Nr. 10-028-P

Teikiama nuo
2024-05-29 08:00
Teikiama iki
2024-07-31 17:00 Liko 18 d. 10 val.
Finansavimo suma
2 500 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas
Atsakinga institucija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-05-01-02-01  TAU finansavimo modelio, skirto edukacinėms veikloms, sukūrimas ir įgyvendinimas Sostinės regione; 
  12-003-03-05-01-02-02  TAU finansavimo modelio, skirto edukacinėms veikloms, sukūrimas ir įgyvendinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. 
 • Tikslinės grupės

  Senjorai

 • Galimi pareiškėjai

  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  -

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 500 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  100 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  1. Pagal Aprašą Nr. 3 įgyvendinamos Priemonės aprašo III skyriaus 2 veiklos „Priemonių sukūrimas siekiant padidinti mažiau mokytis linkusių visuomenės grupių (senjorai, žemesnės kvalifikacijos, mažas pajamas gaunantys asmenys) įsitraukimą į formaliojo ir neformaliojo švietimo programas“ 2.1 poveiklė „TAU finansavimo modelio, skirto edukacinėms veikloms, sukūrimas ir įgyvendinimas Sostinės regione“ ir 2.2 poveiklė „TAU finansavimo modelio, skirto edukacinėms veikloms, sukūrimas ir įgyvendinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“. 

  2. Aprašo Nr. 3 2.1 papunktyje nurodytos finansuojamos veiklos turi būti numatytos viename projekte. Projekto įgyvendintų veiklų rodikliai ir išlaidos gali būti priskirti bet kuriam iš dviejų regionų (Sostinės arba Vidurio ir vakarų Lietuvos (toliau – VVL)) nepriklausomai nuo to, kuriam regionui atitenka investicijos kuriama nauda. Projekto išlaidos pagal regionus negali viršyti 2.11 papunktyje nurodytų sumų ir turi būti pasiekti nurodyti stebėsenos rodikliai pagal regionus.

  3. Pagal Aprašą Nr. 3 projekte finansuojamos veiklos:

  3.1. tyrimo atlikimas Trečiojo amžiaus universitetų (toliau – TAU) lankytojų – senjorų (senjorai Apraše Nr. 3 suprantami kaip pensijos amžių sukakę asmenys) neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų poreikiams nustatyti;

  3.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų parengimas ir vykdymas; 

  3.3. teikėjų konsultavimas dėl senjorams skirtų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo.

  4. Projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.

  5. Aprašo Nr. 3 2.3.2 papunktyje nurodyta veikla turi būti įgyvendinama pagal TAU ir kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi tiekėjų finansavimo tvarkos aprašo nuostatas.

  6. Pagal Aprašą Nr. 3 remiamai veiklai numatomas projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

  7. Pagal Aprašą Nr. 3 numatoma skelbti 1 kvietimą pareiškėjui teikti projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP).

  8. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

  9. Projektams privalomi komunikacijos ir informavimo (viešinimo) veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmuoju skirsniu „Informavimas apie projektą ir komunikacija“.

  10. Vadovaujantis 2023 m. birželio 13 d.  Ministerijos Investicijų į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą valdymo komiteto (toliau – Valdymo komitetas) posėdžio protokoliniu sprendimu prieš teikdamas PĮP Administruojančiai institucijai pareiškėjas turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą ir gauti Valdymo komiteto pritarimą. Su Valdymo komitetu suderintą projektinį pasiūlymą pareiškėjas Administruojančiai institucijai turi pateikti PĮP priedu.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1.    Projektuose negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

  2. Projektuose negali būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  3. Projektuose negali būti numatyta ribojimų dėl inovatyvumo (kūrybingumo) įgyvendinimo vykdant viešuosius pirkimus, kuriais turi būti vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.

  4. Projektas turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, t. y. turi būti tvarūs aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Projektų (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo Nr. 3 priede „Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“.

  5. Projekto vykdytojas ir partneriai turi užtikrinti, kad projekto veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems ar bent vienu iš šių aspektų horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Įgyvendinant TAU ir kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi tiekėjų finansavimo tvarkos aprašo nuostatas ir renkant mokymosi poreikį iš TAU, turi būti įvertinti ir tikslinės grupės narių specialieji poreikiai, į kuriuos veiklos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz.: parinkdamas veiklos vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.). 

  6. Tikslinės grupės asmens duomenys tvarkomi gavus duomenų subjekto sutikimą ir laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) reikalavimų.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  Pagal Aprašą Nr. 3 valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L, 2023/2831, 2023 12 15) nuostatas, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1. Planuojamos išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus.

  2. Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 294.2 papunkčio nuostatoms.

  3. Pagal Aprašą Nr. 3 įgyvendinamo Projekto įgyvendintų veiklų rodikliai ir išlaidos turi būti priskirti VVL regionui. Bendros projektų išlaidos negali viršyti Aprašo Nr. 3 2.16  papunktyje nurodytos sumos.

  4. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.

  5. Kryžminis finansavimas netaikomas.

  6. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

  7. PVM yra tinkamas finansuoti. PVM gali būti finansuojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus Ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

 • ES fondų lėšos
  1 950 000.00
 • ES fondas
  Europos socialinis fondas +
 • Bendrojo finansavimo lėšos
  550 000.00
 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 500 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FN-01  - Netiesioginės išlaidos Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (7 proc.) 
  FS-01-01 - Privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 340–341 punktus taikoma fiksuotoji suma (toliau – FS) Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM 
  FS-01-02 - Privalomoms projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonėms pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 340–341 punktus taikoma FS Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-05-01 - Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (8,63 proc.)

  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų 

  FN-05-02 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (10,44 proc.)
  FN-05-03 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (12,35 proc.)
  FN-05-04 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (14,99 proc.)
  FN-05-05 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (15,25 proc.)
  FN-05-06 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (18,89 proc.)
  FN-05-07 - Darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką (20,02 proc.)
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt
  Esant DMS funkcinių galimybių neužtikrinimui – užpildyta ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Projekto įgyvendinimo plano forma (word formatu) su reikiamais priedais teikiama el. paštu info@cpva.lt.

 • Kartu su PĮP teikiama

  Kiti priedai: 

  • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komercinis pasiūlymas, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir pan.).
  • informacija apie Ministerijos valdymo komiteto priimtą sprendimą; 
  • projektinis pasiūlymas, kuriam pritarė Ministerijos valdymo komitetas.
 • PĮP suderinimas su atsakinga institucija
  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  Sostinės regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pažangos priemonės poveiklės numeris  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  12-003-03-05-01-02-01
  12-003-03-05-01-02-02
  Į TAU programą įsitraukę Trečiojo amžiaus universitetai ir kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, vykdantys asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi  P-12-003-03-05-01-30 P.N.2.4568   Vienetai  10  
  40
  12-003-03-05-01-02-02  Asmenys, turintys pagrindinį arba žemesnį nei pagrindinis išsilavinimą (ISCED 0–2 kodai)  P-12-003-03-05-01-13 P.B.2.0509   Asmenys  51 
  12-003-03-05-01-02-02  Asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3 kodas) arba profesinį (turintys vidurinį) (ISCED 4 kodas) išsilavinimą   P-12-003-03-05-01-14 P.B.2.0510   Asmenys  272 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo ir mokslo projektų skyriaus vadovė Eglė Vizbarė, tel. +37066361951, el. p. e.vizbare@cpva.lt.