Nr. 29-201-P

Teikiama nuo
2024-04-11 08:00
Teikiama iki
2024-06-28 15:45 Liko 31 d. 14 val.
Finansavimo suma
170 332.34 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Netaikomas
Atsakinga institucija
Utenos regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Žalesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  02-001-06-08-03-(RE)-29-(LT029-02-01)-01-02  Skatinti tvarkyti praeityje kasybos darbais pažeistas teritorijas (karjerus ir durpynus) ir cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas 
 • Tikslinės grupės

  Gyventojai, gyvenantys šalia pažeistų ir užterštų teritorijų.

 • Galimi pareiškėjai

  Ignalinos rajono savivaldybės administracija

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Nėra.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  170 332.34
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai pagal panaudos arba nuomos sutartis arba patikėjimo teise valdo valstybės ar savivaldybės žemę.

  2.2. Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

  2.3. Projektai įgyvendinami:

  2.3.1. cheminėmis medžiagomis užterštose teritorijose, kuriose cheminių medžiagų koncentracija dirvožemyje, grunte ir (ar) požeminiame vandenyje viršija ribines vertes, nustatytas vadovaujantis Gairių 1.2.2 ir 1.2.4 papunkčiuose nurodytų teisės aktų reikalavimais, ir kurioms yra gauta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išvada, nurodanti, kad cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos pasekmių;

  2.3.2. praeityje pažeistose teritorijose, kai ketinama sutvarkyti praeityje pažeistas teritorijas žemėje, dėl technogeninės veiklos (naudingųjų iškasenų gavybos) praradusiai derlingąjį dirvožemio sluoksnį, durpynuose – durpių sluoksnį, ir neužstatytoje statiniais ar įrenginiais.

  2.4. Žemė, kurioje ketinama įgyvendinti projektą, turi priklausyti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise. 

  2.5. Su projekto įgyvendinimo planu (toliau – PĮP) administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

  2.5.1. Išankstinių sąlygų įgyvendinimą įrodanti informacija:

  2.5.1.1. išankstinė sąlyga „Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km)“ – pateikiama informacija apie gyventojų skaičių 1 km2 gardelėje ir ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų, į kurią pagal koordinates patenka užterštos arba pažeistos teritorijos ribos,  įrodanti gyventojų skaičių gardelėje. Informacijos šaltinis – oficialūs gyventojų ir būstų surašymo duomenys 2021 m., pateikiami interneto svetainės „Lietuvos statistika“ skiltyje „Atviri duomenys“. Gyventojų skaičius gardelėje 1000 m x 1000 m; patikrinama, ar užterštos arba pažeistos teritorijos ribos pagal koordinates patenka į minėtą gyventojų skaičiaus gardelę arba yra ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų;

  2.5.1.2. išankstinė sąlyga „Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai“ – pateikiamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame patvirtinta, kad rekultivuota žemė bus naudojama želdynams ir želdiniams sodinti, socialiniams būstams ir (ar) kitai socialinei, visuomeninei, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai. 

  2.5.2. Vadovaujantis Gairių 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.7 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas (jei tvarkoma praeityje užteršta teritorija) arba, vadovaujantis Gairių 1.2.6 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektas (jei tvarkoma praeityje pažeista teritorija); 

  2.5.3. dokumentas, įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.4 papunktyje nustatytą reikalavimą;

  2.5.4. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „viešųjų investicijų projektų rengimas“, prie „rengimas ir vertinimas“ (jei taikoma). Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 120.5 papunktyje;

  2.5.5. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams);

  2.5.6. dokumentas (sutartis), įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą ir tokia teisė galios ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą;

  2.5.7. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo sprendimą, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.);

  2.5.8. dokumentas, įrodantis, kad netaikomas atsakomybės („teršėjas moka“) principas, kaip nurodyta Gairių 5.6 papunktyje. T. y. pareiškėjo pateikiama teritorijos užterštumo analizė ar AAD arba LGT raštai, patvirtinantys, kad teršėjas nebeegzistuoja ar jo neįmanoma nustatyti arba, kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų;

  2.6. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo; partnerystės sutartis turi būti sudaryta prieš pateikiant projekto įgyvendinimo planą. Partnerystės sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir projekto partneris. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės dėl projekto (kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita), šalių atsakomybė, įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

  2.7. Regiono plėtros plane turi būti numatytos lėšos stebėsenos rodikliui „Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas“ pasiekti, kuriam skiriama ne daugiau kaip  600 tūkst. Eur 1 ha Europos Sąjungos finansavimo lėšų. Vertinamas visiems regione pagal Gaires suplanuotiems projektams planuojamas Europos Sąjungos finansavimo lėšų vidurkis 1 ha.

  2.8. Informavimo apie projektą ir komunikacijos veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

  2.9. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo ir (arba) partnerio privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas pagal Gairių 4.1–4.3 papunkčių reikalavimus.

  2.10. Atlikdami visus pirkimus, pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas), išskyrus Nutarime numatytas išimtis, turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimų procedūros atliekamos pagal Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  Įgyvendinant projektus turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP). HP – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimo principą.

  Veiksmai, užtikrinantys lygybę, įtrauktį ir nediskriminavimą, nenumatomi.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Gairių 2.1 papunktyje nustatytas reikalavimas, jog galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai pagal panaudos arba nuomos sutartis arba patikėjimo teise valdo valstybės ar savivaldybės žemę, ir tokia teisė turi galioti ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Pradžia - 2024 m. III ketv., pabaiga - 2025 m. III ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  1. Pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 45 straipsnio reikalavimus, gali būti teikiama valstybės pagalba užterštoms teritorijoms tvarkyti neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytos didžiausios pagalbos sumos, jei užteršta teritorija, esanti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, išnuomota kitam juridiniam asmeniui.

  2. Pagal Gaires teikiamai valstybės pagalbai taikomi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 skyriaus 2–5 dalyse nustatyti apribojimai, 5, 6 ir 8 straipsniuose nustatyti skaidrumo, skatinamojo poveikio ir sumavimo reikalavimai.

  3. Valstybės pagalba neteikiama sunkumų patiriantiems subjektams, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. Nauja valstybės pagalba neteikiama, kol bus grąžinta toje pačioje valstybėje narėje neteisėtai gauta valstybės pagalba, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 punkto a dalyje.

  4. Už regionų plėtros planų priemonių įgyvendinimą atsakinga administruojančioji institucija (toliau - RPPl administruojančioji institucija), vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkto reikalavimais, pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis)  pagalbą.  

  5. Kai suteikta valstybės pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 punkto c dalyje nustatytas ribas, RPPl administruojančioji institucija per 6 mėnesius nuo priimto sprendimo paskelbia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo interneto tinklalapyje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/internal/confirmRegistration.  

  6. Pagal Gaires teikiamos valstybės pagalbos dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 12 straipsnio 1 punkte.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Išlaidos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos 2021 m. birželio 24 d. reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo I skyriaus 6 ir 7 straipsnių nuostatas dėl Sanglaudos fondo lėšomis remiamų ir neremiamų veiklų ir Europos Parlamento ir Tarybos2021 m. birželio 24 d. reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, V antraštinės dalies „Fondų finansinė parama“ III skyriaus „Tinkamumo finansuoti taisyklės“ 63 ir 64 straipsniuose nurodytas tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas.

  2.  Išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projektų išlaidų tinkamumo reikalavimus.

  3. Išlaidos turi būti padarytos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. su sąlyga, kad visos projekto veiklos nebaigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, taikomi Gairių 4.1–4.3 papunkčiuose nustatyti reikalavimai.

  4.  Vykdant veiklas finansuojama:

  4.1. pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą atlikti preliminarūs ekogeologiniai, detalūs ekogeologiniai ir (arba) papildomi (tvarkymo plano parengimui ir (ar) tikslinimui reikalingi) ekogeologiniai tyrimai; 

  4.2. pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą ir Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašą parengtas, AAD patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas arba pagal tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nurodytų Gairių 1.2. papunktyje, nuostatas patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo projektas; 

  4.3. teritorijos tvarkymo darbai ir susijusios išlaidos, būtinos tvarkymo plano ar pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektui įgyvendinti;

  4.4. tvarkymo plano tikslinimas, teritorijos tvarkymo darbų arba paslaugų priežiūra, statybos darbų techninė priežiūra, kai būtina pagal statybos techninio reglamento reikalavimus, kontrolinių tyrimų atlikimas, baigiamosios užterštos teritorijos tvarkymo ataskaitos ir kitų dokumentų, būtinų veiklos įgyvendinimui pagal reglamentuojančius teisės aktus, parengimas. 

  5. Projektas turi atitikti projekto bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  6. Finansavimas praeityje užterštos teritorijos tvarkymui gali būti skiriamas, kai negalima vadovautis atsakomybės („teršėjas moka“) principu, kaip apibrėžta Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos 6.3 papunktyje, t. y. siekiama, kad išlaidos ir atsakomybė dėl skurdinamos ir teršiamos aplinkos atkūrimo tektų ne visiems šalies piliečiams, o tiems, kurie gauna iš to naudos arba yra gamtos išteklių vartotojai, tai yra taršos šalinimo priemonių išlaidas turėtų padengti atitinkamas teršėjas, išskyrus atvejus, kai teršėjo neįmanoma nustatyti arba, kai remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų.

  7. Finansavimas praeityje užterštų teritorijų ar pažeistų žemių tvarkymui neskiriamas, jei galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai, kurie atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą, įsipareigoję panaudos arba nuomos sutartyje teritoriją sutvarkyti nuosavomis lėšomis.

  8. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei teikiama valstybės pagalba, didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis turi būti ne didesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytą didžiausią pagalbą. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo ar partnerio lėšomis.

  9. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali papildomai prisidėti įgyvendinant projektą. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, projektui skiriamo finansavimo intensyvumas ir pareiškėjo ir (arba) partnerio privalomas prisidėjimo prie projekto finansavimo dydis nustatomas pagal Gairių 4.1–4.3 papunkčių reikalavimus.

 • ES fondų lėšos
  170 332.34
 • ES fondas
  Sanglaudos fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau kaip 15 proc.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  170 332.34
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-01  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM  FS sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos:
  a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija;
  b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba lygiavertis pranešimas elektroniniame ekrane;
  c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.
  FS-01-02  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FS-01-03  03  Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM 
  FS-01-04  03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM 
  FN-01  01  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1

  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1  

  Kiti priedai: 

  1. Išankstinių sąlygų įgyvendinimą įrodanti informacija:

  1.1. išankstinė sąlyga „Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km)“ – pateikiama informacija apie gyventojų skaičių 1 km2 gardelėje ir ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų, į kurią pagal koordinates patenka užterštos arba pažeistos teritorijos ribos,  įrodanti gyventojų skaičių gardelėje. Informacijos šaltinis – oficialūs gyventojų ir būstų surašymo duomenys 2021 m., pateikiami interneto svetainės „Lietuvos statistika“ skiltyje „Atviri duomenys“. Gyventojų skaičius gardelėje 1000 m x 1000 m; patikrinama, ar užterštos arba pažeistos teritorijos ribos pagal koordinates patenka į minėtą gyventojų skaičiaus gardelę arba yra ne toliau kaip 2 km nuo tokios gardelės ribų;

  1.2. išankstinė sąlyga „Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai“ – pateikiamas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame patvirtinta, kad rekultivuota žemė bus naudojama želdynams ir želdiniams sodinti, socialiniams būstams ir (ar) kitai socialinei, visuomeninei, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai. 

  2. Vadovaujantis Gairių 1.2.3, 1.2.4 ir 1.2.7 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nuostatomis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas (jei tvarkoma praeityje užteršta teritorija) arba, vadovaujantis Gairių 1.2.6 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, patvirtintas pažeistų žemių tvarkymo (rekultivavimo) projektas (jei tvarkoma praeityje pažeista teritorija); 

  3. dokumentas, įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.4 papunktyje nustatytą reikalavimą;

  4. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama interneto svetainės http://www.ppplietuva.lt/ skiltyje „viešųjų investicijų projektų rengimas“, prie „rengimas ir vertinimas“ (jei taikoma). Investicijų projektas rengiamas ir teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, kaip nurodyta Strateginio valdymo metodikos 120.5 papunktyje;

  5. projekto išlaidų pagrįstumą patvirtinantys dokumentai (sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pavyzdžiui, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams);

  6. dokumentas (sutartis), įrodantis, kad visa numatoma tvarkyti praeityje užteršta teritorija ar rekultivuoti pažeista žemė (karjeras ar durpynas) atitinka Gairių 2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą ir tokia teisė galios ne trumpiau kaip 5 metus įgyvendinus projektą;

  7. dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjas ir (ar) partneris bus pajėgūs padengti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas ir netinkamas finansuoti išlaidas (juridinio asmens valdymo organo sprendimą, kompetentingo priimti atitinkamą sprendimą, banko sprendimą suteikti paskolą, savivaldybės tarybos sprendimą ar kt.);

  8. dokumentas, įrodantis, kad netaikomas atsakomybės („teršėjas moka“) principas, kaip nurodyta Gairių 5.6 papunktyje. T. y. pareiškėjo pateikiama teritorijos užterštumo analizė ar AAD arba LGT raštai, patvirtinantys, kad teršėjas nebeegzistuoja ar jo neįmanoma nustatyti arba, kai, remiantis ES ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų.

 • Regionas
  Netaikomas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas  RCO38 P.B.2038   hektarai  0,2 
  Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai  RCR52 R.B.2052   hektarai  0,2 
 • Kontaktai

  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Energetikos ir aplinkos apsaugos projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Romuald Grabštunovič
  Tel. Nr.: +370 625 28224
  El. p.: r.grabstunovic@cpva.lt