Teikiama nuo
2023-09-14 08:00
Teikiama iki
2023-10-16 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
20 822 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Jungtinis projektas
Regionas
Netaikomas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Energetikos ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  03-001-06-03-02-03  Veikla – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.  
  03-001-06-03-02-03-01  Poveiklė – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje. 
   03-001-06-03-02-03-02  Poveiklė – Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
 • Tikslinės grupės

  Fiziniai asmenys (šalies gyventojai).

 • Galimi pareiškėjai

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  20 822 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  19,55 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  80,45 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. JP atranka vykdoma planavimo būdu. Galimas pareiškėjas –  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

  2. Partneriai įgyvendinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) negalimi.

  3. Pagal Aprašą JP vykdytojui skiriama iki 20 822 000 (dvidešimties milijonų aštuonių šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių) eurų  2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (toliau – IP) numatytų lėšų, iš kurių:

  3.1. iki 6 000 000 (šešių milijonų) eurų IP numatytų lėšų – Aprašo 3.1 poveiklėje numatytoms veikloms įgyvendinti;

  3.2. iki 14 000 000 (keturiolikos milijonų) eurų IP numatytų lėšų – Aprašo 3.2 poveiklėje numatytoms veikloms įgyvendinti;

  3.3. vadovaujantis Aprašo 14.3 papunktyje nurodytu fiksuotojo įkainio tyrimu, iki 822 000 (aštuonių šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių) eurų, bet ne daugiau kaip 4,11 procento nuo Aprašo 2.3.1 ir 2.3.2 papunktyje numatytų tinkamų Apraše numatytoms veikloms įgyvendinti skirtų išlaidų sumos – netiesioginėms JP vykdytojo išlaidoms, susijusioms su Apraše numatytų veiklų administravimu;

  3.4. JP viešinimo išlaidos nefinansuojamos.

  4. PĮP numatytos veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. 

  5. Apraše nustatytų visų stebėsenos rodiklių reikšmių siekiama JP įgyvendinimo metu ir po jo. Kvietimai teikti paraiškas finansuoti Jungtinio projekto projektus (toliau – JP projektai) turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų visų Apraše nurodytų produkto ir rezultato rodiklių pasiekimą. 

  6. JP vykdytojas, teikdamas PĮP administruojančiai institucijai, kartu su PĮP turi pateikti JP biudžetą pagrindžiančius dokumentus.

  7. PĮP nederinamas su Energetikos ministerija.

  8. Kvietimų planas teikti JP projektų paraiškas derinamas su Energetikos ministerija.

  9. Aprašo 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčiuose nurodyta JP finansuojamoji dalis (IP numatytos lėšos) sudaro ne daugiau kaip 19,55 proc. sumos Aprašo 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčiuose numatytoms JP projektų veikloms įgyvendinti. JP projektų vykdytojai prisideda nuosavu įnašu ne mažiau kaip 80,45 proc. JP projektų vykdytojai neprisideda nuosavu įnašu prie Aprašo 2.3.3 papunktyje nurodytų netiesioginių JP vykdytojo išlaidų.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai
  • JP ir JP projektai negali daryti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams. JP projektų atitikties Reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas Aprašo priede Nr. 1.
  • JP ir JP projektai neturės neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nes bus diegiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir įranga, kuriai nustatomi minimalūs techniniai reikalavimai (žr. Aprašo 3.18.1–3.18.2 p.). Veiklos prisidės mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, didinant atsinaujinančių išteklių naudojimą.
 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. JP projekto vykdytojo veiklos pabaiga yra atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto arba elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos data  (deklaracijos forma nustatyta Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede), kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus.    

  2. JP projekto vykdytojas užtikrina JP investicijų tęstinumą, kaip jis apibrėžtas PAFT X skirsnyje, 5 metus po JP finansavimo pabaigos, o šio tęstinumo neužtikrinus – grąžina JP vykdytojui finansavimo lėšų dalį proporcingai reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui JP vykdytojo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

  3. 5 metus po JP finansavimo pabaigos norint keisti elektros vartojimo objektą būtinas JP vykdytojo sutikimas.

  4. JP vykdytojas vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną.

  5. JP vykdytojas per 5 metus po JP finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitus dokumentus, reikalingus JP vykdytojui vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  2026 m. gruodžio 31 d

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. JP vykdytojui valstybės pagalba neteikiama.

  2. JP projektų vykdytojams gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kaip ji apibrėžta de minimis reglamentuose, jeigu įvykdomos visos sąlygos:

  2.1. elektros vartojimo objekte registruotas ne daugiau kaip vienas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą; 

  2.2. elektros vartojimo objekte registruota ekonominė veikla atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodytas sąlygas, kurioms esant valstybės pagalba, suteikta ją vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, būtų laikoma nesuderinama su vidaus rinka ir darančia įtaką valstybių – narių tarpusavio prekybai;

  2.3. vadovaujantis de minimis reglamentų nuostatomis, elektros vartojimo objekte ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.  

  3.  Ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteiktos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos suma laikoma visa JP projekto vykdytojui išmokėtos dotacijos suma.

  4. JP vykdytojas, prieš suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą JP projekto pareiškėjui, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) turi patikrinti, ar ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikus numatytą finansavimą, nebūtų viršyta leistina nereikšmingos pagalbos riba, taip pat patikrinti kitus Registre pateikiamus duomenis apie ekonominę veiklą vykdantį juridinį asmenį arba fizinį asmenį, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte. 

  5. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad ekonominę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui, kurio ekonominė veikla registruota elektros vartojimo objekte, suteikta ir numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija de minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, teikiama nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, kurią sudaro de minimis reglamentuose nustatyta didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.

  6. JP vykdytojas duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą turi pateikti į Registrą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir terminais.

  7. JP vykdytojas turi užtikrinti, kad bus laikomasi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte numatytos pareigos duomenis apie individualiai suteiktą de minimis pagalbą saugoti 10 finansinių metų nuo datos, kada paskutinį kartą pagal de minimis pagalbos schemą buvo suteikta individuali pagalba. 

  8. Tuo atveju, jeigu elektros vartojimo objekte registruota daugiau kaip vieno juridinio asmens ir (arba) fizinio asmens vykdoma ekonominė veikla, dotacija pagal Aprašą neskiriama ir paraiška atmetama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  JP turi atitikti PAFT 2 priede nustatytus projektų bendruosius atrankos kriterijus ir Aprašo 3.1 poveiklei nustatytą specialųjį projektų atrankos kriterijų. Aprašo 3.2 poveiklei specialieji projektų atrankos kriterijai nenustatomi.

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr. Kriterijaus tipas Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas
  1. Specialusis projektų atrankos kriterijus (taikomas tik JP projektams, atitinkantiems Aprašo 3.1 poveiklę)  Jungtinio projekto projektų vykdytojų elektros vartojimo objektas turi būti Sostinės regione  JP projektas atitiks specialųjį projektų atrankos kriterijų, jeigu VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis, elektros vartojimo objektas yra registruotas Sostinės regiono savivaldybėse. 

   

 • Regionas
  Netaikomas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros, šilumos energijos pajėgumai 

  P-03-001-06-03-02-06

  P.B.2.0022  

  MW 

  18,57

  (iki 2026-12-31)  

  Papildomi atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, iš kurių elektros pajėgumai 

  P-03-001-06-03-02-07

  P.B.2.0022.1  

  MW 

  18,57

  (iki 2026-12-31)  

  Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

   R-03-001-06-03-02-02

  R.B.2.2029

  tCO2 per metus 

  0

  (iki 2027-12-31)  

 • Kita informacija
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Violeta Pilvelienė, 
  Tel. Nr.: 8 649 12641
  El. p.: v.pilveliene@cpva.lt.