Nr. 10-050-P

Teikiama nuo
2023-10-30 08:00
Teikiama iki
2023-12-31 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
1 210 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Švietimo transformacija
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-04-03-08   Pameistrystės Lietuvoje viešinimo ir populiarinimo priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas
 • Tikslinės grupės

  Mokiniai, mokinių tėvai, mokyklų bendruomenės, darbdaviai, darbdavių atstovai ir darbdavių susivienijimai, visuomenė.

 • Galimi pareiškėjai

  Europos socialinio fondo agentūra.

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 210 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  -    Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  -    Projekto vykdytojas privalo, įgyvendindamas projektą, pasiekti Apraše numatytus rezultatus.

  -    Privalomi komunikacijos ir informavimo (viešinimo) veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmuoju skirsniu „Informavimas apie projektą ir komunikacija“.

  -    Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  -    Iki PĮP pateikimo VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) pareiškėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) užpildytą projektinio pasiūlymo formą pagal Aprašo Nr. 6 2 priedą (toliau – projektinis pasiūlymas). 

  -    Projektinis pasiūlymas turi būti atsiųstas elektroniniu paštu Ministerijos Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriui ir už veiklą „Profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės mokymo forma, veiklos viešinimo priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas“ atsakingam darbuotojui, kurio kontaktiniai duomenys bus nurodyti Ministerijos rašte pareiškėjui. Už projektinio pasiūlymo pristatymą laiku atsako pareiškėjas. Pareiškėjui praleidus rašte nurodytą pateikimo terminą, sprendimą dėl projektinio pasiūlymo priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, gali priimti Ministerija. 

  -    Pareiškėjo pateiktą projektinį pasiūlymą įvertina Ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamentas ir elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą dėl PĮP teikimo CPVA vertinti. 

  -    Pareiškėjas, gavęs iš Ministerijos informaciją apie priimtą sprendimą, gali teikti CPVA PĮP kartu pateikdamas gautą informaciją apie priimtą sprendimą ir projektinį pasiūlymą. 

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  -    Projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

  -    Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  -    Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo horizontaliuosius principus, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088. Projektų (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  -    Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises. 

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. balandžio 30 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  -    Projektų išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus. 

  -    Maksimali projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 1 000 000 EUR (vieno milijono eurų) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 210 000 EUR (du šimtai dešimt tūkstančių eurų) LR valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti.

  -    Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios: įranga, įrenginiai ir kitas turtas (kompiuterinės, programinės įrangos, mobiliųjų telefonų ir kt. pan. išlaidos pagal Aprašą remiamai veiklai vykdyti, ne daugiau, kaip 1 proc. nuo projekto vertės);  projekto vykdymas (išlaidos, skirtos profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės mokymo forma, veiklai viešinti); informavimas apie projektą (išlaidos, skirtos privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms, nurodytoms Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 341 punkte. Išlaidos apmokamos pagal Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimą); netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.  

  -    Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Projekto pareiškėjas savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  -    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  -    Kryžminis finansavimas netaikomas.

  -    Projekto įgyvendinimo plano parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

  -    PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ ketvirtajame skirsnyje „PVM“ nustatyta tvarka.

 • EGADP subsidijos lėšos
  1 000 000.00
 • Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
  210 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  1 210 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  01   Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai?_token=b42505.BVH3o_-21L144ZXRfAeFZbCvo-TdP-R5yCiaYWrHbQA.cR27zpfOodFB0_mHFjTJMPj20qWnUq4IjkboKVuWBW5yEo3Ardyyjz-p1A&query=&publishing_period%5Bfrom%5D=&publishing_period%5Bto%5D=&institution%5B%5D=227&ordering= 
  FS-01-02  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM  
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.  Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos projekto vykdytojų netiesioginės išlaidos.  
  FN-05-01     Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau – d.d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 
  FN-05-02   Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  
  FN-05-03   Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  
  FN-05-04   Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  
  FN-05-05   Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų  
  FN-05-06    Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų
  FN-05-07    Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinių atostogų
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
   Profesinio mokymo įstaigų, organizuojančių profesinio mokymo programas pameistrystės forma, dalis  R-12-003-03-04-03-02  Procentai  100
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus grupės vadovas Giedrius Lapėnas, tel. +370 650 10268, el. p. g.lapenas@cpva.lt