Nr. 10-015-P

Teikiama nuo
2023-10-20 08:00
Teikiama iki
2024-02-29 18:00 Liko 1 d. 18 val.
Finansavimo suma
6 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
   12-003-03-01-04-03-01

  Sukurti įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, stiprinimo paketą, apimantį mokymąsi vieniems iš kitų (ang. peer-learning), ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų atnaujinimą ir stiprinimą, aprūpinimą moderniomis darbo vietomis. (IP metodologinio dokumento 4.3.2 veikla).

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų atnaujinimas ir stiprinimas, aprūpinimas moderniomis darbo vietomis.

 • Tikslinės grupės

  Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai, viešojo administravimo institucijų specialistai.

 • Galimi pareiškėjai

  VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Savivaldybės, mokyklos (mokyklų konsorciumai); juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  6 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc. projekto vertės

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą įgyvendinamos projekto veiklos priskiriamos vienam iš regionų, nepriklausomai nuo to, kurio regiono tikslinei grupei skirta projekto veikla. Įgyvendinant Aprašo 2.1.1  ir  2.1.2  papunkčiuose nurodytas poveikles, jose gali dalyvauti tikslinės grupės asmenys iš visos Lietuvos. 

  2. Taikant Reglamento (ES) 63 straipsnio 3 dalies nuostatą dėl ESF+ projektų, tinkama tikslinė grupė ar jos dalis ir su veiksmais susijusios išlaidos, esant pagrįstam poreikiui, gali būti priskiriamos vienam iš regionų, neatsižvelgiant į tai, kuriame regione asmenys gyvena ar dirba, su sąlyga, kad veiksmas padeda siekti konkrečių programos tikslų.

  3. Projekto išlaidos negali viršyti regionui nurodytų sumų ir turi būti pasiekti pagal regioną nurodyti stebėsenos rodikliai.

  4. Projektai gali būti įgyvendinami Sostinės regione ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Prireikus dalis veiklų gali būti įgyvendinamos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teritorijoje.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti;

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  2.Projekte turi būti numatyta:

  2.1. organizuodamas mokymus projekto vykdytojas prieš projekto veiklos įgyvendinimą turi atlikti būsimų mokymų dalyvių apklausą, siekdamas nustatyti, ar mokymų dalyviai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz., parinkdamas mokymų vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.);

  2.2. įgyvendinant projekto veiklas (kuriant produktus ir vykdant mokymus), turi būti įtrauktas lyčių lygybės aspektas, pvz., temos apie lyčių stereotipų mažinimą.

  3. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Atitiktis šiam principui turi būti užtikrinta viso projekto įgyvendinimo metu (Aprašo priedas).

  Veiklos ir poveiklės atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Pagrindiniai Chartijos nuostatų laikymuisi taikomi reikalavimai aprašyti šio Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas, nei tie, kurie numatyti PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per 36 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Prireikus projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektas turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Strateginio valdymo metodikos 36 punkte ir PAFT 2 priede

 • Reikalavimai

  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo, ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  Planuojamos išlaidos turi atitikti PAFT VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, jei tai neprieštarauja PAFT 294 punkto nuostatoms.

  Pagal Aprašą tinkamos išlaidos yra šios:

  1. darbo užmokestis, kvalifikacijos tobulinimo, mokymų išlaidos, švietimo ekspertų paslaugos, renginių organizavimas, mokymo priemonės licencijos, metodikos, komandiruotės ir vizitai, kitos paslaugos ir prekės, reikalingos veikloms įgyvendinti;

  2. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonės pagal PAFT 340 ir 341 punktus; 

  3. išlaidos, kurios aptartos Aprašo 14 punkte.

 • ES fondų lėšos
  5 100 000.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  900 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  6 000 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

  Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) yra įtraukta į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą, skelbiamą Europos socialinio fondo agentūros (esf.lt) interneto svetainės skiltyje „Metodinės pagalbos centras“.

  Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai gali būti įtraukti ir po projektų sutarčių pasirašymo laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. 

  Projektų įgyvendinimo metu administruojančiai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai nustatytos, patikslinti dydžiai ar jų taikymo sąlygos taikomi projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžių ar jų taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
    FN-01  01 Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms.  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.). 
  FS-01-02  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.
  FS-01-01 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai:
  a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
  b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama
  FS-01-03 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM   
  FS-01-04 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM   
  FN-05-01   -  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 20 darbo dienos (toliau – d. d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-02 -  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogo Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-03 - Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų. 
  FN-05-04 -  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.
  FN-05-05 -  Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų 
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Asmenų, kurie dalyvavę mokymuose įgijo kompetenciją, dalis

  R-12-003-03-01-04-09

  R.S.2.3512  

   Procentas  80
  Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą 

  P-12-003-03-01-04-06

  P.B.2.0511  

   Asmenys  1370
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė
  Nijolė Papievytė, tel. +370 654 67384, el. p. n.papievyte@cpva.lt