Teikiama nuo
2024-05-03 08:00
Teikiama iki
2024-06-03 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
42 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Jungtinis projektas
Regionas
Netaikomas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Energetikos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  03-001-06-03-02-03  Veikla – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.  
  03-001-06-03-02-03-01  Poveiklė – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje. 
  03-001-06-03-02-03-02  Poveiklė – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. 
 • Tikslinės grupės

  Fiziniai asmenys, tapę arba norintys tapti gaminančiais vartotojais.

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  42 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  15,43 proc.

  11,62 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  84,57 proc.

  88,38 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  JP atranka vykdoma planavimo būdu. Galimas pareiškėjas –  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

  Partneriai teikiant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) ir įgyvendinant projektą negalimi.

  JP viešinimo išlaidos nefinansuojamos.

  Stebėsenos rodiklių reikšmių siekiama JP įgyvendinimo metu ir po jo. Kvietimai teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto projektus (toliau – JP projektai) turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų visų Apraše nurodytų produkto ir rezultato rodiklių pasiekimą. 

  JP vykdytojas, teikdamas PĮP administruojančiai institucijai, kartu su PĮP turi pateikti JP biudžetą pagrindžiančius dokumentus.

  PĮP nederinamas su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

  Kvietimų planas teikti JP projektų paraiškas derinamas su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  JP ir JP projektai negali daryti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams. JP projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo 1 priede. JP ir JP projektai neturės neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nes bus diegiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir įranga, kuriai nustatomi minimalūs techniniai reikalavimai (žr. Aprašo 3.17.1–3.17.2 p.). Veiklos prisidės mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, didinant atsinaujinančių išteklių naudojimą.

  JP ir JP projektai neturi pažeisti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinių teisių: orumo, asmenų privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės, asmens duomenų, prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  JP projekto vykdytojo veiklos pabaiga yra atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto arba rangovo deklaracijos data  (deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede), kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.    

  JP projekto vykdytojas užtikrina investicijų tęstinumą, kaip jis apibrėžtas PAFT IV skyriaus dešimtame skirsnyje, 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus – grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšų dalį proporcingai reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

  5 metus po JP finansavimo pabaigos norint keisti elektros vartojimo objektą, esantį tame pačiame regione, būtinas JP vykdytojo sutikimas. JP vykdytojas duoda tokį sutikimą įsitikinęs, kad bus užtikrintas JP investicijų tęstinumas, kaip jis apibrėžtas PAFT IV skyriaus dešimtajame skirsnyje.

  JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.

  JP vykdytojas per 5 metus po JP finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  2026 m. gruodžio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  JP vykdytojui valstybės pagalba neteikiama.
  JP projektų vykdytojams, kitiems fiziniams asmenims ar juridiniams asmenims, kurių ekonominė veikla užregistruota elektros vartojimo objekte, yra teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose, jeigu įvykdomos visos sąlygos:

  elektros vartojimo objekte, kuris naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą; 

  elektros vartojimo objekte, kuris naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas;

  elektros vartojimo objekte, kuris naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui teikiama parama atitinka vieno ar kelių (priklausomai nuo to, kokiems sektoriams priskirtina energijos vartojimo objekte vykdoma ekonominė veikla) de minimis reglamentų reikalavimus (atitiktį de minimis reglamentų sąlygoms JP vykdytojas vertina pildydamas atitinkamas Aprašo 2, 3 ir (arba) 4 prieduose pateiktas atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapų formas).  

  Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma. 

  JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba. 

  Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, kuris naudos naudos su dotacija, gauta pagal Aprašą, įrengtos elektrinės arba elektrinės, kurios įrengtoji galia buvo padidinta naudojant dotaciją, gautą pagal Aprašą, generuojamą elektros energiją, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba (įskaitant su šiuo juridiniu ar fiziniu asmeniu  taikomo de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

  JP vykdytojas duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą turi pateikti į Registrą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais.

  JP vykdytojas turi užtikrinti, kad bus laikomasi Komisijos reglamento (ES) Nr. (ES) Nr. 2023/2831 ir (arba)  Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 ir (arba) Komisijos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 6 straipsnio 4 punkte numatytos pareigos duomenis apie individualiai suteiktą de minimis pagalbą saugoti 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal de minimis pagalbos schemą buvo suteikta individuali pagalba. 

  Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija pagal Aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.

  Neteisėta ir (arba) nesuderinama de minimis valstybės pagalba grąžinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  JP turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Kriterijaus tipas  Kriterijus  Kriterijaus vertinimo metodas  Didžiausias galimas kriterijaus balas  Kriterijaus svorio koeficientas  Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas 
  Specialusis projektų atrankos kriterijus (taikomas tik JP projektams, atitinkantiems 3.1 poveiklę)  Jungtinio projekto projektų vykdytojų elektros vartojimo objektas turi būti Sostinės regione  JP projektas atitiks specialųjį projektų atrankos kriterijų, jeigu VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis, elektros vartojimo objektas yra registruotas Sostinės regiono savivaldybėse.  - - -

   

 • Reikalavimai

  Jungtinio projekto (toliau – JP) ir JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, taip pat Aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus valstybės pagalbai.

  JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: saulės modulio išlaidos, įtampos keitiklio išlaidos, laikančiųjų konstrukcijų išlaidos, montavimo darbų išlaidos.

  JP projektų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei įsigyjama įranga atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir įsigyjama iš tiekėjo: juridinio asmens, fizinio asmens, kuris turi teisę verstis įrangos pardavimo veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

  Įgyvendinant JP projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, patvirtinanti Apraše nurodytos įrangos įsigijimą, turi būti išrašyta ir pagal Aprašą remiamos įrangos montavimo darbų užbaigimą patvirtinanti atestuoto rangovo deklaracija bei nuosavybės ribų aktas išrašyti ne anksčiau kaip 2023 m. rugpjūčio 23 dieną. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas JP projektas tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas.

  Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos, išskyrus kai iš JP projekto lėšų apmokėtas PVM bus įtraukiamas į PVM atskaitą. 

  JP projektų vykdytojams projekto administravimo išlaidos yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

  JP projekto finansavimo, mokėjimų prašymų teikimo, atsiskaitymo detalius reikalavimus, kurie nedetalizuoti Apraše, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) ir PAFT, nustato JP vykdytojas kvietime teikti paraiškas.

  JP ir JP projektų matomumo ir informavimo apie projektą išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos.

 • ES fondų lėšos
  42 000 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  84,57 proc.

  88,38 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  42 000 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FĮ-12-01  Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, be PVM 

  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104

  FĮ-12-02 Fiksuotasis vieneto įkainis už namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtos saulės elektrinės galią, su PVM 
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104 Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma (5 procentai) taikomos Jungtinio projekto vykdytojui  
 • Regionas
  Netaikomas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  03-001-06-03-02-03-01  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai  P-03-001-06-03-02-06 P.B.2.0022   MW  54,9 (iki 2026-12-31)  
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai  P-03-001-06-03-02-07 P.B.2.0022.1   MW  54,9 (iki 2026-12-31)  
  Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis  R-03-001-06-03-02-02 R.B.2.2029   tCO2 per metus  0 (iki 2027-12-31) Pradinė rodiklio reikšmė: 23 058  
  03-001-06-03-02-03-02  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai  P-03-001-06-03-02-06 P.B.2.0022   MW  101,99 (iki 2026-12-31)  
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai  P-03-001-06-03-02-07 P.B.2.0022.1   MW  101,99 (iki 2026-12-31)  
  Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis  R-03-001-06-03-02-02 R.B.2.2029   tCO2 per metus  0 (iki 2027-12-31) Pradinė rodiklio reikšmė: 42 835
 • Kita informacija

  Kvietimas skirtas viešojo sektoriaus pareiškėjui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, o fiziniams asmenims teikti paraiškas finansavimui bus galima 2024 m. birželį. Daugiau informacijos apie būsimą kvietimą rasite čia: https://apva.lrv.lt/lt/aktualus-kvietimai-330/

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus projektų vadovė Indrė Jarmalavičienė, tel. Nr. 8 649 12640, el. p. i.jarmalaviciene@cpva.lt