Nr. 24-302-P

Teikiama nuo
2024-06-13 08:00
Teikiama iki
2024-09-30 17:00 Liko 79 d. 10 val.
Finansavimo suma
3 753 079.97 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Marijampolės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Piliečiams artimesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-03 Antanavo dvaro parko pritaikymas lankymui
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-04  Etnografinio Višakio Rūdos kaimo pritaikymas lankymui 
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-16  Turizmo infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje 
 • Tikslinės grupės

  Gyventojai, MVĮ, savivaldybės ir kitos viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos

 • Galimi pareiškėjai

  Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-03;

  Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-04;

  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija - veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-16.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  2.1. Projektas gali būti finansuojamas, jeigu yra įvykdyta Gairių I skyriaus lentelės skiltyje „Išankstinės sąlygos“ nurodyta išankstinė sąlyga. Išankstinė sąlyga laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti visi šie reikalavimai:

  2.1.1. patvirtinta miesto tvarios plėtros strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas) ar funkcinės zonos strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas), prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas; 2.1.2. projektu įgyvendinamas miesto tvarios plėtros strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas) arba funkcinės zonos strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.2 uždavinio veiklas) numatytas (-i) investicinis (-iai) veiksmas (-ai);

  2.1.3. tuo atveju, kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, sudarytos sąlygos savivaldybėms bendrai naudoti viešąją infrastruktūrą ir (ar) bendrai teikti viešąsias paslaugas, kurias numatoma sukurti ar modernizuoti įgyvendinant projektą, t. y.:

  2.1.3.1. įgyvendintas (-i) strategijos veiksmų plane nurodytas (-i) neinvesticinis (-iai) veiksmas (-ai), susijęs (-ę) su strategijos investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti yra skirtas projektas (taikoma, kai pagal funkcinės zonos strategijos veiksmų planą neinvesticinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pabaigos terminas yra ankstesnis už atitinkamo (-ų) susijusio (-ių) investicinio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo pradžios terminą (-us);

  2.1.3.2. arba, kai Aprašo 49 punkte nustatytu atveju strategijoje nėra nurodytas su projektu susijęs neinvesticinis veiksmas, yra įvykdytas (-i) su investiciniu (-iais) veiksmu (-ais), kuriam (-iems) įgyvendinti skirtas projektas, susijęs (-ę) ir Aprašo 48 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) veiksmas (-ai) (priimtas (-i) administracinis (-iai) aktas (-ai) ir (ar) administracinis (-iai) sprendimas, ir (ar) sudaryta (-os) sutartis (-ys), ir (ar) kelių savivaldybių bendrai įsteigtas (-i) juridinis (-iai) asmuo (asmenys);

  2.1.4. pareiškėjas:

  2.1.4.1. projektų, kuriais įgyvendinamos RPPl pažangos priemonės, administruojančiajai institucijai (toliau – RPPl administruojančioji institucija) teikiamame projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į internete paskelbtą (-us) miesto tvarios plėtros strategiją ar funkcinės zonos strategiją, prie kurios įgyvendinimo prisideda projektas, ir į susitarimą dėl strategijos įgyvendinimo (kai toks turi būti sudarytas, vadovaujantis Aprašo reikalavimais);

  2.1.4.2. kai taikomas Gairių 2.1.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, projekto įgyvendinimo plane pateikia nuorodą (-as) į viešai skelbiamus Gairių 2.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymą įrodančius dokumentus arba kartu su projekto įgyvendinimo planu pateikia RPPl administruojančiajai institucijai įrodančių dokumentų kopijas.

  2.2. Tai, ar išankstinė sąlyga įvykdyta pagal Gairių 2.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, nustato RPPl administruojančioji institucija, PAFT nustatyta tvarka vertindama projekto įgyvendinimo planą.

  2.3. Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  2.4. Projektu turi būti prisidedama prie produkto ir rezultato rodiklių pagal šio Gairių skyriaus 2 lentelėje nustatytus reikalavimus. Visais atvejais projektu turi būti prisidedama ne mažiau kaip prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie vieno rezultato rodiklio, kurie nurodyti šio Gairių skyriaus 2 lentelės 1–9 eilutėse.

  2.5. Projektui, kuris įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų, kuris negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektui, kuris įgyvendinamas Sostinės regione, skiriamas finansavimas iš ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, kuris negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  2.6. Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal šio Gairių skyriaus 6.12 papunkčio nuostatas, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (arba) partnerio (-ių) privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas atitinkamai laikantis ir šio Gairių skyriaus  6.12 papunktyje nustatytų reikalavimų.

  2.7. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.8. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat žemės ir (ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas. Jei pareiškėjas (partneris) yra savivaldybės administracija, o žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais teisėto naudojimo pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

  2.9. Įgyvendinant projektą būtina laikytis šio Gairių skyriaus 4 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų dėl horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija).

  2.10. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi vykdyti informavimo apie įgyvendinamą projektą ir komunikacijos veiksmus, laikydamasis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio „Informavimas apie projektą ir komunikaciją“ nustatytų reikalavimų.

  2.10.1. Kai projektu prisidedama prie funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo, turi būti funkcinės zonos strategijoje nustatytu terminu įgyvendintas neinvesticinis veiksmas, susijęs su strategijos investiciniu veiksmu, kuriam įgyvendinti yra skirtas projektas.

  2.11. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.2.12. Projekto įgyvendinimo planas gali būti teikiamas RPPl administruojančiajai institucijai, jeigu regiono plėtros plano pažangos priemonės apraše yra suplanuotas bent vienas kitas tai pačiai miesto tvarios plėtros strategijai ar funkcinės zonos strategijai įgyvendinti skirtas projektas, kuriuo prisidedama prie kito, nei Investicijų programos 5 prioritetas, Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo (šis reikalavimas netaikomas, jeigu projektu, dėl kurio sudaroma sutartis, prisidedama ne tik prie Investicijų programos 5 prioriteto, bet ir prie bent vieno kito Investicijų programos prioriteto įgyvendinimo).

  2.13. Kartu su projekto įgyvendinimo planu pareiškėjas turi pateikti:

  2.13.1. investicijų projektą su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika;

  2.13.2. Gairių III skyriaus 2.1.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymą įrodančių dokumentų kopijas (jei taikoma pagal Gairių III skyriaus 2.1.4.2 papunktį);

  2.13.3. dokumentą, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio užtikrinamas nuosavų lėšų prisidėjimas;

  2.13.4. partnerio deklaraciją, parengtą pagal PAFT 1 priedo 1 priede nustatytą formą (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

  2.13.5. informaciją apie projekto biudžeto paskirstymą, parengtą pagal PAFT 1 priedo 2 priede nustatytą formą (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

  2.13.6. dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijas (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.);

  2.13.7. dokumentų, pagrindžiančių Gairių 2.8 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijas;

  2.13.8. pareiškėjo ir, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerio (-ių) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaracijas, parengtas pagal Gairių 3 priede nustatytą formą;

  2.13.9. informaciją apie iš projekto planuojamą gauti veiklos pelną, parengtą pagal Gairių III skyriaus 6.21 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei taikoma pagal Gairių III skyriaus 6.21 papunktį).

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui;

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

  2. Įgyvendinant projektą, turi būti prisidedama prie:

  2.1. universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“; informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/; universalaus dizaino principų įgyvendinimas turi būti aprašytas projekto įgyvendinimo plane;

  2.2. darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto įgyvendinimo plane pagrindžiama, kad projektu prisidedama prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 nustatyto (-ų) Darnaus vystymosi tikslo (-ų) įgyvendinimo aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir (ar) teritorijų vystymo srityje (pvz., projektu išvalomos, rekultivuojamos ar humanizuojamos (rehabilituojamos) teritorijos, investuojama į bendrai naudojamą infrastruktūrą, į infrastruktūrą, skirtą socialiai pažeidžiamoms grupėms įtraukti, į technologijas (įskaitant informacines technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešajai paslaugai teikti sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro; įgyvendinant projektą prisidedama prie pastatų energinio efektyvumo padidinimo, tobulinamos viešosios paslaugos, skirtos pažeidžiamoms visuomenės grupėms, gerinamas viešųjų paslaugų pasiekiamumas atokių teritorijų gyventojams, mažinamos viešųjų paslaugų teikimo sąnaudos (kaina vartotojui ir (ar) biudžeto lėšų poreikis), taip didinant paslaugos prieinamumą mažas pajamas gaunantiems gyventojams;

  2.3. neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs reikalavimai projektams dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Gairių 2 priede. Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaraciją (-as), parengtą (-as) pagal Gairių 3 priedą.

  Projektai taip pat turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas). 

  Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 4.1.1 ir 4.2.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas, laikantis PAFT 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-03 turi būti baigta vykdyti ir išlaidos patirtos iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

  Projekto veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-04 turi būti baigta vykdyti ir išlaidos patirtos iki 2026 m. rugsėjo 30 d.

  Projekto veikla 01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-16 turi būti baigta vykdyti ir išlaidos patirtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Gaires gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Reikalavimai valstybės pagalbai numatyti Gairių III skyriaus 6 p.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti PAFT (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/del-2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-ir-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plano-naujos-kartos-lietuva-igyvendinimo) VII skyriaus pirmajame skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ ir antrajame skirsnyje „Specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai“ nustatytus reikalavimus, taikomus iš Investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamiems projektams. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos taip pat turi atitikti šio Gairių skyriaus 7.4 papunktyje nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimus.

  2.    Tiesioginės projekto išlaidos turi atitikti bent vieną iš Europos regioninės plėtros fondo finansavimo sričių, nustatytų Reglamento (ES) 2021/1058 5 straipsnio 1 dalyje.

  3.    Įgyvendinant projektus, netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos išlaidos, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1 dalyje ir PAFT 302 punkte, taip pat PAFT VII skyriaus trečiajame skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą vidaus vandenų uostui, netinkamomis finansuoti išlaidomis yra išlaidos, kurios susijusios su veikla, nesusijusia su transportu (įskaitant uoste veikiančius pramoninius gamybos įrenginius, biurus ar parduotuves, taip pat antžeminę uosto infrastruktūrą.

  4.    Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą kultūros ir kultūros paveldo infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 53 straipsnio 4 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą sporto arba daugiafunkcei laisvalaikio infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 55 straipsnio 8 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą vietos infrastruktūrai, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 56 straipsnio 5 dalyje nurodytas išlaidas. Kai teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą vidaus vandenų uostui, projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šio reglamento 56c straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodytas išlaidas.

  5.    Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus.

  Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  3 753 079.97
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01 Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.
  FN-05-01 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-05 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FS-01-01 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM.  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs
  FS-01-02 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FS-01-03  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. 
   FS-01-04 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. 
  FĮ-53-04 02 Fiksuotasis vieneto įkainis visiems kitiems projektams, nesusijusiems su informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros ir (ar) informacinių sistemų ir (ar) registrų kūrimu ir (ar) modernizavimu ir (ar) plėtra (toliau – IVS), su PVM  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fi-53-01-fi-53-04-investiciju-projekto-parengimo-fiksuotuju-vieneto-ikainiu-nustatymo-tyrimas  
  FĮ-53-03 02 Fiksuotasis vieneto įkainis visiems kitiems projektams, kurie nesusijusiems su IVS, be PVM 
  FĮ-53-02 02 Fiksuotasis vieneto įkainis projektams, skirtiems IVS, su PVM 
  FĮ-53-01 02 Fiksuotasis vieneto įkainis projektams, skirtiems IVS, be PVM 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1.    dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidų pagrįstumą, kopijas (pvz., sudarytas pirkimų sutartis, statinio projektą su skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi, pareiškėjo (partnerio) patvirtintą preliminarią darbų sąmatą, darbų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias prekių ir (ar) paslaugų kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir pan.);

  2.    investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika;

  3.    dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio užtikrinamas nuosavų lėšų prisidėjimas;

  4.    dokumentai, pagrindžiantys Gairių 2.8 papunktyje nurodytas pareiškėjo (partnerio) daiktines teises, kopijos;

  5.    pareiškėjo ir, kai projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), partnerio (-ių) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimams deklaracijos, parengtos pagal Gairių 3 priede nustatytą formą;

  6.    informacija apie iš projekto planuojamą gauti veiklos pelną, parengta pagal Gairių III skyriaus 6.21 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei taikoma pagal Gairių III skyriaus 6.21 papunktį);

  7.    pareiškėjo reikšmingos žalos nedarymo klausimynas pagal pridedamą formą.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-03 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R.S.2.3040 Hektarai 5,00
  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai  1
  Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės  P.S.2.1039  Kvadratiniai metrai  1.710
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-04 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R.S.2.3040 Hektarai 0,016
  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai  1
  Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės  P.S.2.1039  Kvadratiniai metrai  160
  Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius  R.S.2.3025  Naudotojai per metus  400
  Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama  P.B.2.0058  Kilometrai  0,65
  01-004-07-01-01-(RE)-24-(LT024-02-01-01)-02-16 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R.S.2.3040 Hektarai 3.100
  Integruoti teritorinio vystymo projektai  P.B.2.0076  Projektai  1
  Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės  P.S.2.1039  Kvadratiniai metrai  31.000
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresn. projektų vadovė Eglė Platūkytė, tel. +370 656 03049, el. p. e.platukyte@cpva.lt