Nr. 28-205-P

Teikiama nuo
2024-05-20 08:00
Teikiama iki
2024-07-31 12:00 Liko 43 d. 6 val.
Finansavimo suma
3 481 539.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Telšių regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-10-01-(RE)-28-(LT028-03-02-06)-01-01  Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione. 
 • Tikslinės grupės

  Gyventojai, savivaldybės, atliekų tvarkytojai (įmonės).

 • Galimi pareiškėjai

  UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Plungės rajono, Mažeikų rajono, Telšių rajono, ir Rietavo savivaldybių administracijos.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 481 539.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 84,99 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 15,01 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  2.1. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikoje.

  2.2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  2.3. Kiekvienas projektas turi atitikti:

  2.3.1. projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede;

  2.3.2. Investicijų programos 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.6 konkretų uždavinį „Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas padeda įgyvendinti NPP 6 tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.10 uždavinį „Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti“ .

  2.4. Įgyvendinant projektą turi būti siekiama Gairėse nustatytų stebėsenos rodiklių, kurių aprašymo kortelės pateikiamos Gairių 2 priede.

  2.5. Kiekvienas projektas, vykdantis Gairių 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą bent vieną iš 1, 2, 3, 4 ar 5 veiklų, privalo įgyvendinti Gairių 2 punkto 2.1 lentelėje nurodytą 6 veiklą. 

  2.6. Įgyvendinant kiekvieną projektą turi būti siekiama visų Gairių 2 punkto 2.1 lentelėje išvardytų P.B.2.0107, R.B.2.2103 ir P.S.2.1015 rodiklių. 

  2.7. Su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

  2.7.1. išankstinių sąlygų įgyvendinimą patvirtinanti informacija –  patvirtintas regioninis ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, parengtas Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti;

  2.7.2. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika“; 

  2.7.3. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai,  rinkoje esančių kainų nuorodos (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, – paklausimai tiekėjams);

  2.7.4. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar analogišką dokumentą);

  2.7.5. dokumentai, parengti pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 1-3 prieduose  nustatytas formas (jei taikoma);

  2.7.6. kvietime teikti PĮP įrašyti dokumentai (jei taikoma).

  2.8. Informavimas apie projektą ir komunikavimas atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  2.9. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo; rekomenduojama, kad partnerystės sutartis būtų sudaryta prieš teikiant PĮP. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis, kokią veiklą vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

  2.10. Atlikdami pirkimus, pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  2.11. Turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai, kai tokios procedūros turi būti atliktos pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, iki PĮP pateikimo (jei taikoma).

  2.12. Pasibaigus projekto finansavimui, penkerius metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas laikantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  3.1. Projektuose negali būti numatyta:

  3.1.1. apribojimų, kurie darytų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, seksualinės orientacijos, kalbos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui; 

  3.1.2. veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį horizontalaus darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui;

  3.1.3. veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį inovatyvumo principo įgyvendinimui.

  3.2. Projektuose turi būti užtikrinama, kad vykdant projektų veiklas būtų padedama įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi vienuoliktojo tikslo – „pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“ 11.6 uždavinio – iki 2030 metų sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei bei komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui ir dvyliktojo tikslo – „užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius“ 12.5 uždavinį – iki 2030 metų labai sumažinti atliekų susidarymą taikant prevenciją, mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą. 

  3.3. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Gairių 1 priede.

  Vykdant priemonės veiklas, turi būti laikomasi pagrindinių Chartijos teisių: orumo; privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

  Įgyvendinant projektų veiklas negali būti pažeista Chartijoje įtvirtinta teisė į nuosavybę (žemę, kilnojamąjį turtą, materialųjį ir nematerialųjį turtą).

  Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Pasibaigus projekto finansavimui, penkerius metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas laikantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pradžia - 2024 m. IV ketv., pabaiga - 2029 m. III ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  4.1. Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

  4.2. Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Išlaidos turi atitikti Sanglaudos fondo finansavimo sritį, nustatytą Reglamento (ES) 2021/1058 6 straipsnio 1 dalies a) punkte, ir 7 straipsnio 1 dalyje išvardytas netinkamų finansuoti išlaidų nuostatas, Reglamento (ES) 2021/1060 63 straipsnyje nurodytas tinkamas finansuoti ir 64 straipsnyje nurodytas netinkamas finansuoti išlaidas.

  2. Išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus, taikomus iš Investicijų programos lėšų finansuojamiems projektams.

  3. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. spalio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nebaigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP. 

  4. Konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo išlaidos, jei aikštelėje įrengiami kitoms buityje susidarančioms atliekoms surinkti konteineriai  kurie nefinansuojami pagal Gaires, tinkamos apmokėti pro rata principu, t. y. tinkama finansuoti išlaidų dalis, skirta įrengti konteinerių aikštelę atliekoms, išvardytoms Gairių 2.1 lentelės 1 veikloje.

  5. Finansuojant projektus, kryžminis finansavimas netaikomas.

  6. Pareiškėjas ir partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali papildomai prisidėti įgyvendinant projektą.

 • ES fondų lėšos
  3 481 539.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 15,01 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  3 481 539.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 

  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.

  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (jei taikoma pagal Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktį), parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri paskelbta interneto svetainės www.cpva.lt skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras / Dokumentai / Investicijų projektų rengimo metodika“; 

  2. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai,  rinkoje esančių kainų nuorodos (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais, – paklausimai tiekėjams);

  3. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar analogišką dokumentą);

  4. dokumentai, parengti pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 1-3 prieduose  nustatytas formas (jei taikoma);

  5. Turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai, kai tokios procedūros turi būti atliktos pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, iki PĮP pateikimo (jei taikoma).

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius   P.B.2.0107   Eurai  4007929,00 
  Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos  R.B.2.2103   Tonos per metus  4495 
  Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis P.S.2.1015   Skaičius 
 • Kita informacija

  SVARBU! Šiuo metu Duomenų mainų svetainėje (DMS) nėra galimybės kartu su PĮP pateikti 5 priedo „Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle“ skaičiuoklės. 

  Kai skaičiuoklė turi būti teikiama kartu su PĮP, prašome skaičiuoklę pateikti el. paštu info@cpva.lt per 3 d. d. nuo PĮP pateikimo per DMS, pridedant kopiją (Cc) r.grabstunovic@cpva.lt. El. laiške privaloma nurodyti kvietimo numerį

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Romuald Grabštunovič
  Tel. Nr.: +370 625 28224
  El. p.: r.grabstunovic@cpva.lt