Teikiama nuo
2024-02-09 15:00
Teikiama iki
2024-06-07 17:00 Pasibaigęs
Finansavimo suma
6 000 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Privatus sektorius
Projektų atrankos būdas
Konkursas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Inovacijų agentūra
Prioritetas
Pažangesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  05-001-01-05-07-10-02 Aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) skatinimas: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) technologijų ir inovacijų srityse Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
     
 • Tikslinės grupės

  Užsienio investuotojai

 • Galimi pareiškėjai

  Pareiškėjas yra užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ir kuris atitinka vieną iš šių sąlygų: yra MVĮ; ARBA yra didelė įmonė, kai ji bendradarbiauja su MVĮ.

 • Pareiškėjo tipas
  Privatus sektorius
 • Galimi partneriai

  MVĮ (tarp jų mokslo studijų institucijos (toliau – MSI)) ar didelės įmonės (tarp jų MSI), jei pareiškėjas MVĮ; MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 000 000.00
 • Finansuojamoji dalis

  Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: - 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; - iki 15 procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų: už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos; jei projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktyje; pareiškėjas įsipareigoja laiku suteikti mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kuriems teikiama parama, mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, licencijas rinkos kaina ir neišimtiniu bei nediskriminaciniu pagrindu, kad jais Europos Ekonominėje Erdvėje galėtų naudotis suinteresuotosios šalys, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytomis sąlygomis; jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione, tenkinančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iv papunktyje.

 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 15 procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų: už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos; jei projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktyje; pareiškėjas įsipareigoja laiku suteikti mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kuriems teikiama parama, mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, licencijas rinkos kaina ir neišimtiniu bei nediskriminaciniu pagrindu, kad jais Europos Ekonominėje Erdvėje galėtų naudotis suinteresuotosios šalys, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytomis sąlygomis; jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione, tenkinančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iv papunktyje.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  PFSA 2 punkte nurodyti reikalavimai projektams, pareiškėjams ir partneriams:

  2.1. Pagal PFSA remiama veikla – APV TUI skatinimas: MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Pagal remiamą veiklą taikomieji moksliniai tyrimai atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 85 punkte, o eksperimentinė plėtra –  Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 86 punktą.

  2.2. Pareiškėjams ir projekto partneriams (toliau – partneriai) keliami reikalavimai:

  2.2.1. Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ir kuris atitinka vieną iš šių sąlygų:

  2.2.1.1. yra MVĮ;

  2.2.1.2. yra didelė įmonė, kai ji bendradarbiauja su MVĮ.

  2.2.2. Galimi partneriai:

  2.2.2.1. MVĮ (tarp jų MSI) ar didelės įmonės (tarp jų MSI), jei pareiškėjas MVĮ;

  2.2.2.2. MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė.

  2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

  2.2.4. Kai PĮP teikiamas kartu su partneriu (-iais), kartu su PĮP turi būti pateikiama galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija ar pasirašytas bendradarbiavimo ketinimo protokolas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti pasirašyta pareiškėjo ir partnerio (-ių). Jei su PĮP teikiamas bendradarbiavimo ketinimo protokolas, pasirašytos galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija turi būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo dienos.

  2.2.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 1 dalyje, jeigu pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 90 punkte, vadovaujantis PFSA 8.6.2.1 papunkčiu.

  2.2.6. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams ir partneriui (-iams) visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25 straipsnyje nustatytus apribojimus bei Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.

  2.2.7. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  2.2.7.1. Jeigu jis nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikoje suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

  2.2.7.2. Jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos su juo pagal Reglamento (ES) Nr.  651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį susijusios įmonės.

  2.2.7.3. Kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as.

  2.3. Partneriui (-iams) taikomi PFSA 2.2.7 papunktyje nustatyti reikalavimai.

  2.4. Projektams keliami reikalavimai:

  2.4.1. Visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerio (-ių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projekto veiklų priskyrimo regionui vertinimas atliekamas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, paskelbtomis Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų interneto svetainėje https://esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams.

  2.4.2. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 36 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.4.8 papunktyje nurodyto termino.

  2.4.3. Projektui privalomi visi PFSA išvardyti rodikliai (pagal įgyvendinamą 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo (toliau – Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 aprašas) III skyriaus 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę), kurių metodiniai skaičiavimo aprašai skelbiami kartu su kvietimu teikti PĮP. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

  2.4.4. Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 6 000 000 (šešių milijonų) eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą teikti PĮP pagal teigiamai įvertintus ir vertinamus PĮP prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui teikti PĮP skirta lėšų suma, administruojančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime teikti PĮP numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu pagal kvietimą teikti PĮP numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 aprašo III skyriaus 10.2 papunktyje nurodytai poveiklei skirtos lėšų sumos.

  2.4.5. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 (du milijonai) eurų.

  2.4.6. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140 000 (šimtas keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

  2.4.7. Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

  2.4.8. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

  2.4.9. Pareiškėjai ir projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas ir vertinimo metodika nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede, ir atitikti PFSA 9 punkte nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2023 m. gruodžio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-10 (16). Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, kaip nustatyta PFSA 9 punkte.

  2.4.10. Pareiškėjas kartu su PĮP pateiktame PFSA 4 priede nurodo, kuriam iš Koncepcijoje nustatytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) (sumaniosios specializacijos) prioritetui (toliau – MTEPI prioritetas) priskirtinas projektas, taip pat nurodo, kurią (-ias) MTEPI prioriteto tematiką (-as) atitinka projektas. Galutinį atitikimą konkrečiam MTEPI prioritetui ir tematikai (-oms) nustato administruojančioji institucija vertinimo metu.

  2.4.11. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos, ir (arba) deklaruotos Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

  2.4.12. Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų pradžios laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams.

  2.4.13. Projekto veiklos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 295 punkte nustatytus reikalavimus.

  2.5. Pareiškėjas turi parengti ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrajame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

  2.5.1. PFSA 1 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimams įvertinti arba laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad projektas atitinka PFSA 1 priede nustatytus reikšmingos žalos nedarymo principo reikalavimus ir papildomus pagrindžiančius dokumentus, jeigu šis reikalavimas taikomas konkrečiai projekto veiklai, taip, kaip nustatyta PFSA 1 priede.

  2.5.2. Partnerio deklaraciją, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 1 priede pateiktą formą.

  2.5.3. Informaciją apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius), jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 2 priede pateiktą formą.

  2.5.4. Informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis), kuriame nurodoma tik su teikiamu projektu susijusi suteikta arba planuojama gauti pagalba, pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedo 4 priede pateiktą formą.

  2.5.5. Informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pagal PFSA 4 priede pateiktą formą.

  2.5.6. MTEP verslo planą, parengtą pagal kvietime teikti PĮP pateiktus rekomenduojamus formos ir turinio reikalavimus.

  2.5.7. Pareiškėjo (partnerio (-ių), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms). Jei į Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją įtraukiamos užsienio įmonės, pareiškėjas privalo pateikti jų patvirtintus finansinės atskaitomybės ir akcininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamus užsienio įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus.

  2.5.8. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos esančias kainas ir kt. (jei projekte numatytos patentavimo veiklos, išlaidų pagrindimui turi būti pateikiama po tris lygiaverčius komercinius pasiūlymus, buhalterinė pažyma apie praėjusių 3–6 mėnesių darbo užmokestį ir (arba) Valstybės duomenų agentūros, Lietuvos banko duomenys apie gaunamus darbo užmokesčius einant panašias pareigas).

  2.5.9. Finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus.

  2.5.10. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją ar pasirašyto bendradarbiavimo ketinimo protokolo kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti pasirašyta pareiškėjo ir partnerio (-ių). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kt.) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

  2.5.10.1. visi partneriai turi būti perskaitę PĮP ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

  2.5.10.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

  2.5.10.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų administruojančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

  2.5.10.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į administruojančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais.

  2.5.11. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), jei projekte numatoma atlikti kuriamų produktų patentavimą pagal Reglamentą (ES) 2023/2831.

  2.5.12. Laisvos formos deklaraciją, kurioje pareiškėjas atsakingai patvirtina, kad yra įvykdęs su mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus (taikoma tik tais atvejais, kai pareiškėjas – užsienio investuotojas (įmonė).

  2.5.13. Projekto ir MTEP verslo plano santrauką anglų kalba;

  2.6. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su PĮP nepateikus dokumentų, PĮP atmetamas neprašius papildomų dokumentų: turi būti parengtas ir kartu su PĮP pateiktas MTEP verslo planas.

  2.7. Nustatant, ar projekte numatyta veikla yra MTEP veikla, vadovaujamasi Frascati vadovu 2015 (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015) (angl. Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development).

  2.8. Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai), jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), taip pat su pareiškėju ir (ar) su partneriu (-iais) susijusios įmonės teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikusios Juridinių asmenų registrui patvirtintus paskutinių 1-3 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (arba) 1-3 paskutinių finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius (skaičiuojama bendra pajamų suma už paskutinius 3 finansinius metus) arba pasirašytus tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kai pareiškėjas ir (ar) partneris ir su juo (jais) susijusios įmonės įsteigtos tais pačiais metais kaip ir teikiamas PĮP). Šis reikalavimas netaikomas užsienio juridiniams asmenims, taip pat Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro – tokiu atveju patvirtinti paskutinių 1-3 finansinių metų metinių finansinių (skaičiuojama bendra pajamų suma už paskutinius 3 finansinius metus) ataskaitų rinkiniai (kai pareiškėjas  ir (ar) partneris ir su juo (jais) susijusios įmonės įsteigtos tais pačiais metais kaip ir teikiamas PĮP pasirašyti tarpiniai finansinės atskaitomybės dokumentai) pateikiami kartu su PĮP. Informacija gali būti teikiama lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

  2.9. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

  2.10. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  2.11. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, skelbiamomis ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  2.12. Papildomi projekto matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

  2.13. Informavimas apie projektą atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

  2.14. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2023/2831 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos suteikimo dienos.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  PFSA 5 punkte numatyti horizontaliųjų principų (toliau – HP) ir PFSA 6 punkte numatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai:

  Neutralus – projektas negali daryti neigiamo poveikio HP.

  Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimų aprašas pateikiamas PFSA 1 priede.

  Projektų veiklos, vadovaujantis 2021 m. vasario 18 d. Komisijos pranešimu – Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą techninėmis gairėmis (2021/C 58/01), atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą, nes neturi neigiamo numatomo poveikio 6 aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnio 1 dalies a–f punktuose arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą.

  Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinamas projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką, remiamos įmonės, investuojančios į MTEP, numatytas bendradarbiavimas su tyrėjais arba tyrėjai bus įdarbinti projekte kaip darbuotojai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.).

  Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.

  Projektas neturi pažeisti Chartijos pagrindinių teisių: orumo; asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės; asmens duomenų; prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų; teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu; lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių; vaiko teisių; gerojo administravimo, veiksmingo teisinės gynybos, teisingumo; solidarumo ir darbuotojų teisių; aplinkos apsaugos.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  PFSA 11 punkte numatyti reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas:

  11.1. Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3 metus (kai projekto vykdytojas turi MVĮ statusą) ar 5 metus (kai projekto vykdytojas turi didelės įmonės statusą) po projekto finansavimo gali būti perduota už rinkos kainą kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

  11.2. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) MTEP veiklai skirtas išlaidas privalo nurodyti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, kurią teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos uždirbto pelno ir (arba) gautų pajamų apmokestinimo pelno mokesčiu tvarką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  11.3. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai), teikdamas (-i) informaciją Valstybės duomenų agentūrai statistikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie MTEP veiklai skirtas išlaidas.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  PFSA 2.4.2 p.: Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projekto vykdytojas negali įgyvendinti projekto per 36 mėnesius dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.4.8 papunktyje nurodyto termino.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  PFSA 8 punkte numatyti reikalavimai valstybės pagalbai:

  „8.1. Pagal PFSA 2.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje, kuri atitinka visas sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnyje.

  8.2.  PFSA 2.1 papunktyje nurodytos remiamos veiklos vykdymo atveju teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

  8.3. Pagal PFSA valstybės pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 651/2014 galiojimo laikotarpio pabaigos, įskaitant ir pereinamąjį laikotarpį, t. y. iki 2027 m. birželio 30 d.

  8.4. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir 6 dalies a punkto ir b punkto i, ii, iii, iv papunkčius, nurodyta ir PFSA lentelėje:

  8.5.1. Taikomiesiems moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  8.5.2. Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  8.6. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

  8.6.1. 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms.

  8.6.2. iki 15 procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų: 

  8.6.2.1. už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos;

  8.6.2.2. jei projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktyje;

  8.6.2.3. pareiškėjas įsipareigoja laiku suteikti mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kuriems teikiama parama, mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, licencijas rinkos kaina ir neišimtiniu bei nediskriminaciniu pagrindu, kad jais Europos Ekonominėje Erdvėje galėtų naudotis suinteresuotosios šalys, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytomis sąlygomis;

  8.6.2.4. jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione, tenkinančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iv papunktyje.

  Lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.  

  8.7. Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas taip pat vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalimi.

  8.8. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, yra:

  8.8.1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę.

  8.8.2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  8.8.3. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti.

  8.8.4. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų.

  8.8.5. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

  8.8.6. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.

  8.8.7. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytą iš ES fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos.

  8.8.8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

  8.8.9. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.8.10. PFSA 8.8.4–8.8.5 papunkčiuose nurodytos išlaidos kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  8.9. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui (įskaitant partnerį (-ius) nustatoma atskirai.

  8.10. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc.  PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų. Jei yra pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą, projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i, ii, iii, iv papunkčiuose nustatytų sąlygų ir pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip:

  8.10.1. 70 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų;

  8.10.2. 90 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris arba vienas iš partnerių yra MSI.

  8.11. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) ir pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą, kai tenkinama viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i, ii, iii, iv papunkčiuose  nustatytų sąlygų, partneris (-iai) turi patirti ne mažiau kaip:

  8.11.1. 30 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris yra MVĮ. Jeigu partneriais yra daugiau nei vienas privatusis juridinis asmuo, jie kartu turi patirti ne mažiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  8.11.2. 10 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu partneris yra MSI. Jeigu partneriais yra daugiau nei viena MSI, jos kartu turi patirti ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  8.12. Partnerių patirtos išlaidos, atitinkančios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje nustatytus reikalavimus ir PFSA 8.8 papunktyje nurodytas sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto vykdytojas. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansavimo intensyvumas partneriams yra stebimas ir tikrinamas gavus mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.

  8.13. Projektą įgyvendinant kartu su MSI, laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per MSI kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

  8.13.1. Rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su MSI veikla projekte, yra visiškai suteikiamos MSI, t. y. MSI gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu MSI nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą, bendradarbiaujant su partneriu.

  8.13.2. Kai MSI gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su MSI veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu MSI, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą intelektinės nuosavybės perdavimo sutarties sudarymo metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant MSI sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

  8.14. Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu įvertinusi tarp partnerių pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį administruojančioji institucija padaro išvadą, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto įgyvendinimą.

  8.15. Jeigu nėra laikomasi nė vienos iš PFSA 8.13 papunktyje nurodytų sąlygų ir atlikusi projekto įvertinimą pagal PFSA 8.14 papunktį administruojančioji institucija nustato, kad buvo suteikta valstybės pagalba, visa MSI įnašo į projekto (tinkamas išlaidas) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir administruojančioji institucija jos dydžiu mažina finansavimo dydį pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) priklausomai nuo to, kuris tą pagalbą gavo (pvz., įmonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą kartu su partneriu – universitetu. Įmonei taikoma 50 proc. finansuojamoji dalis. Įmonės tinkamos finansuoti išlaidos yra 600 000 (šeši šimtai tūkstančių) eurų. Projektui įgyvendinti yra skiriamas 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų finansavimas. Jei įgyvendinant projektą paaiškėja, kad nebuvo laikomasi bent vienos iš PFSA 8.13 papunktyje nurodytų sąlygų, pvz., įmonei universitetas perdavė intelektinės nuosavybės teises mažesne negu rinkos kaina, t. y. rinkos kaina – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų, o universitetas intelektinės nuosavybės teises perdavė už 15 000 (penkiolikos tūkstančių) eurų kompensaciją, tokiu atveju įmonei pagal PFSA teiktas finansavimo dydis yra mažinamas 20 000 (dvidešimčia tūkstančių) eurų (skiriamas finansavimas negali viršyti 280 000 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų.

  8.16. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

  8.16.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

  8.16.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalyje nustatytą pagalbos intensyvumą.

  8.17. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalyje.

  8.18. Ministerija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis, informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lt, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi administruojančiosios institucijos pateikta informacija.

  8.19. Valstybės pagalba PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai išmokama dalimis ir yra diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje.

  8.20. Projekto veikloms, susijusioms su įgyvendinant projektą kuriamų produktų patentavimu, teikiama de minimis pagalba vadovaujantis Reglamentu (ES) 2023/2831. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

  8.21. Projekto de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) 2023/2831 nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 3 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

  8.22. Pagal PFSA de minimis pagalba gali būti teikiama ne ilgiau kaip iki PFSA 2.4.8 papunktyje nustatyto termino.

  8.23. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 8.20 papunktyje:

  8.23.1. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. kuriamų produktų patentavimui skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  8.23.2. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

  8.23.3. Kuriamų produktų patentavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei yra susijusi su projektu planuojama vykdyti MTEP veikla.

  8.23.4. Kuriamų produktų patentavimą gali vykdyti tik pareiškėjas.

  8.24. PFSA 8.10–8.11 papunkčių nuostatos netaikomos kuriamų produktų patentavimui.

  8.25. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos, taikant Reglamentą (ES) 2023/2831, yra:

  8.25.1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos. Šioms išlaidoms PĮP vertinimo metu nustatoma individuali fiksuotoji suma, kaip nurodyta PFSA 14 punkte.

  8.25.2. Mokesčiai už išradimų patentavimą.

  8.25.3. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.26. Vadovaujantis Reglamento (ES)  2023/2831 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 metų laikotarpį. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar ES valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf. 

  8.27. De minimis pagalba gali būti sumuojama su de minimis pagalba, kuri:

  8.27.1. suteikta pagal 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2832 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms;

  8.27.2. suteikta pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391 ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2391, neviršijant Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos viršutinės ribos.

  8.28. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

  8.29. De minimis pagalba numatoma mokėti dalimis. De minimis pagalba diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalyje.

  8.30. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  8.30.1. Nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje.

  8.30.2. Neįvardytos PFSA 8.8.1–8.8.9 ir 8.25.1–8.25.3 papunkčiuose tinkamomis finansuoti išlaidomis.

  8.31. Administruojančioji institucija PĮP vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Administruojančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones dėl de minimis pagalbos, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji institucija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Registrui teikia per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos. Duomenys į Registrą apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pateikiami per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl projekto finansavimo įsigaliojimo dienos.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede.  

   

 • Projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai

   Projektų specialieji atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  1.

  Specialusis

  Projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto tematiką.

  Vertinama, ar projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno Koncepcijos MTEPI prioriteto tematiką.

  Projekto veiklos atitikimas Koncepcijai vertinamas remiantis PĮP pateikta informacija.

  2.

  Specialusis

  Pareiškėjas yra užsienio investuotojas.

  Vertinama, ar pareiškėjas yra užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo ir kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Taip pat vertinama ar pareiškėjas yra MVĮ arba didelė įmonė, bendradarbiaujanti su MVĮ.

  Užsienio investuotojas suprantamas taip, kaip apibrėžta PFSA 1.2.7 papunktyje.

  Lemiama įtaka supranta taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal dokumentus, pateiktus kartu su PĮP (jei pareiškėjas – užsienio įmonė) ir Juridinių asmenų registro duomenis (jei pareiškėjas – Lietuvos Respublikoje registruota įmonė).

  3.

  Specialusis

  Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) pajamos.

  Vertinama, ar pareiškėjo pajamos (įskaitant įmonių grupės) per paskutinius 3 finansinius metus (skaičiuojama bendra pajamų suma) yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma. Vertinama pagal 1-3 paskutinių metų įmonės (ar įmonių grupės) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus arba pagal pareiškėjo pateiktus pasirašytus tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus, kai pareiškėjas įsteigtas tais pačiais metais kaip pateiktas PĮP.

  Įmonių grupė supranta taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme.

  Atitiktis kriterijui vertinama pagal paskutinių 1-3 finansinių metų patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir (arba) 1-3 paskutinių finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius arba pagal pareiškėjo pateiktus pasirašytus tarpinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kai pareiškėjas įsteigtas tais pačiais metais kaip ir teikiamas PĮP), pateiktus kartu su PĮP (jei pareiškėjas – užsienio įmonė) arba pagal Juridinių asmenų registro duomenis (jei pareiškėjas – Lietuvos Respublikoje registruota įmonė).

  Šis kriterijus taikomas tik PĮP vertinimo metu.

  Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  Eil. Nr.

  Kriterijaus tipas

  Kriterijus

  Kriterijaus vertinimo metodas

  Didžiausias galimas kriterijaus balas

  Kriterijaus svorio koeficientas

  4.

  Prioritetinis

  Projekto efektyvumas.

  Siekiant paskatinti įgyvendinti projektus, kuriuose numatytas APV produktų ir (arba) technologijų kūrimas, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų iš tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų ir (arba) technologijų santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra didesnis. Vertinamos pajamos yra pagrįstos pareiškėjo prognozėmis ir skaičiavimais.

  Apskaičiuojama pagal formulę X=P/I, kurioje:

  P – projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės gautos pajamos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų ir (arba) technologijų;

  I – tinkamos finansuoti projekto išlaidos;

  X – santykis tarp pajamų, gautų iš projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų ir (arba) technologijų ir išlaidų, skirtų projektui finansuoti.

  Daugiau balų suteikiama tiems projektams, kurių X yra didesnis.

  Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

  Šiam kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  Jeigu pirmieji projektai, kuriuose efektyvumas yra vienodas, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

  5 (Y1)

  6 (S1)

  5.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų reikšmingumo lygis.

  Siekiant skatinti globaliai reikšmingų produktų ir (arba) technologijų kūrimą būtina įvertinti projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) produkto ir (arba) technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove, 2018: „Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, ketvirtasis leidimas. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas“ (angl. Oslo manual 20218. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018).

  Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų reikšmingumas yra didesnis.

  Vertinant naujumo lygmenį, vienas (-a) produktas ir (arba) technologija priskiriamas (-a) tik vienai naujumo grupei (t. y. jei produktas ir (arba) technologija yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu produktas ir (arba) technologija nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei vienas (–a) produktas ir (arba) technologija, vertinamas kiekvieno (-s) produkto ir (arba) technologijos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens produktą ir (arba) technologiją.

  Vertinama pagal PĮP ir kartu su PĮP pateiktą MTEP verslo planą.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas ir (arba) technologija, kuris (-i) naujas (-a) pasaulio lygmeniu, projektui skiriami 5 balai.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas ir (arba) technologija, kuris (-i) naujas (-a) rinkos lygmeniu, projektui skiriami 3 balai.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas ir (arba) technologija, kuris (-i) naujas (-a) įmonės lygmeniu, projektui skiriamas 1 balas.

  Vertinant produktų ir (arba) technologijų naujumo lygmenį, vienas produktas ir (arba) technologija priskiriamas (-a) tik vienai naujumo grupei (t. y. jei produktas ir (arba) technologija yra naujas (-a) pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu produktas ir (arba) technologija naujas (-a) rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

  5 (Y2)

  4 (S2)

  6.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų komercinimo potencialas.

  Kriterijumi vertinamas projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų komercinimo potencialas. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (arba) technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

  Technologinės parengties lygis nustatomas vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei vienas (-a) produktas ir (arba) technologija, vertinamas (-a) kiekvienas (-a) sukurtas (-a) produktas ir (arba) technologija ir tuomet apskaičiuojamas suteikiamo balo vidurkis.

  Vertinama pagal PĮP ir kartu su PĮP pateiktą MTEP verslo planą.

  Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

  Iki 5 balų gali būti skiriama priklausomai nuo naujo produkto ir (arba) technologijos technologinės parengties lygio, vertinant numatomo sukurti ir (arba) kuriamo produkto ir (arba) technologijos  technologinę parengtį dviem aspektais:

  1) „status quo“, t. y. technologinės parengties lygis prieš pradedant projekto veiklas (gali būti skiriama iki 2,5 balo). Vertinimo skalė: 4 etapas – skiriama 0,5 balo; 5 etapas – skiriamas 1 balas; 6 etapas – skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriama 2,5 balo;

  2) įgyvendinus projektą numatomas pasiekti technologinės parengties lygis (gali būti skiriama iki 2,5 balo). Vertinimo skalė: 6 etapas –  skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriami 2 balai; 8 ir 9 etapai – skiriama 2,5 balo.

  5 (Y3)

  4 (S3)

  7.

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti produktas ir (arba) technologija yra tvarus (-i) (aplinkai draugiškas (-a).

  Vertinama, ar projekto įgyvendinimo metu sukurtas produktas ir (arba) technologija yra tvarus (-i) (aplinkai draugiškas (-a). 

  Tvari (aplinkai draugiška) technologija suprantama kaip tvarių produktų gamybos  technologija.

  Tvarus (aplinkai draugiškas) produktas – produktas pagamintas taip, kad būtų patvarus, ilgaamžis, tausus energijos arba išteklių naudojimo atžvilgiu, pataisomas, perdirbamas, bent viena iš sudedamųjų gaminio medžiagų arba dalių pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir dėl šių savybių pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai visame gaminio būvio cikle.

  Produktas suprantamas taip, kaip nurodyta PFSA 1.2.6 papunktyje.

  Projekto vertinimo metu „tvarus (aplinkai draugiškas) produktas“ turi pasižymėti visais aukščiau išvardytais požymiais, išskyrus atvejus, kai dėl produkto specifikos kai kurie požymiai negali būti taikomi.

  Balai suteikiami projektams, kurių įgyvendinimo metu bus sukurti tvarūs (aplinkai draugiški) produktai arba tvari (aplinkai draugiška) technologija. Jei projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas  tvarus (aplinkai draugiškas) produktas ir tvari (aplinkai draugiška) technologija, balai nebus sumuojami, tik suteikiamas maksimalus įvertinimas.

  Vertinama pagal PĮP ir kartu su PĮP pateiktą MTEP verslo planą. 

  5 balai gali būti skiriami, jei projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas tvarus (-i) (aplinkai draugiškas (-a).  produktas ir (arba) technologija.

  Jeigu projekto įgyvendinimo metu nebus sukurtas tvarus (-i) (aplinkai draugiškas (-a) produktas ir (arba) technologija, skiriama 0 balų.

  5 (Y4)

  3 (S4)

  8.

   

   

   

   

   

  Prioritetinis

  Projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti inovatyvus produktas taikant didelio poveikio technologiją.

  Vertinama, ar projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti inovatyvus produktas yra pagamintas taikant didelio poveikio technologiją.

  Inovatyvus produktas – inovacinės veiklos rezultatas, kuris įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį tampa inovacija.

  Inovacinė veikla – naujų arba patobulintų produktų ar procesų (arba jų derinių), kurie reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų, kūrimo ir diegimo į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį veikla.

  Inovacija – naujas arba patobulintas produktas ar procesas (arba jų derinys), kuris reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjekto produktų ar procesų ir kuris (produktas) yra pateiktas potencialiems naudotojams arba kuris (procesas) subjekto yra naudojamas, tai yra įdiegtas į rinką, viešojo valdymo, socialinę, kultūros sritį.

  Didelio poveikio technologijos (toliau – DPT) – technologijos, kai inovatyvus produktas pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis, taikant pažangias gamybos sistemas arba pažangias medžiagas, arba pagrįstas gyvybės mokslų technologijomis,  nanotechnologijomis, arba mikroelektronika ir (arba) nanoelektronika ir fotonika,  arba sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, arba diegiant saugumo ir ryšių technologijas. DPT nurodytos oficialioje Europos Komisijos interneto svetainėje https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies_en ir išsamiau aprašytos oficialioje Europos Parlamento interneto svetainėje https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_STU(2021)697184.

  Balai suteikiami projektams, kurie projekto įgyvendinimo metu sukurs inovatyvų produktą taikant didelio poveikio technologiją.

  Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių kuriami inovatyvūs produktai priskiriami gyvybės mokslų sektoriui, t. y. kuriamos gyvybės mokslų technologijos,  atsižvelgiant į tai, jog didelį potencialą Lietuvos Respublikoje turintis gyvybės mokslų sektorius dėl ilgiau nei kituose sektoriuose trunkančios MTEP veiklų trukmės negali lygiaverčiai konkuruoti su kituose sektoriuose APV kuriančiais ir greitesnį atsiperkamumą generuojančiais produktais.

  Gyvybės mokslų sektorius – farmacija, biotechnologijos (skirtos medicinai, farmacijai ir tyrimams sveikatos priežiūros srityje), ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai, sveikatos informatika ir bioinformatika, medicinos inžinerija, medicinos technologijos.

  Vertinama pagal PĮP ir kartu su PĮP pateiktą MTEP verslo planą.

  Vertinimo skalė:

  1) jei projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti inovatyvus produktas taikant didelio poveikio technologiją yra pagrįstas gyvybės mokslų technologijomis, suteikiami 5 balai;

  2) jei projekto įgyvendinimo metu planuojamas sukurti inovatyvus produktas taikant didelio poveikio technologiją pagrįstas kitais DPT (išskyrus gyvybės mokslų technologijas), suteikiami 2 balai;

  3) jei projekto įgyvendinimo metu nebus sukurtas inovatyvus produktas taikant didelio poveikio technologiją, balų už šį kriterijaus aspektą nesuteikiama.

  5 (Y5)

  3 (S5)

  Minimali privaloma surinkti balų suma – 40

  Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100

  Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas: P = Y1 * S1 + Y2 * S2 + Y3 * S3 + Y4 * S4 + Y5 * S5

  Jei projektas vertinimo metu nesurenka PFSA 9 punkte nurodytos minimalios balų sumos, PĮP atmetamas. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą teikti PĮP skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „Projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą“ pagal PĮP pateikimo laiką.

   

 • Reikalavimai

  PFSA 8.8 papunktyje nurodyti išlaidų, taikant Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, tinkamumo reikalavimai:

  8.8.1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę.

  8.8.2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  8.8.3. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti.

  8.8.4. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų.

  8.8.5. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

  8.8.6. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.

  8.8.7. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytą iš ES fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos.

  8.8.8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

  8.8.9. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

  8.8.10. PFSA 8.8.4 ir 8.8.5 papunkčiuose nurodytos išlaidos kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti PFSA 2.1 papunktyje nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.  “

  PFSA 8.25 papunktyje nurodyti išlaidų, taikant Reglamentą (ES) 2023/2831, tinkamumo reikalavimai:

  „8.25.1. Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos. Šioms išlaidoms PĮP vertinimo metu nustatoma individuali fiksuotoji suma, kaip nurodyta PFSA 14 punkte.

  8.25.2. Mokesčiai už išradimų patentavimą.

  8.25.3. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.“

  PFSA 13 punkte nurodyti išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai:

  „13.1. Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.8 ir 8.25 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions.

  13.2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo (partnerio (-ių) lėšų.

  13.3. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

  13.4. Kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui. *Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų: 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms; iki 15 procentinių punktų, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų: už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos; jei projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto ii papunktyje; pareiškėjas įsipareigoja laiku suteikti mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kuriems teikiama parama, mokslinių tyrimų rezultatų, kuriems taikomos intelektinės nuosavybės teisės, licencijas rinkos kaina ir neišimtiniu bei nediskriminaciniu pagrindu, kad jais Europos Ekonominėje Erdvėje galėtų naudotis suinteresuotosios šalys, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytomis sąlygomis; jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione, tenkinančiame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto iv papunktyje.

 • Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti
  2 000 000.00
 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas   Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  IFS-   - Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje.

  Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą ar pasirašytą sutartį su patentiniu patikėtiniu) ir su patento paraiškos padavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas). 

  IFS-   - Individuali fiksuotoji suma nustatoma atliekant PĮP vertinimą, kaip nustatyta Administravimo taisyklių 166.2 papunktyje.

  Fiksuotąją sumą sudaro išlaidos patentiniam patikėtiniui (nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą ar pasirašytą sutartį su patentiniu patikėtiniu) ir su patento gavimu susiję mokesčiai (nustatomi pagal konkretaus mokesčio dydį pagrindžiančias nuorodas). 

  FN-01   01

  7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

  Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. Fiksuotoji norma apmokama Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta tvarka.

  FN-05-01 – FN-05-07   01 Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma

  Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis per mėnesį, skirta kasmetinėms atostogoms, kuri apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų už faktiškai dirbtą laiką.

           
 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai

  Pažangos priemonės poveiklės numeris

  Rodiklio pavadinimas

  Rodiklio kodas

  Matavimo vienetas

  Minimali siektina reikšmė projektui

  05-001-01-05-07-06-02

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

  P-05-001-01-05-07-08

  (P.B.2.0001)

  Įmonės

  12

  (2029)

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

  P-05-001-01-05-07-09

  (P.B.2.0001.1)

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

  P-05-001-01-05-07-10

  (P.B.2.0001.2)

   

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

  P-05-001-01-05-07-11

  (P.B.2.0001.3)

  Įmonės

  n/a

  Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

  P-05-001-01-05-07-12

  (P.B.2.0001.4)

  Įmonės

  n/a

  Paramą dotacijomis gavusios įmonės

  P-05-001-01-05-07-13

  (P.B.2.0002)

  Įmonės

  13

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

  R-05-001-01-05-07-03

  (R.B.2.2002)

   

  Eurai

  24 923 077

  (2029)

  Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

  R-05-001-01-05-07-21

  (R.B.2.2002.1)

  Eurai

  n/a

  Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

  R-05-001-01-05-07-05

  (R.B.2.2102)

  Vienų metų etato ekvivalentai

  18

  (2029)

  Investicijas gavusios įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų

  R-05-001-01-05-07-32

  (R.N.2.5653)

  Eurai

  32 900 000

  (2029)

 • Kita informacija

  Kvietimo informacija skelbiama tinklapiuose:

  www.2021.esinvesticijos.lt

  www.inovacijuagentura.lt

  www.eimin.lt (naujienlaiškis dėl skelbiamo kvietimo)

 • Kontaktai

  VšĮ Inovacijų agentūra:

  Kontaktų centras, tel. +370 700 77 055

  VšĮ Inovacijų agentūros Mokslo ir inovacijų skyrius, tel. +370 667 95937

  El. paštas: tuiinvest@inovacijuagentura.lt