Nr. 06-007-K

Teikiama nuo
2023-11-28 08:00
Teikiama iki
2024-05-31 17:00 Liko 93 d. 18 val.
Finansavimo suma
8 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis ir privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Kultūros ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos

  08-001-04-01-01-08-02 yra pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01, veiklos eilės Nr. 8 poveiklė Nr. 8.2 „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“.

 • Tikslinės grupės

  Kultūros infrastruktūros objektų lankytojai.

 • Galimi pareiškėjai

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra Objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis ir privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  708 333.00
 • Finansuojamoji dalis

  Projekto finansuojamoji dalis yra iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą finansuojamų projektų veiklos – kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas bei įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje, bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros infrastruktūros objektą (toliau – Objektas) ar jo dalį. Projekto metu turi būti padidintas Objekto ar jo dalies patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

  2. Objekte ar jo dalyje, kuriame (kurioje) bus įgyvendintas projektas, finansuojamas pagal Aprašą, kultūros paslaugos po projekto įgyvendinimo turės sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų arba laiko arba vietos pajėgumo per metus.  

  3. Pagal Aprašą finansuojamos šios projektų veiklos:

  - Objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, statybos, tvarkomieji statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto), tvarkybos darbai, kaip tai numatyta Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“;

  - Objekto ar jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, naujų baldų įsigijimas, įdiegimas. 

  4. Galimi pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra Objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

  5. Pareiškėjais negali būti viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija).

  6. Galimi projekto partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo. Partnerystės sutartis tarp pareiškėjo ir projekto partnerio turi būti sudaryta iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo administruojančiai institucijai dienos. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir (arba) dalykinis indėlis į projektą, kiekvienos šalies numatytos vykdyti veiklos, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  - partneris turi būti perskaitęs PĮP ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant PĮP;

  - įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą.

  7. Projekto partneriais negali būti viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija.

  8. Pareiškėjai (partneriai) turi būti įsteigti ir registruoti teisės aktų nustatyta tvarka iki PĮP pateikimo dienos, kad galėtų pateikti Aprašo 2.26.16 papunktyje nurodytus dokumentus.

  9. Projekto vykdytojui, po projekto pabaigos, bet ne vėliau kaip 2029 metais įskaitytinai, nepasiekus projekto sutartyje numatyto rezultato rodiklio „Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai“, kaip tai numatyta Priemonės stebėsenos rodiklio aprašymo kortelės reikalavimuose, taikomos finansinės korekcijos numatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 171 punkte.

  10. Projektas turi atitikti bendruosius projektų reikalavimus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  11. Projektas turi atitikti prioritetinius atrankos kriterijus, numatytus Aprašo 9.2 papunktyje. 

  12. Projektas turi įgyvendinti matomumo ir informavimo apie projektą priemones pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio reikalavimus.

  13. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  14. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną PĮP dėl to paties Objekto ar jo dalies.

  15. Į PĮP turi būti įtrauktos visos išlaidos būtinos projekto įgyvendinimui, kurios numatytos Aprašo 13.8 papunktyje.

  16. Jeigu Objekto ar jo dalies statybos ir (ar) tvarkomieji statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto), ir (ar) tvarkybos darbai, ir (ar) įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, naujų baldų įsigijimas, įdiegimas, ir (ar) projekte numatytos paslaugos yra finansuojami kitų finansinių šaltinių lėšomis, tiems patiems darbams, tos pačios įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, naujų baldų įsigijimui, įdiegimui, ir (ar) projekte numatytoms paslaugoms negali būti skiriamas finansavimas pagal Aprašą. 
  Paaiškėjus, kad tie patys darbai, tos pačios įveiklinimui reikalingos naujos įrangos, naujų baldų įsigijimas, įdiegimas, ir (ar) projekte numatytos paslaugos yra finansuoti kitų finansinių šaltinių lėšomis ir finansavimas yra skirtas pagal Aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka bus inicijuotas projektui skirtų lėšų grąžinimas.   

  17. Jeigu valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis Objektas ar jo dalis pareiškėjui perduotas ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties (toliau – Turto nuomos sutartis) pagrindu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos į šį turtą yra tinkamos tik tuo atveju, kai Objektas ar jo dalis išnuomotas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų ir projekto įgyvendinimas nepažeis su valstybe ar savivaldybe sudarytos Turto nuomos sutarties sąlygų bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų.

  18. Administruojanti institucija, siekdama tinkamai įvertinti PĮP, turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomų pareiškėjo (partnerio) dokumentų pateikimo.

  19. Dokumentų, teikiamų kartu su PĮP, data turi būti ne vėlesnė negu kvietimo teikti PĮP termino pabaigos data. Jeigu dokumentų, nurodytų Aprašo 2.26.12 ir 2.26.13 papunkčiuose, išdavimo data yra vėlesnė negu kvietimo teikti PĮP termino pabaigos data, PĮP yra atmetamas.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai:

  1. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y., projektai turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Reikalavimai projektų atitikčiai šiam principui įvertinti pateikiami Aprašo 1 priede.

  2. Projektas savo veiklomis tiesiogiai prisideda prie šių HP įgyvendinimo:

  - ne mažiau dviejų Universalaus dizaino principų, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimo;

  - prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo – turi būti sudarytos prieinamumo galimybės riboto judumo asmenims savarankiškai judėti Objekto teritorijoje, patekti į Objektą, bei judėti jo viduje, jeigu Objekte ar jo dalyje tai nebuvo užtikrinta iki priešprojektiniame laikotarpyje. 

  3. Projekto veiklų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami HP: lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.). 

  4. Išlaidos Universalių dizaino principų įgyvendinimui PĮP turi būti numatytos atskiru veiksmu.

  5. Jeigu įgyvendinant Universalaus dizaino principus būtų nepanaudotų lėšų, kurios, pabaigus PĮP vertinimą, buvo numatytos Universalaus dizaino principų įgyvendinimui, sutaupytos lėšos turi būti panaudotos projekte papildomoms Universalaus dizaino principų priemonėms įgyvendinti. 

  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  1. Projekto įgyvendinimo metu privaloma nepažeisti Chartijos nuostatų.

  2. Projektai turi neprieštarauti Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  - Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas numatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.

  - Projektų vykdytojai (partneriai) turi užtikrinti, kad 5 metus po projekto finansavimo pabaigos nebus keičiamas veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdis ir bus užtikrinamas kultūros paslaugų tęstinumas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  -    Projektų veiklos turi būti baigtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

  -    Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. 

  2. Pagal Aprašą teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba, jeigu investicijos skirtos neekonominei veiklai vykdyti. Skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, jeigu pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ekonominę veiklą.

  3. Pareiškėjas PĮP nurodo kokiai veiklai: ekonominei ar neekonominei vykdyti, prašomas finansavimas.

  4. Pareiškėjui nurodžius, kad nenumatyta vykdyti ekonominę veiklą, administruojančioji institucija įvertina ar prašomas skirti finansavimas laikytinas valstybės pagalba, užpildydama Aprašo 2 priedą.  Administruojančiai institucijai nustačius, kad skiriamas finansavimas nėra laikomas valstybės pagalba, Aprašo 8.7 – 8.14 papunkčiai netaikomi. 

  5. Administruojančiai institucijai nustačius, kad projektui skiriamas finansavimas nelaikomas valstybės pagalba, projekto vykdytojai (partneriai) turi užtikrinti, kad Objekte ar jo dalyje, kuriai skirtas finansavimas, nebus vykdoma ekonominė veikla. 

  6. Administruojančiai institucijai nustačius, kad skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, taikomos Aprašo 8.7 – 8.14 papunkčių nuostatos ir atliekamas atitikties valstybės pagalbos taisyklėms vertinimas.  

  7. Kai skiriamas finansavimas  yra valstybės pagalba, jis teikiamas kaip investicinė pagalba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 2 punkto a papunktį nustatytiems tikslams ir veikloms. Pagal Aprašą veiklos pagalba nėra teikiama. Valstybės pagalba teikiama, jei tenkinamos visos Reglamento ES) Nr. 651/2014 I skyriuje nustatytos sąlygas ir specialios šio reglamento III skyriaus 53 straipsnyje nustatytos taikytinos sąlygos. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, kad šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatoms vertinimą atlieka administruojanti institucija pildydama Aprašo 3 priedą.

  8. Kai projektui skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, pareiškėjas PĮP nurodo, pagal kurią Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio dalį nustatomas valstybės pagalbos dydis: Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalis, arba  Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalis.

  9. Valstybės pagalba neteikiama:

  - sunkumus patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014  2 straipsnio 18 punkte;

  - ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  10. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  - bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  - bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

  11. Ministerija, priėmus sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis.

  12. Kai skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, Ministerija informaciją apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

  13. Priemonės įgyvendinimą administruojančios institucijos privalo 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos saugoti visus duomenis ir dokumentus, susijusius su projektais, jų atitiktimi bei finansavimu.

  14. Išlaidų tinkamumo reikalavimai nurodyti Aprašo 13 punkte.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. Nr. Kriterijaus tipas Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas
  1. Prioritetinis Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros infrastruktūros objekte Prioritetiškai vertinamas projektui skiriamo finansavimo efektyvumas. Kriterijus apskaičiuojamas po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo. Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal formulę: IE = I / LP Formulės reikšmės: LP – lankomumo pokytis kultūros infrastruktūros objekte, matuojamas apsilankymų skaičiumi. Pokyčiui vertinti taikomas pradinis 2022 metų metinis kultūros infrastruktūros objekto lankytojų skaičius ir planuojamas metinis kultūros infrastruktūros objekto lankytojų skaičius 2029 m. (pavyzdžiui, iki investicijų per metus (imami 2022 m.) lankytojai objekte apsilankė 1 000 kartų. Projekte numatoma ir pagrindžiama, kad po investicijų (imami 2029 m.) lankytojai objekte per metus apsilankys 1 200 kartų. Atitinkamai, numatomas lankomumo objekte pokytis po investicijų lygus 200 apsilankymų (1 200 – 1 000 = 200)); Lankomumo pokytis (2029 m. metinis lankytojų skaičiaus pokytis lyginant su 2022 m. metiniu lankytojų skaičiumi. Jeigu objektas lankytojams uždarytas anksčiau negu 2022 m., imamas paskutinių objekto veikimo metų metinis lankytojų skaičius, tačiau ne ankstesnis negu 2019 m.) sekamas vertinant stebėsenos rodiklį „Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai“ (2029 metų metinis lankytojų skaičius), numatytą projekto sutartyje, laikantis Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ nuostatų bei stebėsenos rodiklio „Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai“ aprašymo kortelės reikalavimų. I – Projektui skiriamo finansavimo dydis eurais, reikalingas numatomam ir pagrindžiamam lankomumo pokyčiui; IE – finansavimo efektyvumas, matuojamas Eur/lankytojui, t. y. nurodomas finansavimo poreikis, reikalingas vienam papildomam apsilankymui objekte. Kuo mažesnis finansavimo poreikis yra reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti, tuo didesnis finansavimo efektyvumas. Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas bus didesnis, t. y. finansavimo poreikis reikalingas vienam papildomam lankytojui pritraukti yra mažesnis. Projektai, kuriuos projektui skiriamo finansavimo efektyvumas yra: 301 Eur/lank. ir daugiau – 0 balų; 300–201 Eur/lank. – 5 balai; 200–151 Eur/lank. – 10 balų; 150–101 Eur/lank. – 20 balų; 100–50 Eur/lank. – 30 balų; iki 50 Eur/lank. – 40 balų. 40 1 40
  2.  Prioritetinis  Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu  Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams prisidedantiems prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo didesne procentine nuosavo indėlio dalimi negu tai prašoma Aprašo sąlygose. Kriterijus apskaičiuojamas po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo. Apskaičiuota reikšmė apvalinama iki sveiko skaičiaus. Jei prie projekto visų tinkamų finansuoti išlaidų prisidedama daugiau nei nustatyta Aprašo sąlygose: Iki 1 proc. – 0 balų; 1 – 5 proc. – 5 balai; 6 – 10 proc. – 10 balų; 11 – 15 proc. – 15 balų; 16 – 20 proc. – 20 balų; 21 ir daugiau proc. – 30 balų.   30 1 30
  3. Prioritetinis Įgyvendinamų Universalaus dizaino principų skaičius Balai suteikiami pareiškėjams, kurie projekte įgyvendins daugiau negu du privalomus pagal Aprašą Universalaus dizaino principus. Didesnis balas suteikiamas pareiškėjams, kurie įgyvendins didesnį skaičių Universalaus dizaino principų. Kriterijus apskaičiuojamas po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo. Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu teikia Aprašo priedą „Informacija apie projekte numatytus įgyvendinti Universalaus dizaino principus“, kuriame detaliai nurodo informaciją apie įgyvendinamus Universalaus dizaino principus: nurodomi konkretūs numatyti įgyvendinti Universalaus dizaino principai, konkrečios priemonės, kuriomis bus įgyvendintas pareiškėjo numatytas Universalaus dizaino principas, bei tam skiriamos išlaidos, kurių pagrindimui pateikiami komerciniai pasiūlymai, viešai prieinamuose šaltiniuose nurodomos kainos ir pan. Planuojamam įgyvendinti konkrečiam Universalaus dizaino principui turi būti numatyta bent viena priemonė, tačiau ta pati priemonė negali kartotis prie kelių Universalaus dizaino principų, t. y. vieną priemonę galima nurodyti tik prie vieno tinkamiausio Universalaus dizaino principo. Informacija apie Universalaus dizaino principus skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Pagrindiniai principai yra 7: 1. Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai. 2. Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį). 3. Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje. 4. Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant brailio raštu, garsinę informaciją. 5. Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą. 6. Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys. 7. Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis. Projekte numatytų įgyvendinti Universalaus dizaino principų skaičius: 3 Universalaus dizaino principai – 5 balai; 4 Universalaus dizaino principai – 10 balų; 5 Universalaus dizaino principai – 15 balų; 6 Universalaus dizaino principai – 20 balų; 7 Universalaus dizaino principai – 25 balai. 25 0,6 15
  4. Prioritetinis Universalaus dizaino principų įgyvendinimui skiriamas procentinės išlaidų dalies dydis Aukštesnis balas suteikiamas pareiškėjams, kurie projekte skirs didesnę tiesioginių projekto išlaidų procentinę dalį Universalaus dizaino principų įgyvendinimui. Kriterijus apskaičiuojamos po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo. Kriterijus apskaičiuojamas pagal formulę: E=U / T*100 proc. Formulės reikšmės: U – Universalaus dizaino principų įgyvendinimui numatytų išlaidų suma projekte. T – Projekte numatyta tiesioginių išlaidų suma. E – projekto išlaidų procentinė dalis, skiriama Universalaus dizaino principų įgyvendinimui. Apskaičiuota reikšmė apvalinama iki sveiko skaičiaus. Projektai, kurie skirs Universalaus dizaino principų įgyvendinimui procentinę dalį nuo tiesioginių projekto išlaidų: Iki 1 proc. – 0 balų; 1 – 5 proc. – 10 balų; 6 – 10 proc. – 15 balų; 11 – 15 proc. – 20 balų; daugiau negu 15 proc. – 25 balai. 25 0,4 10
  5. Prioritetinis Kultūros infrastruktūros objekto pobūdis Balas suteikiamas kultūros infrastruktūros objektui (pastatui), įregistruotam Kultūros vertybių registre bei turinčiam atskirą unikalų kodą ir atitinkamą kultūros paveldo objekto statusą: kultūros paminklas, valstybės saugomas objektas, savivaldybės saugomas objektas. Jeigu kultūros infrastruktūros objektas: Kultūros paminklas, valstybės saugomas objektas, savivaldybės saugomas objektas – 5 balai. 5 1 5
  - Privaloma surinkti minimali balų suma yra 40 balų. - Apskaičiuojant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytas vertes, reikšmės apvalinamos iki sveikų skaičių. - Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka.  
 • Reikalavimai

  - Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus (Reglamento (ES) Nr. 651/2014  nuostatos taikomos, kai skiriamas finansavimas yra valstybės pagalba).

  - Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

  - Būtinos, bet netinkamos finansuoti projekto išlaidos, taip pat projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. 

  - Jeigu tik dalis patiriamų išlaidų yra susijusi su projektu, ši dalis privalo būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą. Norėdamas taikyti pro rata principą, pareiškėjas ar projekto vykdytojas arba partneris turi administruojančiai institucijai pateikti išlaidų pro rata metodiką ir nurodyti, kad netinkamų finansuoti išlaidų dalis bus apmokėta kitomis nei projektui skirto finansavimo lėšomis.

  - Kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų išlaidos negali viršyti dydžių, nustatytų Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“, 2 priede. 

  - Kryžminis finansavimas netaikomas.

  - Projektui finansuoti gali būti mokamas avansas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skirsnio poskirsnio „Avanso mokėjimo sąlygos“ nuostatomis. Jeigu skiriamas finansavimas laikomas valstybės pagalba, taikomos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalies nuostatos.

  Išlaidų kategorijos Nr. Išlaidų kategorijos pavadinimas Reikalavimai ir paaiškinimai
  1. Žemė Netinkama finansuoti.
  2. Nekilnojamasis turtas Netinkama finansuoti.
  3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

  Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
  -    kultūros paskirties pastatų, patalpų statybos ir (ar) tvarkybos išlaidos:
  •    projektavimo paslaugų ir projekto ekspertizių atlikimo;
  •    statybos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo;
  •    tvarkybos darbų – remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo (pagal Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“) atlikimo.
  -    statybos ir (ar) tvarkomiesiems statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos (inžineriniai tyrimai, projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos techninė priežiūra, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų atlikimo ir kt.), numatytos Statybos įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
  -    aplinkos (žemės sklypo, priklausančio pareiškėjui nuosavybės teise arba jo valdomam (patikėjimo teise, nuoma ar panauda)) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos Objekto ar jo dalies įveiklinimui bei naujų ir esamų inžinerinių statinių, statybos išlaidos, kurios būtinos Objekto ar jo dalies funkcionalumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, gali sudaryti iki 15 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės.
  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
  -    naujų pastatų statybos išlaidos;
  -    naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos Objekto ar jo dalies funkcionalumui ir tinkamo naudojimo užtikrinimui;
  -    naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos;
  -    fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objekto ar jo dalies  (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objekto ar jo dalies (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos, atkūrimo išlaidos;
  -    išlaidos, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai;
  -    įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
  -   užsakovo rezervas.

  4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas 

  Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
  -    objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naujų baldų įsigijimas (įskaitant ekspozicijos, interjero projekto parengimo išlaidas).
  Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
  -    baldų ir įrangos restauravimo išlaidos;
  -    transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos.

  5. Projekto vykdymas  Netinkama finansuoti.  
  6. Informavimas apie projektą  

  Projektui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai.
  Finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

  7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą  Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma. 
 • ES fondų lėšos
  8 500 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  708 333.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  02  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma (toliau – FS), pirmojo rinkinio FS be PVM  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104 
  FS-01-02  02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104 
  FS-01-03   02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104 
  FS-01-04   02 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104
  Netiesioginių projekto išlaidų tarpinis dydis negalimas – pareiškėjas PĮP nurodo 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą arba netiesioginių projekto išlaidų PĮP nenumato.
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) adresu https://dms.investis.lt. Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt 

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais)
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas
  su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai:

  - kai projekto vertė (t. y. visos projekto rezultatams pasiekti būtinos išlaidos išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį) viršija 1 000 000 Eur (vieną milijoną eurų) – projekto investicijų projektas su investicijų skaičiuokle, parengtus pagal Investicijų projektų, rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika) su visais pakeitimais ir papildymais. Investicijų efektyvumo vertinimui taikomas sąnaudų ir naudos analizės metodas. Investicijų projektų metodika ir optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika skelbiama interneto svetainėje https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb ;

  - kai projekto vertė (t. y. visos projekto rezultatams pasiekti būtinos išlaidos išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį) lygi arba mažesnė kaip 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų) – 1 (vienos) gyvybingos alternatyvos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę su prielaidų pagrindimu (Investicijų projektų metodikos 9 priedas);

  - daiktinių pareiškėjo ir (arba) partnerio teisių į Objektą ar jo dalį ir (ar) žemės sklypą, arba Objekto ar jo dalies ir (ar) žemės sklypo valdymo formos (patikėjimo teisė, nuoma ar panauda), kuriame (-iuose) bus įgyvendinamos Aprašo 2.3 papunktyje numatytos veiklos, įregistruotų teisės aktų nustatyta tvarka ir galiojančių ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, dokumentų kopijos;

  - jeigu Objektas ar jo dalis ir (ar) žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas teikia panaudos davėjo ar nuomotojo raštiško sutikimo Objekte vykdyti projekto veiklas ir leidimo vykdyti veiklų tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos, kopijas;

  - jeigu žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams arba yra naudojamas kelių asmenų, ir žemės sklype vykdomi statybos ir (ar) tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas teikia bendraturčio (-ių) arba kito (-ų), žemės sklypu besinaudojančio (-ių) asmens (-ų), raštiško sutikimo vykdyti projekto veiklas ir leidimo vykdyti veiklų tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos, kopijas;

  - jeigu Objektas ar jo dalis, kuriame numatoma atlikti statybos ir (ar) tvarkomuosius statybos darbus, ir (ar) tvarkybos darbus, turi bendraturtį (-čius), pareiškėjas turi pateikti bendraturčio (-ių) sutikimo dėl paslaugų teikimo Objekte ir (ar) jo dalyje ir leidimo vykdyti veiklų tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po projekto pabaigos, kopijas;

  - techninį projektą, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka, kurio sudedamoji dalis gali būti tvarkybos darbų projektas. Techniniame projekte, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems statybos darbams ir tvarkybos darbams turi būti aiškiai atskirtos (jeigu taikoma);

  - tvarkybos darbų projektą, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu tvarkybos darbų projekte suprojektuoti kultūros paveldo objekto tvarkomieji statybos darbai (paprastojo remonto darbai), skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems statybos darbams ir tvarkybos darbams turi būti aiškiai atskirtos;

  - dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos, parengtos teisės aktų nustatyta tvarka ir patvirtintos Restauravimo tarybos, su skaičiuojamąja kaina bei jos ekspertizės aktu, kai atliekami darbai, skirti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių (dailės paveldo) darbai, kopiją (jeigu taikoma);

  - paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Objekte ar jo dalyje numatoma atlikti tvarkomuosius statybos ir (ar) tvarkybos darbus, kopiją;

  - statinio projekto bendrosios ekspertizės akto, parengto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Objekte ar jo dalyje numatoma atlikti statybos ar tvarkomuosius statybos darbus, kopiją;

  - leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ir (ar) kultūros paveldo statinio (įrašyto į kultūros vertybių registrą) ar jų dalies tvarkybos darbus, išduoto teisės aktais nustatyta tvarka, kopiją (jeigu taikoma);

  - statybą leidžiančio dokumento, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Objekte ar jo dalyje numatoma atlikti statybos ar tvarkomuosius statybos darbus, kopiją (jeigu taikoma);

  - finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutarties, savivaldybės tarybos sprendimo kopijas ar kt.);

  - dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžete numatytų išlaidų pagrįstumą (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus (kaina nustatoma pagal trijų komercinių pasiūlymų vidurkį; mažiau nei trys komerciniai pasiūlymai teikiami tuomet, kai rinkoje yra mažiau negu trys galimi tiekėjai), nuorodas į rinkoje esančias kainas ir (arba) kitus kainas pagrindžiančius dokumentus;

  - iki PĮP pateikimo paskutinių metų teisės aktų nustatyta tvarka parengtų ir patvirtintų pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, pasirašytų juridinio asmens direktoriaus, patvirtintų juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo privalo turėti antspaudą (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms), kopijas. Jeigu pareiškėjas (partneris) yra viena iš susijusių įmonių, tokiu atveju finansines ataskaitas teikia visos įmonės arba teikiama konsoliduota finansinė atskaitomybė. Taikoma, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, netaikoma biudžetinėms įstaigoms; 

  - deklaraciją dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos (Aprašo 4 priedas) (taikoma, jeigu iš pateiktų pagal Aprašo 2.26.3 papunktį dokumentų nėra aišku, ar pareiškėjo nuomos teisė į savivaldybei ar valstybei priklausantį turtą, į kurį planuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos, buvo įgyta konkurso būdu arba nėra pateikta kita informacija, kuri leistų įsitikinti Aprašo 2.25 papunktyje nustatytu reikalavimu). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe97e42081f211eea5a28c81c82193a8;

  - smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms arba jei projektui teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/asr;

  - deklaraciją, kad projekte numatytos įgyvendinti veiklos, finansuojamos pagal Aprašą, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių (Aprašo 6 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe97e42081f211eea5a28c81c82193a8;

  -  projekto biudžeto lentelę (Aprašo 5 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe97e42081f211eea5a28c81c82193a8;

  - pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo  reikalavimams deklaraciją (Aprašo 7 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe97e42081f211eea5a28c81c82193a8;

  - informaciją apie Universalaus dizaino principų įgyvendinimą (Aprašo 8 priedas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe97e42081f211eea5a28c81c82193a8.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai  R-08-001-04-01-01-04 R.B.2.2077   Lankytojai per metus  266 507 (2029 m.) 
  Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai  P-08-001-04-01-01-06 P.B.2.0077   Objektų skaičius  12 (2029 m.) 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Rūta Cukuraitė, tel. +370 658 03 537, el. p. r.cukuraite@cpva.lt.