Nr. 07-023-P

Teikiama nuo
2023-11-23 08:00
Teikiama iki
2024-03-29 17:00 Liko 30 d. 18 val.
Finansavimo suma
16 781 201.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  09-003-02-02-09-03  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės integracijos ir galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimas Sostinės regione 
  09-003-02-02-09-04  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės integracijos ir galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione 
 • Tikslinės grupės

  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys

 • Galimi pareiškėjai

  Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA)

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

 • Finansuojamoji dalis

  Iki 100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Pagal Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčius finansuojamos projekto veiklos:

  1. socialinės integracijos veiklos (paslaugos) socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims (toliau – tikslinės grupės asmenys): veiklos, skatinančios asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą (pvz., asmens socialinių ir kitų paslaugų poreikių vertinimas, individualus ir grupinis motyvavimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, psichosocialinė pagalba, sociokultūrinės paslaugos (įskaitant kultūros edukaciją bei kūrybingumo skatinimą), socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, bendrųjų gebėjimų ugdymas, profesinių įgūdžių ugdymas, pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus);

  2. visuomenės, darbdavių, specialistų nuomonės formavimas;

  3. organizacijų ir specialistų, dirbančių su tikslinės grupės asmenimis, gebėjimų stiprinimas;

  4. organizacijų, dirbančių tikslinės grupės asmenų integracijos srityje, tinklaveikos iniciatyvos ir projektinių idėjų atranka;

  5. stebėsena, vertinimai ir (ar) tyrimai, reikalingi įvertinti projekto veiklų efektyvumą.

  Pagal Aprašą vykdomos projekto veiklos priskiriamos vienam iš regionų, nesvarbu, kurio regiono tikslinės grupės asmenims skirta projekto veikla. Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytose veiklose (poveiklėse) gali dalyvauti tikslinės grupės asmenys iš visos Lietuvos.

  Projekto partneriams atrinkti pareiškėjas organizuoja ir atlieka skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą atranką, vadovaudamasis savo patvirtintu projekto partnerių atrankos tvarkos aprašu. 

  Pareiškėjas su partneriais sudaro jungtinės veiklos ar partnerystės sutartį (-is), kurioje (-iose) turi būti nustatytos sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą.

  Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus PAFT 2 priede. 

  Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis PAFT VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  Projektas įgyvendinamas pagal Apraše, projekto sutartyje ir PAFT nustatytus reikalavimus.

  Projekto vykdytojas privalo organizuoti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukdamas Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją – Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

  Projekto vykdytojas, vykdydamas Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas, norėdamas patikrinti, ar rodiklis „Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis“ (rodiklio kodas R-09-003-02-02-09-01) pasiektas, turi teisę gauti šio projekto dalyvio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą), duomenis apie statusą darbo rinkoje, dalyvavimą švietimo programose (švietimo programos pavadinimas, dalyvavimo data (nuo iki)), esančius Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, Mokesčių mokėtojų registre, Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruotoje mokesčių informacinėje sistemoje, Mokinių registre, Studentų registre, Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje ir kitose informacinėse sistemose. Kreipiantis dėl asmens duomenų pateikimo, nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų panaudojimo tikslas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir duomenų pateikimo būdas arba duomenys teikiami duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas negali prašyti pateikti daugiau asmens duomenų, nei reikia Aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti ir projekto dalyvio tapatybei nustatyti.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, taip pat užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimo laikymąsi. 

  2. Projektu turi būti tiesiogiai prisidedama prie 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane numatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

  2.1. projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pavyzdžiui, judėjimo, klausos ar kt.) turintiems asmenims;

  2.2. projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinius įgūdžius, suteikiant jam žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo. Turi būti numatyti veiksmai, kuriais prisidedama prie lyčių lygybės skatinimo, tiek apmokant projekto darbuotojus, tiek teikiant paslaugas tikslinės grupės asmenims;

  2.3. projektu turi būti prisidedama prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo įgyvendinimo, pasitelkiant geriausias patirtis, įgytas įgyvendinant ankstesnes programas / projektus, jas atnaujinant, papildant ir išplėtojant. 

  3. Įvertinus Europos sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESIP) 4.7 uždaviniui įgyvendinti numatytų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos finansuoti veiklos pagal jų pobūdį neturi jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimas atliekamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ apraše nurodytos 3 veiklos „Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės integracijos ir galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimas Sostinės regione“ ir 4 veiklos „Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės integracijos ir galimybių dalyvauti darbo rinkoje didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (priedas).

  4. Įgyvendinant projektą, turi būti įgyvendinamos svarbiausios Chartijoje nustatytos teisės ir principai (nediskriminavimas, moterų ir vyrų lygybė, žmonių teisė gyventi oriai, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, saviraiškos ir informacijos laisvė):

  4.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos;

  4.2. užtikrinama lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir neįgaliųjų teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

  4.3. užtikrinama asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

  5. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų, jei jos taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai, nenurodyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse ir PAFT, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pagal Aprašą teikiamas projektas turi būti įgyvendinamas ne ilgiau nei iki 2029 m. liepos 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 de minimis pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

  2. De minimis pagalbos gavėja – partnerio organizacija, kuri vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurios veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, jei ji:

  2.1. dalyvauja (kaip naudos gavėja) Aprašo 2.1.1.3 ir 2.1.2.3 papunkčiuose nurodytose projekto veiklose (poveiklėse) ir (arba)

  2.2. planuoja iš projekto finansavimo lėšų įsigyti įrangos, įrenginių ar kito turto projekto veikloms vykdyti.

  3. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį. Sąvoka „viena įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje.

  4. Leistina suteikti de minimis pagalbos suma turi būti įrodoma remiantis Projekto įgyvendinimo plane (toliau – PĮP), projekto sutartyje ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – registras) pateiktais duomenimis. 

  5. CPVA, kartu su PĮP arba projekto sutarties keitimu gavusi Aprašo 2.13.2 papunktyje nurodytą informaciją, įvertina:

  5.1. de minimis pagalbos gavėjo atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nustatytiems reikalavimams, užpildydama Pavyzdinį atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą, paskelbtą svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/valstybes-pagalbos-ir-de-minimis-pagalbos-patikros-lapai;

  5.2. de minimis pagalbos gavėjo sąsajas pagal Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytą vienos įmonės sąvoką;

  5.3. ar nebus viršytos de minimis pagalbos suteikimo ribos, nustatytos Aprašo 8.3 papunktyje.

  6. CPVA, atlikusi Aprašo 8.5 papunktyje nurodytą įvertinimą, priima sprendimą dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams ir raštu arba elektroniniu paštu apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją (projekto vykdytoją), pateikdama sprendimo kopiją.

  7. Pareiškėjas (projekto vykdytojas), vadovaudamasis Aprašo 8.6 papunktyje nurodyta informacija ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, registre pateikia duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi.

  8. Pareiškėjas (toliau – projekto vykdytojas), pasirašęs projekto sutartį arba susitarimą dėl projekto sutarties pakeitimo, raštu arba elektroniniu paštu informuoja de minimis pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą suteikti de minimis pagalbą, nurodydamas jos dydį bei pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

  9. Duomenys apie de minimis pagalbą tikslinami arba de minimis pagalba išregistruojama, jei pakeičiamas sprendimas dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams.

  10. Paaiškėjus, kad pagal Finansavimo sąlygų aprašą buvo suteikta neteisėta ir (ar) nesuderinama pagalba, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ši pagalba bus grąžinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai
 • Reikalavimai

  1.    Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo taisyklių (toliau – PAFT) VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

  2.    Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

  3.    Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

  4.    Pagal Finansavimo sąlygų aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

  5.    Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, normas ir sumas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasiektą rezultatą. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti pagal fiksuotuosius įkainius apmokamas išlaidas ar patvirtinti pasiektą rezultatą, nurodomi projekto sutartyje.

  6.    Projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

 • ES fondų lėšos
  12 761 625.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  4 019 576.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01 - 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
  FS-01-01 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie juos priemonės ir išlaidos
  FS-01-02 - Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie juos priemonės ir išlaidos
  FN-05-01 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.

  Projektus vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų per mėnesį dalis, skirta kasmetinėms atostogoms, apskaičiuojama nuo faktiškai patirtų tinkamų finansuoti darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką išlaidų

  FN-05-02 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-03 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-04 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-05 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-06 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
  FN-05-07 - Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Sostinės regionas
  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys  P-09-003-02-02-09-05 (P.S.2.1508)   Asmenys  286 (2024 m.), 1431 (2029 m.)  
  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis   R-09-003-02-02-09-01 (R.S.2.3513)   Procentai  30 (2029 m.) 
  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad gaunamos paslaugos padarė teigiamą poveikį, dalis  R-09-003-02-02-09-03 (R.S.2.3514)   Procentai  60 (2029 m.) 
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys   P-09-003-02-02-09-05 (P.S.2.1508) Asmenys   832 (2024 m.), 4163 (2029 m.)
  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pradėjo savanoriauti, mokytis, ieškoti darbo arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis   R-09-003-02-02-09-01 (R.S.2.3513)   Procentai  30 (2029 m.) 
  Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, kurie teigia, kad gaunamos paslaugos padarė teigiamą poveikį, dalis  R-09-003-02-02-09-03 (R.S.2.3514)   Procentai  60 (2029 m.)