Teikiama nuo
2023-09-20 08:00
Teikiama iki
2023-10-20 15:45 Pasibaigęs
Finansavimo suma
7 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Pažangos priemonė
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-04-01-05  Daugiabučių namų renovacijos skatinimas 
 • Tikslinės grupės

  Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, renovuotinų daugiabučių gyventojai, renovacijos projektų administratoriai, investicinių projektų rengėjai, projektuotojai, statybos techniniai prižiūrėtojai, ekspertizių rengėjai, savivaldybės, visuomenė.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Galimas pareiškėjas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

  2. Projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 7 000 000,00 (septynių milijonų) eurų – Sanglaudos fondo lėšos.

  3. Projekto finansavimo forma – dotacija.

  4. Projektai atrenkami planavimo būdu.

  5. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede.

  6. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  7. Projekto išlaidos administruojančiajai institucijai turi būti deklaruojamos ne vėliau kaip iki 2029 m. spalio 1 d.

  8. Pagal Aprašą finansuojamos veiklos:

  8.1. informavimo priemonių įgyvendinimas, skirtas informuoti gyventojus apie renovacijos naudą, ugdyti gyventojų sąmoningumą ir skatinti atnaujinti daugiabučius, formuoti pasitikėjimą renovacija (informacija žiniasklaidoje, susitikimų su daugiabučių gyventojais organizavimas, informacijos teikimas informacine linija ir kita veikla apie renovacijos skleidimą);

  8.2. kvalifikacijos kėlimo priemonės (bus sukurta e. mokymų sistema daugiabučių renovacijos administratoriams, bus parengta interaktyvi metodinė medžiaga renovacijos proceso dalyviams, pastatams modernizuoti skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių katalogo atnaujinimas ir kita kompetencijų ugdymo veikla);

  9. su projekto įgyvendinimo planu (toliau – PĮP) administruojančiajai institucijai pateikiama:

  9.1. informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (informacija teikiama pagal PAFT 1 priedo 2 priedą); 

  9.2. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, – paklausimai tiekėjams;

  9.3. darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (veiklų sąrašas su projektą vykdančių asmenų darbo valandomis, valandinis įkainis, jo pagrindimas) (jei taikoma). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu tos institucijos analogiškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčiu. Turi būti pateikti įkainį pagrindžiantys dokumentai, pavyzdžiui, analogiškos pareigybės nuasmenintos darbo sutartys arba 2 ar 3 mėnesių analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimą ir išmokėjimą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  - Projektuose negali būti numatyta:
     - apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principams įgyvendinti; 
     - veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui.
  - Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 2 priede.

  - Projektai neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).
  - Veikla nepažeidžia pagrindinių Chartijos teisių: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, nenumatyti PAFT, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto išlaidos administruojančiajai institucijai turi būti deklaruojamos ne vėliau kaip iki 2029 m. spalio 1 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti PAFT 2 priede.

 • ES fondų lėšos
  7 000 000.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma (toliau – FN).  https://esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras 
  FS-01-01  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma (toliau – FS), pirmojo rinkinio FS be PVM  
   FS-01-02 01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, pirmojo rinkinio FS su PVM  
  FS-01-03  01  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, antrojo rinkinio FS be PVM
  FS-01-04  01 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas FS, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01  01  FN, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-02  01 FN, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-03  01 FN, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-04  01  FN, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-05  01 FN, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
  FN-05-06  01 FN, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
   FN-05-07 01 FN, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. 
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr)

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per INVESTIS duomenų mainų svetainę.

 • Kartu su PĮP teikiama

  informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (informacija teikiama pagal PAFT 1 priedo 2 priedą); 

  projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, – paklausimai tiekėjams;

  darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (veiklų sąrašas su projektą vykdančių asmenų darbo valandomis, valandinis įkainis, jo pagrindimas) (jei taikoma). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai ar planuojami įdarbinti nauji darbuotojai, būtina remtis dabartiniu tos institucijos analogiškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčiu. Turi būti pateikti įkainį pagrindžiantys dokumentai, pavyzdžiui, analogiškos pareigybės nuasmenintos darbo sutartys arba 2 ar 3 mėnesių analogiškos pareigybės nuasmenintas priskaitymo-apmokėjimo žiniaraštis, įrodantis darbo užmokesčio paskyrimą ir išmokėjimą. Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio valandinis įkainis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą.

 • Priedai
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Įgyvendintos daugiabučių namų modernizavimo viešinimo priemonės  P-02-001-06-04-01-06 / P.N.2.4002  Vienetai 

  5

  (2029 m. IV ketv.)  

   Renovuotinų daugiabučių namų gyventojų dalis, kuri sutiktų dalyvauti renovacijoje R-02-001-06-04-01-05/ R.N.2.5003   Procentai

  55

  (2029 m. IV ketv.)  

  Apmokytų renovacijos projektų administratorių dalis  R-02-001-06-04-01-48/ R.N.2.5004  Procentai 

  70

  (2029 m. IV ketv.)  

 • Taikomi teisės aktai

  - PAFT: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd/asr 
  - Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05554cc04bee11ee9de9e7e0fd363afc 
  - 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742 ;
  - 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos, šių fondų ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo, Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės su visais pakeitimais;
  - 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo;
  - Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės (toliau – Valstybės paramos teikimo taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;
  - 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
  - Lietuvos ilgalaikė pastatų renovacijos strategija, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr. 18.

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Violeta Pilvelienė,
  Tel. Nr. 8 649 12641
  El. p. v.pilveliene@cpva.lt.