Nr. 26-012-P

Teikiama nuo
2024-04-17 08:00
Teikiama iki
2024-06-14 17:00 Liko 17 d. 16 val.
Finansavimo suma
255 000.00 Eur
Pareiškėjo tipas
Viešasis sektorius
Projektų atrankos būdas
Valstybinis planavimas
Regionas
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Atsakinga institucija
Šiaulių regiono plėtros taryba
Programa
Investicijų programa
Administruojančioji institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prioritetas
Socialiai atsakingesnė Lietuva
 • Finansuojamos projektų veiklos
  Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas
  12-003-03-01-23-(RE)-(LT026-03-03-01)-01-05 Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone
 • Tikslinės grupės

  Atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

 • Galimi pareiškėjai

  Radviliškio rajono savivaldybės administracija

 • Pareiškėjo tipas
  Viešasis sektorius
 • Galimi partneriai

  Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos

 • Finansuojamoji dalis

  85 proc.

 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Finansavimo forma
  Dotacija
 • Reikalavimai projektams

  Finansuojamos veiklos: 

  1) Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose (būtinos apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant konkrečius universalaus dizaino ir kitų inžinerinių sprendimų elementus, sensorinio kambario / nusiraminimo erdvės įrengimas (remontas ir aprūpinimas reikiamais baldais ir įranga)).

  1. Įgyvendinant projektus pagal nurodytą veiklą:

  1.1. turi būti teikiama pirmenybė efektyviai veikiančioms mokykloms ar jų padaliniams, t. y. kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių. Jeigu regione / savivaldybėje visos mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, jau yra visiškai pritaikytos negalią turinčių asmenų poreikiams arba jeigu konkrečioje savivaldybėje, atsižvelgiant į jos specifiką, teritorinį tikslinės grupės pasiskirstymą ir neįgalių asmenų poreikį dėl infrastruktūros pritaikymo, yra aiškiai pagrįstas mokyklos pritaikymo neįgaliesiems poreikis, tuomet galima investuoti ir į mažesnes mokyklas, kurių gyvavimo perspektyva yra aiški ir ilgalaikė (mokykloje ar jos padalinyje neprognozuojamas ženklus mokinių skaičiaus mažėjimas, kuris nulemtų mokyklos ar jos padalinio, į kurį investuojama, uždarymą poprojektiniu laikotarpiu);

  1.2. savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi būti numatyta uždaryti ar likviduoti ir numatoma vykdyti bendrojo ugdymo programas;

  1.3. siekiant užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka įvairių fizinių galimybių asmenims, t. y. užtikrinti prieinamumą visiems esamiems ir galimiems mokyklos bendruomenės nariams, visi techniniai sprendimai ir inžinerinės priemonės turi būti priimti remiantis universalaus dizaino principu. Dėl aplinkos prieinamumo visiems techninių sprendimų turi būti konsultuojamasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir atsižvelgiama į jų rekomendacijas iki techninės dokumentacijos, reikalingos vykdyti projekte numatytus rangos darbus, patvirtinimo.

  1.4. visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi būti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiškai į jį patekti ir po jį judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai nėra jokių fizinių kliūčių (arba jos kompensuotos alternatyviomis judėjimą lengvinančiomis priemonėmis), ribojančių savarankišką patekimą į pastatą ir judėjimą pastato viduje visose erdvėse, nepriklausomai nuo asmens turimų judėjimo galimybių, bei į ŠVIS Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenų 2-ąjį klausimą atsakoma „Pritaikyta“. Įgyvendinus projektą pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi būti vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi būti logiškai susiję) įgyvendintos visos toliau nurodytos priemonės:

  1.4.1. įrengti pandusai patekti į mokyklos pastatą arba pritaikytas kitoks universalaus dizaino sprendimas, lygiaverčiai ar geriau užtikrinantis patekimą į mokyklos pastato vidų;

  1.4.2. užtikrintas patekimas į visus pastato aukštus įrengiant liftą ar vertikalų keltuvą;


  1.4.3. kiekviename pastato aukšte turi būti įrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;

  1.4.4. panaikintos visos kliūtys judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);

  1.4.5. paženklintos laiptų bent pirmos ir paskutinės pakopos;

  1.4.6. jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po vieną kabinetą kiekvienam dalykui ir bent po vieną kiekvienos klasės kabinetą turi būti prieinami ir pritaikyti įvairių negalių turintiems asmenims (pakankamo pločio durys, tinkamas patalpos apšvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);

  1.4.7. visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, aktų salė ir pan.) turi būti lengvai prieinamos įvairių negalių turintiems asmenims;

  1.4.8. įrengtas žymėjimas regos sutrikimų turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); 

  1.4.9. mokyklos teritorijoje esantys pėsčiųjų takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukacinių erdvių, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos, įskaitant mokyklinio transporto keleivių išlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei įėjimo į mokyklos pastatą turi būti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, ar kurių judėjimo galimybės apsunkintos dėl kitų priežasčių;

  1.4.10. pažymėtos neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietos;

  1.4.11. galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo įvairių negalių turintiems asmenims sprendimai, kurie neturėtų galimo judėjimą ribojančio poveikio kitų asmenų atžvilgiu (pvz., neblokuotų laiptų pločio ir pan.);

  1.4.12. įrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvės.

  2.    Projekto veiklos gali būti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdančiose valstybės ir / ar savivaldybių švietimo įstaigose.

  3.    Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad tos pačios veiklos ir išlaidos tame pačiame objekte nebūtų finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą;

  4.    Projekto veiklų metu sukurtų rezultatų tęstinumas turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

  5.    Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT.

 • Horizontaliųjų principų ir kitų nuostatų reikalavimai

  1. Projekte negali būti numatyta:

  1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais principui įgyvendinti; 

  1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti.

  2. Projekte turi būti numatyta:

  2.1. priemonės sukurtos ar pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui užtikrinti;

  2.2. kuriant naują infrastruktūrą turi būti užtikrinta, kad kuriama infrastruktūra atitiktų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, ir atitiktų beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB) standartą;

  2.3. modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat numatoma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;

  2.4. kuriant naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, rekomenduojama naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

  2.5. turi būti užtikrintas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu, laikymasis (turi būti numatoma paslaugų įsigijimo ir kt. dokumentuose);

  2.6. pastatų projektai ir statybos metodai turi būti paremti efektyvia analize atsižvelgiant į ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas medžiagas;

  2.7. mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB), statybvietėje susidarančios atliekos turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo;  

  2.8. operatoriai privalo riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikydamiesi Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus metodus bei naudodami selektyvų griovimą, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą. Statybinės atliekos Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;

  2.9. turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą vykdant statybos ar priežiūros darbus;

  2.10. planuojama įsigyti įranga privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

  3. Priemonės veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti Gairių III skyriaus 2.1 dalies „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ finansuojamų veiklų lentelėje ir 2.1.3 bei 3.1.1 papunkčiuose.

 • Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

  Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti PAFT, nėra taikomi.

 • Projektų įgyvendinimo trukmė

  veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2028 m. IV ketv.

 • Reikalavimai valstybės pagalbai

  - Pagal Gaires valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

  - Pagal Gaires valstybės pagalba, kuri atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

 • Projektų bendrieji atrankos kriterijai

  Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. https://esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3

 • Reikalavimai

  1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

  2.    Planuojamos išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse , (toliau – PAFT), išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus.

  3.    Projektų išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant PAFT nuostatoms.

  4.    Projektams kryžminis finansavimas netaikomas.

 • ES fondų lėšos
  255 000.00
 • ES fondas
  Europos regioninės plėtros fondas
 • Nuosavo įnašo dalis

  15 proc.

 • Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
  Kodas Versija Pavadinimas Papildoma informacija
  FS-01-02 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM 

  https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fs-01-01-fs-01-04-viesinimo-fs

  FS-01-04 03 Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM 
  FN-01  01 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma  
  FN-05-01 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.   https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fn-05-01-fn-05-07-kasmetiniu-atostogu-ismoku-fn
  FN-05-02 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-03 01  Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos
  FN-05-04 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-05 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-06 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
  FN-05-07 01 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 
 • Teikimo tvarka

  Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį.

  Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

 • Kartu su PĮP teikiama

  Partnerio deklaracija (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija 

  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas  įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma 

  Kiti priedai:

  1. aktualios redakcijos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas arba nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra šis dokumentas;

  2. dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos kartu su ekranvaizdžiais į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai:

  2.1    prekių, paslaugų kainai pagrįsti bent po vieną kainą pagrindžiantį dokumentą (informaciją apie panašią sutartį iš CVP IS, komercinį pasiūlymą, veikiančią nuorodą interneto parduotuvėje arba ekrano nuotrauką (angl. printscreen), anksčiau sudarytą sutartį ir pan.);

  2.2.     darbų kainai pagrįsti: 

  2.2.1. techninis projektas (TP) su skaičiuojamosios kainos dalimi (jei TP parengtas) arba;

  2.2.2. darbų aprašymas ir / ar projektiniai pasiūlymai;

  2.2.3 brėžiniai (iš aktualios kadastrinės bylos), kuriuose būtų pažymėtos  patalpos / erdvės į kurias planuojamos investicijos; 

  2.2.4. informacija apie planuojamų tvarkyti patalpų / erdvių plotus;

  2.2.5. informacija apie planuojamų tvarkyti patalpų tūrį;

  2.2.6. paskaičiavimas pagal palyginamuosius ekonominius rodiklius arba

  2.2.7. vienas arba du komerciniai pasiūlymai, parengti pagal pareiškėjo pateiktą techninę specifikaciją (prie komercinių pasiūlymų pridėti techninę specifikaciją), arba 

  2.2.8. sąmatos (parengtos pareiškėjo, rangovo ir pan. (Sąmatos forma: vienetiniam įkainiui su priskaičiavimu)).

  3. pareiškėjo patvirtinimas, kad planuojamo įgyvendinti projekto veiklos nėra ir nebus finansuojamos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“ patvirtintos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ ir /ar kitų priemonių lėšomis; 

  4. dokumentai, įrodantys, kad daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

  5. savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įsipareigojama prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, įskaitant ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimą;

  6. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;

  7. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 (jei taikoma);

  8. konsultacijų su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl planuojamų įgyvendinti techninių sprendinių ir inžinerinių priemonių ir gautas rekomendacijas patvirtinantis dokumentas, jeigu jis yra gautas iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo Administruojančiajai institucijai dienos.

 • Regionas
  Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Siekiami stebėsenos rodikliai
  Pavadinimas Kodas Matavimo vnt Minimali siektina reikšmė projektai
  Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus  R.B.2.2071  naudotojai per metus  40 
  Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią P.S.2.1025  skaičius  1
  Naujos ar modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas  P.B.2.0067  asmenys  501 
 • Kontaktai

  Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Irma Marozienė, tel. +370 656 03109, el. p. i.maroziene@cpva.lt