Nr. 27-206-P

Teikiama nuo
2024-05-21 08:00
Teikiama iki
2024-07-31 17:00 Liko 43 d. 12 val.
Finansavimo suma
510 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Tauragės regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-01 Tauragės rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas. 
  02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-02  Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas. 
 • Tikslinės grupės

  Gyventojai, kenčiantys dėl oro taršos.

 • Galimi pareiškėjai

  Tauragės rajono savivaldybės administracija
  (02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-01 veiklai)

  Jurbarko rajono savivaldybės administracija
  (02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-02 veiklai)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Finansuojamoji dalis

  iki 85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Rekomenduojama projektus įgyvendinti miestuose, turinčiuose 10 tūkst. ar daugiau gyventojų, pagal Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacijas savivaldybėms aplinkos oro monitoringo plėtrai / raidai (rizikos kriterijai monitoringo vietų parinkimui, turinio nustatymui, duomenų kokybės užtikrinimui ir kt.) sudarant prielaidas savivaldybėms nuolat turėti aktualią informaciją apie oro kokybę rizikos teritorijose, reikiamą gyventojams informuoti ir būklės gerinimo priemonėms laiku taikyti, rengiamas pagal valstybinio audito 2022 m. birželio 10 d. ataskaitą Nr. VAE-6 „Aplinkos oro būklės vertinimas“. 

  2. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

  4. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali papildomai prisidėti įgyvendinant projektą. 

  5. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.

  6. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, pareiškėjai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus minėtame nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projektuose negali būti numatyta: 

  • apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, seksualinės orientacijos, kalbos, etninės priklausomybės ar kitais pagrindais principo įgyvendinimui;  
  • veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontalaus darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui; 

  2. Projektuose turi būti užtikrinama, kad vykdant projektų veiklas būtų prisidedama prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi vienuoliktojo tikslo – siekti miestų ir gyvenviečių įtraukumo, saugumo, atsparumo ir darnumo įvairiose srityse, taip pat siekiama sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei – įgyvendinimo.  

  3. Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą, nenumatomi.

  4. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Gairių 1 priede.

  5. Projektai turi neprieštarauti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijoms, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

  6. Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises (orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto investicijų tęstinumas laikantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 246 punkte nustatytų reikalavimų.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  2024 m. IV ketv., pabaiga 2029 m. III ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  Išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidų tinkamumo reikalavimus.

  Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nebaigtos iki pareiškėjui pateikiant projekto įgyvendinimo planą.

  Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  510 000.00
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  ne mažiau kaip 15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  01  Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM 

  Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija; 
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio kaip A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje paskelbtas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama Europos Sąjungos parama.

  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-01  Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos  P.B.2.0039   oro kokybės zonos  1
  Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra  R.N.2.5051  miestų skaičius 
  02-001-06-11-02(RE)-27-(LT027-03-02-05)-01-02  Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos  P.B.2.0039   oro kokybės zonos  1
  Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra  R.N.2.5051  miestų skaičius 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Romuald Grabštunovič
  Tel. Nr.: +370 625 28224
  El. p.: r.grabstunovic@cpva.lt