) pagal Gairių 3 priedą.

  Projektai taip pat turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 4.1.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos vykdyti ir išlaidos patirtos:

  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-02 iki 2026 m. gruodžio 31 d.

  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-04 iki 2027 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Reikalavimai valstybės pagalbai pateikti Gairių (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2/asr) III skyriaus 6 punkte.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti PAFT (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo) VII skyriaus pirmajame skirsnyje ,,Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir antrajame skirsnyje ,,Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, taikomus iš Investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamiems projektams. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos taip pat turi atitikti Gairių 7.4 papunktyje nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimus. 

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš Europos regioninės plėtros fondo finansavimo sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje. 

  3.    Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir PAFT 302 punkte, taip pat PAFT VII skyriaus trečiajame skirsnyje ,,Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos. 

  4.    Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginiams, tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio 6 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą kultūros ir kultūros paveldo infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 53 straipsnio 4 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą vietos infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 56 straipsnio 5 dalyje nurodytas išlaidas. 

  5.    Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  6.    Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  4 938 500.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  - Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn-nustatymo-tyrimas
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FS-01-01 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 

  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-igyvendinamu-privalomu-matomumo-ir-informavimo-priemoniu-apie-esfi-veiklas-islaidu-fs-nustatymo-tyrimas

  FS-01-02 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03 03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    Dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijos (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.);

  2.    investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika;

  3.    dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio užtikrinamas nuosavų lėšų prisidėjimas;

  4.    dokumentai, pagrindžiantys Gairių 2.7 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijos;

  5.    pareiškėjo ir, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerio (-ių) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaracijos, parengtos pagal Gairių 3 priede nustatytą formą;

  6.    informacija apie iš projekto planuojamą gauti veiklos pelną, parengta pagal Gairių III skyriaus 6.15 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei taikoma pagal Gairių III skyriaus 6.15 papunktį).

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-02  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai 
  Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai  R.S.2.3038  Hektarai 
  01-004-07-01-01-(RE)-21-(LT021-03-02-03)-02-04 Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai 
  Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai  R.S.2.3038  Hektarai  1,4
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) j.ramanauskiene@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovė Jurgita Ramanauskienė, tel. 8 6 49 46228, el. p. j.ramanauskiene@cpva.lt