Nr. 01-040-K

Teikiama nuo
2024-06-11 08:00
Teikiama iki
2024-08-12 17:00 Liko 30 d. 11 val.
Finansavimo suma
30 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Aplinkos ministerija
Programa
Naujos kartos Lietuva
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Komponentas
Žalioji transformacija
Pažangos priemonė
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-04-01-03-01  Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas. 
 • Tikslinės grupės

  Pramonės įmonės

 • Galimi pareiškėjai

  Juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), priskirtiną „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2), „Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba“ (sekcija C, skyrius 17, grupė 17.1 pagal EVRK 2 red.), „Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba“ (sekcija C, skyrius 17, grupė 17.2, klasė 17.21 pagal EVRK 2 red.), „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba“ (sekcija C, skyrius 23, grupė 23.9, klasė 23.99 pagal EVRK 2 red.), „Konstrukcinių metalo gaminių gamyba“ (sekcija C, skyrius 25, grupė 25.1 pagal EVRK 2 red.), „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK 2 red.).

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  Negalimi

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  10 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Nuosavo įnašo dalis
  • ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • ne mažiau 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • ne mažiau 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1.    Remiama veikla: pradinės investicijos, skirtos gaminti skydus, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams ir būti sertifikuoti;
  • ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių. Atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai: žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus);
  • skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje;
  • skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie tik surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose); sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

  2. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskirtiną „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2), „Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba“ (sekcija C, skyrius 17, grupė 17.1 pagal EVRK 2 red.), „Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba“ (sekcija C, skyrius 17, grupė 17.2, klasė 17.21 pagal EVRK 2 red.), „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba“ (sekcija C, skyrius 23, grupė 23.9, klasė 23.99 pagal EVRK 2 red.), „Konstrukcinių metalo gaminių gamyba“ (sekcija C, skyrius 25, grupė 25.1 pagal EVRK 2 red.), „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK 2 red.).

  3. Projekto partnerių negali būti.

  4.Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP) pagal PAFT 1 priedą. Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal kvietimą Nr. 01-004-K „Skydų gamybos skatinimas“, negali teikti PĮP pagal PFSA finansuoti tą patį projektą.

  5. Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo, ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos interneto tinklalapyje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

  6. Jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola, iki PĮP vertinimo pabaigos administruojančiajai institucijai – VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – administruojančioji institucija) pareiškėjas turi būti pateikęs skolintojo preliminarų sprendimą suteikti kreditą ir ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį ir pateikęs jos kopiją administruojančiajai institucijai. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos, iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

  7. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau kaip vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  8. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Veiklų pradžia suprantama kaip pasirašytos automatizuotos skydų gamybos linijos pirkimo sutarties data (kai pirkimas pagal PAFT 7 priedą „Pirkimų taisyklės“ (toliau – Pirkimų taisyklės) galimas iš vieno tiekėjo) arba kvietimo dalyvauti pirkime skelbimo svetainėje esinvesticijos.lt data (vykdant konkursą arba derybas, kai tokį pirkimo būdą numato Pirkimų taisyklės). Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas.

  9. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Projekto užbaigimu laikomas (veiklos laikomos įgyvendintos) skydų gamybos automatizuotomis linijomis sertifikavimas (sertifikato išdavimas), t. y. Europinio techninis įvertinimas (ETA) arba Nacionalinis techninis įvertinimas (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams.

  10. Projektų finansavimo forma – dotacija.

  11. Didžiausia galima PĮP prašoma skirti finansavimo suma yra 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) be PVM. PĮP atmetamas, jei prašomas finansavimas viršija šią sumą. Projektas negali būti dirbtinai suskaidytas.

  12. Mažiausia galima PĮP prašoma skirti ir po vertinimo nustatyta galima skirti finansavimo suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) be PVM. PĮP atmetamas, jei prašomas finansavimas arba po PĮP vertinimo nustatytas galima skirti suma yra mažesnė už šią sumą.

  13. Didžiausią galimą projekto finansuojamą dalį pagal įmonės dydį nuo tinkamų finansuoti išlaidų sudaro:

  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

  14. Projektų atranka atliekama konkurso būdu vienu etapu. Projektai turi atitikti projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede, ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PFSA 6 punkte. Jei projektas neatitinka bent vieno bendrojo ar specialiojo atrankos kriterijaus, PĮP atmetamas.

  15. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis PFSA 6 punkte nurodytais prioritetiniais projektų atrankos kriterijais . Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų ir privaloma surinkti minimali balų suma nurodyti PFSA 6 punkte.

  16. Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 6 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Jeigu projektai surenka vienodą galutinį balų skaičių ir jiems nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtų finansavimo lėšų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA 6 punkte nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų (eil. Nr. 3); jeigu projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės prioritetinį atrankos kriterijų. Jei pagal visus projektų prioritetinius atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, administruojančioji institucija juos nurodo PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

  17. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotos paramos lėšos, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

  18. Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos (vykdomi statybos darbai ir (ar) montuojama įranga) turi būti įregistruotos vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

  19. Pareiškėjas su PĮP administruojančiajai institucijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • informaciją apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal PAFT 1 priedo 3 priedą;
  • informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal PAFT 1 priedo 4 priedą;
  • užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;
  • užpildytą PFSA 4 priedą, kuriame pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad projekto veiklos, finansuojamos pagal PFSA, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų finansinių šaltinių;
  • pareiškėjo įsipareigojimo deklaraciją „Dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašui“ pagal PFSA 5 priedą;
  • smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, jei pareiškėjas yra maža ar vidutinė įmonė, arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė;
  • dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, projekto išlaidų skaičiavimo dokumentus);
  • finansavimo šaltinius (pareiškėjo privalomas nuosavas lėšas, įnašą į netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, kuriuose nurodytas banko (ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų,) preliminarus sprendimas ir (ar) akcininkų sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui;
  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turi atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pateikti administruojančiajai institucijai atsakingosios institucijos sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (jeigu taikoma), arba pareiškėjo pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;
  • vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos atliktas ir pateiktas administruojančiajai institucijai „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas (jeigu taikoma) arba pagrindimas, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.

  20. Pareiškėjas PĮP suplanuoja privalomo siekti rodiklio „Veikiantys modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumai (P-02-001-06-04-01-26; P.S.1052) ir pasirinktinai, atsižvelgdamas į įmonės dydį ir planuojamą investicijų pobūdį, atitinkamų bendrųjų rezultatų rodiklių reikšmes.

  21. Informavimas apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  22. Vadovaujantis žaliųjų pirkimų tikslais, nustatytais Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pareiškėjai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  23. Visi projekto įgyvendinimo susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, laikantis BBIR 12 straipsnio 1 punkte numatytos pareigos dokumentus saugoti 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos.

  24. Projekto vykdytojas duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą turi pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą (toliau – Registrą) Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkte nustatyta tvarka.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Neutralus – projektai negali daryti neigiamo poveikio horizontaliems principams.

  2. Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie Darnaus vystymosi horizontalaus principo darnaus vystymosi rodiklio „1.1. Darnaus vystymosi indeksas“ reikšmių pasiekimo, t. y. prisidės prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi:

  2.1. 9 tikslo „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves“ 9.4 uždavinio „Iki 2030 metų modernizuoti infrastruktūrą ir aprūpinti naujais įrenginiais pramonės sektorius, kad jie taptų tvaresni, padėtų pagerinti išteklių naudojimo veiksmingumą ir taikytų daugiau švarių ir aplinkai nekenksmingų technologijų ir gamybos procesų, visoms šalims imantis veiksmų pagal jų atitinkamus pajėgumus“ įgyvendinimo skatinant investicijas į gamybos procesų automatizavimą pramonės sektoriuje, dalies pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų ir procesų perkėlimą iš statybvietės į gamyklas, tai leis taikyti daugiau švarių ir aplinkai nekenksmingų technologijų ir gamybos procesų, taupiau naudoti išteklius, geriau tvarkyti atliekas, mažiau teršti aplinką;

  2.2. 13 tikslo „Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų“ 13.2 uždavinio „Įtraukti klimato kaitos priemones į nacionalinę politiką, strategijas ir planavimą“ įgyvendinimo nustatant minimalų atsinaujinančių organinės kilmės medžiagų kiekį skyde, tai leis mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų – anglies dioksido (toliau – CO2) patekimą į atmosferą. Išsamesni reikalavimai skydui pateikiami 1.3.3 papunktyje.

  3. Įgyvendinami projektai tiesiogiai prisideda prie inovatyvumo (kūrybingumo) horizontalaus principo įgyvendinimo automatizuojant pastatams atnaujinti (modernizuoti)  skirtų skydų gamybos procesą.

  4. Projekto (įskaitant jungtinį projektą) reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Projektai neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01) (III priedas).

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  1. Užbaigus projekto finansavimą, turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, kaip nustatyta PAFT IV skyriaus 10 skirsnio 248 p.

  2. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimo, nustatyto PFSA 7.1 papunktyje, jis turi grąžinti projektui išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui.

  3. Įgyvendinus projektą, 5 metų laikotarpiu mažiausias privalomas pagaminti skydų kiekis (m2) pastatams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvoje apskaičiuojamas pagal formulę, nurodytą PFSA 7.3 punkte.

  4. Jei PFSA 7.3. punkto reikalavimas neįgyvendintas ir tam nėra objektyvių, nuo projekto vykdytojo nepriklausančių, priežasčių, taikomos sankcijos, apskaičiuojamos pagal šią formulę, nurodyta PFSA 7.4 punkte.

  Reikalavimo įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal savo nustatytą periodiškumą ir tvarką. Kad administruojančioji institucija galėtų vykdyti šio reikalavimo stebėseną ir vertinimą, projekto vykdytojai, paprašius administruojančiajai institucijai, turi pateikti visus p įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus, įrodančius, kiek įmonė pagamino skydų pastatams atnaujinti (modernizuoti)  ir kokiems pastatams jie panaudoti. Šią informaciją apie Lietuvoje užsakytą pagaminti minėtų skydų kiekį (toliau – informacija) administruojančiajai institucijai teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA). Informacijos teikimo tvarką, suderinusi su APVA, nustato administruojančioji institucija. Jei naudojant skydus renovuoti pastatai iš privačių lėšų, be valstybės paramos, ir jie nepatenka į APVA apskaitą, projekto vykdytojas pats pateikia administruojančiajai institucijai šių skydų kiekį, jų panaudojimo objektus ir laiką įrodančius dokumentus.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Projekto užbaigimu laikomas (veiklos laikomos įgyvendintos) skydų gamybos automatizuotomis linijomis sertifikavimas (sertifikato išdavimas), t. y. Europinio techninis įvertinimas (ETA) arba Nacionalinis techninis įvertinimas (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagalba teikiama pagal BBIR, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais. Pagal PFSA projektams teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuri turi atitikti BBIR 13 ir 14 straipsnių nuostatas, taikomas regioninei pagalbai.

  2. Vadovaujantis BBIR 14 straipsnio 3 dalies nuostatomis, pagalba didelėms įmonėms NUTS 2 lygio regione (LT01 – Sostinės regionas) gali būti teikiama tik pradinėms naujos ekonominės veiklos investicijoms vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapiu.

  3. Valstybės pagalba neteikiama:

  3.1. ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas išieškoti sumas pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama, kol bus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Lietuvoje gauta valstybės pagalba;

  3.2. sunkumus patiriantiems pareiškėjams ir (arba) ūkio subjektams, kai yra bent viena iš aplinkybių, išvardintų BBIR 2 straipsnio 18 punkte, t. y.:

  3.2.1. ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau kaip trejus metus arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ, atitinkanti 21 straipsnio 3 dalies b) punkte nustatytą sąlygą ir rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus patikrinimo), kurios daugiau kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi), gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo. Šioje nuostatoje ribotos turtinės atsakomybės bendrovė visų pirma yra tokios rūšies bendrovė, kuri nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (1) I priede, o akcinis kapitalas, jeigu taikoma, apima bet kokius akcijų priedus;

  3.2.2. bendrovė, kurioje bent keliems jos nariams tenka neribota turtinė atsakomybė už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau kaip trejus metus, arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ, atitinkanti 21 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytą sąlygą ir rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus patikrinimo) skolą ir kurios daugiau kaip pusė kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šioje nuostatoje bendrovė, kurioje bent keliems jos nariams tenka neribota turtinė atsakomybė už bendrovės skolą, visų pirma yra tokios rūšies bendrovė, kuri nurodyta Direktyvos 2013/34/ES II priede;

  3.2.3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

  3.2.4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir dar laikosi restruktūrizavimo plano;

  3.2.5. įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus atitinka BBIR 2 straipsnio 18 punkto e) punkto 1 ir 2 punktus.

  3.3. skatinamojo poveikio, nustatyto BBIR 6 straipsnyje, neturinčiai pagalbai.

  4. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal BBIR taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  4.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei veiklos susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  4.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausia pagalbos suma neviršija BBIR 14 straipsnio 12 dalyje nustatytos didžiausios pagalbos sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapyje, galiojančiame pagalbos suteikimo metu.

  5. Valstybės pagalbos teikimui taikomos specialiosios sąlygos, nustatytos BBIR 14 straipsnyje:

  5.1. tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą;

  5.2. pabaigus investuoti, investicijos pagalbą gaunančioje vietovėje išlaikomos ne trumpiau kaip penkerius metus;

  5.3. įsigyjamas turtas turi būti naujas;

  5.4. pagalba teikiama pradinei investicijai – investicijai į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė pradeda gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu;

  5.5. jei pagalba teikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos neturi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimo per trejus ankstesnius finansinius metus;

  5.6. jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią;

  5.7. pagalba nematerialiajam turtui įsigyti teikiama, jei jis bus naudojamas tik pagalbą gaunančioje įmonėje, turi būti nusidėvintis, įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pagalbą gaunančia įmone, turi būti įtrauktas į projekto vykdytojo turtą ir būti susietas su projektu, kuriam skirta pagalba, ne trumpiau kaip penkerius metus;

  5.8. bet kokia pradinė investicija, kurią tas pats projekto vykdytojas (grupės lygmeniu) pradeda per trejus metus nuo darbų, susijusių su kita remiama investicija tame pačiame Bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus 3 lygio regione, pradžios, laikoma vieno investicinio projekto dalimi. Kai t vienas investicinis projektas yra didelis investicinis projektas, visa pagalbos vienam investiciniam projektui suma nustatoma, kad neviršytų pakoreguotos pagalbos dideliems investiciniams projektams sumos.

  5.9. Pagalbos gavėjas arba iš nuosavų išteklių, arba iš išorės gautų lėšų, teikiamų be viešosios paramos, turi prisidėti suma, kuri sudaro bent 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  6. Administruojančioji institucija, gavusi PĮP, užpildo Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą pagal PFSA 2 priedą.

  7. Paaiškėjus, kad buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, jos grąžinimas vykdomas vadovaujantis PAFT 234 ir 237 punktais.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektai turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

  Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Specialiųjų atrankos kriterijų vertinimo metodas nurodytas PFSA 6 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df2083c019c011ef8b14c5bcce136045):

  • Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 2 metus veikianti pramonės įmonė, vykdanti ekonominę veiklą, kaip nurodyta PFSA 2.2 p., ir kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur per metus;
  • Už vieną suteiktos dotacijos Eur turi būti sukurti gamybiniai pajėgumai per metus pagaminti ne mažiau kaip 0,015 kv.m. skydų.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai 

  Prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo metodas, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų ir privaloma surinkti minimali balų suma nurodyti PFSA 6 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df2083c019c011ef8b14c5bcce136045):

  • Tikslinė pramonės įmonės veiklos sritis paskutinius 2 metus ir šių sričių pačių pagamintos produkcijos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 2 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 1 000 000 (vienas milijonas) Eur per metus;
  • Už vieną suteiktą dotacijos Eur įsipareigojama sukurti naujų gamybinių pajėgumų (m2 skydų per metus);
  • Tikslinės tinkamos išlaidos;
  • Pareiškėjo veiklos trukmė 1 punkte nurodytose srityse (ilgesnei nei 2 metų veiklai taikomas reikalavimas, kad vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos būtų ne mažesnės kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) Eur per finansinius metus);
  • Įmonės dydis.

  Mažiausia balų suma, kurią turi surinkti planuojamas finansuoti projektas, – 25 balai.

 • Reikalavimai
  • Išlaidų tinkamumui finansuoti taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau - PAFT) VII skyriaus 1 skirsnio nuostatos. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, atitinkančios 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo pagal tam tikras kategorijas pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – BBIR) 14 straipsnyje nustatytas materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidas, skirtas skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimui, gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų: ne mažiau kaip 80 proc. išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms skydų gamybos linijoms; ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų gali būti skirta įrangai, skirtą prižiūrėti automatizuotas skydų gamybos linijas.
  • Gamybinių patalpų statyba ir (ar) pritaikymas serijinės pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gaminių gamybai gali sudaryti iki 30 proc. visų tinkamų išlaidų.
  • Netinkamos finansuoti išlaidos yra: transporto priemonių pirkimo; projekto viešinimo; žemės pirkimo; įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos; projektą vykdančių ir (ar) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos; pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidos; pr ojekto administravimo išlaidos; kitos išlaidos, nurodytos PAFT VII skyriaus III skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“.
  • Kryžminis finansavimas netaikomas.
  • Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
 • EGADP subsidijos lėšos
  30 000 000.00
 • Nuosavo įnašo dalis
  • ne mažiau 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • ne mažiau 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • ne mažiau 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  10 000 000.00
 • Teikimo tvarka

  PĮP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr)

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per INVESTIS duomenų mainų svetainę.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  • užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;
  • užpildytą PFSA 4 priedą, kuriame pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad projekto veiklos, finansuojamos pagal PFSA, nėra ir nebus finansuojamos iš jokių kitų finansinių šaltinių;
  • užpildytą PFSA 5 priedą, kuriame pateikiamas pareiškėjo įsipareigojimas dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašui;

  (PFSA 3-5 priedų formų nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df2083c019c011ef8b14c5bcce136045)

  • smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316716/asr ), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, jei pareiškėjas yra maža ar vidutinė įmonė, arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė;
  • dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, projekto išlaidų skaičiavimo dokumentus);
  • finansavimo šaltinius (pareiškėjo privalomas nuosavas lėšas, įnašą į netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, kuriuose nurodytas banko (ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų,) preliminarus sprendimas ir (ar) akcininkų sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui;
  • ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, pareiškėjas turi atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pateikti administruojančiajai institucijai atsakingosios institucijos sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (jeigu taikoma), arba pareiškėjo pagrindimą, kodėl nurodytos procedūros netaikomos;
  • ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis atliktas ir pateiktas administruojančiajai institucijai „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas (jeigu taikoma) arba pagrindimas, kodėl nurodytos procedūros netaikomos.
 • Priedai
 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Veikiantys modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumai  P-02-001-06-04-01-26 P.S.1052    m² per metus  
  Paramą gavusios įmonės  R-02-001-06-04-01-12 R.B.1.2009   vnt.
   
   
  iš jų mažos ir labai mažos įmonės  R-02-001-06-04-01-37 R.B.1.2009.1 
   iš jų vidutinės įmonės R-02-001-06-04-01-38 R.B.1.2009.2 
  iš jų didelės įmonės  R-02-001-06-04-01-39 R.B.1.2009.3 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeniniams produktams, paslaugoms ir taikymo procesams kurti arba pritaikyti  R-02-001-06-04-01-13 R.B.1.2006   vnt.  
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeninėms technologijoms ir sprendimams kurti  R-02-001-06-04-01-40 R.B.1.2006.1   vnt.  
  iš jų mažoms ir labai mažoms įmonėms  R-02-001-06-04-01-41 R.B.1.2006.1.1 
  iš jų vidutinėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-42 R.B.1.2006.1.2 
  iš jų didelėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-43 R.B.1.2006.1.3 
  Įmonės, kurioms teikiama parama skaitmeniniams sprendimams, skirtiems tų įmonių paslaugoms, produktams ar procesams transformuoti, pritaikyti  R-02-001-06-04-01-44 R.B.1.2006.2   vnt.  
  iš jų mažoms ir labai mažoms įmonėms  R-02-001-06-04-01-45 R.B.1.2006.2.1 
  iš jų vidutinėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-46 R.B.1.2006.2.2 
  iš jų didelėms įmonėms  R-02-001-06-04-01-47 R.B.1.2006.2.3 
 • Kita informacija

  Pareiškėjas, dalyvaudamas priemonėje ir vykdydamas projektą, turi užtikrinti, kad:

  • projektas būtų įgyvendinamas pagal kvietime, ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas sąlygas bei tvarką;
  • PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios LR ir (arba) ES finansiniams interesams; 
  • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais;
  • projekte atlikti ir (ar) numatomi atlikti pirkimai bus vykdomi, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  • bus imtasi tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, interesų konfliktams ir dvigubam finansavimui, kurie kenkia ES finansiniams interesams
  • pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nebus finansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus;
  • VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) pateiks šiuos duomenis: galutinio lėšų gavėjo pavadinimą; paslaugų teikėjo, rangovo arba subteikėjo, subrangovo pavadinimą (kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji organizacija); lėšų gavėjo tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) arba paslaugų teikėjo, rangovo vardą, pavardę ir gimimo datą. Duomenų kaupimą ir saugojimą vykdys CPVA;
  • bus duotas sutikimas svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, ES lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis; 
  • projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos bus paskelbtas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą ES finansavimą.
  • bus sudarytos sąlygos ES ir (ar) nacionalinių institucijų atstovams atlikti ex-ante pirkimų patikrinimus, taip pat tikrinti, ar suteiktas finansavimas yra naudojamas laikantis ES ir nacionalinių taisyklių reikalavimų, pirmiausia: sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų prevencijos ir dvigubo finansavimo srityse. 
 • Taikomi teisės aktai

  Bendrieji:

  1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;

  2. Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas ir jų administravimo“;

  3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“;

  4. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

  5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

  6. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ ;

  7. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2022 m. birželio 22 d. Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

  8. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo pagal tam tikras kategorijas pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;

  9. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais;

  10. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“);

  Specialieji:

  1. Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 metams, patvirtintas 2019 m. gruodžio 30 d. Vyriausybės protokoliniu sprendimu Nr. 52;

  2. Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr. 18;

  3.  PFSA vartojamos sąvokos:

  3.1. Didelė įmonė – suprantama taip, kaip apibrėžta BBIR 2 straipsnio 24 punkte, t. y. įmonė, neatitinkanti BBIR I priede nustatytų kriterijų:

  3.1.1. labai maža, maža ir vidutinė, kaip jos apibrėžtos BBIR I priedo 2 straipsnyje;

  3.1.2. savarankiška įmonė, įmonė partnerė ir susijusi įmonė, kaip jos apibrėžtos BBIR I priedo 3 straipsnyje.

  3.2. Pradinė investicija – kaip ši sąvoka apibrėžta BBIR 2 straipsnio 49 punkto a punkte, t. y. viena iš šių investicijų:

  3.2.1. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su vienu ar keliais toliau nurodytais aspektais:

  3.2.1.1. naujos įmonės kūrimu;

  3.2.1.2. esamos įmonės pajėgumo didinimu;

  3.2.1.3. įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė pradeda gaminti naujus produktus ar teikti naujas paslaugas;

  3.2.1.4. bendro su investicija į įmonę susijusio produkto (-ų) gamybos proceso arba bendro paslaugos (-ų) teikimo esminiu keitimu.

  3.3. Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys.

  3.4. Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

  4. Kitos PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 1.1 ir 1.2 papunkčiuose išvardytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Irma Poškutė, Tel. nr. 8 660 81842, El. p i.poskute@cpva.lt.

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus grupės vadovė Violeta Pilvelienė, Tel. nr. 8 649 12641, El. p. v.pilveliene@cpva.lt.